Gintaro keliai

2011, 20 sausio, 15:31 | kategorija Istorija | 17 komentarų | peržiūrų 2 499 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Nemaža Baltijos gintaro archeologai yra radę antikinių šalių teritorijose bei kituose tolimuosiuose kraštuose. Vokiečių archeologas Henrikas Šlimanas (1822-1890 m.) Turkijos šiaurės vakaruose, netoli Dardanelų sąsiaurio, 1871-1890 m. kasinėjęs Troją, griuvėsiuose tarp kitų radinių aptiko ir gintaro karolius. Mokslininkai nustatė, kad tai prieš 3000 m. iš Baltijos pakrančių atgabento gintaro dirbinys. Kretos saloje atkasęs Mikėnų kultūros kupolinius kapus, supiltus maždaug 1600-800 m. pr. m. e., H. Šlimanas rado baltiškos kilmės gintaro. Vien dviejuose tų kapų rasta 400 gintaro karoliukų.
Graikijoje gintaras buvo gana plačiai naudojamas maždaug 1600 m. pr. m. e., bet ypač gausiai aptikta jo archeologiniuose 1200-800 m. pr. m. e. šio krašto radiniuose.
Romoje šis mineralas į žmonių buitį įėjo maždaug 900 m. pr. m. e., Italijoje daug jo rasta Po upės slėnyje ir etruskų kapuose.
Gintarą brangino ne tik graikai ir romėnai. Filologus stebina tai, kad egiptiečių kalba gintaro pavadinimas „sakal“ skamba panašiai kaip lietuvių kalbos žodis „sakas“. Populiarios monografijos apie gintarą autorius anglas G. Viljamsonas nurodo, kad į šiaurę nuo Karaliaučiaus (dabart. Kaliningrado) yra buvusi vietovė Sakų uostas (latvių k. – Sakaosta) [6].
Kalbininkai žodžio gintaras etimologijos dar nėra galutinai išaiškinę.
Latvių „dzītars“ (ir iš kuršių skolintas dzintars) šalia lietuvių „gintaro“ rodo, kad šį žodį žinojo lietuvių ir latvių protėviai jau prieš VII amžiaus vidurį, t. y. prieš šių kalbų skilimą. Kadangi baltų kalbose šis žodis neturi sau giminingų (pvz., veiksmažodžių), galima spėti jį esant skoliniu iš senųjų vadinamosios Pamario kultūros gyventojų (neindoeuropiečių ir neugrofinų) kalbos. Taip pat manoma, kad gintaro pavadinimą iš pamariečių bus pasiskolinę ir vengrai (gyantar ir gyanta).
Be kitų kalbininkų, tokios pat nuomonės laikėsi ir šio žodžio etimologiją nagrinėjęs Lietuvos TSR Mokslų akademijos tikrasis narys, Leningrado universiteto profesorius Borisas Larinas (1893-1964 m.), šiuo klausimu parašęs išsamų mokslinį straipsnį [7]. Jo manymu, skolinys ентаръ iš baltų kalbos yra patekęs į rytų slavų dialektus ne anksčiau kaip X amžiuje. E. Bernekeris, kad ir kildindamas gintaro pavadinimą rusų, ukrainiečių, čekų bei slovakų kalbomis iš lietuvių kalbos, vis dėlto savo „Slavų kalbų etimologiniame žodyne“ pažymi, kad šio žodžio etimologija esanti neaiški.
Nors mūsų gintaras pasiekdavo senovės Finikiją, Graikiją, Romą, tačiau keliai, kuriais jis buvo gabenamas į tas šalis, iki šiol dar nėra galutinai nustatyti. Tiesa, kai kurie keliai aiškėja iš archeologinių radinių, o šie yra kur kas patikimesni liudininkai už rašytinius bei kalbinius šaltinius.
Archeologiniai gintaro radiniai (šalia kitų papuošalų, indų, ginklų ar darbo įrankių) iš dalies atsako į klausimą, kada tarp Pabaltijo ir aukščiau minėtų šalių prasidėjo prekyba gintaru. Pasirodo, kad Europoje gintaru prekiauta jau akmens amžiuje [8].
Ledynams traukiantis į šiaurę, pirmieji gyventojai dabartinėje Lietuvos TSR teritorijoje apsigyveno tarp paleolito ir mezolito. Seniausieji Lietuvos archeologiniai radiniai – iš šiaurės elnio ragų prieš 9000 metų gaminti strėlių antgaliai – aptikti Kalniškiuose prie Klaipėdos. Prekyba gintaru su Lietuvos gyventojais anuo metu dar nebuvo vystoma, nes senasis akmens amžius čia sutapo su ledynų epocha. Baltija ir jos pakrantės buvo padengtos ledynų, o viduriniajame akmens amžiuje gintaras čiabuvių buityje dar nevaidino tokio vaidmens, kaip neolito laikotarpiu. Tokias išvadas yra padarę mokslininkai, jų tarpe ir Baltijos gintaru prekybos tyrinėtojas E. Šturmas, teigdamas, kad viduriniajame akmens amžiuje gintaro prekyba su Baltijos kraštais buvusi dar menka. Tačiau šio laikotarpio gintariniai dirbiniai vis dėlto aptikti Majendorfe prie Hamburgo ir Danijoje.
Muziejaus gintaro kelių žemėlapyje senojo ir viduriniojo akmens amžiaus prekybos keliai neparodyti: jiems nustatyti dar trūksta patikimų duomenų. Dėl tos pat priežasties neparodytas žemėlapyje ir neolito laikotarpio gintaro kelias, nors prekyba gintaru tuo metu buvo jau gerokai išplėsta. Apie tai byloja neolito laikotarpio gintaro dirbinių ir žaliavos lobiai, rasti vietovėse, buvusiose prie Baltijos gintaro kelių į Viduržemio jūros šalis, taip pat Baltijos jūros baseino kraštuose. Pavyzdžiui, 4000 gintaro dirbinių aptikta viename raiste Jutlandijos pusiasalyje (Danija), 100 dirbinių – Falklopunge (Švedija), 1000 dirbinių – Upton Lovelyje (Britanija). Panašių to laikotarpio dirbinių rasta Meklenburge, Pomeranijoje, Rytų Prūsijoje, Lenkijoje. Gintaras anuo metu buvo paplitęs ir į šiaurę bei rytus. Nemaža papuošalų iškasta akmens amžiaus stovyklose Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, prie Ilmenio ežero.
Lietuvoje neolito laikotarpio gintarų rasta Juodkrantėje, Smiltynėje, Klaipėdos uoste, Lužijos miške prie Priekulės, Palangoje [9], Šventojoje. Čia buvo aptikta ne tik gatavų dirbinių, bet ir nebaigtų gaminti karolių bei pakabučių.
Žalvario amžiuje [10] gintaro prekyba jau buvo žymiai suintensyvėjusi.
Muziejaus ekspozicijoje parodyti Baltijos gintaro prekybos keliai į Viduržemio ir Juodosios jūros šalis siekia ankstyvąjį žalvario amžių. Šiuos kelius nustatė anglų mokslininkas J. M. Navaras [11], remdamasis archeologinių radinių – gintaro, antikinių monetų, papuošalų, ginklų ir darbo įrankių – lokalizacija.
Daugelis žalvario amžiaus iš pietų importuotų dirbinių koncentruojasi Jutlandijos pusiasalyje ir prie kelių į jį. Tai rodo, kad pagrindinis gintaro prekybos ir jo tiekimo centras tame amžiuje buvo ne Sambijos, o Jutlandijos pusiasalis Baltijos jūros pietuose.
Remiantis archeologinių radinių lokalizacija, nustatyta, kad senojo žalvario amžiaus [12] II ir III perioduose (maždaug 15000-950 m. pr. m. e.) Sambijos ir Lietuvos pakrančių gintaras buvo vežamas ne į pietus, o į vakarus – iki Danijos ir Liunaburgo (žemiau Hamburgo) krašto. Iš čia aisčių gintaro žaliava kartu su Jutlandijos gintaru buvo gabenama į Romą senojo žalvario amžiaus prekybos keliu. Šis kelias iš Jutlandijos pusiasalio ėjo Elbės upe iki Zalės žiočių, toliau Zalės upe ir sausuma per Bohemiją iki Dunojaus, Dunojumi iki Inos žiočių, Inos upe ir Brenerio perėja į šiaurės Italiją.
Vėlesnis, viduriniojo žalvario amžiaus gintaro prekybos kelias kiek pakito. Jis prasidėjo Kimbrijos pusiasalyje, ėjo Elbės žemupiu, Zalės upe iki Tiuringijos, sausuma per Tiuringiją iki Maino upės, toliau Maino ir Reino upėmis, vėl sausuma iki Ronos ir šia upe žemyn į Viduržemio jūrą iki Masilijos (dabartinio Marselio).
Žalvario amžiaus Pabaltijo gyventojai gintarą keitė ne tik į žalvario dirbinius, bet ir į patį žalvarį, nes varį, alavą ir žalvarį puikiai mokėjo patys apdoroti.
Naujojo žalvario amžiaus IV ir V perioduose gintaro prekyba dėl neišaiškintų priežasčių sumenkėjo ir pagaliau beveik visai nutrūko. Atnaujinta ji buvo tik maždaug 700 m. pr. m. e.
J. M. Navaras nustatė Baltijos gintaro prekybos kelią, pavadinęs jį Gintaro keliu. Latvijos, Lietuvos ir Sambijos gintaras pirmiausia buvo gabenamas į Gdanską. Iš čia Visla kelias ėjo iki Notės upės, kirsdamas ją ties Naklo miesteliu, toliau iki Vartos, kirsdamas ties Obomikų miestu, vingiavo per Poznanę, Mosiną, Zaborovą, pasiekdamas Oderį prie Gloguvo. Oderio upe ėjo iki Vroclavo ir sausuma į Klodzką. Perkopęs Sudetų kraštą, Gintaro kelias šakojosi: vakarinė šaka nusidriekė Svitavos upe per Svitavos miestą į Brno ir toliau iki Moravos upės, o rytinė šaka – Moravos upe nuo jos aukštupio iki Hohenau, ir ten abi šakos vėl jungėsi. Toliau Dunojumi kelias tęsėsi iki Panonijoje buvusio keltų miesto Karnuntumo (netoli dabartinės Bratislavos). Iš čia per Šoprono ir Sombatchejaus miestus (Vengrijoje), Ptujo ir Celės miestus (Slovėnijoje) gintaras buvo sausuma gabenamas prie Adrijos jūros į Akvilėjos miestą, garsėjusį gintaro dirbinių pramonės ir prekybos centrą.
Tai ankstyvojo geležies amžiaus gintaro prekybos kelias, naudotas VI-V a. pr. m. e.
Maždaug IV a. pr. m. e. Romos rinka užplūdo iš Graikijos importuotos prekės, ir gintaro prekyba su Pabaltiju vėl nutrūko. Gal ją buvo sutrukdžiusi karingųjų keltų ekspansija, o gal kartais gintaras Romoje tapo nebemadingas. Jį gabenti minėtu Gintaro keliu vėl imta tik I-II mūsų eros amžiuje.
Aptikti Baltijos gintaro žaliavos lobiai liudija, kad iš Baltijos pakrančių į Romą ir jos kolonijas buvo gabenama daug gintaro. Lenkijoje, netoli Vroclavo, prie buvusio senojo prekybos kelio prieš antrąjį pasaulinį karą buvo rasti trys dideli gintaro žaliavos sandėliai – iš viso 2750 kg.
1867 m. Sambijos pusiasalyje buvo rasta 50 litrų talpos statinė, pripilta gintaro. 1900 m. prie Gdansko iškastas molinis puodas su 9 kg gintaro. 1924 m. Rytų Prūsijoje, prie Leižūnų, netoli Kuršių marių aptikta trys centneriai gintaro žaliavos.
Iš šių ir kitų eksportui skirtų radinių galima spręsti, kad Baltijos gintaras buvo labai mėgstamas. Ne veltui Plinijus Vyresnysis rašė, kad nepermatomas baltas ir vaško spalvos gintaras Romoje nebuvo vertinamas – jis buvo vartojamas smilkalams. Tačiau skaidrusis – raudonos ir ypač aukso spalvos – gintaras romėnų buvo labai branginamas. O tokios rūšies gintarą (sukcinita) buvo galima rasti tik Baltijos pakrantėse. Tad kaip tik minėta Gintaro kelią ir turėjo galvoje Plinijus Vyresnysis, aprašydamas „Historia naturalis“ (lib. XXXVII, cap. 45-46) romėnų riterio I amžiaus viduryje atliktą kelionę gintaro parsivežti: „Kelias iš Panonijos Karnuntumo (keltų miesto prie Dunojaus, netoli dabartinės Bratislavos) ligi Germanijos pajūrio sudarė beveik 600000 žingsnių (maždaug 888 km). Dar tebegyvena romėnų riteris, kuris, Julijono, Nerono ruošiamų žaidynių pirmininko, pasiųstas, vyko iš Panonijos Karnuntumo į Germanijos pajūrį gintaro. Jis perkeliavo pakrantes tais prekybiniais tikslais ir iš ten parsivežė tiek daug gintaro, kad juo buvo susegioti tinklai, kurie buvo ištiesti plėšriesiems žvėrims atskirti nuo žiūrovų galerijos. Net ginklai bei mirusiųjų pašarvojimai buvo gintaru papuošti, ir visa dienos apranga… buvo iš gintaro… Sunkiausias gabalas svėrė 13 svarų (4,2 kg)…“ Plinijaus minimas „Germanijos pajūris“ yra aisčių pajūris.
Romėnų karų su markomanais metu (II a. pabaigoje) Gintaro kelio reikšmė gerokai sumažėjo, o III a. antrojoje pusėje gintaro prekyba beveik visai nutrūko. Vis dėlto, kaip rodo 1959 m. Kaune rastas 15 varinių Romos monetų lobis, romėnų pinigų importas į Lietuvą III a. antrojoje pusėje nebuvo nutrūkęs [13]. Gintaro muziejuje eksponuojamas Romos sestercijus – Antonino Pijaus (138-161 m.) žalvarinė moneta – buvo 1965 m. rudenį rastas gintarinių papuošalų turtingame III a. Vilkų kampo kapinyne.
III a. antrojoje pusėje, IV a. ir V a. pradžioje sustiprėjo aisčių prekybos ryšiai su Romos imperijos Vakarų provincijomis.
Įvairūs šaltiniai nurodo, kad aisčių gintaras buvo gabenamas jūra. Iš Romos imperijos Pareinio provincijų Fekcijaus uosto (dabar Vechtenas prie Utrechto, Olandijoje) romėnai plaukdavo aplink Jutlandijos pusiasalį į Vislos ir Oderio žiotis, gal būt, ir į Nemuno bei Dauguvos žiotis. Iš Fekcijaus gintaras buvo gabenamas Reino upe, paskiau sausuma iki Rodano (Ronos) upės ir jąją į Viduržemio jūros Masilijos (Marselio) uostą.
Maždaug III a. pabaigoje, IV a. ir V a. pradžioje atsirado rytiniai gintaro prekybos keliai. Į romėnų kolonijų miestus ir Bizantijos imperiją jis pradėtas gabenti Dnepro, Dnestro, Pruto ir Pietų Bugo upėmis.
Tarybinis mokslininkas V. Janinas teigia, kad VIII a. pabaigoje, išsiplėtus prekybai tarp Europos ir Arabijos, daug sidabrinių arabų pinigų – dirhemų-įplaukdavo į Europą už labai vertinamą Baltijos gintarą. [14]
Gintaro prekyba ir jos keliai byloja mums ne tik apie plačius Lietuvos ryšius su tolimais kraštais. Plati prekyba su to meto civilizacijos ir kultūros centrais daug prisidėjo prie Europos kultūros puoselėjimo.

Parengta pagal P. Gudyno ir S. Pinkaus leidinį
„Palangos gintaro muziejus“ (Vilnius, 1974, p. 24-32)

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 17

 1. Titnagas says:

  Ant durniaus iejau i neta – zodelis sARMATAI jau turi virs 10 puslapiu- juoku nesitveriu VIENAS IR TAS PATS braizas, tos pacios temos, tie patys rastininkai, TAPATI CENZURA, Nejaugi atsiranda ant lietuvos nauji satanistai su vardais sarmatai

 2. Sarmatas says:

  Romai, ar nepastebi, kaip tau viskas ir visur blogai?

 3. Titnagas says:

  APIE TAVE VISKA ZINAU cia isrinktosios tautos bauginimo metodas – as nepazistu nei vieno sarmato. man ne vieninteliam viskas blogai- BLOGAI esamoj lietuvos geografinej erdvej gyvennantiems mazdaug 80% – tik mes bundam greit turesit budet svo portale (mane stebina zmoniu nuomones kad ir Kindziulio- gi buvo jusu suklaidintas- bunda netikit taps kokiu KIRVIU ar skydu,) ir trinti trinti, parasys kosk jusu kolega koki marazma , o jus pulsit trinti- galeciau as pakeist IP bet tingiu – trinkit as tingiu net rasyt, matau kad jau nemazai chebros skaito ka ir as ir GREIT JUOKSIS is jusu avantiuros su sarmatija, lietuviu kalba, pagoniskumu- apie kuri jus nesigaudot- nes daugumoje arba apipjauti arba ju palikuonys. Jusu argumentai- melas- mano faktai, jusu zemelapiukai su flomasteriais pieti- mano europos muzieju eksponatai, matot snipstas gaunasi tai ijungiat demoratijos pagrindini ginkla- stengiates blokuoti- DURNIAI AS JAU NE VIENAS , nemazi lietuviskai kalbanciu baltodziu ima mastyt blaiviai mano kel rode VEDOS- jusu satna SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 4. Sarmatas says:

  Tik jau nepasakok pasakų, kad nei vieno sarmato nepažįsti. O kas tau Perkūną ruošiasi išdrožinėti?

 5. Titnagas says:

  nemanau kad tai turi ka bendro su sarmatais – Tai Tas pats kaip atrastuose kontinentuose raudonodzius zydauai ima vadinti „idenais“- as uzsisakau oberegus , kitus mano galva reikalingus daiktus net negalvoju ir neklausineju kas juos gamina , kad info nubega tai tik todel kad musu zmones kalbasi atvirai- tiksliau nemeluoja , bet nemanau kad kazkas rimtai gali tiket tais zemelapiukais su virsuje uzrasyta litvako slengo kalba atsiradusia tik po 1925 metu, sie zemelapiukai atseit kopijos, bet yra tik lenkijoj ir cia sitoj geografinej platumo- pagamintos klastotesj. IR DAUGIAU NIEKUR ZEMEJ planeta Nemanau kad galima tapatintis su zemelapio kopija savo kilme – nes daugaiu faktu nera ir deja NIEKUOMET nebus. SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 6. Sarmatas says:

  Čia tik nuomonės žmonių, Titnagai. Kiekvienas turim savo supratimą, gebėjimą atskirti. Niekur vedose neradau, kad būtų galima taip keikti, niekinti kitus. Juk tokiu būdu tik prisikarmavoji.

 7. Titnagas says:

  Niekina, menkina tas kas drysta primeti zmoniu masei kazkokia nesamone, tiksliau nukreipineti zmones klystkeliais- NERADAI VEDOSE ATSAKAU ten parasyta lietuviskam slenge skambes taip „NEVSKITE ZMONIU KLYSTKELIAIS. …NEPASIDIDZIUOKITE SAVO ZINIOMIS SAVO GIMINE PRAZUDYSITE DIEVUS PAMESITE“ AS meginu tik pateikti zinias,kur jos yra ir padaryt jas prieinamas dabar vadinamus faktus ir kur ju jieskoti, tarp ki ta ko sarmatai tai avantiura siek tiek parsukta latvijos valstybes „mokslininku“ ar nera ten jusu tarpe save latveis vadinciu???- galiu remiantis egregoru tai teigti- nes lietuviskuose saltiniuose SARMATIJOS niekuomet nebuvo (net sapokevic nedryso savo kraujo broliu aferos liesti), o rusiskuose saltiniuose (deja jie seniausi ir as kalbu ne apie kopijas) nuskamba tik laikmecio etapas – na ir kas buvo tas sarmatas valde jis kazkokia dali zemiu-TIK JIS BUVO satanistas- nes kovojo pries savo tikejima, rusiskose saltiniuose uzsimenama kad lygegreciai su bizantija SVETA RASA ZEMLIA is pasalu buvo atakuota ir sarmato gauju- aisku jis kaip ir CHAZARIJA buvo sunaikintas VEL PACITUOSIU VEDAS, neesu ziniuonis necituosiu originalo kalba lietuvisku slengu skambetu mazdaug taip : SAUGOKITE RUDAKIUS, SVENTOS RASE ZMONES “ nes proteviai zinojo kad rudaakiai ir melinakiai- turi esmini trukuma lyginant su kitais ARIJAIS- TIESUMA ir ATVIRUMA, bei bekrasti NUOSIRDUMA…O juos puole kazkoks sarmatas, paskui gediminovcas-vytautas-aleksandras,- tai cia tik istorija ir vedos . Tai ar verta dabar kazkokius isdavikus garbinti, vadintis ju paganialaom, jus nerasite nei lietuviu nei, latviu nei prusu , pagaliau nei estu folklore apie toki nei dainu nei legenadu , o tai paskutinis ir patikimiausias saltinis, apie vytauta parase tik maironis,..Kita vertus pas jus portale sukama afera apie baltus, apie indoeuropiecius, na romuvieciai kazkaip apeinami- nezinau gal kas irgi jusu inciatyvinej grupej is ju- zodziu latviskai-romuvietiska erezija. Man reikalingi faktai o ne tai kad jus is kopiju klaidinate visuomene, as nekvailys suprantu kad rasnt zodi sitei cookie atsispindi visuose ineto portalose, as maciau net rusiskose portalose romuvieciu pasapaliojimus- jie vadovaujasi vedomis ir sutinka, tiksliau kencia litevsko-kiborgiskus papaistymus- nes tie nors kiek skiriasi nuo oficialios melo pozicijos LDK LDK, vytautas, gediminaiciai. .Sarmatas kaip ir vytautas zude mano tikejimo zmones reikia joks jusu portalas ne zmoniskas- kad meginat cia ikisti kelis isverstus priesakus is Perkuno pirmojo rato tai nereiskia kad jus ten labai teisus- ir vargu ar tas sarmatas jais tikejo jei liejo RASES krauja – tai jus tas nuomones manote nelieciamas JAI MES NESUSIVIENISIME su dabar vadinamai rusai- mums p….- jewrejai mus apmetys pydariskai istatymai, ar neskaitej pyderas elton jonas su savo iskrypeliu partneriu jau isisunijo berniuka,…TABU SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 8. Titnagas says:

  Niekina, menkina tas kas drysta primeti zmoniu masei kazkokia nesamone, tiksliau nukreipineti zmones klystkeliais- NERADAI VEDOSE ATSAKAU ten parasyta lietuviskam slenge skambes taip „NEVESKITE ZMONIU KLYSTKELIAIS. …NEPASIDIDZIUOKITE SAVO ZINIOMIS SAVO GIMINE PRAZUDYSITE DIEVUS PAMESITE“ AS meginu tik pateikti zinias,kur jos yra ir padaryt jas prieinamas dabar vadinamus faktus ir kur ju jieskoti, tarp ki ta ko sarmatai tai avantiura siek tiek prasukta latvijos valstybes „mokslininku“ ar nera ten jusu tarpe save latveis vadinciu???- galiu remiantis egregoru tai teigti- nes lietuviskuose saltiniuose SARMATIJOS niekuomet nebuvo (net sapokevic nedryso savo kraujo broliu aferos liesti), o rusiskuose saltiniuose (deja jie seniausi ir as kalbu ne apie kopijas) taip nuskamba tik laikmecio etapas – na ir kas buvo tas sarmatas valde jis kazkokia dali zemiu-TIK JIS BUVO satanistas- nes kovojo pries savo tikejima, rusiskose saltiniuose uzsimenama kad lygegreciai su bizantija SVETA RASA ZEMLIA is pasalu buvo atakuota ir sarmato gauju- aisku jis kaip ir CHAZARIJA buvo sunaikintas VEL PACITUOSIU VEDAS, neesu ziniuonis necituosiu originalo kalba lietuvisku slengu skambetu mazdaug taip : SAUGOKITE RUDAKIUS, SVENTOS RASE ZMONES “ nes proteviai zinojo kad rudaakiai ir melinakiai- turi esmini trukuma lyginant su kitais ARIJAIS- TIESUMA ir ATVIRUMA, bei bekrasti NUOSIRDUMA…O juos puole kazkoks sarmatas, paskui gediminovcai, vytautas-aleksandras,- tai cia tik istorija ir Vedos SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 9. Titnagas says:

  sori cia kazkas su inetu

 10. senis_saltis says:

  jau darosi nebeįdomu skaityti Titnago pasisakymus. kažkokios savo nuomonės kratinys. vis apie tą patį ir kartu apie nieką. supratau tik vieną. pagal šitą pagyvenusį žmogų, lietuviai kažkokie antžmogiai, o jis yra dievo palikuonis, mokantis rašyti lietuviškai. kiek skaitydavau vis norėjau suprasti apie ką jis. taip ir nesupratau. tai praleidžiu dabar jo pasisakymus.

 11. Titnagas says:

  To senis-saltis, kad tu suprastum APIE KA RASAU reikia persakityt:pradedant: Sapokevic istorija, Ivinskio istorija, Sirokomiles istorija,Narbuto istorija,(zinoma ten visus Basanoviciaus, Skirpos , Rastikio ir kitokias sapalione tipo Jaunoji Lietuva Lietuviu Tautine Gelezinis Gelezinis Vilkas ir dar DAUG DAG TARPUKARIO MASUNU PEZALU, zinoma visa imanomas partizanu publikuotas medziagas) Lenkijos Istorija (dievo zaislas), Rusijos Istorija (autoriu del vietos tstokos nerasysiu), zinoma nevardinsiu ir amerikonu istoriku tipo kviklys, grumadiene ten ju dydziausia puokste net smetanos itoriku neprip[azinti tipo Musu Lietuva 4 t. Lietuvos enciklopedija ir t.t., kruva publikaciju is pasaulio istoriju iskaitant Siaures Amerikos Indenu enciklopedija, tuomet, Satanizmo enciklopedija, Islamo enciklopedija, Biblijos enciklopedija, tuomet persakaityt Biblija (tiek naujaji tiek senaji testamenta, Tora, Sulcan Aruch ir dar kelias zydui sventasias knygas, Bhagta Gita, Rigvedas(avestas ir t.t.kitaip indusams skirtas vedas) , Budajizma,Slovintoju Ariju Vedas, Kastanedos veikalus,Oso filosovijos veikalus, Korana, Satanizmo biblija ,E. Blavatskajos studijas aisku visokie antraeili slamsyta kaip Hitlerio mainkampf, Musolinio doktrina manogyvenimas, Smetonos, pasakyta padaryta, viskius Nices, Sophauerius,…aisku visokias sudinas sauliu s istorijas, Putvio putvinskio paistalus (aisku sis patriotas net neismoko litevskai), pirmaji LDK statuta, nostardamusa dabartinius Levasovus, Trioclebovus, Chinevicius, Globas, Petrovus,ir dar vardinciau iki kol adminas neileistu straipsnio , BET TAM SU PAGANELA senelis_ saltis jai jis nors ko neskaite NORS KAS TIK ISVARDINTA apart univeros iskaitai gauti medziagos ir TELEDEBILNIKO propoguojamas oficialiasias klises, tai jis ir niekuomet ir nesupras- nes jis kiles is darvino bezdziones, o dabar teleportavosi i soviet zydziu sukurta personaza , juokiuos nuo sirdies SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 12. senis_saltis says:

  Pastebėjau man atsakymą. Na vėl vienas ir tas pats – „pezalų“ kratinys. Subendrinu visą „pezalų“ krūvą į trumpesnę. „Tu neskaitei to to to“. Nei tamsta žinote ką aš skaičiau, nei pats viską skaitęs. Tas pats kas aš dabar paklausčiau, ar skaitei „Brolių Grimų pasakos“, „Lietuvių liaudies pasakos“, „Čekų liaudies…“…. Atsigauk Vediste ir baik vartoti pigius narkotikus. Be to protingiau atrodytum, jei bent taisyklingai rašytum. Vis tik sunku šifruoti kitus žodžius ar tuos skaitalų pavadinimus. Jau gaila laiko „pezalus“ skaityti, bet kada reikia dar juos ir šifruoti… Net žodynas nepadeda.

 13. Titnagas says:

  Tu seneli salti Tikras TELEDEBILNIKO santa klausas Jewreiskam sojuze tavo tautieciai vadinasi taip, o koks inteligentas net “Čekų liaudies… kazka skaitei :) (dejau as ant tavo kraujo brolio Jablonskij litvako mums primesto slengo- ka naetitinka mano zodziai idis kalbos zodinely parasytu reiksmiu:) )- Visu jusu bruozas KALBET (labai taisiklingai) TU SALIU KALBOMIS KUR APSIGYVENOT – „autochtanai“ gi :)- bet snukiai jusu ZYDISKI, pavrdes JUS megstat karaliskas :) ir svelnias pavardes ….ant lietuvos : (Midaugas, Gediminas, Vytautas) , Lenkijoj (Vladislav, Jogela,..) Rusijoj (Svetoslav,Vsevlod ,..) – BET BJUT NE PO FAMILIJI A PO MORDE- O PAGRINDINIS visu JUSU pozymis PIDERASTIJA, LEZBETIZMAS neapykanta ir dievas jusu saofas, satana :) SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 14. senis_saltis says:

  Titnagai. Dabar paskaityk ką parašei. Ir pasakyk teisybę, tave vaikystėj tėvas tvirkino? Tokias nesąmones rašai, kad net nesuprantu, kaip čia kažkas dar nori su pačiu susitikti. Baik smaukyti su kilpa ant kaklo ir tuo pačiu rašyti komentarus.

 15. Titnagas says:

  Blokuojat pacinka jums jis – na nors patys paskaitykit, ka norejau atrasyt tam isrinktosiso tautos seneliui salciui:) o visiems rekomenduoju susipazinti su TIESA portaluose
  http://audiovedy
  http://darislav.com
  http://radosvet.net/
  http://www.slavianin.ru
  http://www.perunica.ru

  Tiesos ir Sviesos jau nesustabdyt SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

  Titnagui>
  Jus blokuoja tinklapio programa nes numatyta leisti rodyti ne daugiau 2 nuorodų. Adminas čia tikrai ne prie ko, tai vyksta automatiškai ir dedama į Spamo katalogą. Kartais pažiūriu ten, o kartais ne.

  Kita dalis:
  Titnagai,
  Kadangi jūs naudojate komentarų erdvę savo informacijos platinimui, tai aš jums turiu pasiūlymą:
  jūs paruošiate straipsnį, o mes jį išspausdiname. O kad daugiau neturėtumėte pagundos tęsti tokią veiklą – apribosime jūsų atsiliepimų apimtį 4-omis eilutėmis. Viskas kas bus daugiau 4-ių eilučių bus trinama.
  Čia daroma tam, kad atsiliepimų erdvė būtų naudojama pagal paskirti – paskelbtos temos-straipsnio aptarimui, o ne jūsų skelbiamų duomenų platinimui. Norite platinti – rašykite straipsnius, mes išspausdinsime.
  Jei norite kitaip Titnagai, tai siūlau jums dar vieną variantą:
  Čia yra mūsų Forumas http://www.forumas.sarmatas.lt/ kur jūs galite laisvai, be apribojimų, susikūrę savo temą skelbti visą informaciją.

  Su pagarba
  administracija

 16. Titnagas says:

  To seneliui salciui- VISKA matuojat savo matais- jusu genty priimtas incestas ir pedofilija, pidarastija ir anonizmas, kraujo aukos, zudymai (ta liudija ir Tora ir gojams skirta Biblija- ten jusu dievai jus moko kaip reikia gyventi jums…) t.t.,- todel pas jus ir temos tokios (patys tepat normalius savo smarve, bet mes jau nesmirdim :)) – mums net miegodami tokios slykstybiu net siaubo sapnuose nesusapnujam , o pas jus vyksta kasdien. Netiki nuvaziuok i savo sali nusikalteliu ir iskrypeliu MALINA israeli- o pradziai paskaityk savo paciu apie tavus parsyta knyga (as nesu slykstesnes skaites, ten norisi vemti ir vemti nuo jusu tradiciju… kas jus per urodai: “Тайны еврейского секса” П Люкминсон, М Котлярский pasigooglink TAIP taip tai tavo tautieciai parase- Hitlerio Main Kampf tik nekalta naivi pasakele- lyginant su sia svietejiska – pagiruniska moksline publicistika apie tavo „dievo tautos“ lytinius ypatumus :) pasigooglink ZINOK MES JUS PAZYSTAM IS VEIDU IS DARBU IS KVAPO IS VIENO SAKINIO :) Mano a.a.Tevelis buvo tikras Arijis (blondinas), mama taip pat baltoji- nieko bendro su jumis apipjautapauciais neturim- jiems net i galva negalejo ateiti kas pas jus vyksta- buvo uzdrausta jusu Dziugasvili- (si pavarde verciasi ZYDO SUNUS -gruzinu kalboje ). Jus negalit pakest kad mes Baltiejiprabundam ir tolstam nuo jusu ZYDOKRYKSCIONYBES, suprantam samoksala apie istorijos suklastojimus, apie mums primesto litvaku slengo kalbos kuria taip ilgai kuret- tampa sudo vietoj- ja jau nekalba anot Mikutaviciaus net 3 milijonai (is veido ir is svelnios kalbos pernosi ir gi turet buti tatos gimines  – ir artejam prie savo saknu paduadam rankas rusams , lenkams, baltarusiam , vokieciam- pagaliau suvokiam kad mes broliai- o jus blusos, vampyrai ant tu tautu kuno, nesvarbu kad dar apduje dydziule musu zmoniu minia nuo alkoholio ir esa zydkrykscioniu sektose- bet jus zinote TAI LAIKINA , neuzilgo ir jie prabus ir jus nieko negalit padaryt tik izeidineti galit kiekviena prabudusi TEGU JUS PERKUNAS mazai liko jums tik iki 2012 pabaigos siausti SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 17. Titnagas says:

  DABAR TIKRAI SUDIE a va tas 4 eilutes skelbiu ir laikas nuo laiko priminsiu
  http://audiovedy
  http://darislav.com http://radosvet.net/
  http://www.slavianin.ru http://www.perunica.ru

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top