Skatinkime sąmoningumo augimą Vakarų visuomenėse ir visame pasaulyje

2015, 18 vasario, 5:05 | kategorija LPT | atsiliepimų (27) | peržiūrų 768 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Doc.dr. Mindaugas Puidokas,
KTU, Viešosios politikos ir administravimo institutas

gerai blogaiVakarų šalių visuomenei būtinas pabudimas. Jis reiškia sąmoningumo augimo skatinimą Vakaruose ir pasaulyje. Nuo mūsų gali prasidėti grandininė reakcija, kuri gerąja prasme užkrės kiekvieną.

Tiems, kurie supranta, kad Vakarų civilizacija rimtai dvasiškai serga, pabudimas reiškia, jog vis dar yra daug išeičių. Pirmiausiai reikia panaudoti pasaulinį dvasinį potencialą ir geriausius žmonijos pasiekimus meno, kultūros, mokslo, technikos srityse, siekiant dorovinių žmonių visuomenės pagrindų atkūrimo, harmoningai besivystančių žmonių ugdymo, doroviniais idealais pagrįsto vaikų ir suaugusiųjų švietimo.

Praeitame savo straipsnyje „Ar Vakarų laukia Romos civilizacijos likimas?“ daug nagrinėjau tarptautinę pasaulio būklę, kuri mus veda link vis ryškesnio skirtingų civilizacijų konflikto. Su Islamo ir Ortodoksų civilizacijomis jau faktiškai kariaujame, nors tą pripažįstame labai nenoriai. Kinija užima pasyvų, bet labai svarbų vaidmenį šiame kare, nes remia Rusiją. Dėl to, norėdami taikos – turime ieškoti to kas vienija skirtingų civilizacijų paprastus žmones.

Bendros visų civilizacijų vertybinės ištakos

Dauguma žymiausių įvairių civilizacijų mąstytojų ir filosofų nuo senų laikų duodavo pasauliui mokymą apie „Dorovinį įstatymą“ – tai Pitagoras, Platonas, Aristotelis, Konfucijus, Laodze, Mahavira, Gautama Buda, Jėzus, pranašas Mahometas ir kiti. Jų mokymai apima Vakarų, Indijos, Kinijos, Ortodoksų, Islamo, Lotynų Amerikos ir kitų civilizacijų pagrindus. Jų mokymų pagrindu vėliau buvo kuriamos religijos: krikščionybė, islamas, budizmas, konfucianizmas, daosizmas, džainizmas ir kt. Kiekvienas religijos pradininkas mokė moralės, dorovės pagrindų, gyvenimo etikos, ir pats buvo pačios aukščiausios moralės pavyzdžiu.

Mokytojai palikdavo žmonėms Dieviškuosius priesakus, tų teisingų dvasinių-dorovinių įstatymų pagrindus, ant kurių laikosi tvarka visoje kūrinijoje. Šie įstatymai reguliuoja visą išreikštąjį gyvenimą, be jų Žemėje vyrautų chaosas. Didžiausia problema iškyla tame, kad iškiliausių mąstytojų idėjas didelė dalis jų pasekėjų buvo ir yra linkę vertinti per iškreiptą prizmę, siekiant savanaudiškų tikslų ir paverčiant dogmomis.

Taip susiformavo daugybė klaidingų ideologijų ar radikalių religinių judėjimų. Juk Jėzaus meilės žmonėms ir gailestingumo mokymas, kurį atstovauja krikščionys ir „kryžiaus žygiai“ yra du visiškai nesuderinami dalykai. Analogiškai yra ir su islamu, nes pranašas Mahometas nemokė savo pasekėjų versti musulmonais kitus jėga ar žudyti kitatikius. Korane tokių dalykų nerasi, bet ar daug žmonių tą žino ir supranta?

Nepaisant įvairių iškraipymų, Platono ir Aristotelio kūriniai bei Jėzaus mokymas formavo labiausiai teigiamus Vakarų civilizacijos aspektus, o Konfucijaus ir Laodze mokymas analogišką įtaką turėjo ir tebeturi Kinijai ir t.t. Akivaizdu, kad šiame kontekste šių skirtingų mąstytojų kūrybos esmė sudaro dvasinį, moralinį ir etinį visos žmonijos bendrumo pagrindą.

Labiausiai žinoma pasaulyje Jėzaus duota Auksinė dorovės taisyklė: „Ir taip, visame kame kaip norite, kad žmonės su jumis elgtųsi, taip ir jūs su jais elkitės“ ( Evangelija pagal Matą 7:12). Ją paprastai perfrazavus gausime mums geriausiai žinomą posakį: „Elkis su kitais žmonėmis taip, kaip nori, kad jie su tavimi elgtųsi“. Šio vienintelio įstatymo laikymosi pakaktų visoms valstybėms, kad pasaulis pasikeistų iš esmės ir taptų saugia aplinka kiekvienam.

Mažai kas žino, kad būtent šis priesakas pasikartoja beveik visų pagrindinių pasaulio religijų ir mokymų doroviniuose priesakuose.

Dorovinių priesakų vienovė pasaulio mokymuose ir religijose

Ši taisyklė iškilo I tūkstantmečio pr.Kr. viduryje ir ypatingai ryškiai įkūnijo įvykusį tuo metu humanistinį virsmą. Savo pavadinimą – auksinė, ji įgavo XVIII amžiuje, vakarų Europos dvasinėje tradicijoje. Ji kartais pasirodydavo vienu metu ir nepriklausomai viena nuo kitos skirtingose kultūrose: induizme, budizme, judaizme, krikščionybėje, islame, konfucianizme, antikos filosofų pasisakymuose, kas savaime kalba apie vieningą šaltinį.

Įvairiomis formuluotėmis ji sutinkama „Mahabharatoje“, Budos posakiuose. Konfucijus, į savo mokinio klausimą, ar galima visą gyvenimą vadovautis vienu žodžiu, atsakė: „Šis žodis – savitarpiškumas. Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų.“

Iš senovės Graikijos šaltinių, reikėtų nurodyti Homero „Odisėją“ ir Herodoto „Istoriją“. Vienokia ar kitokia forma Auksinė dorovingumo taisyklė sutinkama Heziodo, Sokrato, Platono, Aristotelio ir Senekos pasisakymuose. Biblijoje ji minima Evangelijose du kartus, dėstant Kalno pamokslą (Mt. 7:12; Lk 6:31). Ne vieną kartą šią taisyklę kartojo Jėzaus Kristaus mokiniai.

Auksinės taisyklės formulavimas Evangelijoje turi savyje teigiamą, gėrį įtvirtinantį principą: „Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite“ (Mt. 7:12). T.y. turi savyje pozityvų „daryk“, skirtingai nuo neigiančio – „nedaryk“.

Korane Auksinė taisyklė nėra užfiksuota, bet ji sutinkama „Sunoje“, kaip vienas iš Mahometo, kuris taip mokė, aukščiausių tikėjimo principų: „Darykite visiems žmonėms tai, ką norėtumėte, jog jie jums darytų ir nedarykite to, ko nenorėtumėte sau“, posakių.

Kartą atsiradusi, Auksinė taisyklė tvirtai įsišaknijo kultūroje ir masinėje sąmonėje, įsitvirtino patarlių forma. Ši taisyklė dažniausiai būdavo įprasminama kaip esminė, svarbiausioji moralinė tiesa, praktinės išminties židinys ir būdavo vienu iš pastovių etinių apmąstymų dalykų.

Būtina stiprinti dorovinius principus visame pasaulyje

Būtent dorovinis įstatymas yra visų religijų pagrindas. Dėl to šiais laikais jis lengvai suprantamas ir puikiai tinka apjungti tiek tikinčius, tiek ir netikinčius žmones, nepaisant jų įsitikinimų. Vieninga valstybės visuomenė – tai stiprios ir saugios valstybės pagrindas. Vieninga pasaulio visuomenė – tai saugus ir taikus pasaulis.

Dorovė – gyvenimo pradmuo. Jeigu mes nesilaikome dorovės įstatymo, tai pasmerkiame save, savo šeimą ir visą žmoniją degradacijai ir išmirimui. Kiekvienas galime prisidėti prie dorovinių principų stiprinimo visoje planetoje. To turime reikalauti ir iš valstybių lyderių, nes jie yra dorovinių pasirinkimų pavyzdys daugeliui planetos gyventojų. Jeigu jie rodo prastą pavyzdį, žemą moralę ir laikosi dvigubų standartų – tada sunku tikėtis, kad ir kiti patikės, jog įmanoma išgyventi gyvenant dorai.

Šiuolaikinė visuomenė yra dvasinėje krizėje ir išvesti iš šios krizės nepajėgs jokia ekonominė, finansinė arba politinė reforma. Vienintelis, kas gali išgelbėti visą žmoniją dabartiniame etape, tai dorovingumas arba dvasingumas, kuris reiškiasi kiekviename žmoguje per sąžinę. Ne tik Lietuvoje žmonės pavargo ir nenori gyventi tarptautinės, religinės, politinės ir ekonominės konfrontacijos sąlygomis.

Dėl to šiuo metu yra tinkamas laikotarpis keisti viską į gerąją pusę, pasinaudojant moderniausiomis komunikacijos priemonėmis, kurios žmones suartina vienus su kitais. Juk jei nebus norinčių ir sutinkančių pakelti ginklo ir juo šauti į kitą žmogų – karų pasaulyje neliks. Tad prie gerų pokyčių galime prisidėti kiekvienas.

Padėkime kitiems ir tapkime laimingi. Žvelkime į kitus kaip į pagalbininkus, o ne konkurentus. O pasiekus pakankamą žmonių sąmoningumą jau nebus galima supriešinti skirtingų tautybių ar religijų atstovų, nes visi supras esminį dalyką – mūsų kaip žmonijos bendrumą.

Ar gyvenimas taikoje ir gerbūvyje – tai tik T.Moro ir T.Kampanelos utopija?

Drįsau būti apkaltintas T. Moro ar T. Kampanelos utopinių idėjų sekimu, bet manau, kad bet koks postūmis šia linkme turėtų būti siekiamybė.

Karai neišnyks per akimirką, bet didėjant žmonių išsilavinimui ir sąmoningumui – jų tikrai mažės, o autoritariniai režimai ir diktatoriai negalės manipuliuodami išlaikyti valdžios. Kol kas matome priešingą tendenciją – tikrų demokratijų skaičius pasaulyje mažėja ir Vakarų šalys beveik neteko moralinio pavyzdžio autoriteto. Kalti mes patys – tiek elitas, kuris priėmė dvigubais standartais paremtus sprendimus tarptautiniuose santykiuose, tiek ir kiekvienas iš mūsų, kurie nesipriešino šių sprendimų įgyvendinimui.

Dėl to pirmiausiai būtina atkurti tinkamą požiūrį į tradicines šeimos vertybes, kovoti už jos išsaugojimą ir rūpintis ja. Šios ląstelės sudaro sveikos visuomenės ir tvirtų valstybių pagrindą. Tad reikia kiekvienam siekti įnešti savo indėlį kuriant pasaulinę erdvę, laisvą nuo įvairių seksualinių piktnaudžiavimų ir iškrypimų, alkoholio, narkotikų, rūkymo, terorizmo, prievartos, rasizmo ir nacizmo propagandos. Nėra gerų ir blogų tautybių – yra ydinga sistema, kuri žmones verčia elgtis nedorai ar manipuliuoja jų jausmais ir nukreipia juos neteisinga linkme.

Vakaruose dominuojantis individualizmas yra iki to laipsnio gėris, kol padeda pilnai atsiskleisti mūsų unikaliems gabumams ir skatina kūrybingumą, bet negalima individo iškelti virš bendruomenės. Tikroji demokratijos jėga yra bendruomeniškume ir mokėjime darniai dirbti kolektyve, panaudojant jo narių geriausius sugebėjimus. Dabar yra susiformavusi situacija, kai visi daug žino apie beribes laisves ir teises, bet pareigos Tėvynei, visuomenei, šeimai yra kažkur pranykę…

Pradėti keistis kiekvienam reikia nuo savęs

Negalime tuo pat metu kurti ir griauti. Reikia atsisakyti dvigubų vertinimo standartų. Laisvė yra tol gėris kol ji nekenkia kitiems.

Bet kuri civilizacija yra pasmerkta žlugimui, ką patvirtina istorijos pamokos, jeigu ji valstybiniu lygiu įtvirtina, kad nukrypimas nuo normos yra norma. Tad atsakykime kiekvienas į klausimą: ar norime tapti istorija ir dar viena žlugusia Romos imperija?

Rinktis tik mums ir pradėti reikia nuo savęs, o tada pradės keistis ir aplinka. Geras pavyzdys užkrečiantis, nes mus verčia laimingais, kai elgiamės vadovaudamiesi sąžine.

Iš esmės pozityviems pokyčiams pakaktų kiekvieno iš mūsų atsakingų vartojimo sprendimų priėmimo. Jeigu nepirktume tų įmonių produkcijos, kurios elgiasi nemoraliai, neatsakingai, išnaudoja darbo jėgą, teršia aplinką, gamina kenksmingus produktus žmonių sveikatai arba gamtai – tai visos jos būtų priverstos keistis arba bankrutuoti. Tas jau vyksta – tik dar nepakankamais mastais.

Muzika, filmai, televizijos laidos ir kompiuteriniai žaidimai gali padėti ugdyti, bet šiandien dažnai jie moko smurto, ardo vaikų ir ištisų šeimų psichiką bei sveikatą. Galime apsimesti, kad genetiškai modifikuoti produktai nekenkia ir mėginti tuo įtikinti tiek savus, tiek skurstančias pasaulio šalis, bet nuo to – tai netaps tiesa!

Tad norėti, kad Vakarų šalis laikytų pavyzdžiu neužtenka – būtina būti tuo pavyzdžiu ir elgtis, remiantis tikraisiais doroviniais ir dvasiniais principais, kurie skelbiami Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir patvirtinti visų šalių Konstitucijose, bet ne taip kaip Ruandoje ar Irake…

Jeigu kiekvienas priimant kasdieninius sprendimus, susijusius su Jūsų pareigų vykdymu, vadovausis aukščiausiais doroviniais principais ir vertybėmis – mūsų pasaulis pasikeis neatpažįstamai. Akivaizdu ir tai, kad valstybės, kuriose gyvuos tvirti doroviniai pagrindai, bus pranašesnės socialiniu, ekonominiu ir politiniu atžvilgiu ir tai suteiks joms galimybes klestėjimui ir visuotinės gerovės augimui.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 27

 1. Dovydas says:

  Pradėti keistis kiekvienam reikia nuo savęs

  ….čia yra pagrindinis leitmotyvas. Bent jau turėtų būti.

  Puiku , kad atsiranda tokie straipsniai.

 2. ! says:

  Kažkada toks straipsnis juk vis tiek turėjo pasirodyt. Jų daugės. Neabejotinai.

 3. algimantas says:

  Labai gerai ir prieinamai (aiškiai) viskas išdėstyta, ačiū autoriui. Retai tenka skaityti tokius straipsnius mūsų spaudoje.

 4. Povilas says:

  Autorius neliečia kertinių žmoniją apėmusios krizės priežasties, t.y. talmūdinio judaizmo ir jo nešėjų
  pasaulyje įdiegto skolinimo procento, virtusio „pinigų religija“, todėl jo straipsnis lieka peprasmis ir
  bevertis.

 5. artas says:

  >>Povilui

  Gal kada matėte, kad kokiame straipsnyje būtų sutalpintos ir išanalizuotos visos žmonijos bėdų priežastys?

  Nebūkite naivus – jūs kalbate apie išorines priežastis – autorius apie vidines.

  Visada žmonijos bėdos slepiasi joje pačioje ir jos pačios sugalvotuose-sukurtuose procesuose. Niekas mums nebuvo primesta iš šono, nes iki šiol jokio šono neradome :)

  Vienu žodžiu – straipsnis liuks, tačiau kaip ir visada – suprantama, ne kiekvienam prieinamas. Kai kuriems reikėtų jį perskaityt keletą kartų arba tiesiog pradėt nuo paprastesnių dalykų, jei šie dar neįkandami.

 6. Povilas says:

  Straipsnyje nueita būtent į plotį, o ne į gylį. Todėl, visų pirma pačiam autoriui nepavyko suvokti, o gal tik išdėstyti, problemos
  esmės. Gal kai kam vadovėlinėlinės polišinelio „paslaptys“ yra naujiena, tas suprantama, kad geriau įsiminti, privalo jas perskaityti ne vieną kartą, o bent kelis kartus.

 7. artas says:

  >>Povilui,

  Turiu tamstai pasiūlymą, – jei jau taip gerai suvokiate „į gylį“ – tai gal parašykite savo situacijos matymą?

  Manau sarmatas.lt mielai priims jūsų parašytą analitinę medžiagą. Ypač, kad tai yra šio tinklapio tiesioginė paskirtis. Štai tada galėsime jums padėkoti už „nepolišinelinį“ paslapčių aiškinimą.

  Sutinkate?

 8. Mindaugas says:

  Kad pasiekti straipsnio autoriaus iškeltus uždavinius, būtina keisti visą santvarką. Kodėl? O gi todėl, kad viskuo kaltas tas prakeiktas liberalizmas. Pasaulinio liberalizmo ir globalizacijos logika tempia pasaulį į postmodernaus sunykimo ir į virtualybės bedugnę. Mūsų jaunimas jau viena koja joje: liberaliojo globalizmo kodai efektyviai pristatomi pasąmoningu lygmeniu – per įpročius, reklamas, madą, technologijas, žiniasklaidą, garsenybes. Tapatybės praradimas dabar yra įprastas reiškinys – ir ne tik nacionalinės ar kultūrinės, bet netgi lytinės, o netrukus ir žmogiškosios tapatybės. Ir iš tiesų jų žiauriam „naujos pasaulio tvarkos“ planui aukojamų tautų tragedijos nepastebintys žmogaus teisių gynėjai rytoj spiegs apie kyborgų ar klonų teisių pažeidimus….

 9. PP says:

  Nėra ko virkauti dėl Vakarų civilizacijos žlugimo. Kuo greičiau tai įvyks, tuo mažiau užkratas (smegenų sifilis) išplis mūsuose. Tie, kas visgi bus juo užkrėsti, turės išgyti patys, arba dvėsti.

 10. tangas says:

  PP tik neužsisvaikite, jei vakarų civilizacija ir turi ydų tai tamstos propaguojama rusų civilizacija yra tiesiog žmonijos maras

 11. Mindaugas says:

  tangai: nejaugi ir tamsta pasidavė rusofobijos įtakai? Pasakysiu jums atvirai. Geriau jau rusų civilizacija, negu jankių….Lietuvos gyventojai, pasitelkiant nacionalinį transliuotoją, pagrindiniais informaciniais kanalais tiražuojant visokių lopatologų, „karo ekspertų“ politologinius paistalus – „jei nesustabdysime Putino, tik laiko klausimas, kada jis bus Lietuvoje“, o taip pat nevengiant ciniško melo, jau kuris laikas yra rengiami pačiam baisiausiam scenarijui – žūtbūtinei kovai su „teroristine valstybe Rusija“. Ir iš tikrųjų, labai tikėtina, jeigu ir toliau taip įnirtingai bus kurstoma rusofobiška psichozė, šaltasis informacinis karas bet kuriuo momentu gali peraugti į karštąjį ar netgi į branduolinį karą su didžiąja Rytų kaimyne Rusija. Nejau tokiu būdu norima „pateisinti“ proamerikietiškos Kijevo chuntos vykdomus karo nusikaltimus bei vietinių gyventojų genocidą pietryčių Ukrainoje?!.. O jūs tamsta ką veiksite karo (jeigu jis aišku kils) metu, kadangi pratupėti išsirausus žemėje bunkeriuką, o vėliau šlietis prie laimėjusios pusės (kas beje lietuviams labai įprastas dalykas) vargu bau ar pavyks…

 12. tangas says:

  Mindaugai, jei klausi ką darysiu aš, atsakau. imsiu ginklą ir eisiu gint Lietuvos, va taip va „prosto“ imsiu ir eisiu

 13. Khbkjg says:

  Geras straipsnis, bet komentaruose yra nesupratusių. 
  Esmė straipsnio, kad turim keistis patys, o tada pasikeis ir aplinka. Ir čia yra esmių esmė!
  Straipsnyje ir komentaruose nukrypstama į politiką – bet pagalvokit, nesvarbu kokia valdymo forma, jei valdys doras žmogus, kuris vadovausis ta auksine taisykle, valdymo forma netenka prasmės. Kuo blogai monarchija ir karalius, jei jis doras žmogus?! Niekuo. Monarchija net logiškesnė negu demokratija, nes demokratija iš saves neegzistuoja – tauta negali išrinkti vieno doro žmogaus, nes 3 milijonai negali gerai pažinoti vieno ir to pačio asmens. 
  O dėl karų, tai sveiko proto žmogus neeis kariauti. Jis tik gins save ir savo šeimą. Lietuva savo dydžiu neturi jokių šansų, todėl geriau kapituliuoti iškart – bus išsaugotos visų gyvybės, ir viskas ką statė lietuviai tuos šimtus metų. Pasikeis politika, ir gryš vėl ta Lietuva. Svarbu kad LIKS esmė – lietuviai, kaip ir liko po sovietų. 

 14. tangas says:

  Na kaip čia neprisiminsi epizodo iš filmo Niekas nenorėjo mirti: Tu su kuo su skrebais ar su miškiniais? Aš su savo boba.

  Taip kiekviernas renkasi pats. Sakot sveiko proto žmogus kariaut neis, o ėjo. Antraip teiks pripažint kad Lietuvą nuo bolševikų 1919 metais gynė nepilnatročiai.

 15. ! says:

  >tangas
  Tada nebuvo nei isterikos, nei savų vagių, nei samdomų saldafonų, nei natų, nei minus 2% nuo BVP, anei MSP (masinio smegenų plovimo). Užtai buvo asmeninė ir bendra patirtis bei sveika nuovoka.

 16. tangas says:

  turiu nuliūdinti buvo viskas, buvo ir apsivogę valdininkai, buvo ir saksų samdiniai, nebuvo nato bet buvo ASI ir ANTANTE buvo ir pinigai ginybai ne tik iš mokesčių bet ir skolinti, buvo ir masinis smegenų plovimas bolševizmo idėjomis
  :)

 17. Visiems "save gydantiems" ir "tangui" says:

  Siųlymas pradėti keistis nuo savęs tai kelias į nebūtį. Kol per savigydą (tie kurie yra nutars keistis) pasieksite, kad pasaulio dauguma paseks tamstų pavyzdžiu (kas lygu tikimybei 1/ 10 mlrd.) , praeis ne mažiau kaip 10 mlrd. metų. Vargu ar per tokį „trumpą“ laiko sugebėsite „per save“ pasikeisti ir dar įtikinti kitus milijardus žmonių pasikeisti. Pagal mane, šis straipsnis tėra tik pilstymas iš tuščio į kiaurą, sukeliantis tik apatiją, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo lyg būtų geranoriškas.
  O komentatoriui „tangui“ būtų labai pravartu pasidomėti tikrąją, nesuklastota istorija. Tada jis pamatytų, kokia „puiki“ yra ta vakarų „civilizacija“, kuri:
  1. Suorganizavo ir vykdė (net iki pat XX amž) prekyba vergais ir vergovinę santvarką „demokratijos lopšyje“ JAV.
  2. Suorganizavo ir vykdė genocidus Amerikos žemynuose: išnaikino majų, inkų, actekų civilizacijas, 15 milijonų indėnų, Vietnamo naikinimas cheminiais ginklais. Kas organizavo ir vykdė karus Irake, Afganistane, Libijoje ir dar daugelyje kitų šalių.
  3. Suorganizavo ir žiauriausiais metodais vykdė abu pasaulinius karus žudydami civilius gyventojus kiliminiais bombordavimais ir atominėmis bombomis.
  4. O kas sukėlė Rusijoje žiauriausią revoliuciją? Ar ne vakarų „Trockiai“ amerikos bankininkų pinigais, paskui pusę amžiaus terorizavę rusų ir kitas tautas?
  5. Kas dabar naikina krikščionybę, šeimas, tautas, moralę? Kas grobia vaikus iš tėvų?
  Ir visą tai daro „demokratiniai“ , „moralieji“ vakarai.
  Šie pamąstymai tai ne kieno nors gynimas, nei stovėjimas kieno nors pusėje, o tik TIESOS SAKYMAS.
  Šėtonas vis tiek yra šėtonas, nesvarbu kur jis randasi rytuose ar vakaruose.
  Paskaitykite Maceinos „Niekšybės paslaptis“. Paskaitykite N.Chomsky „Hegemonija arba išlikimas“ ,tada gal pamatysite kur randasi šėtonas.
  Paskaitykite
  5. Kas organizavo ir vykdė kryžiaus žygius žudydami ne tik kitas tautas , bet ir savo vakarų žmones?

 18. Joris says:

  Kadaise mūsų protėviai laikėsi gyvenimo būdo, kuris vadinosi DORA. Skaitant skiemenimis – tai DO (judėjimas į aukštesnį, tolimesnį tikslą arba) Kelias į RA (Šviesą). Ir eidami šiuo Keliu jie (RADO) rasdavo Šviesą (RA), kurios dėka visose gyvenimo srityse stodavo (RODA) TVARKA. Ir to pasekoje visų žmonių galvose, gyvenimuose ir visuomenėje buvo ir tvarka, ir darna, ir priteklius. Kol vieną kartą šią pasaulėžiūrą prievartos būdu pakeitė į RELIGIJĄ – (Re) Kartojimą (Li) Žmonėms (Gi) Žodžių (Ja, Aš, As, As(as) Dievo.
  Senoliai kadaise sakydavo:“ gyventi reikia taip, kad iš vidaus šviestų šviesa“. Bet ši (vidinė) šviesa (Ra, kurią kartais mato vaikai, kai atsigula miegui ir užmerkia akis) atsiranda tik tada, kai žmogus eina Šviesos Keliu – laikosi Doros, kai jis džiugus ir laimingas. O kai nėra Doros, tai nėra ir Rodos (Tvarkos), nesvarbu apie kokią gyvenimo sritį bekalbėtume.
  Iš mūsų, remdamiesi šiomis žiniomis, sąmoningai atėmė gyvenimo džiaugsmą ir laimę, padarė mus besivaikančiais pinigo, kurio niekada neduoda tiek, kad galėtume pilnai apsirūpinti būtiniausia buitimi (sava trobelė, žirgas, svirnas su grūdais, žemės lopinėlis) ir tiesiog gyventume, būdami linksmi, laimingi, augintume vaikus, anūkus ir savo Doros gyvenimo būdą (pasaulėžiūrą), tą Vidinę Šviesą arba Protėvių Ugnį, kaip ją kartais vadina, perduotume ateinančioms kartoms.
  Kad būtume vergais, nuolat bijančiais ir aimanuojančiais aplink tokia velniava daroma, o mes kaip pagal raštą visas negandas kenčiam, visus vargus priimam, o tikras velnias iš mūsų nuolat tyčiojasi, žemina ir juokiasi… Tik tas velnias baisiai bijo mūsų Vidinės Šviesos, nes joje visi blogi darbai ir visų velnių tikrieji veidai iš karto būtų matomi!

 19. Joris says:

  Mintis, kad pradėti reikia nuo savęs, manau, teisinga. Kol žmogaus galvoje nėra tvarkos ir šviesos, kol siautėja emocijos, per kurias mus priverčia daryti klaidas, tol joks veikimas nebus efektyvus ir tik pridarys sau pačia ir kitiems žalos (revoliucijų rezultatus žinome). Užtat, kai žmogaus galvoje viskas susitvarko – ne be vidinių pastangų dėka – tuomet jis, aiškiai suprasdamas ir matydamas realią dalykų padėtį, pradeda veikti tiksliai ir efektingai. O kai tokių žmonių susirenka bent apie 10-13 proc. tautoje, prasideda procesai, kurių jokia prievarta, apgaule ar kitokiais būdais jau nebesustabdysi. Visuomenė pradeda keistis. Tai, ką dabar galime matyti vykstant pasaulyje, ir nuo ko „nepriklausoma“ žiniasklaida stengiasi mus „apsaugoti“ – tai didžiulis sujudimas daugelyje pasaulio valstybių ir visuomenių. Žmonės po truputį ima busti iš „miego“ ir mūsų velniams neprieteliams šitai labai nepatinka. Jie išpaskutiniųjų stengiasi išlaikyti savo valdžią, bet tuo pačiu aiškiai supranta, kad jų dienos suskaičiuotos. Kad pratęsti šitą agoniją, Lietuvoje per emocijas bandoma sukelti mąsinę psichozę ir isteriją. Daugelis jau supranta, kad tokia psichozė gali baigtis išprovokuotu kariniu konfliktu su mūsų kaimynu. IR MŪSŲ VISŲ REIKALAS NELEISTI, KAD TAIP ATSITIKTŲ! Tegul tie velniai dar truputį paverda savo sultyse, o kai išauš ir pasirodys saulė (RA), patys išsilakstys, o mes jiems „pamojuosim“.

 20. Mindaugas says:

  Joriui: kovoti su pasekmėmis, o ne su priežastimis (šiuo atveju libireline ir demokratine vakarų santvarka), mažų mažiausiai kvaila….

 21. PP says:

  Tangai, Tangai, aš parašiau, kad laukia tų, kurie „neišgis“, t.y. nesusivoks esamoje globalioje pasaulio ir lokalioje Lietuvos padėtyje, patys.

 22. tangas says:

  PP matyt galvoja kad už savalaikį bučiavimą kur nesueina gaus rusko pulkaunyko laipsnį raudonas kelnes ir kardą iki pat žemės. 
  PP nereikia stengtis,  būsi sumaltas kartu su visais nes ruskiam žmogus tik trąša.

 23. Miunhauzenas pritaria says:

  Baronas Miunhauzenas kartą „pradėjo nuo savęs“ ir jam pasisekė. Tereikėjo sugriebti už plaukų

  patį save ir iškelti pačiam save iš pelkės su visu arkliu.

  O jei rimtai, tai straipsnis parašytas tipiško „grantų valgytojo“,
  „sorošisto“ stiliumi, kurio tikslas sumaišyti faršą su musėmis, kad gink Die už visų mus ir Europą užgriūvusių negandų nešmėsteltų „protokolai“ ir juodos skrybėlės. Pasižiūrėkit į autoriaus išvardintas religijas. Ar pastebėjote, kad sąraše nėra pagrindinės?

 24. Autorius says:

  Tikrai įdomi diskusija – tik tikslas nebuvo čia, šiame straipsnyje kalbėti apie politinius dalykus. Dėl to dauguma komentuotojų įžvalgų teisingos, bet kiekvienas jas pateikiate per savo prizmę! Šis straipsnis skirtas plačiai auditorijai – dėl to jame rašoma ne viskas kas žinoma. Gyvename sudėtingomis sąlygomis, ypatingai kritiniu laikotarpiu, tad rašyti taip pat reikia diplomatiškai ir išmintingai. Tą kas neparašyta papildote komentarais ir tie, kurie nori dar tikslesnio vaizdo – jį gali susidaryti. Tema labai plati, tad visko neaprėpsi. Esmė, kad atėjo laikas visiems pabusti. Dabar. Atidėlioti nėra kada. Reik keisti save, nes puolimas tamsos bus didelis. Visi, kurie bunda tą pajunta. Būtini ir realūs veiksmai, naudojant visas įmanomas pozityvias technologijas – tiek senovės, tiek ir modernias. Svarbu apjungti žmones, atrandant kas bendra, nes tie kiti dirba skaldydami! Iš tiesų užtektų 10% sąmoningos pabudusios visuomenės, kad išgelbėti Lietuvą ir pasaulį. Pradėkim nuo Tėvynės, nes čia gimėm neatsitiktinai!!!

 25. Joris says:

  Mindaugui: dorovės nebuvimas – tai ne pasekmė, o visų nelaimių priežastis. Kai jos nėra – korupcija, netvarka, narkobiznis ir pan. Sustabdyti šias nesąmones gali tik kiekvienas žmogus asmeniškai ir visi kartu. Prisimink: vos tik atkūrus nepriklausomybę spaudoje pasirodė laikraščiai, žurnalai, TV sekso pamokėlės – visos jos buvo skirtos tam, kad „užkabinti“ žmones, kad juos paversti ištvirkusiais. Kur nėra DOROS – NĖRA IR AIŠKAUS PROTO. Tik po to, kai pavertė mus silpnapročiais, ptrasidėjo tikras bardakas valstybėje. Ši technologija senai atidirbta ir gudriai naudojama. Aišku, prisipažinti, kad davo „procesorius“ sunkiai dirba – kiekvienam žmogui nelengva. Bet nuo kažko pradėti reikia. Ir geriausia pradėti nuo, kas yra visų nelaimių priežastis. Antraip situacija tik kartosis ir kartosis, nesvarbu, kad bus krauju aptaškytos pertraukėlės…

 26. PP says:

  Tangui. Ginti Lietuvą… Juokingai graudu – dvėsti už parsidavusį Vakarams režimą, bet prieš tai pažudžius, paplėšikavus, paprievartavus ne kažkokius mistinius „rusus“, o vietinius, t.y. Lietuvos piliečius, kurie dabartinio režimo nepalaiko. Lygiai taip, kaip Ukrainoje.

 27. To PP says:

  Tam „tangui“ matyt geriau kojos, o ne smegenys dirba.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top