- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Atsakomybės įstatymas – Projektas

LR Konstitucija skelbia: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tautos tikslas – išsaugant Tautos dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, būnant nepriklausoma, įkūnijant prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, puoselėjant Lietuvos žemėje tautinę santarvę, sukurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę.

Blogas, tiesiog nusikalstamas Seimo, savivaldybių tarybų, Prezidento ir Vyriausybės vykdomas valstybės valdymo organizavimas yra senaties termino neturintis nusikaltimas prieš Lietuvos žmones.

Teismo, nagrinėsiančio šią nusikalstamą veiką prieš lietuvių Tautą, nariu yra kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis.

Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 2 straipsniu, priimame šį Įstatymą:

Prezidento, Seimo ir savivaldybių

tarybų narių atsakomybės

Įstatymas

(Projektas)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas suteikia Lietuvių Tautai galimybę įvertinti Seimo narių, Prezidento ir savivaldybių tarybų narių darbą ir tuo pačiu priversti juos garantuoti konstitucinę Tautos apsaugą bei užtikrinti Tautos gyvenimo kokybės gerinimą.

2 straipsnis. Nusikaltimas ir žygdarbis

Tautos gyvenimo kokybės pablogėjimas be rimtos priežasties prilyginamas nusikaltimui prieš Tautą. Tautos gyvenimo kokybės pagerėjimas prilyginamas žygdarbiui

3 straipsnis. Nusikaltėliai ir didvyriai

Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsniu, Prezidentas ir visi be išimties Seimo ar savivaldybių tarybų nariai, priklausomai nuo jų valdymo rezultatų, gali būti nusikaltėliais arba didvyriais.

4 straipsnis. Kaltės ar žygdarbio nustatymas

1. Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių kaltės ar žygdarbio nustatymą vykdo Tauta. Kiekvienas rinkėjas šiuo klausimu balsuoja asmeniškai ir slaptai. Balsavimas vyksta ir rezultatai nustatomi atitinkamai tokia pat tvarka, kokia nustatyta Lietuvos Respublikos Prezidento (Žin., 1993, Nr. 5-89, Žin., 2008, Nr. 135-5234), Seimo rinkimų (Žin., 1992, Nr. 22-635, Žin., 2000, Nr. 59-1760 (2000 07 19)) ar savivaldybių tarybų rinkimų (Žin., 1994, Nr. 53-996, Žin., 2006, Nr. 143-5445 (2006-12-30)) įstatymuose.

2. Prezidento valdymo rezultatus Tauta vertina Prezidento rinkimų metu, Seimo ar savivaldybių tarybų narių valdymo rezultatus Tauta vertina Seimo ar savivaldybių tarybų narių rinkimų metu.

3. Rinkimų metu kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkiminę apylinkę, kartu su biuleteniu gauna verdikto baigiančiam kadenciją Prezidentui, Seimo ar savivaldybės tarybos nariui projektą. Verdikte trys punktai: „Vertas padėkos“, „Vertas bausmės“, „Be pasekmių“. Slapto balsavimo metu rinkėjas pasirenka savo sprendimo variantą.

4. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas bausmės“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas nusikaltėliu.

5. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas padėkos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas didvyriu.

6. Jei nustatyta rinkėjų balsų dauguma nei vienas iš aukščiau išvardintų sprendimų nėra patvirtinamas, tai laikoma, kad Tauta priėmė sprendimą „Be pasekmių“.

5 straipsnis. Bausmė ir paskatinimas

1. Nusikaltėliu paskelbtas buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo nusikaltėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą prezidentavimo ar nario kadenciją gautą atlygį, paliekant jam tik paskaičiuotą nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo ar narystės kadencijos laikotarpį vienkartinę pašalpą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą, Seimo ar savivaldybės tarybos narius atitinkamuose dvejuose sekančiuose po jo kadencijos pabaigos rinkimuose.

2. Bausmė gali būti:

2.1. atidėta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai;

2.2. atidėta ir panaikinta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Vertas padėkos“;

2.3. atidėta ir sumažinta per pusę, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Be pasekmių“.

2.4. vėl buvo išrinkti Nusikaltėliais paskelbti buvę Seimo ar savivaldybių tarybų nariai nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo nusikaltėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą Seimo ar savivaldybės tarybos nario kadenciją gautą atlygį, paliekant jam tik nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo kadencijos laikotarpį vienkartinę pašalpą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą dvejuose sekančiuose po jo prezidentavimo kadencijos Prezidento rinkimuose.

Visos bausmės pagal Tautos paskelbtus Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių kaltės ar žygdarbio nustatymo nuosprendžius yra sumuojamos.

3. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Be pasekmių“, tai toks asmuo, neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų bausmių, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

4. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Vertas padėkos“, tai toks asmuo:

4.1. neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų bausmių, gauna per visą savo kadencijos laikotarpį gauto atlyginimo dydžio premiją;

4.2. turintis ankščiau atidėtų ir sumažintų bausmių, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

6 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Pagal šį įstatymą pripažintam nusikaltimui senaties terminas netaikomas. Atsiradus naujoms aplinkybėms referendumu Tauta gali priimti sprendimą iš naujo vertinti buvusiuose rinkimuose išrinktą Prezidentą, Seimo ar savivaldybės tarybos narį ir Tautai priėmus naują sprendimą, toks buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys gali būti reabilituotas arba netekti premijos, nubaustas arba apdovanotas.

7 straipsnis. Įstatymo galiojimo neatšaukiamumas

1. Asmenims, pripažintiems kaltais pagal šį įstatymą, nėra taikoma amnestija arba malonė.

2. Vengimas Tautos įvertinimo arba jos sprendimo vykdymo yra prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

3. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys, kurio valdymo rezultatus turi įvertinti Tauta, visokiausiais būdai ir gudrybėmis bando išsisukti nuo vertinimo, tai pasibaigus dviem mėnesiams nuo vertinimo pradžios termino, jis tampa nusikaltėliu ir jam taikoma bausmė, numatyta šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte.

4. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys bando išvengti Tautos nustatytos jam bausmės, tai jis, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos, Lietuvos teisėsaugos organų privalo būti surastas, o jo bandymas išvengti Tautos nustatytos jam bausmės prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Įstatymo keitimas

1. Sumanymą keisti ar papildyti šį įstatymą turi teisę pateikti Seimui ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų.

2. Įstatymą atšaukti, panaikinti ar sustabdyti jo veikimą galima tik referendumu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

P.S. Tai nėra mūsų realiai siūlomo įstatymo projektas, tai tik penas pamąstymui, koks ir kodėl jis galėtų būti. Tai tik bandymo idėja, kaip galima būtų kažkiek tvarkyti esamą  baisią padėtį, kai nėra jokios sąžinės – bent atsakomybės baimės pagalba.