Konceptuali valdžia ir visuomenės saugumo koncepcija

2010, 20 kovo, 7:18 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (15) | peržiūrų 2 045 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

KONCEPTUALI VALDŽIA ir VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA

Norėtume trumpai pristatyti VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJĄ. Mes nesame šios koncepcijos autoriai, bet norėtume supažindinti su šia koncepcija ir pabandyti pritaikyti šias žinias Lietuvoje.

Taigi, visų pirma, kodėl autoriai pasirinko tokį pavadinimą – „VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA“. Tai yra todėl, kad joje kalba apie VISŲ ŽMONIŲ mūsų Planetoje taikų ir gerą gyvenimą, o ne išrinktų grupių, ar atskirų tautų.

„Visuomenės saugumo koncepcijos“ autoriai aiškina, kad tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė nuo mūsų nuslepia tikrąją pasaulio sandarą ir gyvenime mus priverčia rinktis tarp kelių melagingų „pasaulio sandaros“ modelių. Minėtos koncepcijos autorių teigimu, tokiu neteisingu pasaulio sandaros suvokimu yra to pasaulio suskirstymas į „idealizmą“ ir “materializmą“. Politizuotų mokslininkų ir kai kurių religinių autoritetų vykdomas energetinės-informacinės tikrosios pasaulio sandaros sudėtinės dalies atskyrimas nuo „materijos“, jos priskyrimas religijos sričiai (idealizmui) ir, tokiu būdu, įvykdomas tos energetinės–informacinės pasaulio sudėtinės dalies „pavertimas“ lyg ir neegzistuojančia, yra visiškas absurdas. Be to, tai yra sąmoningas visuomenės klaidinimas.

Šios apgaulės pasekmė – neegzistuojančiomis paskelbiamos tokios žmogaus energetinės-informacinės savybės, kaip moralė ir sąžinė. Tai leidžia atmesti per ilgus viso pasaulio žmonijos gyvenimo tūkstantmečius pačias brangiausias, klydimų ir naujų bandymų keliu tos žmonijos atsirinktas, vertybes. Čia galima pastebėti labai įdomų faktą: kuomet tokiomis pačiomis sąlygomis bandymus daro ir tokius pačius tų bandymų rezultatus gauna dabartiniai mokslininkai – tai įvardijama kaip neabejotinos mokslo žinios. Tačiau, kuomet viso pasaulio žmonija, per milžinišką, ištisus tūkstantmečius trukusių pasikartojančių bandymų ir klydimų kiekį, išsiaiškino, kad melas bei vagystės yra tai žmonijai nepriimtina patologija, šiuolaikiniai mokslininkai viso to jokiu, pasikartojančiais bandymais patvirtintu (įrodytu), faktu nelaiko.

Minėtas žmonijos patyrimas yra paliekamas egzistuoti tik tarp Dievo įsakymų, o pats Dievas paskelbiamas iš viso neegzistuojančiu. Ką tik paminėtas žmonių ydas „valdžią turintieji“ lyg ir bando reguliuoti „įstatymais“ – bet tai tik pasakėlės naiviems ir patikliems. Tikrasis pasaulio vaizdas (to vaizdo supratimas) – pasaulėžiūra – iš žmonių sąmonių visiškai „ištrinamas“ kita „pasaulio geradarių“ nesenai išrasta „super-vertybė“ – „nuomonių pliuralizmu“. Vadinamasis „nuomonių pliuralizmas“ – vienalaikis daugelio nuomonių teisingumas – akivaizdžiai prieštarauja ne kažkokioms teorinėms tikrosios pasaulio sandaros prielaidoms, o mokslo ištirtam ir patvirtintam, realiai kiekvieno žmogaus smegenyse vykstančiam informacijos įsisavinimui bei išsaugojimui.

Belieka tik išsiaiškinti: kas, kaip ir kam visa tai padarė? Tame tarpe, išsiaiškinti: ką visuomenė supranta kaip „VALDŽIĄ“, o kas yra „tikrąją valdžią mūsų pasaulyje turinti asmenų grupė“? Kokie šios tikrosios valdžios valdymo metodai ir, svarbiausia, kam jiems tai yra reikalinga?

Išsamius atsakymus į šiuos kausimus pateikia Rusijoje sukurta VISUOMENĖS SAUGUMO KONCEPCIJA (rusiškai – „Концепция общественной безопастности“, sutrumpintai – КОБ). Jos kūrėjai argumentuotai įrodo, kad:

1. Žmonija dabar (kaip ir prieš kelis tūkstančius metų) tebegyvena globalioje vergovinėje santvarkoje, nes visuomenės struktūra per tą laiką nepasikeitė. Per visą istorinį laikotarpį visuomenes organizavimas yra grindžiamas minios ir elito santykiais.

2. Sąvoka „VALDŽIA“ apibrėžia tą valdžią turinčiųjų galimybę valdyti. Valdymas yra subjekto informacijos perdavimas valdymo objektui. Valdymo objektas privalo veikti tos informacijos nustatytose ribose. Valdymo procesas turi tam tikrą savo vidinę struktūrą, vadinamą „Pilnąja valdymo funkcija“ (PVF). PVF- tai hierarchiškai apibrėžta skirtingos kokybės veiksmų seka, turinti šiuos etapus:

2.1) aplinkos faktoriaus atpažinimas (su juo intelektas susiduria visoje Visatos procesų įvairovėje);

2.2) aplinkos faktoriaus atpažinimo stereotipo formavimas ateičiai;

2.3) tikslų vektoriaus formavimas šio faktoriaus atžvilgiu ir šio vektoriaus įterpimas į bendrą valdančiojo elgsenos tikslų vektorių;

2.4) tikslinės valdymo funkcijos (koncepcijos) formavimas. Šios funkcijos pagrindu turi būti valdymo pastovumas ir jos prognozuojamumas;

2.5) atsakingos už tikslinę valdymo funkciją valdymo struktūros formavimas;

2.6) valdymo struktūros kontrolė (stebėjimas ir koregavimas), vykstant valdymo procesui;

2.7) valdymo struktūros likvidacija (jeigu ji jau nebereikalinga) arba jos darbingos padėties (būvio) palaikymas iki sekančio panaudojimo.

pilnoji valdymo funkcija

3. Visuomenėje yra visuotinai suformuota nuomonė, kad „VALDŽIA“ susideda iš trijų pagrindinių dalių: ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOJI VALDŽIA, VYKDOMOJI VALDŽIA ir TEISMINĖ VALDŽIA. Toks visuomenėje vyraujantis sąvokos „VALDŽIA“ suvokimas neatitinka mūsų čia jau išsiaiškintai „Pilnai valdymo funkcijai“ (PVF), nes visos šios valdžios sudėtinės dalys pagal PVF yra priskirtinos tik „5“ etapui, t.y., yra valdymo struktūrai. Taip yra todėl, kad aukščiausia valdžios instancija laikomas SEIMAS tik paruošia dominuojančiai ideologijai atitinkančius įstatymus, t.y., paruošia ideologija pagrįstas valstybės gyvenimo „taisykles“.

Esant dabartinei įstatymų ruošimo ir priėmimo tvarkai Seimas iš viso neturi galimybes gerai jų paruošti. Taip yra todėl, kad valstybėje nėra visuotinai priimtų vertybių suvokimo ir vertinimo skalės (partinių ideologijų daug, o „nuomonių pliuralizmas“ jas visas paverčia vienodai vertingomis). Dėl šių priežasčių priiminėjami „įstatymai“ neišvengiamai vienas kitam prieštarauja savo teisine prasme ir todėl VYRIAUSYBĖ niekaip negali jų tinkamai vykdyti (pats teisės buvimas ir vykdymas sukuria teisingumo pažeidimo atvejus). Pagal galiojančią LR Konstituciją, TEISMINĖ VALDŽIA privalo vykdyti teisingumą. Tačiau ji, kaip ir Vyriausybė, negali gerai atlikti savo paskirties, nes savo darbe vadovaujasi neturinčia loginio nuoseklumo (ir todėl prieštaringa) galiojančių teisinių normų baze.

4. Iš visų aukščiau įvardintų faktų yra darytina vienintele logiška išvada: virš ĮSTATYMUS LEIDŽIANČIOS VALDŽIOS yra už ją hierarchiškai aukštesnė – IDEOLOGINĖ VALDŽIA, nes visos politinės partijos yra sukurtos kurios nors ideologijos pagrindu.

Išsiaiškinkime, kas Lietuvos valstybėje yra IDEOLOGINE VALDŽIA? Tai spauda, įvairūs moksliniai institutai, visuomeninės bei religines organizacijos ir visos kitos švietimo įstaigos. Kadangi visų jų darbo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo joms skiriamų lėšų, tai jos irgi priklauso 5 PVF etapui. Taip yra todėl, kad visos šios organizacijos pačios neformuoja savarankiškos valdymo koncepcijos, o tik tinkama forma „tarnauja“ jau egzistuojančiai valdymo koncepcijai.

5. Kruopščiai išnagrinėję įvardintą situaciją, priartėjome prie problemos esmės.

Kadangi:

a) mūsų čia aptartos valdžios institucijos valdymo koncepcijos nekuria,

b) virš šių institucijų akivaizdžiai yra kažkoks nekonkretus ideologinio pobūdžio „antstatas“,

c) kažkas iš už valstybės ribų finansuoja šias, nepilnai savo funkcijas atliekančias, valdžios institucijas,

– vadovaudamiesi „Pilnosios valdymo funkcijos“ logika, galime daryti išvadą, kad valstybės valdymo koncepciją mums suformavo kažkas kitas.

O pradėsime štai nuo ko. Visi esame girdėję, kad yra toks visuomeninis judėjimas – ANTIGLOBALISTAI, kurie prieš kažką piketuoja ir kitaip stengiasi pritraukti dėmesį. Taigi, jeigu yra ANTI, reiškia turi būti tiesiog GLOBALISTAI arba tiksliau – GLOBALIZATORIAI.

Kas jie tokie?

Kaip jie vykdo savo veiklą?

Kas yra GLOBALIZACIJA?

Pirmiausia, reikia atsakyti į paskutinį klausimą. GLOBALIZACIJA – tai socialinių procesų valdymo koncentracija. Pats šis procesas yra objektyvus, bet jo valdymas yra arba gali būti subjektyvus, nes Dievas sukūrė žmonių populiaciją, kuriai suteikė išplėstas intelektualines galimybes ir leido patiems spręsti, kas yra gėris ir kas – blogis, kas yra tiesa ir kas yra melas. Be to, dar „aprūpino“ visais reikalingais jutiminiais organais, kurių pagalba žmonės galėtų orientuotis pasaulyje ir priimti teisingus sprendimus. Žmogaus protas gauna informaciją iš aplinkos per receptorius. Jų yra šeši:

1) regėjimas – 95% pažinimo žmogui ateina per regėjimą;

2) klausa;

3) uoslė;

4) skonis;

5) lytėjimas;

Šie receptoriai susiję su mūsų jutimo organais. Šiuos penkis receptorius pripažįsta „įprastinis“ mokslas.

Dar vienas jutimo „organas“ – tai biolaukas. Su juo susijęs šeštasis receptorius:

6) saiko jausmas.

Deja, didžioji dauguma žmonių jo „neklauso“. Gyvūnams Dievas tokių galimybių nesuteikė, todėl jie Dievo valdomi betarpiškai ir jokios „socialinių procesų“ plėtros gamtoje nesimato. Nes gamtiniai procesai visą laiką buvo GLOBALIAI (t.y. koncentruotai) valdomi hierarchiškai aukščiausiu, viską apimančiu valdymu, kurį mes vadiname DIEVU.

Niekam ne paslaptis, kad materialusis turtas ir finansai, tiksliau – teisė valdyti tą turtą, visuomenėje paskirstyta labai netolygiai. Maždaug pusę viso mūsų planetos turto valdo apie 350 oligarchinių-šeimyninių klanų. Įskaitant visus šeimos narius, tai sudarytų apie 6000 žmonių. Taigi, 1% pasaulyje gyvenančių žmonių valdo 50% turto, o kitą dalį valdo (irgi labai netolygiai) kiti beveik 7 mlr. žmonių.

Dabar reiktų paklausti savęs: kodėl atsirado tokia, pasipiktinimą kelianti, neteisybė? Ar tie 1% žmonių iš tikrųjų moka dirbti žymiai geriau už kitus, jei yra verti tokio atlygio už savo darbą? Jeigu ne, tai turi būti kažkoks kitas paaiškinimas, kodėl taip yra.

Neabejotina, kad turtus šie žmonės sukaupė per šimtmečius (istorijoje mirguliuoja tam tikros pavardės: Rotšildai, Lemai, Kunai, Abrahamai, Rokfeleriai ir kt.). Neaišku, kaip jiems taip ilgai pavyko išsilaikyti „piramides viršūnėje“ ir, dėl kokių nors nenumatytų aplinkybių, neprarasti turto? Tą suvokti turėtų padėti šis taiklus posakis: „Kiekvienas pagal savo suvokimo matą dirba sau, o tiek, kiek nesuvokia, dirba tam, kas suvokia daugiau“. Priimtinas ir toks, kiek platesnis paaiškinimas: šiems žmonėms iš savo protėvių pavyko perimti tam tikras specifines žinias ir tam tikrą pasaulėžiūrą. Būtent šie dalykai ir lemia tokį šiandieninį jų socialinį statusą. Tai reiškia, kad pagrindinis šių žmonių turtas ne pinigai ir ne „gamyklos, laikraščiai ir garlaiviai“, o būtent čia paminėtos specifinės žinios.

Suprasti, kas tai per „specifines žinios“ ir iš kur jos atsirado, mums padės istorija, o tiksliau TORA (arba Senasis Testamentas). Čia vėl reikia savęs paklausti: kodėl didžioji visuomenės dalis tuo nesidomi ir apie tai nesusimąsto? To priežastimi yra žinių hermetizacija (nuslėpimas).

„KOB“ (rusiškos „Visuomenės saugumo koncepcijos“) kūrėjai pateikia tokią dabartiniame pasaulyje realiai egzistuojančios „valdžios piramidės“ susiformavimo istorinę rekonstrukciją. Prieš 3500-4000 metų tarp dviejų senovinio Egipto žynių hierarchijų – „ATONO“ ir „AMONO“ – įvyko konfliktas, kuriame laimėjo „AMONO“ žyniai. Tų laikų Egipte buvo labai įtempta socialinė padėtis – dėl teritorijos geografinių savybių visiems gyventojams neužteko resursų savo poreikiams patenkinti (jie negalėjo gerai gyventi). O geriau gyventi norėjo visi.

To meto Egipto valstybę realiai valdė 22 žynių klanai (faraonai tebuvo marionetėmis). Žyniai pirmieji suprato, kaip „kultūrinio bendradarbiavimo“ metodu objektyviam globalizacijos procesui galima pritaikyti subjektyvią valdymo koncepciją ir tokiu būdu panaudoti kitų šalių, valstybių materialinius resursus. Savo esme – tai „SKALDYK IR VALDYK“ valdymo koncepcija (PVF 3 etapas).

Šiam tikslui įgyvendinti jie sukūrė atitinkamą informacinę armiją. Jos sukūrimo pagrindu panaudojo tautą, kuri tais laikais Egipte buvo vadinama „Hqa xAswt“ arba graikiškai „ὑκσώς“ „GIKSOSAI“ – KITŲ ŠALIŲ VERGAI-VALDOVAI. Vėliau ši tauta gavo pavadinimą „žydai“. Karinės prievartos būdu ši tauta buvo išvaryta iš jų užimtos teritorijos. Jiems vedliu paskyrė vieną iš Egipto žynių – MOZĖ. Mozė išvedė žydus į Sinajaus dykumą ir, kartu su savo padėjėjais „LEVITAIS“ (jie irgi buvo ne žydai, o „AMONO“ žyniai, Biblijoje šiam faktui yra pakankamai įrodymų), žydų tautai organizavo 42 metus trukusį „turistinį žygį“. Dykumos sąlygomis vyresnio amžiaus asmenys greitai išmirė.

Tokiu būdu, nebeliko kam jaunimui perduoti protėvių patirties, pasakų, tradicijų, istorinių bei asmeninių pavyzdžių pagrindu suformuoti jaunimui teisingą pasaulėžiūrą. Šią „garbingą misiją“ prisiėmė žyniai-levitai kartu su savo vedliais – broliais Moze ir Aronu. Jie nuolat aiškino, kad žydų tauta yra Dievo išrinkta ir paties Dievo paskirta viešpatauti virš kitų tautų. O tautos, kuriuos jiems nepaklus, bus sunaikintos.

BIBLIJA, SENASIS TESTAMENTAS, Pakartoto Įstatymo knyga:

Įst. 4 / 1 „Dabar tad, Izraeli, klausyk įstatų ir įsakų, kurių aš jus mokau laikytis, kad išliktumėte gyvi įeiti ir paveldėti kraštą, kurį VIEŠPATS, jūsų protėvių Dievas, duoda jums.

Įst 23 / 20 Neimsi palūkanų už paskolas savo tautiečiui, palūkanų už pinigus, palūkanų už maistą ar už bet ką kita, kas yra paskolinta. 21 Gali reikalauti palūkanų už paskolas iš svetimtaučio, bet už paskolas savo tautiečiui neturi reikalauti palūkanų, idant VIEŠPATS, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius krašte, kurio paveldėti įeini.

Įst 28 / 9 Tave VIEŠPATS padarys savo šventa tauta, kaip jis yra tau prisiekęs, jei laikysiesi VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų ir eisi jo keliais. 10 Matys visos žemės tautos, kad tu esi vadinamas VIEŠPATIES vardu, ir tavęs jos bijos. 11 VIEŠPATS aprūpins tave gausia gerove, įsčių vaisiumi, gyvulių prieaugliu ir žemės derliumi krašte, kurį VIEŠPATS prisiekė tavo protėviams duoti tau. 12 Tau VIEŠPATS atidarys savo turtingą iždą, dangų, kad, laikui atėjus, parūpintų lietaus tavo kraštui, ir laimins visus tavo rankų darbus. Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. 13 VIEŠPATS tave padarys galva, o ne uodega, tu būsi visuomet viršuje ir niekad apačioje, jei tik klausysi ir ištikimai laikysies VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos tau šiandien duodu. 14 Nenukrypk nei į dešinę, nei į kairę nė nuo vieno įsakymų, kuriuos jums šiandien duodu, apie kitus dievus ir tarnavimą jiems“.

Izaijo knyga:

Įst 60 10 Svetimšaliai tau mūrus atstatys, jų karaliai tau tarnaus, nors nuplakiau tave pykčio valandą, tačiau malonės valandą pasigailėsiu. 11 Tavieji vartai visuomet bus atverti, nebus jie užkelti nei dieną, nei naktį, kad galėtų įeiti nešantieji tau turtus tautų ir jųjų karaliai eitynėse. 12 Nes tauta ir karalystė, kuri tau netarnauja, – pražus, – tokios tautos bus tikrai sunaikintos.

Taigi, tokiu būdu, šie žmonės (žydai) tapo pirma GLOBALIZATORIŲ auka ir įrankiu pasiekti užbrėžtų tikslų ir, esant reikalui, jų gyvybės visada buvo aukojamos pagrindinio tikslo pasiekimo vardan.

Sekančiuose straipsniuose mes paaiškinsime, kokie yra apibendrinti valdymo priemonių prioritetai, kaip valdymas įtakoja visuomenės pasaulėžiūrą, kokie yra pasaulėžiūros tipai, kas yra kolektyvinė ir individuali psichika, kas yra intelektas ir supersistemos. O taip pat, kokių tikslų siekia GLOBALIZATORIAI, naudojantys valdymo koncepciją „SKALDYK IR VALDYK“.

apie prioritetus: https://www.sarmatas.lt/02/projektas-derunkelizacija/

Paruošė Dmitrij Glazkov

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 15

 1. Sarmatas says:

  Va, geras. Reikia seimūnams šį straipsniuką iškalti atmintinai. Gal su laiku ir suprasti pradės..

 2. Aš su „Visuomenės saugumo koncepcijos“  (Концепция общественной безоласности) kūrėjų pasakomis apie Egipto žynių ir Žydų Tautos tariamą žalą pasaulio žmonijai kategoriškai nesutinku ir ponas Dmitrij Glazgov tai puikiai žino. Tačiau jis vis tiek kiekvieną kartą publikuodamas jį –  mane prirašo savo straipsnio bendraautoriumi.  Mano nuomone reikia ne sekti pasakas apie kažkieno  daromą mistinę žalą – o  reikalauti dabar realius nusikaltimus darančių konkrečių politikų teisinės atsakomybės. Apie tai išsamiau skaitykite mano asmeninėje internetinėje svetainėje: „Žmogaus teisės posovietinėje Lietuvoje“.

 3. Sarmatas says:

  Zenonai, paskaitykit naują straipsnį http://www.sarmatas.lt/03/v-anelauskas-komunizma-pradejo-zydai/
  Iš dainos žodžių neišmesi. Be to, nereikia plakti visų žydų į krūvą. Kalba čia daugiau apie sionistus ir Egipto žynius. Levitai – tai senieji žydų kunigai. Semitai – žydų tautelė (kaip Lietuvoj yra žemaičiai, dzūkai, aukštaičiai, suvalkiečiai). Tik tiek.
  Kiek dabar dirbat per dieną? Ar turit laisvo laiko vaikus, anūkus auklėti? Ar viskuo patenkintas esat? Ko dėl kažkokių teisių vargstat?

  • Aš esu skaitęs ir Henrio Fordo (tėvo) knygas, kuriose aiškinama kas prisidėjo prie Rusijos revoliucijos darymo – bet aš taip pat aiškiai matau – kas posovietinėje Lietuvoje sukuria  šiandieninį „viršribinį“ (vertimas iš: безпредел) neteisėtumą. Akivaizdu, kad tai daro Tautos į valdžią išsirinkti „liaudies patikėtiniai“ bei profesionalūs Lietuvos teisininkai. Todėl visiškai nematau reikalo šiomis nuodėmėmis kaltinti nekaltus. 

 4. Aš objektyviai negaliu save vadinti staripsnio autoriumi nes tai butu netiesa, kadangi dalį straipsnio parašė pats Zenonas (http://zenonas.visokybes.com/forum/1201/758?page=3&message_rows=231). Galu gale negaliu save vadinti ir bendraautoriumi nes tiesiog išverčiau į Lietuviu kalba rusiška teksta. Tačiau ir negaliu ir nenoriu atsiriboti atsakomybės už savo paruošta medžiaga nes pilnai jai pritariu.

 5. zoot says:

  Manau kad tai turėtų žinoti kiekvienas vaikas mokykloje , kiekvienas žmogus žemėje. O bandymų najiezdų tikrai manau bus bet mano nuomone informacijos plitimo 21 a sustabdyti nėra pajėgūs niekas iš mūsų.
  Ši valdžia yra pasmerkta keistis akivaizdu kad nereikia revoliucijos tiesiog kas turi informaciją tas ir valdo o jeigu sistema veiks darniai ir teisingai iš viso valdyti nebereikia tiesiog supper sistema pati save valdo.(gal perdaug nesuprantamai bet kam reikia supras)

 6. Sarmatas says:

  zoot, suprantam, viską suprantam. Parazitai tik galvoja, kad dar nesuprantam. Bet ir jie jau mato, kas vyksta. Todėl ruošiasi „trenkt durim“.

 7. arvydas says:

  Na ką gi, jei Zenonas atsiriboja, tada jo vardą išbrauksime iš bendraautorių sąrašo, nes per prievartą jame tikrai nieko nerašysime. Liks tik Dmitrij Glazkov.
  Pagarba.

 8. zoot says:

  Ką gi žmogus gal abejoja ? Svarbiausiai kad straipsnis yra ir galima perskaityti.

 9. NeTiesa.lt says:

  Na va, sveikinu, su KOBos atėjimu į Lietuvą!

  Gaila tik, kad straipsnis taip sunkiai paskaitomas – perdaug sudėtingas uždavinys aprėpti visą problematiką viename įraše…

  Tačiau bet kuriuo atveju, ŠAUNUOLIAI!

 10. Monas says:

  Sukčių šaika tie KOB.

  Tikrasis KOB veidas – fašistinė ideologija, besiriamianti autoritetais ir žmonių skirstymu į geresnes – blogesnes rūšis.

  Verbavimo metodai:
  – priblokšti žmogų informacijos lavina, pasimetusį nukreipti norima linkme, iškreiptai savaip aiškinant tą informaciją: „pramušti blokus, paspaudyti skaudamas vietas“ – taip pas KOB suprantamas „bendravimas ir sutarimas“.

  KOB tikslai:
  – išsaugoti esamą ekonominės vergovės sistemą, kai per palūkaninę pinigų sistemą turtai yra perskirstomi iš neturtingų (bet sukuriančių gėrybes) turčiams (gyvenantiems iš palūkanų). Apsaugoti pasaulio piniguočius įvedant fašistinį valdymą, ba jau „demokratijos“, „laisvos rinkos“ ir „savimonės“ ar „savimanos“ (patys nusupranta, kas tai yra) tapo pavojingos piniguočių išlikimui.

  KOB aukos ir idėjų vykdytojai:
  – nepatenkintieji, nelabai išsilavinę, energingi, lengvatikiai, paklusnūs žmonės.

  Derlinga terpė:
  – konfliktai visuomenėje, visokeriopai aštrinti konfliktus, laikytis šventos taisyklės: „kur du pešasi – trečias laimi“

  KOB kaip ir visų laikų visuomenę tarpusavyje pjudančios ideologijos yra gerai finansuojamos (aišku iš kur).

  Įsitikinkite patys, kas yra kas. Pradedant jau nuo „globalizacijos“ apibrėžimo, kuri pateikiama iškraipyta. Globalizacija iš tikro yra visų pirma pasaulinių turtų ir valdžios koncentravimas, ne gamybinių jėgų, kurios yra lengvai valdomos per pasaulinius pinigų srautus.

 11. http://www.spauda.lt/ Labai rimtas tinklapis kur talpinamos rimtos knygos su rimtom mintim, tokios „Umberto Eco Fuko svytuokle“ beje labai megstama paciu kob’u

 12. nobody says:

  tai kokia gi butu jusu versija monai? Jei tokia pateiksite, pagarba jums! Jeigu yra kuom geresniu pakeisti KOB’ a tai prasom, o visi kurie sneka, kad tai vejai, is principo arbe visiskai su tuom nesusipazine, arbe susidare iskreipta sios teorijos vaizda. Linkime sekmes studijuojant Visuomenes Saugumo Koncepcija !

 13. Re: „nobody rašo:Liepos 23, 2011 14:44…“ Komentaro autorius „Monas“ tiesiog spekuliuoja žmonių jausmais. Kaleidoskopinių „žinių“ skleidėjai itin smerkia taip vadinamą ‘fašizmą“. Terminą „fašizmas“ rašau kabutėse – nes fašistų partija  (ir pats fašizmas) buvo tik Italijoje.  Kitose valstybėse buvo kiti partijų ir represinių sistemų pavadinimai. Todėl kalbant apie „fašizmą“ kaip žiaurumo ir nežmoniškumo etaloną – reikėtų vartoti terminą „bolševizmas“.  Norėtųsi kelis žodžius pasakyti apie žmonių lygybę. Dar lordas Baironas teisingai pastebėjo, kad demokratų peršama visuotinė žmonių lygybė yra mistinė. Juk žmonės turi skirtingą žinių bagažą ir tai nulemia skirtingą jų pasaulio supratimą ir skirtingas savęs realizavimo galimybes. Žmonių lygybė yra galima ir net privaloma tik jų atskaitomybėje prieš įstatymą (įstatymai turi būti taikomi visiems vienodai). Tačiau demokratija yra valdymo tokia sistema, kurioje įstatymai sugalvojami ir priimami ekonomiškai suinteresuotų  asmenų daugumos, tie „įstatymai“ visiškai ignoruoja pasaulio sandaros keliamus imperatyvius teisės pagrindus  ir todėl demokratija yra ne kas kita kaip ribotai suvokiančių savo gyvenamą aplinką asmenų prievarta kitaip galvojantiems. Šioje vietoje derėtų prisiminti, kad visos prievartą taikančios valdymo sistemos save laiko giliai demokratinėmis… Todėl kas jau kas – o ponai  demokratai ne tik kad neartėja prie visiems žmonėms vienodo teisingumo , bet „iškėlę visas bures'“ sparčiai nuo to visiems vienodo teisingumo tolsta. KOB yra jos kūrėjų bandymas surasti teisingą pasaulio valdymo sistemą. KOB kūtėjų problema yra tame – kad vėl ieškoma naujos valdymo sistemos ir naujų valdytojų…

 14. A.Nyzius says:

  Kas per durnumas – supranta, kad visi nelygūs, bet vis tiek turi kažkokius absoliutinius įstatymus taikyti vienodai. Ir atejūnai ir tie, kurie čia nuo amžių, draugišką žmogui aplinką savo darbu kūrė – visiems takykime lygiai – ir sicialines garantijas ir gydymą ir t.t. Atsikvošėkit – svieto lygintojai.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top