Andrius Martinkus. Tezės apie Lietuvos valstybingumą

2020, 26 sausio, 9:01 | kategorija LPT | atsiliepimų (30) | peržiūrų 572 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Andrius Martinkus

1. Lietuvos valstybė gimė kaip Dieviškosios ir žmogiškosios valių bendradarbiavimo rezultatas.

2. Mindaugo krikštas ir karūnavimas Lietuvos karaliumi pagimdė Lietuvą kaip krikščionišką valstybę.

3. Jokio „pertrūkio“ Lietuvos ėjime į krikščionišką civilizaciją nebuvo.

4. Lietuvos buvimą krikščionybėje nuo Mindaugo krikšto liudija savo kelionę dangiškosios tėvynės link Lietuvoje pradėję stačiatikių šventieji Charitina Lietuvaitė (+1281) ir Daumantas (Timotiejus) Pskoviškis (+1299), Mindaugo sūnaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir stačiatikių vienuolio Vaišelgos (Laurušo) įkurtas vienuolynas, kuriame 1329 m. buvo parašyta pirmoji Evangelija Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje, taip pat tai, jog, valdant Mindaugui, prasidėjo Lietuvos ekspansija į stačiatikių gyvenamas sritis, dėka kurios Lietuvos valstybėje nuolat augo krikščionių skaičius.

5. Pakrikštytų Gedimino ir Algirdo sūnų valdymas LDK dalimi tampančiose stačiatikių gyvenamose srityse buvo Dieviškosios ir žmogiškosios valių bendradarbiavimo išraiška. Šio bendradarbiavimo dėka Lietuvos monarchija vis labiau virto krikščionių gyvenama ir krikščionių valdoma monarchija.

6. Vilniaus Šv. kankinės Paraskevės cerkvėje pakrikštytų ir 1347 m. Algirdo įsakymu nukankintų šventųjų Antano, Jono ir Eustachijaus mirtis buvo tik įrodymas, kad krikščionybė Lietuvoje subrendo kankinystei.

7. Mindaugo įkurta Lietuvos valstybė Apvaizdos buvo pašaukta didingai, kilniai ir išskirtinei misijai.

7.1.   Užbaigti Europos christianizacijos procesą.

7.2.   Užtikrinti taiką tarp Rytų ir Vakarų krikščionių viename politiniame kūne.

8.  Sub specie aeternitatis Lietuvos valstybingumo “aukso amžius” buvo laikotarpis tarp 1386 m. Vytauto ir Jogailos įvykdyto vis dar pagoniškosios LDK dalies krikšto ir 1569 m. Liublino unijos. Tai buvo Dieviškosios ir žmogiškosios valių vaisingiausio bendradarbiavimo įgyvendinant Apvaizdos Lietuvai numatytą misiją laikotarpis.

8.1. Po Žalgirio mūšio galutinai susigrąžinus Žemaitiją, 1417 m. įvykdomas šio paskutinio Europos lopinėlio krikštas.

8.2. LDK teritorijoje užtikrinama taika tarp Rytų ir Vakarų krikščionių.

9. Šiuo taikos laikotarpiu žemiškojoje LDK tėvynėje Vakarų bažnyčia dangiškajai tėvynei pagimdė šventąjį Kazimierą (+1484) ir palaimintąjį Mykolą Giedraitį (+1485), o Rytų bažnyčia – šventuosius Teodorą Ostrogiškį (+1446), Genadijų Kostromietį (+1565),  Julijaniją Alšėniškę (+1566) ir totorių užpuolimo metu nužudytą kankinį Kijevo metropolitą Makarijų (+1497).

10. Liublino unijos pasekmė buvo ne tik trečdalio LDK teritorijos su dvasiniu Rytų krikščionybės centru Kijeve netektis, bet ir politinės valios vektoriaus deformacija, pasireiškusi prievarta prieš vieną iš pirmapradžių Lietuvos valstybingumo sandų – stačiatikybę.

11. Todėl ir 1596 m. bažnytinės Brastos unijos vaisiai nebuvo tokie, kokie galėtų būti, jeigu nebūtų įvykusi minėta politinės valios vektoriaus deformacija.

12. Šią destruktyvią deformaciją liudija šventieji – ypač kankiniai – kuriuos žemiškoje LDK tėvynėje Katalikų ir Stačiatikių bažnyčios pagimdė dangiškajai tėvynei.

12.1. Stačiatikių Bažnyčia kanonizavo Sofiją iš Slucko (+1612), įsiveržusių turkų nužudytą kankinį Makarijų Pinskietį (+1678), žydų sektantų ritualiniais tikslais nužudytą berniuką kankinį Gabrielių Balstogietį (+1690), nuo katalikų arba unijos šalininkų rankų kritusius kankinius arkidiakoną Nikiforą (+1599) ir Atanazą Brastietį (+1648).

12.2. Katalikų Bažnyčia kanonizavo kazokų nukankintą jėzuitą Andriejų Bobolą (+1657) ir unijos priešininkų stačiatikių nužudytą Polocko unitų arkivyskupą Juozapatą Kuncevičių (+1623).

12.3. Mogiliavo stačiatikių arkivyskupas šventasis Georgijus Koniskis (+1795) sveikino Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalinimus.

13.  Katalikų ir Stačiatikių bažnyčių į altoriaus garbę iškelti savo kraują už savo tikėjimą LDK žemėje pralieję kankiniai liudijo, kad LDK nebeatlieka Apvaizdos jai skirto taikaus Rytų ir Vakarų krikščionių sambūvio palaikymo uždavinio.

14. Todėl sub specie aeternitatis LDK neteko savo buvimo prasmės.

15. Tai iš esmės buvo patvirtinta 1791 m. gegužės 3-osios Konstitucijoje, pagal kurią Abiejų Tautų Respublika iš federacinės virto unitarine valstybe.

16.  Tačiau Prancūzijoje vykstanti revoliucija jau buvo spėjusi parodyti savo antikrikščionišką veidą ir tai, kad krikščioniška Europa įžengė į naują epochą, kurioje valstybingumo pašaukimas, žvelgiant sub specie christianitatis, yra priešintis Revoliucijai. Todėl kokie bebūtų tikrieji Rusijos, Prūsijos ir Austrijos motyvai reaguojant į gegužės 3-osios Konstitucijos priėmimą bei į antrąjį ATR padalinimą lydėjusį 1794 m. sukilimą, tenka pripažinti, kad ši brutali reakcija, pasibaigusi ATR ištrynimu iš Europos politinio žemėlapio, kaip ir po pergalės prieš Napoleoną 1815 m. Rusijos, Prūsijos ir Austrijos įsteigta Šventoji Sąjunga, atitiko pasipriešinimo Revoliucijai logiką.

17. Bet kokiu atveju Lietuvos kaip LDK istorinė misija buvo baigta.

18. Bet koks LDK istorinės misijos parodijavimas dabartinėmis politinėmis sąlygomis prilygsta bandymui prikelti lavoną iš numirusių. T.y. politinei juodajai magijai.

19. Tokia politine juodąja magija buvo Lenkijos bandymas atkurti ATR po Pirmojo pasaulinio karo. Tai nebuvo numatyta Apvaizdos planuose. Kaip ir bandymas išgelbėti ATR priimant revoliucinę 1791 m. gegužės 3-osios Konstituciją.

20. Antikrikščioniškai Revoliucijai galutinai sutriuškinus monarchinę Europos sandarą Pirmajame pasauliniame kare, valstybingumo tikslas ir prasmė išliko toks pat – priešintis antikristiškai Revoliucijai. T.y. dalyvauti Kristaus Bažnyčios vadovaujamoje Kontrrevoliucijoje.

21. 1918 m. vasario 16 d. gimusi nacionalinė Lietuvos valstybė buvo kontrrevoliucinė valstybė. Gimusi kruviname Rusijos revoliucijos sūkuryje, ji sugebėjo savo nedidelėje teritorijoje dviem dešimtmečiams sulaikyti Revoliucijos plitimą.

22. Jos istorinė misija sub specie aeternitatis nebuvo tokia išskirtinė, kokia buvo LDK istorinė misija. Ji buvo viena iš daugelio nacionalinių valstybių, pašauktų priešintis antikristiškam Internacionalui. Ir ji tai sėkmingai darė du dešimtmečius.

23. Ir Dievas jai buvo palankus. Augo Lietuvos miestai ir kaimai. Gausėjo ir tvirtėjo pati lietuvių tauta. Per tuos du teisingo Lietuvos politinės valios atsako į Dieviškosios valios kvietimą dešimtmečius lietuvių tauta sustiprino savo egzistencinę padėtį savo istorinėje tėvynėje prie Baltijos jūros.

24. Esant šiai valstybei Dievas pašaukė iš žemiškosios tėvynės į dangiškąją palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį (+1927).

25. Komunistinė Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika buvo revoliucinis kvazivalstybinis darinys revoliucinėje valstybėje – komunistinėje Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje.

26. Esant LTSR režimui Dievas pašaukė iš žemiškosios tėvynės į dangiškąją palaimintąjį arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį (+1962).

27. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d. buvo Dievo norimas. Tai buvo Gėrio triumfas.

28. Tačiau Dievo priešininkas „melagis ir melo tėvas“ (Jn 8, 44) beveik iš karto pasiekė revanšą sugundydamas Lietuvos politinį elitą Dievo dovanotą ir Lietuvos žmonių iškovotą laisvę sutapatinti su kitu Revoliucijos pavidalu – neoliberalizmu.

29. Neoliberali Lietuvos Respublika yra revoliucinė valstybė revoliuciniame kvazivalstybiniame darinyje – neoliberalioje Europos Sąjungoje. Žlugus TSRS ir Revoliucijos vėliavą perėmus Jungtinėms Amerikos Valstijoms, LR aktyviai įsitraukė į JAV vadovaujamą pasaulinę neoliberalią revoliuciją, deklaravo besąlygišką ištikimybę neoliberalios „naujosios pasaulio tvarkos“ – The New World Order – principams ir paaukojo lietuvių tautos gyvybinius interesus ant šių principų įgyvendinimo altoriaus.

30. Viena pagrindinių šio paaukojimo apraiškų yra destruktyvi, pusiausvyros tarp „Vakarų“ ir „Rytų“ (pirmiausia Rusijos) neieškanti, jų antagonizmą (didžia dalimi „naujosios pasaulio tvarkos“ šeimininkų dirbtinai kurstomą) akcentuojanti neoliberalaus LR režimo retorika ir politika, kurios pasekmės Lietuvai gali būti palygintos su politinės valios deformacijos po Liublino ir Brastos unijų pasekmėmis.

31. „Norėdama gyvuoti ir klestėti lietuvių tauta privalo savo politikoje ir civilizacijoje išlaikyti pusiausvyrą tarp Rytų ir Vakarų, o istorija rodo, kad ji sugebėdavo įveikti savo padėties sunkumus tokiu mastu, kiek būdavo įvykdoma ši sąlyga.“ Ši Stasio Šalkauskio tezė išlieka fundamentali ir neatšaukiama.

32. Pats savaime valstybingumas nėra vertybė. Sub specie aeternitatis vertybe jis tampa tuomet, kai yra teigiamas atsakas į Dievo kvietimą. Toks, koks buvo Mindaugo sukurtos Lietuvos valstybės atsakas. Toks, koks buvo 1918–1940 m. egzistavusios kontrrevoliucinės Lietuvos valstybės atsakas.

33. Revoliucinis komunistinis LTSR režimas Lietuvai buvo prievarta primestas. Revoliucinis neoliberalus LR režimas buvo – tiesa, panaudojant visas įmanomas „smegenų plovimo“ technologijas – laisvai Lietuvos priimtas. Ir tai sub specie aeternitatis yra sunkinanti aplinkybė. Skirtumas tarp revoliucinio komunistinio LTSR režimo ir revoliucinio neoliberalaus LR režimo yra skirtumas tarp prievarta primesto ir laisvai priimto blogio.

34. Už laisvai priimtą blogį Dievas baudžia. Esant neoliberaliam LR režimui nyksta Lietuvos miestai ir kaimai. Kaip šagrenės oda traukiasi pati lietuvių tauta. Per tris neteisingo Lietuvos politinės valios atsako į Dieviškosios valios kvietimą dešimtmečius lietuvių tautos egzistencinė padėtis jos istorinėje tėvynėje susilpnėjo.

35. „Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; būk tad uolus ir atsiversk!” (Apr 3, 19), – kviečia Kristus. Atsiliepti į šį Dieviškosios valios kvietimą reiškia išžengti iš Revoliucijos kelio ir kartu su kitomis pasaulinės Kontrrevoliucijos jėgomis priešintis Antikristo atėjimui. Priešintis nužmoginimui. Dangiškojo Tėvo paveikslo Jo sūnuose ir dukrose naikinimui. Žmogaus pavertimui padaru be tėvo ir motinos, be tautybės ir lyties. Vergu ir mankurtu, statistiniu vienetu, „žmogiškuoju ištekliumi“, bedvase „darbo jėga“. Padaru be dangiškosios ir žemiškosios tėvynės.

36. Apreiškimas Jonui byloja, kad tautos ir valstybingumas išliks iki istorijos pabaigos. Lietuvos valstybės tikslas yra atvesti lietuvių tautą iki istorijos pabaigos – iki žemiškosios ir dangiškosios tėvynių susitikimo, iki galutinės Kristaus pergalės, į dangaus Jeruzalę, miestą, kurį „apšviečia tviskanti Dievo šlovė“, kuriame „tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą“, ir į kurį „bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės“. (Apr 21, 23–26)

Šventasis Kazimierai, šventasis Andriejau Bobola, šventasis Juozapatai Kuncevičiau, palaimintieji Mykolai Giedraiti, Jurgi Matulaiti, Teofiliau Matulioni, – melskite už mus!

Šventieji Charitina, Daumantai, Antanai, Jonai, Eustachijau, Teodorai, Genadijau, Julijanija, Makarijau Kijevieti, Makarijau Pinskieti,  Sofija, Gabrieliau, Atanazaii, Nikiforai, Georgijau, – melskite už mus!

Visi iš Lietuvos į dangų pašauktieji, prisiminkite savo žemiškąją tėvynę ir mus, joje keliaujančius!

Andrius Martinkus – filosofijos mokslų daktaras.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 30

 1. Dalia says:

  Čia Vatikano projektas, tokie filosofinių mokslų daktarų filosofavimai…. Ir nieko bendro su tikrąją krikščionybe neturi. Paaiškinkite, prašau, kam viso šito reikia? Vieną diena diena “oi kokie mes pagonys, kokois geros tos vedos (nors tik neopagonys, net pilnai nesusivokę apie pagoniškų stabų garbinimą“, kitą diena, pagal Vatikano užsakymus šokama. Ir tik ne tikroji krikščionybė, ir tik ne Tiesa, Kelias ir Gyvenimas…. Ai….

 2. Katalikas says:

  Suprantu, kad esate pritvinkusi neapykantos katalikybei, kuriai save priskiria apie 77% Lietuvos gyventojų. Gal teiksitės pasakyti, kur Lietuvoje konkrečiai yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, t.y. tikroji krikščionybė? Kas jos atstovai?

 3. romanas says:

  Siūlau šio straipsnio autoriui papildyti savo istorines žinias , remiantis ne tik oficialia – bet ir alternatyvia istorija .

 4. saul says:

  O kas parašė ar rašo,tą…alternatyviąją istorija? Kur jos man pasiskaityti ir pasipildyti? Kas tie autoriai? Kokios tautybės?

 5. Kalajuda says:

  Pradėkit nuo lietuviškos istorijos versijos – Aivaras Lileika.
  Oficiali istorija – vokiečių, lenkų, vatikano versijų spaudai kratinys.
  Ponas Martinkus, kaip apsimokė – taip ir mato praeitį. Per vokiečių-lenkų-vatikano pasiūlytus akinius. Irgi patirtis…

 6. Gintas says:

  Vatikanas tai vienas iš pasaulinių jėgos centrų, o pasakos apie Dievą ir pasiklydusiu avelių gelbėjimą palikite veršiams. Kas apie Tarybinius laikus, daug kunigų buvo išsiųsta, nes jie kovojo su komunizmu, buvo Vatikano agentais…

 7. Katalikas says:

  Tai kad čia viskas prieštarauja „oficialiai istorijai“. Pradedant LDK interpretacija. Po to – Liublino unija. Po to – Gegužės 3-osios Konstitucija. Po to – LTSR ir LR įvardinimas kaip revoliucinių darinių. Priešingai 1918 m. sukurtai kontrrevoliucinei nacionalinei Lietuvos valstybei. Jau nekalbant apie paskutinę tezę, kuri LR „oficialių istorikų“ požiūriu yra apskritai nesąmonė. Nes na**** tą lietuvių tautą vesti iki istorijos pabaigos. Viskas šiose tezėse prieštarauja „oficialiai istorijai“, kurią apie Lietuva pasakoja etatiniai „oficialūs“ LR istorikai.

 8. romanas says:

  Saul-iui , kompe įveskite užrašą – alternatyvi istorija- anglų ar rusų kalbomis ir turėdamas laiko tenai pasikapstykite . Surasite ten daug ko įdomaus . Pavyzdžiui , kokia graži ir vienodo styliaus architektūra buvo visuose žemynuose , statyta iki 18 amžiaus . Susidaro įspūdis , kad jau tada pasaulis buvo globalus . Ir taip toliau . . .

 9. Dalia says:

  Katalikui
  Na, jeigu jūs vaikščiodamas į taip vadinamą bažnyčią neturite supratimo kad yra Tiesa , Kelias ir Gyvenimas, kad net klausiate manęs moteriškaitės, tai aš neturiu žodžių… Kai šitiek procentų lietuvių save priskiria neva tikinčiais tai turėtumėm gyventi rojuje, o ne prakeikime, kur net Sarmatų straipsniai tai įrodo… Gėda jums. Nieko aš jums neaiškinsiu , mokėkite savu ego kainą pats, kad tai ieškoti, rasti ir pažinti. Atsiverskit Šv. Raštą pagaliau, vietoj dogmų, išmislų ir legendų. Nes dėl tokių pagonys pikžodžiauja Dievui. Gėda jums!

 10. Katalikas says:

  Daliai

  Aš jūsų klausiu ne todėl, kad nežinau, o todėl, jog man įdomu, ką jūs laikote „tikra krikščionybe“. Kelias, Tiesa ir Gyvenimas (būtent taip parašyta krikščionių Šv. Rašte, o ne „Tiesa, Kelias ir Gyvenimas“, na nebent jūsų asmeniniame Šv. Rašte, bet ne krikščionių) yra Kristus. Visi tikintys Kristų yra krikščionys. O labiausiai Kristaus mokymo pilnatvę yra išsaugojusios Katalikų ir Stačiatikių (Ortodoksų) bažnyčios. Taigi tamstos niekas ir neprašo kažką paaiškinti. Man viskas čia aišku. Kaip ir aišku tai, jog ponia „moteriškaitė“ yra ne tik neapykantos katalikybei, bet ir puikybės pritvinkusi sektantė. Prašykite Dievo, kad pagydytų jus nuo pasipūtimo ir puikybės.

 11. Dalia says:

  Katalikui
  Jau iš karto supratau, kad nenuolaidžiavimą jūsų prieštaravimui Dievo Žodžiiui per Vatikano dogmas, vaikų vertimą mokyklose tapti jūsų sekėjais, aukščiausio lygio spiritizmą, stabmeldystę, ištvirkavimus ir dar didesnes nuodėmes kurias darė ir tebedaro jūsų didžiausia sekta pasaulyje (jau kiek tik milijonų protestantų išžudėte per visą istoriją…) jūs įvardinsite, kaip neapykantą ir puikybe. Jūs dukart mirę ir bei karto neatgailavę. Ateik, pupuliuk, gal tave už tai dar ir paglostyti? Žuvis pūna nuo galvos.Jei protestantai net šiais laikais nebekokie, tai šita ištva Dieve, Dieve… Aš ne vakar gimus. Ką jūs norite apgauti??????

 12. saul says:

  <katalikui.Nekreipkite dėmesio į visokius sektantus ar acto garintojus.Mes esame,kuo esame tik krikščionybės dėka.Tą mes galime pripažinti arba ne,bet nuo to niekas nepasikeis.Kaip mes atrodome,ką mąstome,giriame ar giriamės,stebimės ar piktinamės.Visas mūsų elgesys,normos,etika atėjo kartu su krikščionybe ir vakarų kultūra.Todėl ir tuom mes skiriamės nuo tibetiečio,indo,perso,afrikiečio ir t.t.Mes,kartais,net nesusimąstome ar nejaučiame kodėl mes tokie ar kitokie.Kaip bebūtų,visa TAI įtakojo būtent vakarų civilizacija ir krikščionybė.O ir daugelis pasaulio šalių perėmė mūsų gyvenimo būdą .Viso TO įtakoje…kinietis gyvena name,vilki kostiuminę eilutę,spaudžia ranką ir daro dar daug įvairių dalykų…visam pasauliui tapusių įprastais.

 13. Katalikas says:

  >Saul

  Aš ir nekreipiu dėmesio. Tiesiog kartais „pastatau į vietą“ tokius „pasikėlusius“ personažus kaip Dalia. O „alternatyvioje istorijoje“ rašoma ne tik apie tai, „kokia graži ir vienodo styliaus architektūra buvo visuose žemynuose , statyta iki 18 amžiaus“. Ten galima aptikti vertingos informacijos, kad žmonės gyveno kartu su dinozaurais, bet „oficiali istorija“, aišku, tai nuo mūsų slepia.

 14. Katalikas says:

  Daliai

  Kiek mažai tiesos reikėjo pasakyti, kad nusileistum iki tiesioginių įžeidinėjimų! Tik parodyti, kad esi neišsilavinusi ir „pasikėlusi“ boba. Net patingėjai atsiversti Šv. Raštą ir pasitikslinti, kas jame sakoma apie Kristų, kuris yra „Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“. Bet čia nieko nuostabaus. Ko dar galima tikėtis iš tokių istorinių personažų, kaip Liuteris ir Kalvinas, pasekėjų. Protestantizmas visada nekentė kultūros ir minties darbo. Ir jo pagarba Šv. Raštui yra apsimestinė. Tu – neišsilavinusi ir išpuikusi – esi gyvas to įrodymas. Ištvirkę ir gobšūs karaliai dulkintis nevaržomai norėjo ir pinigų jiems nuolat trūko meilužėms išlaikyti ir procentus palūkininkams mokėti. Todėl „prichvatizavo“ vienuolynus ir t.t. Taip atsirado protestantizmas. Tai ne man, o savo vyrui (ar vyrams) kažką postringauk apie dvasinius dalykus. Ar supratai?

 15. Dalia says:

  Katalikui
  Tu meluoji ir iškreipi faktus !!! Savo bobutei papasakok, manęs neapgausi. Grįžk atgal prie savo stabų, nes matau, kad vargšelį atitraukiau nuo tarpininkų kurie turi, neva ,melstis už tokius, o jūs patys tai matai ne. Pridurkas saul tau kaip tik į porą. Jūs esate labiausiai kalti, kad nuvarėte mūsų tautą į tą peklą kurioje randasi visa Lietuva.Valstybę melžiate, nes esat politikuoti. Nežinau kokiu nuo kokio ilgumo kopėčių reikia nukristi, kad apsiskelbti Kristaus vietininku žemėje… Dar kartą tai įrodėte, stabmeldžiai. O kaip ten su vaikų tvirkinimais, pedofilija? Pačios baisiausios sektos, nors tokios klastingos neatrodo kaip jūs, nes tas baisumas jų akivazdesnis. O jūs esate šlykštūs.melagiai ir tiesos iškraipytojai. Pagonys ir tai bent jau moralės labiau turi. Gali man daugiau pasakų ir legendų nesekti, nebeskaitysiu. Nes man šlykštu nuo jūsų melo.

 16. Katalikas says:

  Ką – bobiški ir sektantiški nervai neatlaikė tiesos žodžių? Isterikuoji? Putos iš nepraustos burnos veržiasi? O ką tu sau manei, nepraustaburne? Manei, kad apdergsi krikščionio susirūpinimą savo tėvynės likimu – ir tau nieko už tai nebus? Manei, save įsimylėjusi narcize, kad galėsi ramioje vienatvėje mėgautis savo dvokiančiu komentaru? Apsirikai. Gavai deramą krikščionišką kirtį per savo ilgą sektantišką nosį. Aš esu Ecclesia militans – kovojančios Bažnyčios – narys ir be pasigailėjimo smūgiuoju tiesos žodžiais per tokias įžūlias ir nepraustas burnas, kaip tavo.

 17. Socialistas says:

  Katalikas gyvena alternatyviame Konano barbaro pasaulyje. Galanda kalaviją, eis į šventą kryžiaus žygį ir atvers kitatikius tokius kaip Dalia į alternatyvios tiesos kelią. „Ecclesia militant“, tau reikia gydytis.

 18. saul says:

  Tai čia kaip tik….kad ir vėl,komunistai kyla į Žygį prieš tikėjimą.Tai jiems norėtųsi ir vėl,kaip sovietmeciu komuniagu „ochranke“pabūti ir pasekti mokytojus ar kitus valdininkus po langais per Kalėdas ar Velykas.Pasmerkti klasės susirinkime nekomjaunuolius ar lankančius,patarnaujančius bažnyčiose.O gal komunistėlis ar jo tėvai buvo iš tų,kurie slapčia tuokėsi ar eidavo į kitos parapijos bažbyčias,kad tik jo sovietinės valdžios ochrankės sekliai neatpažintų? Čia jo kryžiaus žygis prieš bažnyčią.Jie norėtų ir vėl jas griauti,paversti archyvais,sporto salėmis.Jie ,kaip musulmonai….nenurims,kol nepervers mūsų visos visuomenės į savo,marksistinį pseudopasaulį.Juos reikia skubiai gydyti,nes jie patys nežno,ką daro.

 19. Socialistas says:

  saul, aš į tave nesikreipiau, praleidai progą patylėti. Matau tau norėtųsi kaip smetonmečiu, pasekti, kurie mokiniai neina į bažnyčią. Nelankančius pasmerkti elitinių mokelsivių ratelyje, rašyti blogus pažymius, gąsdinti. Tu persikėlei iš realybės į mitus ir legendas. TSRS niekas nedraudė lankyti bažnyčios. Komunistai nuo seno sutaria, kad religija/tikėjimas yra asmeninis reikalas. Tačiau jūs turite teisę į savo nuomonę tik tol, kol nepradedate prievarta skleisti savo teologijos tarp kitų žmonių. Tuo labiau tai neleistina valstybiniu mastu, nes komunistai pasisako už pasaulietinę valstybę.

 20. Katalikas says:

  Mordechajaus Levi gerbėjas turi savotišką, tik iškrypėliams ir serijiniams žudikams-maniakams būdingą humoro jausmą. „TSRS niekas nedraudė lankyti bažnyčios. Komunistai nuo seno sutaria, kad religija/tikėjimas yra asmeninis reikalas. Tačiau jūs turite teisę į savo nuomonę tik tol, kol nepradedate prievarta skleisti savo teologijos tarp kitų žmonių. Tuo labiau tai neleistina valstybiniu mastu, nes komunistai pasisako už pasaulietinę valstybę.“ Ir tai pamokslauja (aišku, meluodamas ir iškraipydamas visiems žinomus istorinius faktus) kraugeriškiausios žmonijos istorijoje sektos, užmušusios daugiau žmonių, nei Hitleris, adeptas! Bet ginčytis su tokiu tipu yra tas pats, kas fechtuotis su mėšlo krūva – tik pats apsitaškysi. Todėl tokia smirdanti krūva yra verta būti tik nuspirta nuo kelio. Aišku, batą po to vis tiek reikės nuvalyti…

 21. Socialistas says:

  Katalike – ekleziastų milicininke pasakyk kaip tau suderinama artimo meilė, kurią, tu, būdamas kataliku, deklaruoji ir kapitalistinis išnaudojimas. Susitinka sekmadienį bažnyčioje darbuotojas su savo darbdaviu kapitalistu, palinki vienas kitam ramybės, pasišypso, o pirmadienį darbe kapitalistas toliau išnaudoja darbininką, o artimo meilė baigėsi su paskutiniais mišių kurantais? Kaip tu suderini šituos du priešingus dalykus. Logiškai mąstant artimo meilė įmanoma tik tokioje santvarkoje, kur nėra išnaudojimo, priešingu atveju visiška veidmainystė.
  Na ir žinoma kaip be įžeidinėjimų juk jūs „taikingos“ religijos atstovai neturite smegenų keliamosios galios ir stokojate argumentų brandžiai diskusijai.

 22. saul says:

  „TSRS niekas nedraudė lankyti bažnyčios. Komunistai nuo seno sutaria, kad religija/tikėjimas yra asmeninis reikalas“-na va…..jums ir diskusijos DDD Komunistai nuo SENO sutaria….oi negaliu DDDDD

 23. Katalikas says:

  „TSRS niekas nedraudė lankyti bažnyčios. Komunistai nuo seno sutaria, kad religija/tikėjimas yra asmeninis reikalas“

  Tai aš ir sakau, kad turime reikalą su senu iškrypėliu, melagiu ir demagogu. O gal jaunu? Koks skirtumas.

 24. Socialistas says:

  Taip ir nesulaukiau atsakymo į klausimą kaip jūs suderinate artimo meilę su kapitalistiniu išnaudojimu?

 25. saul says:

  „Logiškai mąstant artimo meilė įmanoma tik tokioje santvarkoje, kur nėra išnaudojimo, priešingu atveju visiška veidmainystė.“-va čia tai loginis komunistinis mąstymas.Taip išeina,kad niekas nieko niekad dar nėra mylėjęs.Artimo meilę jie tik ir supranta,kai save įsivaizduoja dalinant supelijusius kąsnius vargetoms gulaguose ar talonus žirneliams ir „prosui“ sovietmečiu.Net ir ten daug žmonių išliko „žmonėmis“,suprasdami,ką tai reiškia artimo meilė.Ir tikėjimas jiems buvo vienas iš pagrindinių ramsčių.Jis net nežino ir nesupranta,kas TAI yra artimo meilė.Nežino kas tai… krikščioniška moralė ir kas ta krikščionybė apskritai-nuo ko ji prasidėjo,kokios jos pamatinės vertybės.Nors….komunistai visad buvo tik pavliais morozovais,kurie gali ir privalo išduoti ar įskūsti savo artimą vardan savo ideologijos..

 26. Socialistas says:

  saul, mano kalusimas nieko bendro neturi su gulagais. Ar žinai ką nors daugiau be žodžio „gulagai“? Tavęs ko bepaklausk tai pradedi varyt padrikus raktinius žodžius be konteksto.
  Ar tau neatrodo, veidmainystė tai kad sekmadienį bažnyčioje darbuotojas su savo darbdaviu kapitalistu, demonstruoja vienas kitam „artimo meilę“, o darbo dienomis darbe kapitalistas toliau išnaudoja darbininką.
  „va čia tai loginis komunistinis mąstymas“ – neargumentuota replika. Kas nelogiška mano teiginyje? Prašau argumentuok, paneik pasitelkęs savo kapitalistinį uber loginį mąstymą.

 27. saul says:

  Viskas labai logiška.Ateina vargšas darbininkas į bažnyčią,sau ramiai,sekmadienį ir… meldžiasi.Kunigėlis ir sako,,,-o dabar palinkėkime vienas kitam ramybės.Linki vargeta visiems ramybės į kairę ir į dešinę….,po to atsisuka atgal ir žiūri-mato,stovi sau, ramiai toks…gražiai apsirengęs ponas,iš visko spręndžiant,musėt bus svoločius kapitalistas.Ir….sudvejoja vargšas darbininkas…. linkėti tam kapitalistui ramybės,ar ne.Staiga nušvinta protas vargetai ir jis palinki tam kapitalistui ramybės ir ,tuo pačiu dar ir,………..meilės DDDDDD Va taip komunistas įsivaizduoja „artimo meilę“ bažnyčioje.Tokie vat bl,pasirodo, antagonizmai kapitalistinėj visuomenėje.Nu žiauru DDD Žinome mes ne tik apie gulagus,lubiankas,Rainius ar Katynes.Žinome mes ir apie prichūškes,spalio demonstr.,politpodgotovkes,talonus,eiles pie produktų,diedovščinas,ūrkas ir bachūrus,deficitą,blatą,pionierių stovyklas ir sanatorijas ir specparduotuves „a la darbininkams“Taigi,joms,labjausiai,naudojosi kolūkiečiai ir jų vaikai DDD.Žinome ir apie tai,kaip viskas buvo „už dyką“ paprastam žmogui.Atsimenam,kaip liepė susimažinti šiltnamių plotą iki 4 ant 5m,idant užsiauginę buržujai daržovių ar gėlių….“nespekuliuotų“svoločiai.Atsimename mes ir pilnutėlius turgus,klęstinčią juodąją rinką,vaikančius bobutes milicininkus turguje,prekiaujančias užsiaugintom kriaušėm ar lašinio kampu.Čia galima knygą parašyti apie siurealistinę socsantvarką.DDD

 28. Socialistas says:

  Nuo tiesioginio atsakymo į klausimą išsisukinėji cinišku sarkazmu. Nepamiršk, kad tu esi tas, kuris bažnyčioje linksi ramybės kapitalistui, o 5 darbo dienas per savaitę kapitalistas ir jo status quo serginti valdžia išnaudoja tave. Džiaukis savo vergavimu. Toliau dėl antitraybinės tirados tu paimi tokius mistifikuotus fragmentus, kurie neatitinka to laikmečio realybės. Ir pareiški, kad žinai, o ką žinai nepaaiškini. Taip spekuliavimas yra draudžiamas socialistinėje santvarkoje, nes tai smulkiaburžuazinė apraiška, kuri perauga į valstybinio turto vagimą stambiu mąstu. Kame čia blogis?

 29. saul says:

  Matot,ššškia…bobutės užauginti agurkai šiltnamukį ir tvartelyje užsiauginto bekoniuko atlikės išrūkytas gabalas lašinių…..priveda prie valstybinio turto grobstymo ….stambiu mastu.Nu tai aš ir sakau,kad ten visos tos bobutės,tai užsislaptinę svoločiai špekuliantai-buržujų užuomazgos ir revanšistės.Per tokias ir žlugo Šlovingoji CCCP.Ai..ir dar jūreiviai su savo merikoniškais džinsais ir JP magnetolom padėjo.O ką,-tai buvo „nemalovažno“jautriom tarybinėm širdutėm.Žodžiu….džinsai ir PINK FLOYD ( Meggie ar siena) pasirodė daug galingesni,nei kas galėjo,tuo metu, pagalvoti.Na….gal dar biškį ir tos turgaus moteriškaitės „dadėjo“ Ir aš čia …be jokios mistifikacijos,tik konstatuodamas faktus.DDDD

 30. Katalikas says:

  Socialistui. – Ko čia prilipai su ta ramybe kaip š—s prie bato? Nenori linkėti ramybės – nelinkėk. Niekas už tai per galvą bažnyčioje neduos. Šv.Mišiose iki II Vatikano susirinkimo ramybės palinkėjimo išvis nebuvo. O dėl išnaudojimo – „socialistinėje santvarkoje“ (SSRS) pati valstybė buvo KAPITALISTAS. Tai yra IŠNAUDOTOJAS. Ir labai žiaurus KAPITALISTAS-IŠNAUDOTOJAS. MONOPOLISTAS. Nes pabėgti pas kitą kapitalistą „socialistinės santvarkos“ (SSRS) išnaudojamieji nelabai turėjo galimybės.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top