Demonas Kratijus arba legenda apie demokratiją

2013, 11 sausio, 11:37 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (27) | peržiūrų 2 576 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisLėtais žingsniais vergai eina vienas paskui kitą, ir kiekvienas neša nušlifuotą akmenį. Keturias jų voras, kurių kiekviena po pusantro kilometro ilgumo, nuo akmenskaldžių iki tos vietos, kur prasidėjo tvirtovės ir miesto statyba, saugo sargybiniai: kas dešimt vergų – vienas juos saugantis ginkluotas karys. Atokiai nuo einančių vergų ant trylikos metrų aukščio kalno viršūnės sėdi Kratijus – vienas iš vyriausiųjų žynių; štai jau keturis mėnesius jis tylėdamas stebi vergų darbą. Niekas jo dėmesio neatitraukia, niekas nė žvilgsniu nedrįsta išblaškyti jo minčių. Vergams ir sargybiniams dirbtinis kalnas su stotu ant viršūnės – tai neatskiriama kraštovaizdžio dalis. Ir į žmogų, kuris tai nejudėdamas sėdi soste, tai vaikštinėja po aikštelę ant kalno viršūnės, jau niekas nekreipia dėmesio. Kratijus yra užsibrėžęs tikslą pertvarkyti valstybę, tūkstančiui metų sustiprinti žynių valdžią taip, kad jų klausytų visi Žemės žmonės, padaryti visus tuos žmones, taigi ir valstybių vadovus, žynių vergais.

Kartą Kratijus nusileido žemyn, palikęs soste savo antrininką, persivilko kitais drabužiais, nusiėmė peruką. Paliepė sargybos viršininkui, kad jį sukaustytų grandinėmis kaip paprastą vergą ir pastatytų į vorą iš paskos jaunam vergui, vardu Nardas.
Įsižiūrėdamas į vergų veidus, Kratijus buvo pastebėjęs, kad šito jauno žmogaus žvilgsnis tiriantis ir vertinantis, o ne abuojas, nuo visko nutolęs kaip daugelis kitų. Nardo veidas buvo tai susikaupęs, tai susimąstęs, tai išduodantis susijaudinimą. “Vadinasi jis puoselėja kažkokį planą”, – suprato žynys, tačiau norėjo pasitikrinti, ar stebėdamas tikrai neklysta.

Dvi dienas Kratijus stebėjo Nardą, tylėdamas nešė akmenis , sėdėjo greta jo, kai būdavo paduota valgyt, ir miegojo šalia jo ant gultų. O trečią naktį, kai tik pasigirdo komanda “Miegoti”, Kratijus atsisuko į jaunąjį vergą ir pakuždom, su kartėliu ir neviltimi balse, paklausė nesikreipdamas į nieką “Nejaugi šitaip ir gyvensime iki mirties?”

Žynys pamatė: jaunasis vergas suvirpėjo ir tučtuojau atsigręžė, o jo akys švietė, tiesiog blizgėjo netgi blausioje didelės pašiūrės spingsulių šviesoje.
– Ilgai taip nebetruks. Aš baigsiu apmąstyti planą. Ir tu, tėvuk, gali prie jo prisidėti, – sušnibždėjo jaunasis vergas.
– Kokį planą? – abejingai paklausė žynys ir atsiduso.
Nardas karštai ir tvirtai pradėjo aiškinti:
– Ir tu, tėvuk, ir aš, ir mes visi netrukus būsime laisvi žmonės, nebe vergai. Pats apskaičiuok: kiekvienai dešimčiai vergų – vienas sargybinis. Ir kiekvieną būrelį penkiolikos vergių, kurios taiso valgyti, siuva drabužius, taip pat saugo tik vienas sargybinis. Jeigu sutartu laiku visi mes užpulsime sargybą, tai ją įveiksime. Na ir kas, kad sargybiniai ginkluoti, o mes sukaustyti grandinėmis. Mūsų dešimt kiekvienam, be to, mes grandines taip pat galime panaudoti kaip ginklą, atremdami jomis kardo smūgį. Mes nuginkluosime visus sargybinius, surišim juos, ir jų ginklai bus mūsų.

– Ak, jaunikaiti, vėl atsiduso Kratijus ir vėl tarytum abejingai tarė: – tavo planas ne visai apgalvotas: sargybinius, kurie mus stebi, nuginkluoti galime, bet netrukus valdovas atsiųs naujų, galbūt net visą kariuomenę, ir išžudys sukilusius vergus.
– Aš ir apie tai pagalvojau, tėvuk. Reikia pasirinkti tokį laiką, kai kariuomenės čia nebus. O toks laikas nebetoli. Mes visi matome, kad kariuomenė ruošiama žygiui. Maisto prigabenta trims mėnesiams. Vadinasi, po trijų mėnesių kariuomenė nužygiuos į numatytą vietą ir stos į mūšį. Per mūšį ji nusilps, tačiau laimės ir grįš su daugybe naujų vergų. Jiems jau statomos naujos pašiūrės. Mes privalome pradėti sargybos nuginklavimą, kai tik mūsų valdovo kariuomenė ims kautis su priešo kariuomene. Žygūnams prireiks mėnesio, kol nuneš žinią, kad būtina nedelsiant grįžti. Nusilpusi kariuomenė neįstengs grįžti greičiau kaip per tris mėnesius. O mes per tuos keturis mėnesius spėsime pasiruošti jų sutikimui. Mūsų bus ne mažiau kaip kareivių. Pagrobtieji vergai stos mūsų pusėn, kai pamatys, kas atsitiko. Aš teisingai viską numačiau tėvuk.

– Taip, jaunikaiti, tu mąstai išmintingai. Tavo planas padės tau nuginkluoti sargybinius ir nugalėti kariuomenę, – atsakė žynys jau padrąsindamas ir pridūrė: – Bet ką paskui vergai darys ir kas nutiks valdovams, sargybiniams ir kareiviams?
– Apie tai aš beveik negalvojau. Kol kas į galvą ateina tik viena mintis: visi, kurie buvo vergai, taps ne vergais. Visi, kurie šiandien ne vergai, taps vergais, – tarytum balsu mąstydamas, ne visai tvirtai atsakė Nardas.
– O nugalėjęs, jaunikaiti, prie ko priskaičiuosi žynius? Prie vergų, ar prie ne vergų?
– Žynius? Apie tai aš irgi negalvojau. Tačiau dabar manau, kad žyniai tegu lieka kaip buvę. Jų klauso vergai, valdovai, nors tarpais sudėtinga juos suprasti. Tikriausiai jie mums nepridarytų žalos. Tegu pasakoja visiems apie dievus, o kaip savo gyvenimą geriau nugyventi, mes žinom patys.

– Puiku, kad galvoji kaip geriau, – atsakė žynys ir apsimetė, kad baisiai nori miego.
Tačiau tą naktį Kratijus nemiegojo. Jis mąstė. “Žinoma, – galvojo Kratijus, – paprasčiausia būtų apie sąmokslą pranešti valdovui, ir jaunasis vergas būtų nubaustas, o jis, aišku, didžiausias visų kitų įkvėpėjas. Tačiau problema liktų neišspręsta. Vergai visuomet trokš išsilaisvinimo iš vergijos. Atsiras naujų vadų, bus kuriami nauji planai, vadinasi, didžiausias pavojus valstybėj glūdės valstybės viduje.”
Kratijus buvo iškėlęs sau užduotį: sukurti viso pasaulio pavergimo planą. Jisai suprato: pasiekti tikslą vien tik naudojant fizinę prievartą nepasiseks. Būtinas psichologinis poveikis kiekvienam žmogui, ištisoms tautoms. Reikia transformuoti žmonių mintis, įteigti kiekvienam, kad vergija yra aukščiausia gerovė. Būtinai reikia paleisti programą, kuri toliau vystysis pati, kuri dezorientuos ištisas tautas sąvokų prasme bet kur ir bet kada. Ir svarbiausia, kad tikrovė būtų priimama adekvačiai…

Kratijaus mintys sukosi vis greičiau, jis liovėsi jautęs kūną, sunkias grandines ant rankų ir kojų. Ir ūmai, tarytum žaibo plykstelėjimas radosi jam prieš akis programa. Dar nedetalizuota ir nevisai aiški, bet jau tikra ir stulbinanti savo mastais. Kratijus pasijuto esąs pasaulio viešpats.

Gulėdamas ant gultų, sukaustytas grandinėmis, jisai žavėjosi savimi: “Ryt rytą, kai sargyba visus ves į darbą, aš duosiu sutartą ženklą ir sargybos viršininkas palieps išvesti mane iš vergų voros ir nuimti grandines. Aš detalizuosiu savo programą, ištarsiu keletą žodžių, ir pasaulis ims keistis. Neįtikėtina! Tik keletas žodžių ir visas pasaulis paklus man, mano minčiai. Dievas iš tiesų žmogui davė tokią galią, kuriai nėra lygios Visatoje, ir ta galia – žmogaus mintis. Iš jos randasi žodžiai, ji keičia istorijos eigą.

Sąlygos susiklostė nepaprastai palankiai. Vergai yra paruošę sukilimo planą. Jis racionalus, tasai planas, ir, žinoma, gali nuvesti į laikiną jų trokštamą pergalę. Tačiau aš ne vien juos, bet ir šiandieninių vergų palikuonius, taip pat ir žemiškuosius valdovus, ištaręs tik kelis sakinius, priversiu būt vergijoje per amžių amžius”.

Iš ryto, Kratijui davus ženklą, sargybos viršininkas nuėmė jam grandines. Ir jau rytojaus dieną į jo stebėjimo aikštelę buvo pakviesti kiti penki žyniai ir faraonas. Jiems susirinkus Kratijus pradėjo savo kalbą:
– Tai, ką jūs dabar išgirsite, neturi būti niekur užrašyta nei žodžiais, nei persakyta. Aplink mus nėra sienų ir mūsų niekas neišgirs, tik jūs. Aš sugalvojau būdą, kaip visus Žemėje gyvenančius žmones paversti mūsų faraono vergais. To padaryti neįstengtų nei didžiuliai kareivių pulkai, nei alinantys karai. O aš tai padarysiu keliais sakiniais. Po to praeis vos pora dienų, ir jūs pamatysite, kaip pradės keistis pasaulis. Žiūrėkite: ten, žemai, ilgos voros grandinėmis sukaustytų vergų neša po vieną akmenį. Juos saugo daugybė kareivių.

Kuo daugiau vergų, tuo geriau valstybei – mes visada laikėmės tokio požiūrio. Tačiau kuo daugiau vergų, tuo didesnė jų maišto grėsmė. Taigi stipriname sargybą. Be to, savo vergus turime gerai maitinti, kitaip jie negalės dirbti sunkaus fizinio darbo. O jie vistiek vangūs ir linkę maištauti. Žiūrėkite: kaip lėtai jie sliūkina, o aptingę sargybiniai neragina jų rimbais, nečaižo net sveikų ir stiprių vergų. O nuo šiol jie judės kur kas sparčiau. Jiems nereikės sargybos. Sargybiniai irgi pavirs vergais. Tegu šiandien, prieš saulei nusileidžiant, šaukliai apskelbia tokį faraono įsakymą:

Sulig kitos dienos aušra vergams dovanojama visiška laisvė. Už kiekvieną akmenį, atgabentą į statomą miestą, laisvas žmogus gaus vieną pinigą. Pinigus galima išmainyti į valgį, drabužius, būstą, į rūmus mieste ir į patį miestą. Vergai, nuo šiol jūs – laisvi žmonės”.

Kai kiti žyniai suvokė, kas Kratijaus pasakyta, vienas jų, pats seniausias, tarė:
– Tu demonas, Kratijau. Ir tavo demonizmas apkrės visoje Žemėje daugybę tautų.
– Taip, aš tikrai demonas – tarė Kratijus – ir tai, ką sugalvojau, tegu ateities žmonės vadina demokratija.

Saulei leidžiantis įsakymas buvo apskelbtas vergams. Jie tiesiog apstulbo ir dauguma nemiegojo visą naktį, – mąstė apie naują laimingą rytdienos gyvenimą.
Kitą rytą žyniai ir faraonas vėl susirinko dirbtinio kalno aikštelėje. Vaizdas, atsivėręs jiems prieš akis, buvo tiesiog stulbinantis. Tūkstančiai žmonių, buvusių vergų, vienas per kitą nešė tuos pačius akmenis kaip ir anksčiau. Apsipylę prakaitu, daugelis nešė po du akmenis. Kiti, kurie nešė po vieną, bėgo taip, kad net žemė dulkėjo. Kai kurie sargybiniai irgi tempė akmenis. Žmonės, įsitikinę, kad jie laisvi – juk jiems buvo nuimtos grandinės – geidė gauti kiek galima daugiau pinigų, kad galėtų sukurti sau laimingą gyvenimą.

Kratijus dar keletą mėnesių praleido savo aikštelėje, su pasitenkinimu stebėdamas, kas dedasi žemai. O permainos buvo milžiniškos. Dalis vergų susijungė į grupeles, susikalė vežimėlius, ir, juos pilnus prisidėję akmenų, stūmė negailėdami prakaito.
“Jie dar daug įtaisų išras, – su pasitenkinimu mąstė Kratijus, – štai jau ir paslaugų vieni kitiems prisigalvojo: atsirado kas išnešioja vandenį ir maistą. Dalis vergų valgo neatsitraukdami nuo darbo, mat nenori gaišti laiko ėjimui valgyti į pašiūrę ir atnešusiems valgio užsimoka gautais pinigais. Tik pamanykite, tarp jų atsirado ir gydytojų: susižeidusiems tuoj pat suteikia pagalbą – irgi už pinigus. Ir kelio reguliuotojų sau išsirinko. Netrukus išsirinks sau viršininkus, teisėjus. Tegu renka: juk manosi esą laisvi, o esmė nepasikeitė: kaip ir anksčiau jie tempia akmenis…”

Taip ir bėga jie per tūkstančius metų – dulkini, apsipildami prakaitu, tempdami sunkius akmenis. Ir šiandien tų vergų palikuonys beprasmiškai vis bėga ir bėga, ir bėga…

ištrauka iš Vladimiro Megre knygos „Naujoji civilizacija“

vertėjas nežinomas,
šaltinis: atsiliepimas po tema –  https://www.sarmatas.lt/01/demokratijos-kaukes-ir-tikrasis-veidas/

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 27

 1. Jonas Matuza says:

  Vargu ar galima vaizdžiau suvokti anuometinės vergystės metamorfozę į šiuolaikinę. O juk niekas iš esmės nepasikeitė,- mes ir toliau su entuziazmu „tempiame akmenis“ už pinigėlius ir nė nebeketiname vėl pagalvoti apie sukilimą prieš Žemę užkariavusius nežmoniškų žynių palikuonis.

  Perskaičius tokį tekstą, mane ima toks graudus juokas kaskart bet kokiame kontekste išgirdus žodį „demokratija“, kad jo pavartotojui norisi porą kart smagiai užvažiuoti spragilu per kvailą galvą, kad pagaliau atsitokėtų iš savo bukumo…

 2. douktris says:

  ptycam dengi nuzny?
  net
  togda, orly, ja vasi dengi propil

  zmonijai visdelto teks patapt hipiais. juk nebutina zole rukyt bunant hipiu, galima ir naudinga veikla uzsiimt. hipiai diskreditavo gyvenima be pinigu, bet tai nereiskia, kad be ju gyvent neymanoma. aisku, lengviausiai ta pradet butu kaimo bendruomenei (visikai pinigu isstumti is karto nepavyktu, pinigai butu reikalingi bendravimui su „isoriniu“ pasauliu), toliau tektu sintezuotis su miestais, vis didinant teritorijas laisvas nuo pinigu, mazinant „isoriny“, aukso versiui besimeldzianty pasauly. aukso versis imtu dvesti, negaudamas musu energijos. taip zmonija iseitu is „palukanu procento“ matricos.

 3. dinas says:

  sita pasaka savo propaganda primena biliuno laimes ziburi….ka douktris aprase-viskas veda atgal i viduramzius… tipo kazkas augins morkas, kazkas gamins kompiuterius ir mainys i morkas? atsikvosekite… leninas buvo uzdraudes pinigus, pasidomekite kas is to isejo…

  • douktris says:

   o dermokratija veda zmonija y gyvuliu ferma.
   vienas dalykas kai kazkas draudzia, kitas, – kai zmones patys sprendzia ka uzdraust. ta paty veiksma galima daryti dviem priesingais tikslais, priklausomai nuo aplinkybiu ir tikslu. – diskredituojant ideja, arba ja ygyvendinant zmoniu labui. atmink, kad kol nebus visi sucipuoti, pinigu atsisakymas neyeina y samokslininku planus, net auksu dengti pinigai y ju planus neyeina, – paziurek, kas atsitiko su pulkininku Kadafiu ir jo auksiniu dinaru – abu isnyko is horizonto, net vikipedininkams nesuzinojus apie tai.

   taip. pinigu atsisakymas reikalauja zmonijos samoningumo. zmones turi suprasti, kad gyvybei palaikiti (arba palaikiti ja palaikancius) reikia tureti pareigos jausma. o palaikantiems gyvybe reikia turet pareigos jausma civilizacijos puoselejimui. ir kuo kiekvienas daugiau ynes savo darbo vaisiu, tuo turtingesne (civilizuotesne) taps jo aplinka. deja, egoizmui kaip ir nelieka vietos.

   manau, jau keliu menesiu laiko klausimas, kai prades atsirasti elektros varikliai-generatoriai, veikiantys be isorinio maitinimo saltiniu (tsakant, perpetum mobile, free energy). runkeliui nebereikes pirkt elektros ir benzino, moket uz siluma… kaip tada?, ka jis veiks tas 7 valandas per diena, kurias dirbo uz savo „benzina“

   ukininkui nebereikes pilt benzino y savo traktoriu, ir tt ir tt.
   taigi, issilaisvina milziniskas zmonijos energijos kiekis, kurio nebesuvaldys jokie samokslininkai.

   taigi, zmogui lieka tik dirbti 1 valanda visuomenes labui. manau, tai nedidele auka, padirbet 1 valanda per diena uz aciu, kuris, vel gi sugryz paciam desimteriopai. o ir likusy laika galima uzsiimti ne tik sau naudinga veikla, kuri, paciam prie sirdies.

 4. Daugminas says:

  Demo+cratia . Aišku, kad Demo yra liaudis, cratia reiškia kratymas. Kratymas tai kažko valdymas. Tad demo cratia reikšmė yra ‘valdyti liaudį’.

 5. Valdas says:

  Anastasijos autorių kolektyve matyt irgi yra žmonių kurie supranta kad visi gyvename vergovės sąlygomis ,mat str. paimtas iš ten. Kokiu tikslu buvo paruoštas projektas ,,anastasija,, galima tik spėlioti tačiau tai yra grožinės literatūros kurinys ,pasaka ,su kai kuriais psichologiniais ,,fokusais,, ir stebėtinai tiksliai ,taikliai nusakančiais kas yra demokratija.

 6. nuomonė says:

  Pateiktas tekstas yra nepilnas, trūksta pabaigos, kuri, mano manymu, yra labai svarbi ir reikšminga. Pateikiu nuorodą į pilnesnį rusišką variantą:: http://svp.ladimir.kiev.ua/pq/show/anastasia/8-1.html?page=7

  • adm says:

   Jūsų pateiktoje nuorodoje pabaiga nėra pabaiga.
   Tai tik dialogas – bandymas išaiškinti detales pateiktas legendoje. Ir nors galima sutikti, kad ta pabaiga svarbi, tačiau straipsnis-legenda nėra skirti Megre-Anstasijos dialogo aptarimui.
   Juk pats pavadinimas tą pasako: „Demonas Kratijus arba legenda apie demokratiją“

   • nuomonė says:

    Visas tas pateiktas padavimas taip pat, galima sakyti, tėra prieš tai prasidėjusio dialogo apie visuomeninę santvarką, demokratiją dalis (Anastasijos monologas), o dialogas ta tema baigiasi toje neįdėtoje, bet labai reikšmingoje pabaigoje po padavimo (Anastasijos monologo).
    O kodėl Jums užkliuvo tai, kad daviau nuorodą į tekstą su temos pabaiga? Gal kuo nepatinka ta pabaiga? Įdomu kuo?

 7. žmogiškasis faktorius says:

  Sveiki,

  Daug nepilstant … .

  Visos „vergovės“, „baudžiavos“, „demokratijos“, „sistemos“ ir t.t. yra ne kas kita, o visuomenės valdymas. Visuomenės valdymas gali būti trijų tipų,- prievartinis, abgaulės būdu ir savivalda. Įmanomos ir įvairios šių tipų kombinacijos. Kelias į savivaldą įmanomas tik per suvokimą. Taigi. Ara copy ir kiti bendraminčiai visiškai teisūs
  – „keisk pasaulį pradėdamas nuo savęs“. Su teigiančiais, jog žmonėm nereikalingas valdymas, ar įsivaizduojantiems pabėgsiančiais nuo jo, iš vis nėra noro diskutuoti. Nors tai ir būtina, nes jie yra potencialūs pretendentai į suvokimą, tik pasidavę klaidinimams.

  Pagarbiai ir sėkmės.

 8. Valdas says:

  Nenusišnekėkite.

 9. Pasikartojimas says:

  Tai gal sudėkit visas knygas, jos yra lengvai prieinamos internete, nereikia tų iškarpų. Dabar jūs iškirpot kas jum patogu. Taip irgi formuojat tam tikrą požiūrį, kas atseit svarbiausia. Apie meilę, sodus praleidžiat, nors kurti šeimas ir sodinti savo sodus yra daug svarbiau už demokratijos principų žinojimą :) Kažkam gal tai padės susivokti, bet tam ir yra visas vaizdas. Sarmatai labai stovi vietoj, kartojasi tie straipsniai, naujos informacijos, kuri pažadintų, pajundintų eiti į priekį visai nematau. Vertingiausia info jau dabar skęsta tarp tų besikartojimų. Bet aš nepiktai, negalvokit, šiaip čia gerų dalykų yra :)

  • Mindaugas Vilkis says:

   ką turite minty, kokios informacijos Jums, pagal Jūsų poreikius, stinga? Motyvacinio literatūrinio šlamšto pilni knygynai. O tam tikri dalykai išlieka pastovūs, todėl jei šiandien parašyta, kad citrinos žievė yra geltonos spalvos, tai ką naujo tokiu klausimu galima parašyti kas savaitę? Nebent tada užsiimti GMO, išvedinėti naujas nenormalias rūšis ir jas aprašinėti (tai buvo pvz.) :)…

 10. nuomonė says:

  Paikartojimui,
  Viskas yra svarbu, jeigu tai Tiesa. Kurti šeimas ir sodus-labai svarbu, bet svarbu ir žinoti , kas mes esame ir kaip mes atsidūrėme dabartinėje padėtyje. Praeities klaidų žinojimas apsaugo nuo jų darymo ateityje.

 11. adm says:

  ->nuomonei
  neužkliuvo – tiesiog ta pabaiga be pradžios logiškai nedera prie bendro legendos teksto ir tiek. Nors nesiginčysiu, kad jums gal atrodo kitaip. kaip liaudis sako – kiek žmonių – tiek ir nuomonių. T.y. kalbant apie jūsų pseudonimą – jūsų daug. :D

 12. anastasiukai says:

  Visus neabejingus ištraukos idėjoms, kviečiame jungti į grupę
  http://www.facebook.com/groups/anastasija.lt/

  • Jonas Matuza says:

   Įdomu, FB sako, kad „zis kontentas yr kurently unaveileblas“. Kaži, ką tai galėtų znočyti…

   • anastasiukas says:

    Reiškia, turbūt, kad reikia būti feisbuko nariu (juo prisijungus) ir tada paspausti nuorodą mygtuką dešinėje „prisijungti prie grupės“, po to, kai grupės adminas patvirtins, būsite narys ir visuo galėsite dalyvauti grupėje. Sėkmės!

 13. Joris says:

  Šį išverstą straipsnį vertinti reikia kaip vaizdinę priemonę, siekiant parodyti tam tikrą sitaciją. Kad jis neteisingas, paprieštarauti neina. Tačiau geri melagiai meluoja taip: pameta truputį tiesos ir trupį melo. Žmogus pamatęs tiesą, ant jos užkimba, tačiau to, kas eina po jos jis nebeanalizuoja. Pasekmės, aišku, būna liūdnos. Kadangi „Anastasijos“ projektas atsirado Rusijoje, tai, suprantama, niekas geriau už juos nežino, kokia „kiaulė čia pakasta“. Štai adresas straipsnio, kur rašoma apie šį „čiūdą stebuklą“ – http://ru-an.info/news_content.php?id=1344 . Štai trumpas vienos pastraipos vertimas: „Prieš keletą metų mes taip pat atsidūrėme Megre ir KGB-istų kompanijos apgautųjų tarpe, viską pabandėme savo nuosavomis rankomis ir visiškai tiksliai galime pasakyti, kad visa, kas pažadėta Megrė knygose išgalvotos Anastasijos – melas nuo pradžios iki pabaigos!“ Štai dar, kad suprastumėte, su kuo turime reikalą: „…dauguma žmonių, anksčiau apgautų ezoterikos ir blogo išsilavinimo, gyvą karvę mačiusių tik televizoriuje, iki šiol kimba ant šio skanaus jauko, sugalvoto patyrusių melagių iš spacialiūjų tarnybų, profesionaliai užsimančių didelių masių gyventojų apgaulės sistemų kūrimu panaudojant neurolingvistinį programavimą. Paprasti žmonės, kurie šito net neįtaria, neturi galimybės neužkibti. Juk pasakos apie rojaus pastatymą pasiimtam hehtare yra pernelyg patrauklios ir įtaigiai sukurptos! Mes taip pat užkibome ant šio kabliuko. Besmegenis pasitikėjimas spauzdintiniu žodžiu tada iškrėtė mums piktą pokštą.“ – Vertimas laisvas, bet manau, pakankamai iškalbingas.
  Štai knyga kurią galima pasiskaityti („Specoperacija: skambantys Rusijos kedrai“) – http://sv-rasseniya.narod.ru/booki/Ringing_Cedars/default.htm
  Mieli sarmato skaitytojai. Pasipriešinimas parazitiniai sistemai vyksta ne tik pas mus, bet ir daugelyje kitų pasaulio valstybių. Tai su kuo mes susiduriame dabar, vienur jau yra persirgtos ligos, kitur dar tik kyla, kas parodo apie vieningą parazitinę sistemą visame pasaulyje, taikančią tas pačias klaidinimo ir naikinimo technologijas visoms „neišrinktųjų“ tautoms. Domėkitės, studijuokite, mastykite patys.

  • nuomonė says:

   Iš to ką parašėte ir iš to nelogiško cituoto teksto, neatrodo, kad Jūs pats, Jori, mąstytumėte taip, kaip mokote kitus, t.y- savo galva. :)

   • Joris says:

    Pirmiausia pasiskaitykit, pamastykit, o jau po to išvadas darykit. Jūs, regis ir nepastebėjote, kad pacituotas tekstas – tai žodžiai tų, kurie išbandė „Anastasiją“ ir susidūrė su tam tikrais sunkumais, kurie vos nesugriovė tų žmonių gyvenimo. PAmėginkite prasimaitinti iš „Anastasiškai“ apdirbamo hehtaro, ardamas nuo ryto iki vakaro, ir dar savo kiškučių nepamirškit, jeigu juos turite. TAip pat pražiopsojote ir NLP – neurolingvistinį programavimą, pagal kurio metodiką sukurptas šio laisvo ir nepriklausomo išgyvenimo šedevras. Dauguma idėjų yra gražios ir patrauklios, tik bėda, kad jas kuria tie, kuriems jūsų gerovė nepatinka. Jei norite užmiestyje turėti sodą ir daržą prie jo – tai prašom. Bet kapstytis jame savaitgaliais – tai viena, o užsidirbti padoriam pragyvenimui – tai visai kas kita. Kad šitai būtų įmanoma, reikalinga gerokai daugiau žemės, vien šeimos pajėgų apdirbti nepakas, plius reikalingas visas ūkis – tai ir karvės, arkliukas, padargai (su kauptuku ir kastuvu dirbdamas numirtumėte iš bado pats ir visą savo šeimą pakastumėt, jei tik neturėtumėte galimybės gauti pajemų kitu būdu). – Tai vis tie sunkumai, kurių Megre (tikroji pavardė kitokia) savo knygose neatskleidžia. O jeigu norite svo akimis pamatyti realybę, tai nuvažiuokit į bet kurį kaimą ir pasižiūrėkit, kaip ir iš ko jame žmonės pragyveną. Padirbkite kartu su jais bent vieną dieną – po mėšlą tvarte ar kiaulidėje pasikapstykit. Pasiklausinėk, kaip jie laisvalaikį praleidžia ir kur atostogauti išvyksta.

 14. ara-copy says:

  Jonai,
  tai užeikite čia ir jis bus available:
  https://www.facebook.com/groups/237914529671097/

  :D

 15. Daugminas says:

  išsamiau
  Demokratija ir „pilietinė visuomenė“
  http://teiwas.eu/2013/01/demokratija-ir-pilietine-visuomene/

 16. Mindaugas Vilkis says:

  mėtotės čia nuorodomis tarsi kažkokiais autoritetais, kurių reiktų klausyti. Nieko neskaitę, savo galva, po šimts nelabųjų ką nors sugalvokit ir parašykit, be kažkokių gal ir vertingų o gal ir beverčių nuorodų :)

 17. Daugminas says:

  Taigi straipsnyje perteikta istorija gali būti išgalvota. Ji nerodo kelio.
  Teigiami dalykai visada yra su išeitimis.
  todėl visų pirma reikia remtis tais dalykais kurie veda link prašviesėjimo.

 18. Tzu says:

  Lygiavos nėra ir būti negali. Tas kuris pasako jog nuverskim valdžią ir nuo rytojaus gyvensim geriau yra melagis. Arba suvokimas geriau turi labai ribotą apimtį. Tie kurie šaukiat jog esat sistemos vergai, išmeskit kompus atjunkit elektrą ir į mišką apsirengę tuo ką patys sugebėsite pasidaryti. Tiesa veiksmas nr 1 pinigus į pečių. Kiek drąsuolių liko? Žinys duoną augino tam kad žinotų ką valgo ir tam kad nuo žemės neatitrūktų. Rūbus gaudavo dovanų. Tai jau pasako jog sunku viską padaryti pačiam. Lygiavos nėra gamtoje yra tik lūžiai. Taigi: mirė Drakonas – tegyvuoja Drakonas. O pasakojimą galima perskaityti ir teigiama linkme jei Žinai kas yra Drakonas

 19. Arteja labai svarbus globalus pasaulio pereinamasis laikotarpis kurio dar nera buve zmonijos istorijoje ir nuo kurio priklausys tolimesne pasaulio ir visos zmonijos ateitis. Visi dar esantys geri-supratingi… zmones dalinkites su visais siuos mano parasytus zodzius prisijunkit prie manes ir palaikykit mane as irgi palaikysiu jus visus vardan visu geroves ir padesiu jums atrasti zmones kurie kuria tikra realu gery ir laime ir grozy… jusu svajones , jaigu mane palaikysit taip man padesit jaigu pultu mane blogio jegos, kartu mes susivienija susijunge… tapsim stipresni visi pries blogio jegas , padesiu suprasti jums kur slypi tikra laime ir geris ir „Pabuskit zmonija butina suprast tikraja pasaulio realybe“. Tai labai svarbu del jusu visu ir vardan tolimesnes ateities zmonijos islikimo ir Lietuvos ateities . Dabartine tikroji pasaulio realybe yra tai vadinama SISTEMA kuri dabar naikina zmonija,gamta ir pasauly net gi del SISTEMOS neigiamos ytakos jus visi dabar ir esat nelaimingi siandieniniu gyvenimu… vaizdo pvz. https://vimeo.com/8223907 Siandienine pasaulio SISTEMA supuvus… , naikina zmonija,svaisto ribotus zemes isteklius,tersia labai stipriai aplinka,naikina pasauly ir sekancias ateities kartas ir t.t. Norint iseit is visu siandieniniu yvairiu pasaulio problemu reikia atsisakyt monetarines sistemos ir pereit prie ekologijos, istekliais grystos ekonomikos,elternatyvios energijos saltiniu, zmonijai pereit y gery,ir daryti teigiamus su geriu susijusius darbus, susivienyt pamirst neigiamas emocijas ir t.t. kito kelio zmonijai ir ateities kartoms islikt nera! priesingu atveju jaigu to nebus daroma zmonijos laukia panasus likimas vaizdo pvz. https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU Is visu problemu galime iseiti tik ygyvendinant Venus projekta kito kelio zmonijai ir ateities kartoms islikti nera https://www.facebook.com/photo.php?fbid=910234822380655&set=a.597495653654575.1073741833.100001824371032&type=3&theater Gali prisijungti visi kiti geri zmones kuriuos sudomins Venus Projektas gali prisijungti ir Anastasijos sekejai Venus Projektas pades ir jums intergruotis bei pades issaugot ir jusu vertybes… budami geri is suprantingi mes pasieksim tikra gyvenimo pilnatve, tikra laime ir gery ir dar daugiau.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top