Atsakomybės įstatymas – Projektas

2010, 9 vasario, 14:16 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (19) | peržiūrų 452 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

LR Konstitucija skelbia: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tautos tikslas – išsaugant Tautos dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, būnant nepriklausoma, įkūnijant prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, puoselėjant Lietuvos žemėje tautinę santarvę, sukurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę.

Blogas, tiesiog nusikalstamas Seimo, savivaldybių tarybų, Prezidento ir Vyriausybės vykdomas valstybės valdymo organizavimas yra senaties termino neturintis nusikaltimas prieš Lietuvos žmones.

Teismo, nagrinėsiančio šią nusikalstamą veiką prieš lietuvių Tautą, nariu yra kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis.

Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 2 straipsniu, priimame šį Įstatymą:

Prezidento, Seimo ir savivaldybių

tarybų narių atsakomybės

Įstatymas

(Projektas)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas suteikia Lietuvių Tautai galimybę įvertinti Seimo narių, Prezidento ir savivaldybių tarybų narių darbą ir tuo pačiu priversti juos garantuoti konstitucinę Tautos apsaugą bei užtikrinti Tautos gyvenimo kokybės gerinimą.

2 straipsnis. Nusikaltimas ir žygdarbis

Tautos gyvenimo kokybės pablogėjimas be rimtos priežasties prilyginamas nusikaltimui prieš Tautą. Tautos gyvenimo kokybės pagerėjimas prilyginamas žygdarbiui

3 straipsnis. Nusikaltėliai ir didvyriai

Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsniu, Prezidentas ir visi be išimties Seimo ar savivaldybių tarybų nariai, priklausomai nuo jų valdymo rezultatų, gali būti nusikaltėliais arba didvyriais.

4 straipsnis. Kaltės ar žygdarbio nustatymas

1. Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių kaltės ar žygdarbio nustatymą vykdo Tauta. Kiekvienas rinkėjas šiuo klausimu balsuoja asmeniškai ir slaptai. Balsavimas vyksta ir rezultatai nustatomi atitinkamai tokia pat tvarka, kokia nustatyta Lietuvos Respublikos Prezidento (Žin., 1993, Nr. 5-89, Žin., 2008, Nr. 135-5234), Seimo rinkimų (Žin., 1992, Nr. 22-635, Žin., 2000, Nr. 59-1760 (2000 07 19)) ar savivaldybių tarybų rinkimų (Žin., 1994, Nr. 53-996, Žin., 2006, Nr. 143-5445 (2006-12-30)) įstatymuose.

2. Prezidento valdymo rezultatus Tauta vertina Prezidento rinkimų metu, Seimo ar savivaldybių tarybų narių valdymo rezultatus Tauta vertina Seimo ar savivaldybių tarybų narių rinkimų metu.

3. Rinkimų metu kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkiminę apylinkę, kartu su biuleteniu gauna verdikto baigiančiam kadenciją Prezidentui, Seimo ar savivaldybės tarybos nariui projektą. Verdikte trys punktai: „Vertas padėkos“, „Vertas bausmės“, „Be pasekmių“. Slapto balsavimo metu rinkėjas pasirenka savo sprendimo variantą.

4. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas bausmės“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas nusikaltėliu.

5. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas padėkos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas didvyriu.

6. Jei nustatyta rinkėjų balsų dauguma nei vienas iš aukščiau išvardintų sprendimų nėra patvirtinamas, tai laikoma, kad Tauta priėmė sprendimą „Be pasekmių“.

5 straipsnis. Bausmė ir paskatinimas

1. Nusikaltėliu paskelbtas buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo nusikaltėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą prezidentavimo ar nario kadenciją gautą atlygį, paliekant jam tik paskaičiuotą nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo ar narystės kadencijos laikotarpį vienkartinę pašalpą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą, Seimo ar savivaldybės tarybos narius atitinkamuose dvejuose sekančiuose po jo kadencijos pabaigos rinkimuose.

2. Bausmė gali būti:

2.1. atidėta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai;

2.2. atidėta ir panaikinta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Vertas padėkos“;

2.3. atidėta ir sumažinta per pusę, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Be pasekmių“.

2.4. vėl buvo išrinkti Nusikaltėliais paskelbti buvę Seimo ar savivaldybių tarybų nariai nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo nusikaltėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą Seimo ar savivaldybės tarybos nario kadenciją gautą atlygį, paliekant jam tik nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo kadencijos laikotarpį vienkartinę pašalpą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą dvejuose sekančiuose po jo prezidentavimo kadencijos Prezidento rinkimuose.

Visos bausmės pagal Tautos paskelbtus Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių kaltės ar žygdarbio nustatymo nuosprendžius yra sumuojamos.

3. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Be pasekmių“, tai toks asmuo, neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų bausmių, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

4. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Vertas padėkos“, tai toks asmuo:

4.1. neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų bausmių, gauna per visą savo kadencijos laikotarpį gauto atlyginimo dydžio premiją;

4.2. turintis ankščiau atidėtų ir sumažintų bausmių, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

6 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Pagal šį įstatymą pripažintam nusikaltimui senaties terminas netaikomas. Atsiradus naujoms aplinkybėms referendumu Tauta gali priimti sprendimą iš naujo vertinti buvusiuose rinkimuose išrinktą Prezidentą, Seimo ar savivaldybės tarybos narį ir Tautai priėmus naują sprendimą, toks buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys gali būti reabilituotas arba netekti premijos, nubaustas arba apdovanotas.

7 straipsnis. Įstatymo galiojimo neatšaukiamumas

1. Asmenims, pripažintiems kaltais pagal šį įstatymą, nėra taikoma amnestija arba malonė.

2. Vengimas Tautos įvertinimo arba jos sprendimo vykdymo yra prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

3. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys, kurio valdymo rezultatus turi įvertinti Tauta, visokiausiais būdai ir gudrybėmis bando išsisukti nuo vertinimo, tai pasibaigus dviem mėnesiams nuo vertinimo pradžios termino, jis tampa nusikaltėliu ir jam taikoma bausmė, numatyta šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte.

4. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys bando išvengti Tautos nustatytos jam bausmės, tai jis, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos, Lietuvos teisėsaugos organų privalo būti surastas, o jo bandymas išvengti Tautos nustatytos jam bausmės prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Įstatymo keitimas

1. Sumanymą keisti ar papildyti šį įstatymą turi teisę pateikti Seimui ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų.

2. Įstatymą atšaukti, panaikinti ar sustabdyti jo veikimą galima tik referendumu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

P.S. Tai nėra mūsų realiai siūlomo įstatymo projektas, tai tik penas pamąstymui, koks ir kodėl jis galėtų būti. Tai tik bandymo idėja, kaip galima būtų kažkiek tvarkyti esamą  baisią padėtį, kai nėra jokios sąžinės – bent atsakomybės baimės pagalba.


Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 19

 1. Valentinas says:

  Turėtų būti įteisinta vienintelė švelninanti ar net atleidžianti nuo bausmės sąlyga – vieša ir nuoširdi atgaila

 2. Urtika says:

  Gerb.Valentinai,kaip sužinosite,kad ji nuoširdi:)?

 3. Sarmatas says:

  Atkreipkite dėmesį, kad kalba eina ne apie atsakomybę pagal BK, o tik apie atlygio, gauto už netinkamai, nekokybiškai atliktą darbą arba neveikimą (nieko neveikimą), gražinimą. panašūs principai yra DK: pastaba, papeikimas, atleidimas, žalos atlyginimas.

 4. Jurgis Bielinis says:

  Didesnė pusė Seimo narių, premjerų, prezidentų per šiuos 20 nepriklausomybės metų nieko gero

  Lietuvai nepadarė. Jie – nusikaltėliai. Ar šis projektas tobullintas bus svarstomas ar ne,šitą tema reikia kuo plačiau per internetą, spaudą (Atgimimą, Lietuvos aidą, XXI Amžių…) skleisti. Tegul jaučia, kad po jų kojom dega Žemė. Aš internetu savo ir savo socialdemokratų (menševikų) straipsnius išplatinu apie 800 adresatų ir prašau jei pritaria mano (mūsų) mintims toliau platinti. Jūsų staipsniui aš pritarių, gal išplatinsiu. Tačiau ir Jūs pats platinkite..Dabar labai svarbu, kad į Seimą negrįžtų Gediminas Vagnorius ir moraliai, griežiant dantim ant Kubiliaus, kad jis išsilaikytų Prejeru….Pagarbiai Jurgis Bielinis

  • Sarmatas says:

   Deja, tokių dalykų (ir ne tik) mūsų „laisvoji“ žiniasklaida neplatina.

 5. raimonda says:

  Viskas gerai, bet, kaip realizuoti sias idejas?Mes kurpiam daug projektu, taciau reikia rasti forma juos bent dalimi igyvendinti? Visa valdymo sistema degradavusi, iskrypusi, o mes vis taikstomes. Kazkaip vienykimes, pasirasykime siuos ar dar patobulintus eksperimentinius projektus ir siuskime Prezidentei. Reikalaukime, kad butu priimta tai uz pagrinda.

 6. Gintaras says:

  Kažkas neturi ką veikti, jei kuria tokius įstatymus. Tai dar vienas įstatymas, kuris neveiks, jei neduok dieve bus priimtas. Kai tie, kurie rengia ar priima įstatymus nesuvokia pamatinių valstybės egzistavimo dėsnių, teisinių pagrindų ir principų, tai nemato, kad Tautos gyvenimo kokybė priklauso ne nuo įstatymų gausos, bet nuo jų kokybės. Reikia keisti dabar galiojančius ir neveikiančius įstatymus. Tada nereikės ir tokių juokingų įstatymų projektų, koks yra šis.
  Valstybės valdymui ir jo valdytojams reikia tik vieno – viešumo. Kai bus politinė valia tai įteisinti absoliučiai visose srityse, turėsime gerokai mažiau problemų.

  • Sarmatas says:

   Viskas priklauso ne nuo politinių valiu, o nuo žmogaus doros. Jei esi besarmatis, tai joks įstatymas nepadės. Jei turi sarmatą, įstatymų kurti ir nereikės. O šis įstatymas kelia baimę tik besarmačiams.

  • Sarmatas says:

   O kokie yra tie pamatiniai valstybės egzistavimo dėsniai ir principai? Kas juo sugalvojo? Kokiu tikslu?

 7. Gintaras says:

  Vienas pamatinių dėsnių, kuris, manau, visiems suprantamas, yra tas, kad valdžios įstaigos negali gyventi geriau, nei gyvena vidutinis tautietis. Pvz. vidutinis lietuvis negali nusipirkti naujo BMW, Mercedes ar Lexus, todėl tokių automobilių neturėtų būti leidžiama pirkti, nuomoti ar naudoti Seimo, Vyriausybės nariams nariams, ministerijų, kitų institucijų, savivaldybių tarybų nariams ir visiems biurokratams. Viskas elementaru. Lietuvos valdžios pareigūnai negali važinėti tokiais pat automobiliais, kokiais važinėja Vokietijos, Didžiosios Britanijos ar Šveicarijos pareigūnai.
  Kitas pvz.: visi viešieji pirkimai vykdomi už mokesčių mokėtojų pinigus, todėl mokesčių mokėtojai ne tik turi turėti teisę gauti informaciją apie mokėjimus pagal sutartis, bet pačios institucijos turi informaciją skelbti visais įmanomais būdais, kad dėl pirkimų skaidrumo nekiltų jokių abejonių. Juk dabar 99 procentai sutarčių yra konfidencialios. Nesuprantu kaip jos gali būti konfidencialios, jei pagal tas sutartis atsiskaitoma mokesčių mokėtojų pinigais. Reikia tik vieno: viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti, kad viešųjų pirkimų sutartys ar atskiros jų nuostatos (pvz.: dėl kainos) negali būti konficencialios, o pačios sutartys po jų pasirašymo turi būti skelbiamos tos valstybės ar savivaldybės institucijos, kuri pasirašė sutartį, interneto svetainėje.

  • Sarmatas says:

   Tai kaip įstatymo projektas prieštarauja šiam dėsniui? Ar pats nenorėtum per rinkimus ir atsilyginti tokiems politikams už jų „darbus“? Mano nuomone, jei bus tokia politikų atsakomybė, tai tokių įstatymų, kuriuos dabar siūlote keisti, net ir nebesukurptų. Įtariu, kad belekas jau ir neitų į rinkimus, žinodamas kas jo laukia.

 8. Vilhelmas says:

  Šiek tiek keistoka man komentuoti tai,su kuo nesutinku dėl valdžios neteisėtumo.Juk Konstitucijoje aiškiai pasakyta,kadTauta kuria Valstybę;svarbiausi (visų pirmaSeimo sukųrimo princiinius)Valstybės ir Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu;niekas(nei AT,nei Seimas,nei Konstitucinis Teismas,nei politinės partijos)negali riboti ar varžyti tautos galių.
  Paaiškinkite,kada Tauta referendumu nutarė pagal kokią sistemą išrinks nedemokratiškai antikonstitucinių grupuočių pasivadinusių politinųmis partijomis atstovus vietoj savų atstovauti Tautą parlamente?Aš tokiame referendume nedalyvavau ir vis dar laukiu,kadabus paskelbtas privalomas pagal Konstituciją šis referendumas.Kadangi priešingi Konstitucijai įstatymai negalioja,negalėjome išrinkti ir vis dar neturime konstitucinio Seimo.Mus valdo neteisėti,prievartaujantys Tautą neteisėtais įstatymais.

  • Sarmatas says:

   Pritariu jūsų minčiai, kad iš esmės dabartinė valdžia yra neteisėta. Geriausias valdymo modelis, mano nuomone, – kapos teisė.

 9. Saulius says:

  Ilgas kelias,-kadangi mūsų teismai dirba už pinigus, tai bet koks tautos apvagimas gali būti papuoštas kilniais tikslais. paprastesnis kelias ,-stambiam kapitalui (gink dieve ne smulkiam) nustatyti pelno mokesti (tokį reikia -nuo 20 iki 95 %).Nes mųsų „elitas “ žino tik tai ,kad geriau biedniokai ir išdvesia,kad tik aš nesubiednėčiau. Trumpiau tariant Krupavičiaus dvarų parceliacija.Kitas kelias kapitalo (turto )mokesčiai (nuo 2% iki 90%).

  • Sarmatas says:

   Trumpų kelių, šiuo atveju, ir nėra. Mums reikia keisti savo mąstymą, pačius save. Kai žmonės supras, kad tik dora remiantis galime gyventi kaip žmonės, viskas atsistos į savo vietas: nebus tokių turčių, nereikės tokių įstatymų.
   Dabar mes visi „pasodinti“ ant turto, pelno adatos. Žmogiškumui ten vietos nėra.

 10. saulius says:

  Pilnai sutinku ,kad taip yra,-kaip jūs sakot. Galim čia pasiguosti,susirasti bendraminčių,O toliau kas?Eilinis žmogus pasakys ,-visi jie šnekėjo apie moralę.O jei pasakysi,kad stambus kapitalas krizę sukūrė ir visą naštą turi prisiimt jis,nes pasisavina visų sukurtą produktą,ir tik taip turi būti ateityje,kad vado pareiga aprūpinti savo gentainius,o ne puotauti ant jų kaulų.

  • Sarmatas says:

   Moralė ir dorovė – du skirtingi dalykai. O ką reiškia „eilinis žmogus“? Jei tas „eilinis žmogus“ supras, kas yra dora, kaip mes šioje planetoje visi (dulkės, mineralai, augalai, gyvūnai, žmonės) esame susiję, priklausomi vienas nuo kito, kai didžioji dauguma nustos mąstyti stereotipais, vadovautis įpročiais, pradės sveikai mąstyti, viskas automatiškai atsistos į savo vietas.
   Jūs dabar vadovaujatės elitarinės visuomenės modeliu. Bet pabandykit pamodeliuoti situaciją, kai šios sistemos nėra, kai kiekvienas žmogus pradeda rūpintis savimi, t.y., pradeda vykdyti savo pareigas, kurias skyrė jam Dievas.

 11. saulius says:

  Jei kiekvienas žmogus pradės rūpitis tik savim,-turėsim tą ką dabar turim.Žmogaus pareiga ,pagal išgales, dirbti aprūpinant savo šeimą,o jo mokesčiai skirti bendruomenei,kultųrai, Tautai.O tauta privalo jį ginti,išmokslinti jo vaikus…Dabargi mokam mokesčius, kad kažkoks parazitas nuvažiuotų į Bahamus,o mūsų vaikai pavirto donorine mase kitoms tautoms. Omųsų žmogeliui kalama,kad parazito nuosavybė šveta.

  • Sarmatas says:

   Tai kad dabar žmogus ir nesirūpina savimi. Tai tik iliuzija. Kai tu rūpinies savimi, tai tu rūpiniesi ir savo šeima. Jei rūpiniesi šeima, rūpiniesi ir savo gimine. Ir t.t. Iki pat tautos. Rūpinimasis savimi, kaip teisingai pastebėjot, yra skirtingas skirtingose koncepcijose, pasaulėžiūrose. Dabartiniu laiku rūpinimasis savimi reiškia rūpinimąsi kitų sąskaita, t.y., nesivadovaujant doros principais, nesuprantant, kad mes visi tarpusavyje susiję. Žinot gi, kas yra vėžys. Tai tokia kūno dali, kuri rūpinasi tik savimi, tuo žudydama visą kūną. O kai kūnas žuna, žūna ir vėžio lastelė. Tas pats dabar yra ir su daugeliu iš mūsų.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top