Varšuvos miesto vardo kilmė

2011, 20 vasario, 20:55 | kategorija Istorija | 15 komentarų | peržiūrų 4 988 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Šiame straipsnyje įrodysime, kad:

 1. lietuvių ir jotvingių valstybė buvo bendra;
 2. Lietuvos ribos Mindaugo laikais ėjo anapus Vyslos;
 3. dabartinis Lenkijos sostinės pavadinimas šimtu nuošimčių yra lietuviškos kilmės;

baltiškų vietovardžių paplitimas

Varšuvos miesto vardo šaknis rodo esanti sūduvių-jotvingių kilmės, kurie čia gyveno prieš mozūrų atsikraustymą. Miesto įkūrimo legendoje apie žveją Varzą ir jo žmoną Savą gali būti tiesos: vardas reiškia žvejybos vietą, nes senąja prūsų kalba žodis „warza“ reiškia žuvų užtvanka, o žodis „saw“ žvejo valtį su skylėta dėže, kuria semdavo žuvis.

Verta pacituoti dar vieną šaltinį, kuriame aprašomas žvejybos būdas, vadinamas „varža“. Tas šaltinis: Д. К. Зеленин, Восточно славянская этнография, Москва, 1991. D.Zelenino knyga pirmą kartą buvo išleista vokiečių kalba 1927 metais Leipcige. Maskvos leidimas yra vertimas iš vokiečių kalbos. Knygoje apie „varžą“ rašoma taip: „Реку перегораживают забором, сквозь который рыба пройти не может; в середине забора оставляют узкий проем, около которого на дне реки помещают вершу. Рыба за неимением другого прохода поневоле идет в вершу, выбраться оттуда она не может. Upę pertveria perkolu, per kurį žuvys pralįsti negali. Perkolo viduryje paliekamas siauras tarpas. Upės dugne prie tarpo statoma varža. Žuvys, neturėdamos kito kelio, palei perkolą plaukia į vidurį ir papuola į varžą, iš kurios negali išeiti.“ Knygoje yra perkolo ir varžos nuotraukos. O taip pat rašoma, kad kol nebuvo garlaivių, perkolai buvo statomi net didžiųjų upių žemupiuose, pavyzdžiui, Kamos. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį „varža“ aiškina taip: „varža iš vytelių pintas prietaisas su užgerkliu žuvims gaudyti; bučius: varžas į perkolą stato.“ D.Zelenino knygoje varža apibūdinama irgi taip pat, tik rusiškai varža vadinasi верша. Varža ir верша tas pats žodis ir juo vadinamas tas pats prietaisas. Tik garsas „ž“ nudilo, susilpnėjo ir tapo „š“.

Apie karus su jotvingiais daug rašo rusų istorikas N. Karamzinas veikale Н. М. Карамзин, История государства Российского, Москва, 1991. Pirmas karas, minimas N. Karamzino, įvyko 1038 metais: „1038. Война с Ятвягами, Литвою…Ревностное благочестие и любовь к учению книжному не усыпляли его воинской деятельности. Ятвяги были побеждены Владимиром Великим; но сей народ, обитая в густых лесах, питаясь рыбною ловлею и пчеловодством, более всего любил дикую свободу и не хотел никому платить дани. Karas su jotvingiais ir lietuviais… Garbės troškimas ir knyginio tikėjimo (t. y. krikščionybės) meilė neleido jam nekariauti. Vladimiras Didysis nugalėjo jotvingius, tačiau ši tauta, gyvenanti tankiuose miškuose, besiverčianti žvejyba ir bitininkyste, labiau už viską vertino laisvę ir niekam nenorėjo mokėti duoklės.“ Antras karas vyko 1040 m. Karai tęsėsi apie du šimtus metų. Visi jie paminėti N. Karamzino veikale. Įdomu tai, kad kiekvieną kartą, kai tik rašoma apie karą su jotvingiais, visada jotvingių pusėje minimi lietuviai. Jotvingiai tiek gynėsi, tiek puolė visada kartu su lietuviais. Štai 1205 metų karas: „… не боясь ни хищных Ятвягов, диких обитатедей Подляшья, ни свирепых литовцев, коих Историк пишет, что Князь одерживая над ними победы, прягал несчастных пленников в соху для обрабатывания земли, и что в отечестве их до самого XVI века говорили в послсвицу: Романе! Худым живеши, Литвою ореши. … nebijodamas nei plėšrių jotvingių, laukinių Polesės gyventojų, nei nuožmių lietuvių, kaip jų Istorikas rašo, kad jų tėvynėje iki pat XVI amžiaus sakydavo patarlę: Romane! Blogai gyveni, lietuviais ari.1211 metų karas: „… разделение областей Галицкой и Владимирской (самое сие время опустошенной Ятвягами и Литовцами)… Galičo ir Vladimiro sričių pasidalijimas (jas tuo pačiu metu apiplėšė jotvingiai ir lietuviai).“ Čia į rusų tarpusavio karą ir žemių dalybas įsikišo jotvingiai ir lietuviai. 1234 metų karas: „Даниил…Вместе с братом Василком смирив хищных Ятвягов и Литовцев… кроме непрестанных сшибок с Ятвягами… Danilas… su broliu Vasiklu sutramdė jotvingius ir lietuvius… be nenutrūkstamų kovų su jotvingiais…“ 1234 metais rusai kovojo ne tik su jotvingiais ir lietuviais, bet ir su kitais kaimynais. Aš kitus praleidau, o cituoju tik kovas su lietuviais ir jotvingiais.

Mazovija, šiaurinė Liublino ir pietinė Palenkės vaivadijų dalis yra vakarinė, Lenkijai priklausanti, Jotvingių žemės dalis, o rytinė Jotvingių žemė dabar priklauso Ukrainai ir Baltarusijai.

Rusų, lenkų ir vokiečių šaltiniai rašo tą patį – karą su jotvingiais tiek rusai, tiek lenkai pradėjo iškart po krikšto. Rusai giriasi, kad juos į karą prieš jotvingius stūmė knyginio tikėjimo (t. y. krikščionybės) meilė. Rusai labai giriasi, kad jie labai kultūringi, nes krikštyti, o jotvingiai laukiniai. Ką sako atviras rusų prisipažinimas, kad į karą juos stūmė krikščioniškas tikėjimas? Čia ir aklas gali matyti, kad rusams ir lenkams apsikrikštijus naujasis tikėjimas, tiksliau, to tikėjimo kulto tarnai agitavo ir vertė valdovus pulti ir naikinti savo kaimynus tik dėl to, kad tie nekrikščionys. Kulto tarnų jėga didelė. Jie tais laikais visose šalyse buvo valdovų vaikų auklėtojai. Kai iš mažens vaikai – būsimieji valdovai girdi iš auklėtojų vien tik tai, kad reikia nekrikštytus kaimynus išnaikinti, tai užaugę tą ir daro. Auklėjimo jėga didžiulė. Faktiškai po rusų ir lenkų krikšto prasidėjo kryžiaus karai prieš prūsus, jotvingius ir lietuvius. N.Karamzinas pateikė labai vertingų žinių – jotvingių gyvenamoji vieta yra Polesė, o labai svarbūs jų verslai buvo žvejyba ir bitininkystė. Ir svarbiausia, kad jotvingiai tiek gynėsi, tiek puolė visada kartu su lietuviais. Tai yra akivaizdus įrodymas, kad lietuvių ir jotvingių valstybė buvo bendra. Lietuvos istorikai po šiai dienai neatsikrato svetimųjų valdžių įskiepytos vergiškos filosofijos ir anot V. Kudirkos drebina kinkas, todėl nenori net matyti kokia buvo Lietuvos praeitis iš tikrųjų, o tik kartoja mūsų brangių kaimynų rusų, lenkų ir vokiečių propagandinius prasimanymus. Vokiečiai sako, kad Mazovija, o rusai, kad Polesė buvo Jotvingių žemė netgi 13 amžiuje ir, kad lietuviai su jotvingiais visas kovas kovojo kartu, o mūsų istorikai įrodinėja, kad tos žemės nuo senų senovės, nuo pasaulio sukūrimo buvo grynai slavų žemė, o jotvingius talpina apie Marijampolę. Ar galima suteikti geresnę paslaugą lenkų ir rusų istorijos klastotojams? Rusai puolė jotvingius ir lietuvius apie du šimtus metų. Karas vyko be pertraukos. Galų gale karas baigėsi visišku rusų pralaimėjimu. Haličo, Vladimiro, Kijevo ir kitas pravoslaviškų kryžiuočių žemes užkariavo lietuviai.

Dabar sudėjus visus šaltinius į vietą matyti toks vaizdas:

Lenkų užkariauta Jotvingių žemės dalis dabar vadinasi Mazovija; Mazovijos vaivadija dabartinėje Lenkijoje

Lenkijos sritis Mazovija iki mozūrams atsikraustant buvo jotvingių žemė. Lenkai prieš jotvingius karą pradėjo po Lenkijos krikšto. Anot vokiečių lenkai vakarinę jotvingių žemės dalį užkariavo 10-me amžiuje. 11-me amžiuje įvyko sukilimas ir lenkai buvo išvyti. Antrą kartą lenkai užkariavo XII amžiuje ir pasistatė Jazdovo pilį. Lenkai rašo, kad kelias iš Rusijos į Baltijos pajūrį ėjęs Bugo pakrantėmis buvo perkeltas į Vyslos kairįjį krantą, o Jazdovo pilis saugojo tą kelią. Tai buvo padaryta siekiant saugumo, nes lietuviai puolė iš rytų. Faktiškai Boleslovo Kreivalūpio laikais 1107-1138 Lenkijos valdžia siekė kairįjį Vyslos krantą, o Jazdovas buvo pasienio pilis. Faktiškai išeina, kad dešinysis Vyslos krantas buvo arba niekieno žemė, arba priklausė lietuviams. Mazovijos svarbiausi miestai Plockas ir Jazdovas (Varšuva) buvo Mindaugo 1262 metų pavasarį atkariauti iš lenkų ir priklausė Lietuvai maždaug iki 1300-ųjų metų. Išeina, kad Mindaugas išvadavo jotvingius. Tiksli praradimo data nežinoma, žinoma tik tiek, kad apie 1300-uosius lenkai Varšuvoje pasistatė pilį, o tai yra įrodymas, kad jie pilį statė ne šiaip sau, o siekdami išlaikyti užkariautą kraštą. Taip daro visi. Lenkai – ne išimtis. Tvirtovės užkariautame krašte statomos tuoj pat tik užkariavus, vadinasi Varšuvos apylinkes lenkai užėmė apie 1300-sius. Kadangi Plockas ir Varšuva yra prie Vyslos, tai aišku, kad abiejuose krantuose kažkokį plotą apie 30 metų valdė lietuviai. Lietuvos istorikai visi lyg susitarę kartoja mūsų priešų šmeižtą, kad Lietuva senovėje buvusi mažytė kelių valsčių valstybėlė. Net dabar jau nepriklausomoje Lietuvoje išleistoje knygoje: Alfredas Bumblauskas, Senosios Lietuvos istorija 1009–1795, R. Paknio leidykla, 2005 kartojamas tas pats šmeižtas. Anot A. Bubliausko, Mindaugo laikų Lietuvos žemėlapis apima LTSR ir trupučiuką Baltarusijos, t. y. Gardiną, Lydą, Ašmeną… tuo tarpu senųjų laikų raštininkai (metraščiai) ir lenkų, rusų, vokiečių dabartiniai istorikai rašo visai ką kitą. Ką jie rašo, aš citavau aukščiau. Lietuvos ribos Mindaugo laikais ėjo anapus Vyslos. Tai faktas.

Antra išvada – Varšuvos miesto vardas yra kilęs iš žodžio „varža“. Vokiečiai visiškai teisingai sako, kad varža tai žvejybos vieta. Perkolą sukalti ir varžą statyti galima tik toje vietoje, kur upė teka ramiai. Sraunioje kunkuliuojančioje upės vietoje to nepadarysi. Kitas dalykas – Varšuva iš pat pradžių buvo žvejų gyvenvietė, o žvejyba buvo vienas svarbiausių jotvingių verslų. Upėje buvo statomos varžos, tai ir gyvenvietė gavo Varžuvos vardą. Tokie dalykai pasaulyje labai dažnai atsitinka. Slavų kalbose garsas „ž“ nudilo į „š“, todėl dabar turime Varšuvą. Varža yra nuo žodžio veržti. Upėje iš abiejų pusių nuo krantų ligi vidurio kalamas perkolas, o viduryje paliekamas siauras tarpas, kuriame statoma varža. Upė tarytum suveržiama, suspaudžiama. Paliekamas tik siauras praėjimas. Todėl vokiečiai visiškai teisingai aiškina, kad varža yra žvejybos vieta, nes ne bet kur galima varžą statyti. O tas faktas, kad išliko senasis jotvingiškas-lietuviškas pavadinimas, sako, kad vietiniai gyventojai lenkams užkariavus vietovę niekur nepasitraukė, o liko gyventi vietoje ir ilgainiui buvo sulenkinti. Jei jotvingiai būtų pasitraukę, tai būtų išnykęs ir vietovės jotvingiškas-lietuviškas pavadinimas. Prie Vilniaus, tarp Vilniaus ir Nemenčinės, teka upelis Veržuva ir prie upelio yra gyvenvietė Veržuva. Lenkai tvirtina, kad pirminė miesto vardo lytis turėjusi būti Varšova, nes to laiko lotyniškuose raštuose rašoma Varsovia, o prancūziškuose – Varsovie. Mums tai neturi jokios reikšmės. Lietuvoje yra Liškiava, Batniava, Pernarava, Linkuva, Šeduva, Varduva, Kernavė, Senovė, Romovė, Ringovė… Priesagos -uv, -av ir -ov lietuvių kalboje reiškia visiškai tą patį, tik žmonės vienoje vietoje taria vienaip, kitoje – kitaip. Lenkijos sostinės pavadinimas šimtu nuošimčių yra lietuviškos kilmės.

Trečia išvada – Varšuva niekada nebuvo senosios Lenkijos sostinė. Primenu – Liublino seime, tame, kur buvo sudaryta Liublino unija, lietuvių ir lenkų delegatai sutarė, kad bendras lietuvių ir lenkų seimas bus šaukiamas Varšuvoje, nes šis miestas yra pusiaukelėje tarp Lenkijos sostinės Krokuvos ir Lietuvos sostinės Vilniaus. Pusiaukelė – gera vieta susitikimams. Kadangi pasibaigus Jogailaičių giminei karalius pradėta rinkti, tai ir karalių renkantis seimas irgi rinkosi Varšuvoje, o sudegus Vaveliui į Varšuvą persikėlė gyventi ir karalius. Bet Lenkijos sostinė po senovei liko Krokuva. Kadangi Varšuvoje sėdėjo bendra Abiejų Tautų Respublikos valdžia ir rinkdavosi abiejų tautų bendras seimas, tai mieste savo rezidencijas statėsi tiek Lenkijos, tiek Lietuvos didikai. Miesto kultūriniame gyvenime dalyvavo ir jį kūrė ir lenkai, ir lietuviai. Primenu, kad iki bendros valstybės žlugimo, valstybinė kalba buvo ne lenkų ir ne lietuvių, o lotynų. Ja buvo rašomi visi valdžios nutarimai, įsakymai, teismų aktai ir ja buvo dėstoma universitete. Lenkijos sostine Varšuva tapo tik atkūrus Lenkijos nepriklausomybę 1918 metais. Visas Varšuvos kultūrinis paveldas iki 1918 metų vienodai teisėtai priklauso tiek lenkams, tiek lietuviams.


Pranas Valickas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 15

 1. Titnagas says:

  SITAS TAUTU KIRSINIMAS VYKSTA NUO nuo 1990m. pradekim nuo pradzios sutikau as du tokius profesorius dirbdams vienoje valstybineje vyriausybes komisijoj, vienas buvo pavarde berods Satkevicius , o antras straipsnio autorius, jie nesiojosi kesitus sviestus lspelius, kazkokais lyg dainas neaiskiose rusiskose tarmese bet lotiniskomis raidemis,… na tais emociniais laikais (satanistai dar labiau sieke padalinti musu sali dar smulkiau, buvo paskelbta lenku autonomija Vilniaus ir salcininku rajonuose, sie krastai kad ir laike save lenkiskais bet jie palike CCCCP nedalomumo principa- taigi prie Lenkijos detis bent artimiausiu laiku nesiruose ir buvo mintis kad net gal bus atskira resbublika CCCP salies sudety) Taigi siu veikeju duomenys neva yra kazkokie „ruznagavendni litvinai“ perdaviau savo valdziai , tuomet komisijos sudety dirbo gana nemazai istoriku, nors jie ir neneige krasto lenkinimo faktu, bet tikrai man patare atsiriboti nuo tu zmoniu ideju, nes juos klaidinancios ir erezines (vedancios i dar dydesni valstybes suskaldyma- t.y. tarminiu principu),.. zodziu man (kadangi buvau suklaidintas tu „mokslininku“ uzsispirimo deka visgi sutiko finansuoti viena laikrastuka , viena is lenkisku-baltarusiu-lietuviu tarmiu (esu kiles is Traku rajono) laikrasteli. Visas fokusas, kad skirtigi regionai (svencionys, sirvintai, ir t.t. tiek lietuviskomis skirtingomis tarmemis tiek siomis pavadinkim gudiskomis- lenkismomis) lietuviai taip pat kalbejosi skirtingomis tarmemis ir turiu pastebet , kad susikalbedave (be rusu) kalbos tarpusavy net ir lenkai (atvyke is lenkijos Odros dzinsu ir lioliko boliko parduot), tiek baltarusiai ir aisku siu krastu lietuviai be vargo suprato sias kalbas, nes patys ivairiomis kalbejo tarmemis kalbejo (satanistai mus eme pravardziuoti vienus svepliais dZUKAIS, kitus bomzais- susivalkiojusiais t.y. sUVALKAIS, zemaicius- vadino neoficialiai zmudais, kitose tarmese tai reiske- „Gailikai“ ir aplamai mazi zmones-, visom prasmem- sveiko proto turetojai gali suvokti kad save BALTIEJI ZMONES SITAIP ZEMINANCIAI nepravardziuos- aisku kaip diena kad mus skirste i tarmias ne lietuvis , o litvakas Jablonskij), nors paskui tai tapo norma, pripratom vadintis svepliais, valkatomis ,…Taigi aisku tas laikrastelis „Meiscova Gazeta“ niekam nesukele idomumo – nes tai buvo tu dvieju mano sukalidinimas-, o laikrastukas eksperimentas, vietiniai zmones juokesi, lenkais laikantys save net nenorejo aptarinet tarmiu rasymo taisykliu:) , nes buvo rasoma litvako Jablonskio sukurtomis ĄČĘĖĮŠŲŪŽ, lietuviai is vis nesuprato kam kurti gudu tarmems lotiniska rasta , jie raso kirilica,… O susidomejo tuomet buvusi dar visiskai NIEKAM nezinoma ir JOKIU pareigu neuzimanti su keista pavarde moteris aziatiska isvaizda- Kobeckaite ji tu laikrastuku prisirinko , as tuomet nesupratau kodel lietuviskai kalbancios (atrodancios kaip kaukazieciai, as tuomet dar nelabai skyriau zydu) …Kai ji varte tos laikrastukus moters veidas persikrepes, akyse TIEK DAUG PIKDZIUGISKUMO IR PANIKOS, PAIGEREJIMO ….Zodziu ji neuzilgo tapo Tautiniu mazumu departamento vadove, o dar veliau as pasigooglinau ir judeju enciklopedijoje perskaiciau kad KARAIMAI- tai YRA 100% zydai, sekta vadinama isvertus is ju kalbu karaimas reiskai : „skaitantys pazodziui“… Sito zvilgnio negaliu pamirsti iki siol..Netikekit tai skaldymo politika- musu pikinimo su musu kraujo broliais is gretimos kunigaikstystes CERVONA KNIAZESTVO VELYKAJA, buvo dar ir SEREBRENAJA RUSI (serbija) ir dar daug kitu rases zemiu,..o valstybe ir Dievai ir kraujas VIENAS IR TAS PATS.As is ju girdejas kad is dzuku kile kinieciai :), o autorius turi parasyt kad net mongolai:) SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS. Tiesa rasite cia:
  http://darislav.com
  http://radosvet.net/
  http://www.slavianin.ru
  http://www.perunica.ru

 2. Antanas says:

  Nesu didelis istorijos zinovas,todel nekomentuosiu.Tegul kalba tie kurie zino.Aciu.

 3. jotvingis says:

  visiskai pritariu isdestytiems teiginiams tik dar pridursiu~nemazas procentas siuolaikiniu lenku taip pat yra lietuviu kilmes,asimiliuotu musu ,lietuviu,jotvingiu,galindu ir kitu baltu vaikaiciai. skaicius galetu siekti net 40,ar net daugiau procentu!

 4. lankytojas says:

  Net jei čia pateikta informacija būtų absoliučiai teisinga koks tikslas ją pateikti tokia forma? Dabar ją perskaičius susidaro įspūdis kad dėl visų Lietuvos bėdų kalti lenkai. Nemaniau kad savo egzistavimo ego patenkinimui būtina apdergti kitas tautas nes šiuo straipsniu kaltinama tauta o ne atskiri veikėjai.
  Atsipeikėkite ponai. Taip elgiasi tik revanšistai pralaimėję karą.

 5. Darius says:

  Kaip suprantu šis straipsnis skirtas giliau suprasti dabar vykstančią polonizaciją.
  Gudai (tuteišiai) tai tokia pat lietuvių dalis kaip ir aukštaičiai, žemaičiai, jotvingiai (suvalkiečiai). Juos bando paversti lenkais. Sunkiai gaunasi, tačiau šovinistinės jėgos nenuleidžia rankų. Tai galim aiškiai matyti po Vilniaus savivaldybės deputatų rinkimų.

  Polonizacijai skirtų straipsnių nėra, matyt greit ir nebus, nes tai labai plati tema. Pradžia buvo krikščionybės plitimas, vėliau ponų lenkėjimas, dar vėliau okupacija, o dabar šovinistinė polonizacija. Nesusimastom, patys vadinam juos lenkais, o jie tokiais niekada nebuvo ir nebus, tai už ausų pritemtas reikalas. Todėl ir reikia atvirai apie tai kalbėti. Tai mūsų paveldo dalis, kurią turim saugoti, o ne lenkinti.

 6. Titnagas says:

  zodis zodin ka kalba LANDZBERGIS, KOBECKAITE ir aisku SAPOKEVIC ir kiti litvakai, niekas cia nieko ne lenkino nei gudino,, na tai kodel dviniai lenkais save laikantys bezdziniu sporto zaidejai nesulietuvejo (ju zmonos lietuvia kalbes). Na gerai tai krosnau lietuvis ar ne? o sapkaite lietuve ar ne? :) atsakykit. Baikite kirsinti tautas ir klaidinti zmones. Kiborgai lietuviai sulenkejo :) juokas- ponai kalba enkai- tai lietuviai ismoko lenkiskai ir savo vaikus lenkais padare :) juokas ir tiek ijunkite sveika prota. Tai sovinizmas- nustatymas pries musu kraujo brolius, tik perrasytuose saltiniuose kaip uzmuse ta bunifaciju rasoma zodis LITUA ar kazkaip panasiai, BET JUK TAI KOPIJOS- tai neoriginalai :) (tuomet kopijavimo ir skanavimo nebuvo :) ranka irasyta :) . Juk reikia pakelti uodega suniui kad atrodytu dydesnis, ka reiskia sis kopijos uzrasas , jai zmonijai MILIJONAI metu, SLOVINTOJU ARIJU VEDOSE aukso plokstese (kur irodytas amzius apie 40 000 metu) ner nei vieno zodelio apie kazkokius lietuvius, latvius :) Dziaukites kad lenkai neskaito situ pezalu nes atsidursite teismuos e uz tautu kirsinima (irodymui laikysite sapokeviciaus ir gimbutienes, ir viskiu rosaly rasinelius :) ), juk SATANISTAI TIK SIEKIA KAD MES SUSIPYKTUME SU LENKISKAI KALBANCIAIS KRAUJO IR RASES BROLIAIS (tikraj jokie jie jotvingiai ar lietuviai ir niekas ten nenutautejo- tai satanistu ginklas skaldyk ir valdyk- musu kulturos kaip priklauso turi but vienodos :) ir visa cia paslaptis :)). SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 7. Žygeivis says:

  Varšuvos pavadinimo kilmė – tai jotvingių Veržuva

  Varšuva 13 amžiuje buvo jotvingių ir lietuvių pilis Veržuva.

  1262 m. pavasarį Mindaugo vadovaujama Lietuvos kariuomenė užėmė Jazdovą ir jį sudegino, o po to netoliese pastatė naują pilį Veržuvą, kurioje įkurdino lietuvių karinę įgulą. Beje, to žygio metu lietuviai pribaigė lenkų (mazoviečių-mozūrų) kniazių Ziemovitą, o jo sūnų Konradą paėmė į nelaisvę.

  Tai pripažįsta net ir patys lenkai.

  Lenkų Varšuva buvo pastatyta buvusioje jotvingių teritorijoje – tai rodo ir šios teritorijos senoji hidronimija, ir archeologiniai kasinėjimai.

  Kaip patys jotvingiai vadino šią vietą, galima tik spėti, rekonstruojant senąją baltišką vardo formą.

  Varžuva, arba tiksliau Veržuva, yra vienas iš tikėtinų variantų. Vardas, beje, matyt kilęs nuo upėvardžio Veržuva ar Veržava, plačiai naudojamo baltų gyventose teritorijose.

  Norint išsiaiškinti tiksliau, reikėtų iš šaltinių bei kraštotyrinių duomenų surinkti Varšuvos apylinkių senąją hidronimiją – ypač upelių pavadinimus.

  Rašytiniuose šaltiniuose Varšuvos pavadinimas pasirodo labai vėlai – Warseuiensis (1321), Varschewia (1342), Warschouia (1482).

  Liaudiška ir legendinė etimologija kildina šį vardą iš bajoro arba žvejo Varšo vardo Warsz – beje, ir šis vardas akivaizdžiai ne slaviškas, nors lenkų kalbininkai ir bando pagrįsti jo kilmę iš sutrumpinto vardo Warcisław, kuris priklausė bajoriškos Rawów (Rawiczów) giminės asmeniui.

  Rusiškoje Vikipedijoje parašyta, kad pirmieji mediniai statiniai Warszowa buvo pastatyti lietuvių 12 amžiuje http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B 0 (deja, nenurodytas informacijos šaltinis).

  Lenkiškoje Vikipedijoje parašyta:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Warszawy

  Wiosną 1262 wojska litewsko-ruskie pod wodzą Mendoga, po zdobyciu Płocka, obległy w Jazdowie księcia mazowieckiego Siemowita I. W wyniku zdrady napastnicy zdobyli Ujazdów. W trakcie walk zginął Siemowit, a jego syn, Konrad II, dostał się na 2 lata do niewoli litewskiej.

  Zdobycie podstępem i spalenie Jazdowa w 1262 zakończyło okres jego świetności jako ośrodka handlowego i zbrojnego, ale nie zatrzymało owocnych kontaktów kupieckich.

  W odległości ok. 4 kilometrów na północ, powstała nowa przeprawa przez rzekę i nowy gród książęcy (obecna Warszawa), założony przez księcia płockiego, a od 1294 całego Mazowsza, Bolesława II mazowieckiego w końcu XIII wieku. Stanął on na miejscu obecnego Zamku Królewskiego.

 8. Žygeivis says:

  Patikslinu rusiškos svetainės internetinį adresą:

  Варшава
  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

  Ištrauka:

  „Документально установлено, что с десятого века на территории современной Варшавы располагалось несколько поселений, среди которых наибольшего могущества достигли Bródno (то есть «брод», «переправа») и Jazdów kamion.

  Несмотря на это, первые деревянные постройки в Warszowa были сооружены литовцами к двенадцатому веку, а каменные уже в целях обороны от Тевтонского ордена к четырнадцатому веку.“

 9. Žygeivis says:

  Kaip tik taip ir yra – kalti būtent lenkai (tiksliau senoji Lenkijos karalystė ir 20 amžiuje lenkams parsidavęs Pilsudskis – sulenkėjęs žemaitis Pilsūdas) (ir, žinoma, rusai – tiksliau Rusijos imperija, kuri daug amžių naikino Lietuvos Valstybę ir Lietuvių Tautą).

  Deja, bet lietuviai iš tikrųjų pralaimėjo karą lenkams 1920 m. ir tada prarado trečdalį savo etninių žemių, kurių didžioji dalis ir dabar yra užgrobtos tos pačios Lenkijos.

  O juk netgi „pastumta“ į Lietuvos pusę siena turi eiti pagal Lietuvos Valstybės ir Lenkijos sieną, nustatytą 1569 m., ir egzistavusią šimtus metų, o ne tą, kuri buvo Lenkijos užgrobta 1920 m. – paimkite žemėlapius ir pasižiūrėkite, kur ėjo Lietuvos ir Lenkijos siena iki Abiejų Tautų Respublikos sunaikinimo 18 amžiuje.

  Dėl „revanšizmo“ – taip, be jokių abejonių Lietuvių Tauta privalo susigrąžinti savo istorines-etnines žemes iš visų grobikų, šias žemes dabar laikinai okupavusių.

  Tai ir yra Lietuviškosios geostrategijos pagrindas – Lietuviškoji Rekonkista.

 10. vardarikas says:

  Praeities tyrinejimai-idomus dalykai.Vieni ta kose samoningai stengiasi kuo geriau ismaisyti,kiti siaip tik kaldra ant saves tempia,bet mazai kas tikro vaizdo iesko.Pas mus istikro daug „slavisku“ zodziu,nuo kuriu kazkada kalbininkai padare stipru valyma.Bet bendrine kalba sugebejo uzkariaut tik televizoriu.Kad lenkinimas buvo,galiu patvirtint is savo tevu ir seneliu pasakojimu.Ir ne kokiuose etniniu zemiu pakrasciuose,o pvz dabartiniam radviliskio rajone.Lietuviai buvo antros rusies zmones savo zemej.Cia visada ejo lenkinimo,slavinimo,germanizavimo politika,nes musu tau-ta visada buvo kaip rakstis subinej parazitines sistemos platintojams.Ko nebegalima pasakyti dabar.Baltuju tautu naikinimo politika dabar eina i rytus.Rusija saugiai gyveno,kol naikino kitas tautas.Dabar atejo ju eile.Nors isdave jie mus praeity,uz juos galva guldyciau.Tik keista,kad dabar,kai visiems reikia vienytis,rusai patys skleidzia isrinktosios tautos politika.Visi kaip susitare (baltus)sarmatus apgyvendina dabartines lt teritorijoj irtoj pacioj randa puse slavisku genciu.Jei pasiknist paciu rusu metrasciuose,ten rusai ir slavai nurodomi kaip atskiros tautos.Taip kad musu praeitis buvo stipriai naikinama,todel neverta gincytis del nieko,o siekti issiaiskint teisybe,kokia negarbinga ji bebutu.

 11. Pranas Valickas says:

  Titnage, jei leidi į viešumą tai nemeluok. Aš niekada nedirbau jokioje valstybinėje vyriausybės komisijoje ir su jokiomis kobeckaitėmis jokių reikalų neturėjau. 1989-1991 metais rašiau laikraštukus-atsišaukimus Vilniaus krašto sulenkintiems lietuviams jų šnekamaja kalba, t. y. tuteišiškai. Raginau žmones susiprotėti ir nesusidėti su jokiais jedinstvininkais ir autonomistais. raginau visus prisiminti savo senelius, kurie kalbėjo tik lietuviškai. Aš pats esui kilęs iš Vilniaus krašto. Visa mano giminė tiek iš tėvo, tiek iš mamos pusių yra iš senųjų Širvintų, Giedraičių, Paberžės ir Riešės valsčių, šiek tiek yra Sužionių ir Musninkų valsčiuose. Tu titnage man smegenų nepudrink apie Vilniaus krašto lenkiškumą. Man senelis pasakojo, kad jo jaunystėje 19-o amžiaus pabaigoje visi žmonės nuo Širvintų iki Vilniaus kalbėjo tik lietuviškai, o kunigai ir dvarininkai tik lenkiškai. Tuteišiškai žmonėms rašiau, kad jie prisimintų savo senelius ir neišduotų Lietuvos. Žmonės, įsidėmėkite, kad titnagas visur triūbija, jog lietuvių kalbą sukūrė žydai. Čekai, Slovakai, Slovėnai, Chorvatai irgi rašo Č,Š,Ž ir nosines deda.Tai ką titnage pasakysi? Gal ir jų kalbas žydai sukūrė tyčia kad atskirtų nuo motinos Rusijos? Titnage, prisimink ką man sakei, kai vasario pradžioje šnekėjomės telefonu. Jei nepameni, primenu – tu prisiekei niekada nė už ką neskaityti jokių raštų parašytų kur yra raidės Č,Š,Ž,Ą,Ę,Ė,Į,Ų,Ū. Tai ko lendi? Ko nesilaikai žodžio? Toliau rašau ne titnagui. titnagas seniau Buvo Romas Pliopa. Vedė paną Chodosewicz ir pasikeitė pavardę į žmonos. Tapo bajoru psiakrew pane ir ėmė šlovinti lenkus ir rusus. Romai Chodosewicz, psiakrew pane, šlovini maskolius tai ir šlovink. Lietuvių savo kacapiškomis ir pšekiškomis kalbomis tu nenugalėsi.

 12. Pranas Valickas says:

  Visuose straipsniuose, kurie įdėti į internetą aš surašiau visus šaltinius – lenkiškus, vokiškus ir rusiškus. Visas citatas iš senųjų lenkų, vokiečių ir rusų metraščių idėjau originalo kalba, žodis žodin. Po to visas citatas išverčiau į lietuvių kalbą. Ir tik toliau rašiau straipsnius. Tokia visų straipsnių sandara, kad kiekvienas galėtų pasitikrinti šaltinius. Aš nieko iš piršto nelaužiu – viskas yra parašyta šaltiniuose. Gaila, kad puslapio savininkai, šaltinius, citatas originalo kalba ir jų vertimus išmetė, o paliko tik patį straipsnį ir tą šiek tiek sutrumpino. Dėl to kyla visokių ginčų. jei kas nori, galiu nusiųsti su visais šaltiniais ir nesutrumpintą. Tada niekam nekils abejonių, kad Mindaugas valdė ir Varšuvą ir Plocką ir Mazoviją, kuri tuomet vadinosi Jotvingių žeme ir joje gyveno jotvingiai. Ir titnagas galėtų pasiskaityti lenkiškai ir rusiškai be jokių paukščiukų ir nosinių. Dar reikia vis dėl to pasakyti apie lenkinimą. Mano mama baigė tik pirmą klasę lietuviškoje mokykloje. Į antrą klasę senelis neleido, nes lenkai uždarė lietuvišką mokyklą, lietuvius mokytojus suėmė ir kažkur išvežė. Vietoj lietuviškos mokyklos atidarė lenkišką. Visi mokytojai buvo atvežti iš Lenkijos. Jei kuris mokinys nors žodį per pamoką pasakydavo lietuviškai, tai jį tuoj pat visų akivaizdoje mokytojas mušdavo. Per pertraukas mokinių vienų irgi nepalikdavo, o mokytojai vaikščiojo ir koridoriais ir lauke, t. y. visur kur tik žaidė mokiniai ir už kiekvieną lietuvišką žodį vaikus mušdavo. Lenkų kalbą visiems grūdo per prievartą. Rašau todėl, kad tas psiakrew pane chodosewicz drįsta taip akiplėšiškai meluoti.

 13. Jonas says:

  ištikrųjų, gaila stėbėti taip rašančius žmonės, kurie mano manymu yra protingi žmonės. Esu studentas (istorijos) ir taipogi nacionalistas etniniu požiūriu, dėlto tūrėčiau smerkti Jogaila ir Vytautą, už keltiškos-sarmatiškos pasaulėžiūros naikinima, kaip tai daro „Sarmatų istorijoje“. taip pogi tūrėčiau smerkti visus Lietuvos valdovus ir žmonės (kaip sekmingai tai daro „garsiausias ir didžiausias lietuvių istorikų Bumbliauskas“) už tai, kad jie nedavė Lietuvai karūnos ar nesugebėjo išsaugoti valstibingumo XX a. Ir dar turiu smerkti visus kaimynus užtai, kad jie rusai ar lenkai, ar galų gale žydai tik dėlto, kad jie mindo mūsų proetnines žemes. pasakysiu viena, atsipeikėkit ir imkit tarpusavy sutart, kitaip išmokysit jaunąją karta neapkęsti netik valdžios ar jos institucijas, bet ir savo praeitį. o antra, beabejo, skaudu, kad kadaise buvusi didinga valstybe ir besidriekianti šimtus tūkstančių kv., kilometrų susitaukė iki dabartinio didžio… skaudu, kad dėl įvairių religinių reformų buvom priversti sunaikinti tai kas svarbiausia, savo šaknis, bet svarbiausia ne tai kas buvo, o tai kas vyksta šiandien, kai taip jūsų giriama tauta mūsų pačių leidimu yra nutautinama mokyklose. paklauskit savo vaikų: kiek jie moka tautinių šokių,ir kaip sugeba rašyt lietuviškai (nekalbant apie tarmes, kurios jau praktiškai sunykusios), nes man pačiam gėda prisipažinti, kad jų praktiškai nemoku, o ir angliškai rašyt greičiausiai sugebu geriau nei savo gimtąją kalba. nes to mane moko mokykloj. man dar teko laimė pradėt anglų kalbos pažinimą 4 klasėj, o šiandien 2 klasėj, vaikui da nemokant normaliai skaityt lietuvškai, jam diegiama anglų kalba. tai noriu tik pasakyt, kad nesispjaudykyt viens ant kito, dėlto kas jau senai nuriekta nuo valstybės ir stenkitės išsaugoti tą tautiškumą bent šiame lopinėlyje, kuris ir taip baigia ištuštėti dėl rietenų ir neapsakomo gobšumo.

 14. sigitas says:

  Nesuprantu to Jogailos. Kodel jis istekejo uz lenku. Buvo proga juos nukariaut, taip kaip padare kaimynai 1939m..

 15. Rasos rasas says:

  Gerbiamieji, jau jei aiškinamės, tai aiškinkimės iki galo. Kalbu apie lenkus – nesvarbu, kaip tą šalį vadinsime – Lenkija, ar Poland – tai gryni lietuviški (ar jotvingiški) žopdžiai – tegu specialistai tai išaiškina – juk kalba buvo ta pati, bendra. Kitas dalykas – kai kalbame kas ką nukariavo (atseit jotvingius nukariavo lenkai) nėra taip paprasta pasakyti – mano manymu, tai tų pačių nutolusių jotvingių gentys kapojosi su lietuviškesnėmis jotvingių gentimis – juk iš marso tie lenkai neatskrido… Jeigu tikėti tuo, kad specialistai slavus atranda kaip atitolusių kraštinių baltų gentis, tai lygiai taip pat įvykoi r su kraštutuiniais jotvingiais. Tiesa glūdi paprastume, o ne tame, kad kuo daugiau būtų sukomplikuoti paaiškinimai, tarp kurių ir patys autoriai pasimeta. Paskaičius vieną kitą pamąstymą nesunku pastebėti, kad autoriai neturi to giluminio supratimo – savo mintyse ir argumentuose suputoja suputoja, o kai putos nusėda- nieko nelieka – dar tamsesnis miškas. Jei ne vakar esate gimę, nesunkiai pastebėsite, kad viskas yra daug paprasčiau

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top