Žudynės Dievo vardu

2010, 4 balandžio, 8:00 | kategorija Ideologija | 30 komentarų | peržiūrų 2 090 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

BiblijaBiblijoje dievas anaiptol nėra gailestingas.
Čia pateikiami faktai apie Jo „neišpasakytą
gailestingumą“ – pateikiamas sąrašas žmonių,
kurie buvo nužudyti Dievo asmeniškai, arba
tiesioginiu jo paliepimu:

Visą populiaciją Žemėje išskyrus devynis išsigelbėjusius (Pradžios Knyga 7-23);
Visus Sodomoje ir Gomoroje išskyrus vieną šeimą (Pradžios Knyga 19:24);
Visus Egipto pirmagimius (Išėjimo Knyga 12:29);
Minią egiptiečių (Išėjimo Knyga 14:27,14:28);
Visus Faraono raitelius kartu su 600 vežimų (Išėjimo Knyga 14:27,14:28);
Amleką ir visus jo žmones (Išėjimo Knyga 17:11,17:16);
3 000 Izraeliečių (Išėjimo Knyga 32:27);
250 Levio valdovo sūnų kurie sukilo prieš Mozę (Skaičių Knyga 16:1-40);
14 700 Žydų nepatenkintų dėl nužudytų Levio sūnų (Skaičių Knyga 16:41-49);
Visą Ogo tautą (Skaičių Knyga 21:34,21:35);
24 000 Izraeliečių kurie gyveno su Moabiete (Skaičių Knyga 25:4,25:9);
Visus Madianiečių vyrus, karalius ir kunigaikščius(Skaičių Knyga 31:7-8);
Visas Madianiečių praradusias nekaltybę moteris (Skaičių Knyga 31:7-8);
Visus Amoniečius (Pakartoto Įstatymo Knyga 2:19-21);
Visus Horiečius (Pakartoto Įstatymo Knyga 2:22);
Visą Jeriko miestą, išskyrus prostitutę ir jos šeimą (Jošuės Knyga 6:20-21);
12 000 Hajo miesto žmonių (Jošuės Knyga 8:24-26);
Visus Makedosiečius (Jošuės Knyga 10:28);
Visus Lebniečius (Jošuės Knyga 10:29-30);
Visus Gazerioniečius (Jošuės Knyga 10:33);
Visus Lakhioniečius (Jošuės Knyga 10:32);
Visus Egloniečius (Jošuės Knyga 10:34-35);
Visus Hebroniečius (Jošuės Knyga 10:36-37);
Visą gyvastį kalnų ir pietų krašte, lygumose ir Asedote (Jošuės Knyga 10:40);
31 karalių su jų nesuskaičiuojamomis armijomis (Jošuės Knyga 11:12-17,11:24);
10 000 Peresiečių ir Kananiečių (Teisėjų Knyga 1:4);
10 000 Moabiečių (Teisėjų Knyga 3:29);
600 Pilistimų (Teisėjų Knyga 3:31);
Visus Sisariečius (Teisėjų Knyga 4:16);
120 000 Midianiečių (Teisėjų Knyga 8:10);
25 100 Benjaminiečių (Teisėjų Knyga 20:35);
50 070 Betsamiečių (1-oji Samuelio Knyga 6:19);
Visus Amalekiečius (1-oji Samuelio Knyga 15:3,15:7);
Visus Moabiečius ir 22 000 Sirijiečių (2-oji Samuelio Knyga 8:2-6,8:14);
40 000 Sirijiečių raitelių (2-oji Samuelio Knyga 10:18);
100 000 Sirijiečių (3-oji Karalių Knyga 20:28-30);
27 000 buvo sutraiškyti sienos (3-oji Karalių Knyga 20:28-30);
42 vaikus, kuriuos sudraskė lokys (4-oji Karalių Knyga 2:23-24);
185 000 Asiriečių nužudė angelas (4-oji Karalių Knyga 19:35);
120 000 iš Judo (2-oji Kronikų Knyga 28:6);
75 000 Persų (Esterės Knyga 9:16);
VISO: Apie 1,7 mln. lavonų.
Tikrai, koks gailestingas Dievas. Paskaičiavome, kad vidutinis vieno skerdynių seanso KillRate=42 866 žmonių. Iš šių istorijų galima pasimokyti to, kad esate saugus, jei jūs nekalta mergina, vengianti miestų su juokingais pavadinimais.
Papildyta:
Va, Jums krikščioniškos moralės perlai iš „Naujojo Testamento“:

Jėzus asmeniškai ragina žudyti:
2/1/18/6. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje.

Krikščionybė kaip sekta – Jėzus ragina palikti šeimas:
2/1/29/29 Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.

Prie kankinimų ir žudymų prisidės asmeniškai ir pats Jėzus:
2/14/1/7 … iš dangaus liepsnojančioje ugnyje apsireikš Viešpats Jėzus su savo galybės angelais.
2/14/1/8 Jis atmonys tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus Evangelijai.
2/14/1/9 Jiems teks kentėti amžiną pragaištį, atstumtiems nuo Viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės

Bedievius (ateistus, laisvamanius, pagonis ir kitokius) Dievas ir šventieji kankins asmeniškai:
2/26/1/14 Apie juos pranašavo septintasis nuo Adomo [žmogus] Henochas: „Štai atėjo Viešpats su miriadais savo šventųjų
2/26/1/15 įvykdyti visiems teismo ir nubausti visų bedievių už visus bedieviškus darbus, už visus piktus žodžius, kuriuos prieš jį kalbėjo bedieviai nusidėjėliai“.

Dievo Angelai (samdomi žudikai) nužudo Erodą:
2/5/12/23 Ir beregint jį ištiko Viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirminų suėstas.

Visi kas myli šį gyvenimą yra bedieviai ir žinoma degs Pragare:
2/21/2/15 Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės,

Pagonims irgi bus ne pyragai:
2/27/2/26 Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis;
2/27/2/27 jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, –

Vaikai irgi ne išimtis:
2/27/2/23 Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos bendrijos sužinos, kad aš esu tas, kuris kiaurai permato širdis; aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus.

Pasauliečiai naikina mirties bausmę, bet čia juk krikščionybė:
Štai kokie sadistiniai kankinimai laukia žmonių per Dievo organizuojamą pasaulio pabaigą.
Daugeliui tai nesisapnavo net baisiausiuose košmaruose:

2/27/8/9 Trečdalis jūros pavirto krauju, trečdalis jūros padarų, turinčių gyvybę, išdvėsė, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti.
2/27/8/11 Žvaigždės vardas yra Metėlė. Ir pavirto trečdalis vandenų į metėlę, ir daugybė žmonių numirė nuo apkartusio vandens.
2/27/9/2 Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų,
2/27/9/3 o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, ir jiems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai.
2/27/9/4 Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo.
2/27/9/5 Bet jiems buvo leista ne žudyti žmones, o juos kankinti per penkis mėnesius. Jų kankinimas it skorpiono, kai jis įgelia žmogų.
2/27/9/6 Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.
2/27/9/7 Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą; jų veidai – tarytum žmonių veidai;
2/27/9/17 Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais, ugniaspalviais, violetiniais ir geltonais; žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera.
2/27/9/18 Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų piktenybių – nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų.
2/27/9/19 Mat žirgų galia jų nasruose ir uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia.

P.S. Ir šiaip tai Naujasis Testamentas labai jau antižydiškas. Pvz.:
10 Nes daugel yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų.
11 Juos reikia nutildyti, nes jie apverčia aukštyn kojomis ištisas šeimynas, mokydami, kas nedera, dėl gėdingo pelno.
Papildyta:
Deja, tikėjimas remiasi melu, iškraipymais, nutylėjimais.
Pacituosiu kai kuriuos iš 10 Dievo įsakymų… ne taip, kaip kunigai per pamokslus sako (tai su Biblija nelabai ką turi bendro), ar kaip „Katekizme“ rašoma, bet taip, kaip jie užrašyti Biblijoje (beje, pačios Biblijos vertimai skiriasi).

Taigi, kaip skamba kunigų versija ir originalas-pilna versija:

1. Neturėk kitų Dievų, tik mane vieną. („Katekizme“)
(Originalas): Jei koks vyras arba moteriškė žynys arba burtininkė bus, tie tur smerčiu mirti, reik juos AKMENIMIS ŽUDYTI;
13. Ir kurs ne norėtų jėškoti Viešpaties, Izraėlio Dievo, tam tektų MIRTI, tiek mažiemsiems, tiek didiesiems, tiek vyrams, tiek moterims.

Neminėk Dievo vardo be reikalo (Katekizme).
Originalas:
„Kursai Pono Dievo vardą bluznija, tas tur MIRTE MIRTI, visas susirinkimas tur jį AKMENIMIS UŽMUŠTI. Kaip svetimas, taip ir čiabuvys tur buti; kad tą vardą bluznija, tai tur jis MIRTI.“

3. Švęsk sekmadienį. („Katekizme“)
(Originalas): Todėl švęskite mano Sabatą (šeštadienį!), nėsa ta jums šventa tur buti. Kurs tą ne švęs, tas SMERČIU TURĖS NUMIRTI. Nės kurs kokį darbą toje dirbs, to dušia bus išgaišinta iš savo žmonių.

Kad žmonės žinotų, kaip reikia daryti, iškart ir pvz. pateikiamas:
32. Taigi vaikams Izraėl pusčioje be esant, rado jie vieną vyrą malkų renkantį dienoje Sabatos.
35. Ale Ponas Dievas tarė Maižėšiui: „tas vyras tur MIRTINAI MIRTI, visas susirinkimas tur jį AKMENIMIS ŽUDYTI atstu nuo abažo.“
36. Tai išvedė jį visas susirinkimas iš abažo, ir ŽUDĖ JĮ AKMENIMIS IKI NUMIRŠTANT, kaip Ponas Dievas Maižėšiui buvo įsakęs.

4. Gerbk savo tėvą ir motiną. („Katekizme“)
(Originalas): 10. Nes Maižėšius sakė: garbink savo tėvą ir savo motyną; ir kas tėvui ir motynai keikia, tas tur SMERČIUI MIRTI.

Taigi, atrodo, kad visus paauglius reikia NUŽUDYTI…
6. Nepaleistuvauk. („Katekizme“)
(Originalas): Kas venčiavonystę perženg su kito pačia, tas tur SMERČIU MIRTI.

Tikriausiai, nereikia sakyti, kas laukia už pvz. 5. Įsakymo „Nežudyk“ pažeidimą? Teisingai – taip pat MIRTIS.

O apie visus 10 Dievo įsakymų ir jų laikymąsi Biblija sako (Naujasis Testamentas):
28. Kad kas Maižėšiaus zokaną perženg, tas TUR MIRTI be susimilimo per du, arba tris liudininkus;

Taigi, Biblija moko, kaip reikia elgtis su bedieviais, darboholikais, paaugliais, paleistuviais ir kitais nekrikštais – juos visus reikia ŽUDYTI!!!
Dabar prašyčiau tikinčiųjų paaiškinti, kaip tas jūsų dievas ir „dieviškoji“ Biblija moko humaniškumo. Ar „ŽUDYTI“ ir „SMERČIU MIRTI“ reiškia dievo gailestingumą ir humaniškumą?

šaltinis: http://www.sarmatija.lt/

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 30

 1. Simas says:

  Butu neteisinga viska vienašališkai vertinti.
  Norečiau paklausti ar gali žmonės nužudyti is meilės?
  Ar gali žmonės nužudyti gindami savo gyvybę?
  Ar gali mama nužudyti kažką jeigu iškyla grėsmė jos vaiko gyvybei?
  Ar gali žmogus žudyti gindamas tiesą?
  Ar gali žmonės žudyti ginadami savo laisvę?

  Jei paanalizuoti Dievo veiksmus tai jis nėra žudikas kuris pirmas pradeda žudyti ar kažką ginti. Jei jūsų vaikui iškiltų grėsmė ir kažkoks smirdžius mėgintu jam padaryti galą, stovėtumet ir žiūrėtumet humaniškai nuošalyje… drystu abejoti. Todėl kaltinant Dievą žudymu reiktu išsaiškinti aplinkybes, motyvus ne vien Dievo, bet ir tu kitu kurie pareiškia kažkokias teises pvz. faraono ir kitų.
  Tesingi žmonės šaukiasi atlyginimo iš Dievo tiems kurie netesingai juos nužudė pvz. „6:9 Kai Avinėlis atplėšė penktąjį antspaudą, pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurio jie laikėsi. 6:10 Jie šaukė garsiu balsu, sakydami: „Kaip ilgai, Šventasis ir Teisusis Valdove, neteisi ir nekeršysi už mūsų kraują žemės gyventojams?!““ (Apreiškimo 6:10) t.y. Dievas atkešys netesiems žmonėms: visokiems žmogžudžiams, melagiams, netesingiems žmonėms už tesingų žmonių žūtį. Pvz. vien Stalinas nužudė apie 25 mil. žmonių per savo gyvenimą ir dar apie 20 mil. ištrėmė į Gulagus, kokie skaičiai, kuo patesinti tokias žūdines? kuo patesinti nekaltų žmonių kraują?
  Spreskit patys ar tie kurie žudo nekaltus žmonės (net ir kaltus) ar jie turi teise gyventi patys ir būti netesiami?

 2. arvydas says:

  Na sakoma: Neteisk ir nebūsi teisiamas – tiesa?
  O Dievui keršyti nepritinka, kerštas tai žmoniškas poelgis, bet jokiu būdu ne dieviškas.
  Čia kalbama apie Dievo darbus, ir dievas pagal mano žmogiškąjį supratimą turėtų bausti, bet ne keršyti.
  Kaip sakoma bausti po mirties, o žemėje visiems suteikiama apsisprendimo laisvė, kad žmogus galėtų pasirinkti pats – kas gera, o kas bloga.
  Aš neteisinu žmogžudžių, kas jie bebūtų, nei žmonių, nei dievų. Juolab vaikžudžių:
  „Vaikai irgi ne išimtis:
  2/27/2/23 Jos vaikus aš išžudysiu, ir visos bendrijos sužinos, kad aš esu tas, kuris kiaurai permato širdis; aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus“

 3. gintas says:

  Dievas padeda tam , kuris padeda sau

 4. Sarmatas says:

  Simas, mano mintyjimu, pakreipė diskusiją teisinga kryptymi. Aš manau, kad kalba ne apie Dievą ir jo darbus, o apie tai, kad Dievo vardu per bibliją yra užsiimama žmonių valdymu. Patį žodį „neteisk“ suprantu kaip „nevertink“. Sutikit, kad mes kiekvieną kartą vertiname viską aplink. Ir tą privalome daryti, nes turime valios ir pasirinkimo laisves. Kas kita dėl smerkimo. Mano mintyjimu, posakis „Neteisk ir nebūsi teisiamas“ turėtų skambėti taip – „Nesmerk, ir nebūsi smerkiamas“. Tai reiškia, kad kiekviemas mūsų po šiam pasaulyje gautų pamokų, turės laikyti egzaminus. O egzaminatorius ir bus Dievas. Tad, viskas mūsų valioje. Jei neišlaikysim, eisim iš naujo mokytis. Kiti gal net ir į žemesnę klasę. Išlaikę egzus, kils į naują lygmenį.
  Žudymas yra pateisinamas, berods, 6 atvejais. Ir tai nėra tas žudymas, kurį, kaip numanau, dažnas turi savo galvose. Čia tiktų toks pasakymas: „Bičiuli, tu tiek prisidirbai, kad geriausia, kuo tau galiu padėti, tai nužudyti tave, kad neprisidirbtum daugiau“. Tokiu būdu stabdoma žmogelio dvasinė (sielos) degradacija.

 5. zgybla says:

  Pasaulio istorija, tai kas buvo pakeista ir t.t. pukiai aprašyta knygoje „НЕВИДИМАЯ БИТВА. Сокрытая история цивилизации“.
  Audio knyga rusu kalba
  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=765011 (128 kbps)

  Knyga rusu kalba (skaitymui):
  http://www.megaupload.com/?d=GAYAY9Z8

  Puškinas, Atlantida, Alessandro Cagliostro, Giuseppe Balsamo, Viemanai, vymanai – skraidantys laivai (56 puslapis), apie tektoninę žemės istoriją, San Paulo, slaptos Vatikano bibliotekos, Inkvizicija, Vatikano juodosios magijos darbeliai, nanotechnologijos prieš tūkstančius metų (prieš 20 000) (1919 metais rastos volframo spiralės), sanskrito kalba – 78 psl, apie fiziką, tikėjimą mokslu – 93 psl., Jezuitų, Tamplierių ordinai, masonai, alchemija ir alchemikai, Jėzaus gyvenimas tibete, perrašyta istoriją, ir t.t.

 6. divide & conquer says:

  gerbiamas, Simai, pries issakant savo tokia pozicija, reiketu persiskaityti senaji testamenta. Ant Stalino nurasyti zudymus ir gulagus yra paprasciausiai, reiketu giliau pastudijuoti istorija, tikraja, o ne ta is kurios moketes mokykloje. Gal teko girdeti tokia asmenybe, kaip kaganovicius…? Siulau praplesti savo akirati, pasigilnant i esme, kas uz viso sito stovi, kodel Hitleris, Napoleonas irgi yra itraukti i atpirkimo ozius. Apie Korana, manau, teko girdeti, dabar koks KOrano pejarinimas vyksta – zinot? Ogi, nori Korana itraukti i uzdraustu knygu sarasa ir giliai giliai paslepti i archyvus, tam jau vyksta labai baisus scenarijus. Aiksu, ginti zydus yra Jusu asmeninis reikalas, sekmes :)

 7. divide & conquer says:

  beje ar zinote ka mes svenciame is gruodzio 31 i sausio 01… ??? visiskai teisingai – Kristaus apipjaustymo 8 diena po gimimo diena :) manau, kad zinote jog zydu naujagimius apipjausto 8 diena po gimimo. taip, kad paskaiciuokit: kucios-kaledos is 23 i 24 gruodzio gime Kristus, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ir sausio 01 yra astunta diena, ta diena ir apipjausre naujagimi Kristu…

 8. divide & conquer says:

  na aš ir bukena… sorry

 9. artas says:

  asmeniškai aš švenčiu-sutinku naujuosius metus. Gal kažkas švenčia ir Kristaus apipjaustymą, beje, neaišku ar jis, kaip dievo sūnus apskritai buvo apipjaustytas :)

 10. divide & conquer says:

  sio tinklapio administratorius cenzuruoja atsiliepimus, sarmata…

 11. artas says:

  argi? – nepastebėjau, tik, kad kartais komentarai neiškart pasirodo, kaip aiškino sausainiukai pasikeičia tik kas 180 sekundžių.

 12. divide & conqueror says:

  sorry, admine, nezinojau, kad sausainukai ilgokai uploadinasi, dar karta atsiprasau :)

 13. divide & conqueror says:

  na, tu ir pavarai, dievo sunus… Kristus buvo realus zmogelis ir netgi priesinosi, kovojo su juvelyrais-pinigu keitikais, skolintojais uz %, varinejo juos is baznyciu ir netoleravo, uztat ir buvo „padetas i vieta“, kaip ir, beje, Cezaris, tas irgi buvo pries juvelyrus, Cezaris buvo atemes pinigu gamyba is juvelyru, del to ir atsimokejo gyvybe. Koranas ir gi pries skolinima uz %(lichva), uztat ir nori, gaidziai globalistai, Korana prilyginti „Main Kampf“…

 14. divide & conqueror says:

  adminas isdykauja… :D zmogau as nenaudojau lietuvisku simboliu, taip, kad neissidirbinek ir necenzuruok komentaru… :D sarmatas nusipezi, konkreciai :)

 15. divide & conqueror says:

  naujakas skaitosi rugsejo 21 kazkur diena, pagal viska. Petras 1asis ivede sita sventima ir pavadino „Novyj GOD“, o GOD zinai ka reiskia(kadangi Petras 1asis europino rusijos regiona) taip ir gauname, kad naujas dievas po apipjaustymo…

 16. divide & conqueror says:

  adminas chytina, atsakau :) isdykelis

 17. gedasst says:

  Na tu Arvydai ir NUSISNEKI !!!!
  Geda ir skaityti…
  Tokie berasciai tik kelia bangas, sumaistis ir naudos duoda tik sabotazninkams ir stribams.
  Esi pramokes kompiuterinio rastingumo, bet su tautosaka ir istorija tau ziuriu labai prastai !!!
  Kam kalbeti apie ziauruma, o kam patyleti !

  1. „Visą populiaciją Žemėje išskyrus devynis išsigelbėjusius“
  -= Pasiskaityk taip ginamos tautosakos – tvanas aprasomas ir atpasakojamas visose, TAME TARPE IR LIETUVIU TAUTOSAKOJE. Tada prie ko cia Krikscionybe ?

  2. „Visus Sodomoje ir Gomoroje išskyrus vieną šeimą“
  -= O gal tu Sodomos dabar aplink nematai ? Gal ji tau patinka?
  Gal tau homikai ir vaiku tvirkinimas (kaip kazkada Sodomoje, kaip veliau Romoje, kaip Babilone, o dabar visoje Europoje ir Lietuvoje) kelia susizavejima ir pagarba ?!

  3. „O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje“
  -= Paklausyk to paties Milvydo Juskausko is runu verciamus Sarmatlyvuju istatymus – jo verciamas istatymas LIEPIA TEVUS IMESTI I JURA UZ VAIKU NEPRIZIUREJIMA ir palikti vaikus naslaiciais;
  o pagauta su samagonu gyva uzkasti …

  4. „Visus Faraono raitelius kartu su 600 vežimų“
  -= O gal Sarmatu raiteliai ne kardu ir ugnimi savo teritorijas islaike tukstancius metu kariaujanciame pasaulyje? Gal jie glostydami priesus nugaledavo ?

  -= Turbut negirdejai legendos apie Gedimino pili, kurioje gyvus zmones po kertiniu akmenimi bande laidoti (ir taip visada pagonys darydavo) ???

  -= Turbut nezinai, kad Karlskronos katedros sienoje XIVa (ar XVIa) ismurytas uzrasas:
  „Dieve, saugok mus nuo bado, maro ir kursiu piratu“.
  Nes kursiu piratai savo ziaurumu ir prievartavimu gasdino visa Baltijos pakrante.
  Kursiui budavo garbe isprievartauti priesu moteris, o nescioms perpjauti pilvus ir palikti nusikankinti.

  -= Turbut nesi girdejes kad pats didziausias visu laiku Svedu karinis laivas buvo statytas tramdyti tiems patiems kursiu piratams…

  -= turbut toliau interneto nieko nesi skaites, todel imi i smegenis tik tai, ka kiti paduoda sukramtyta.

  Jei jau nori ginti MANO tautos garbe… tai:

  1. Pirmiausia sarmatykis blevyzgoti neismanydamas.
  2. Pradek nuo rimtu istorijos, folkloro, tautosakos, kalbos ir karvedybos studiju, o ne kaip turgaus boba pletkus skleisk !!!

  Jei mano komentaras tau nepatinka – parasyk man i el.pasta.
  Padiskutuokim tiesiogiai, netersdami eterio.

  O jei istrinsi – tai tiek tavy tos sarmatos…

 18. arvydas says:

  gedasst>
  „Jei jau nori ginti MANO tautos garbe… tai:
  1. Pirmiausia sarmatykis blevyzgoti neismanydamas.
  2. Pradek nuo rimtu istorijos, folkloro, tautosakos, kalbos ir karvedybos studiju, o ne kaip turgaus boba pletkus skleisk !!!“

  Nežinau kurios tamsta tautos, nes rašote nelietuviškai:)
  Tiesą sakant, net apskritai nežinau, kodėl tamsta prakalbote apie tautą, juk nesu paminėjęs jokios tautos :) O gal suklydote pasirinkdami vardą? – Iš pykčio kartais pasitaiko, kai ant kažko pyksti, tai ir argumentai ne į temą papuola :) Svarbiausia, kai pasirenki argumentus juos užsirašyt sau, o po pusvalandžio pasitikrint, ar jie vis dar taip pat įtaigiai skamba. Jei taip pat, tada galima paviešint.
  Tai auksinė taisyklė ieškantiems kivirčų. Siūlau ja pasinaudot :)
  Su pagarba.

 19. divide & conquer says:

  mieli tautieciai, as labai atsiprasau uz savo isakyta arogantiska tona ankstesniuose atsiliepimuose. tokio pobudzio reakcijos tikisi musu mirtini priesai – globalistai. tiesa sakant, jiems visiskai nerupi ar apie juos kalbama is teigiamos puses ar is neigiamos. ju tikslas kuo daugiau pritraukti zmoniu i diskusijas apie ju veiksmus, kad kuo daugiau energetikos gautu ju egregorai. tokiu budu jie uzkrauna savo matrica kiekviename regione ir sekmingai valdo is energetines puses. mes gi, paskaicius atsiliepimus, patys to nesuvokdami, vienas ant kito „varome“(as tame tarpe irgi, jau atsiprasiau…) ir sukeliame energetinius pliupsnius i ju, globalistu, egregorus ir ju naudai(ne musu, paradoksas – globalistai gauna didesne nauda kuo daugiau apie juos kalbama…). galiu ir klysti. butu idomu padiskutuoti butent is energetines puses apie kova pries tuos OZIUS. musu pasisakymai, kad reikia nuversti valdzia, panaikinti seima, del prezidentes neveiksnumo, premjero nesamoniu ir kitu valdzios personu parsidaveliskumo ir kitu, atrodytu, nesamoningu ivykiu yra bereiksmiai. tokiom kalbom mes jokiais budais nieko nepasieksim, anaiptol, kaip paminejau – padedam globalistams prisotinti savo energija ju egregorines matricas, o prisotinus ta matrica, pakanka vieno nedidelio ivykio, kibirksties ir pasileidzia globalistu numatyta programa. mums reikia suprasti esmine globalistu paslapti – ENERGIJA, EGREGORAI
  malonu butu pamatyti atsiliepimu butent siais klausimais :) ir nesipykim tarp saves, tai sugryzta energetiniame pavidale ir gerokai riebiau paciam sukeltu pykciu autoriui…

 20. divide & conquer says:

  turiu toki pasiulyma:
  1. energetiniame lygmenyje ignoruoti jevreiscina, ta prasme nerodyti jokiu emociju ju atzvilgiu – nei teigiamu, nei neigiamu… tiesiog nekreipti demesio i juos, neeikvoti energijos ju atzvilgiu, atjungti jevrejus is savo mastymo is savo sistemos, istrinti is savo registru. tai bus pats didziausias pasipriesinimas globalistu atzvilgiu, tai bus suduotas pats baisiausias nuostuolis jiems.
  2. kiek imanoma atsiriboti nuo kontaktu su jevrejais.
  3. kuo maziau naudotis banku paslaugomis, baznyciomis.
  4. nepirkti jokiu laikrasciu bei zurnalu.
  5. pagal galimybes bendraujant su draugais paliesti globalines problemas ir neapsiriboti savo „smelio deze“.
  6. suvokti, kad apolitiskumas yra TOTALINIS DEBILIZMAS.

  Gal kas turi kokiu dar pasiulymu, butu saunu :)

 21. liudas says:

  Sarmatai, iš kur tų nesamonių prisirinkęs ir iš kur tokie pasurdiški teiginiai nukreipti į visišką Biblijos neišmanymą! Juk negi turėjo gyventi tokie kaip Hitleris ir Dievas būtų laimingas,kad žudomi teisieji,o tavo galimi parazitai būtų gyvi? O dėl ko buvo tvanas, kad geruosius išlaikytų, ar bloguosius nužudytų? Ir kas būtų žemėje, jei nebūtų to valymo nuo žudikų, iškrypėlių ir t.t. Tai gal ir piktžolių nereikia ravėti?, bet naujajame testamente nerašoma apie žudymus, o kalbama tik apie meilę ir atlaidumą ir nereikia Jono pranašysčių maišyti su naujuoju testamentu, o krikščionybės aiškinimas yra visiškai apsurdiškas, nes jos tuo metu net nebuvo! Visi tie rašiniai visiški beraščių paistalai paimant ką nors iš Biblijos konteksto ir visiškai nesuprantant nei prasmės, nei esmės.

  Liudas Ved

 22. Sarmatas says:

  Liudai, tai jums biblija amžinai buvo, tai jau nesenai atsiradusi. Apsispręskit, pagaliau.

 23. MikasA says:

  Manau „divide and conguer“ yra atidžiai pažiūrėjęs filmą „The Ring of Power“ , žinoma ir daugiau. O mes čia daug ko bandome griebtis, neišsiteksim…

 24. divide & conquer says:

  aciu labai uz toki saunu dokumentikos cikla „The ring of power“, geru dalyku radau tame cikle, aciu :)

 25. vladas says:

  UŽEIKITE I ŠĮ TINKLALAPĮ IR PAMATYSITE KAS VYKSTA LIETUVOJE
  Čia viešinami nusikaltimai kuriuos organizavo prieš mane ir mano mažamečius vaikus, IŠKRYPĖLIS , ALGIRDAS KATKUS. Visi šie nusikaltimai organizuoti, kad nuslėpti prokuroro T. Birštono, saugumiečio V. Pociūno nužudymus, ir tris pasikėsinimus nužudyti mane. Čia yra irodymų, kad prokuratūra organizuoja nužudymus, klastoja bylas. Į visus šiuos nusikaltimus įtraukti Vilniaus m. apylinkės – apygardos teismų teisėjai, R. Šalašavičiūtė ir policijos pareigūnai. Apie visus šiuos nusikaltimus informuoti LR SEIMO NARIAI ir PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ.
  TAI, KODĖL JIE TYLI ?
  http://crimerangers.ning.com/

  VLADAS LUKOŠEVIČIUS. vl55755@gmail.com

 26. vacys says:

  Dievas moko myleti ,zmogus turi kuna ,siela ir dvasia .

 27. Monas says:

  Keista skaityti:
  „Dievas tą“, „Dievas aną“ – toks vaizdas, kad su juo asmeniškai gerai pažįstami…
  Kažkaip visai neįtikima, bent jau man… jau pradėsiu manyti, kad visiškai nutolau nuo Dievo, nes kažkaip netenka su juo taip artimai ir betarpiškai pabendrauti, kaip kai kuriems čia buvusiems ir minėtiems… kokia man gėda! oi kokia sarmata! (jau akmenys lekia, laužai dega ir liejasi mano bedieviškas kraujas, aaa – pragaras žemėje!)
  Religija pats didžiausias marazmas kada nors sukurtas Visatoje: „bulvė“ aiškina kitai „bulvei“, kad didingiausia, kas pasaulyje yra, aišku tai – „Didžioji bulvių bulvė“, ir ne kitaip, ir dar daugiau! ta „Didžioji bulvių bulvė“ nori, kad „bulvės“…

 28. galas says:

  Dievas nesisvaisto savo beribe jega, antraip sio straipsnio autorius butu negyvas, Viska jis daro teisingai, nesaliskai.

 29. Svetlana says:

  Reikia skaityti visa konteksta, kodel visa tai vyko.
  paimkim viena pavyzdy „Visus Sodomoje ir Gomoroje išskyrus vieną šeimą (Pradžios Knyga 19:24);“
  Pr.kn 19,4-9
  4 Jiems dar neatsigulus, visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miesto dalių apsupo namus.
  5 Jie pašaukė Lotą ir tarė: „Kur yra tie vyrai, kurie šįvakar atėjo pas tave? Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume (išprievartavimas, lytiniai santykiai)“.
  6 Lotas išėjo pas juos į prieangį ir, užrakinęs duris,
  7 tarė: „Mano broliai, prašau, nesielkite taip piktai!
  8 Aš turiu dvi dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskite man jas išvesti pas jus ir darykite su jomis, kaip jums patinka !!!! Tik tiems vyrams nieko nedarykite, nes jie atėjo po mano stogu“.
  9 Bet jie tarė: „Šalin! Jis čia atvyko, kad gyventų kaip ateivis, o nori teisėju būti! Dabar mes pasielgsime su tavimi pikčiau negu su jais“. Jie smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris.
  Pr 13,13 Sodomos žmonės buvo nedori ir labai nusidėję Viešpačiui
  Pr 18,20 Viešpats tarė: “Sodomos ir Gomoros šauksmas yra garsus, o jų nuodėmė-labai sunki

 30. Pagonis says:

  Kas tu toks esi, kad spręstum, jog sarmatas peza. Tu bent žinai kiek krikščionybė milijonų investavo pasauliniam karui. PVZ: ateina žmogus į darbą, persiskaitęs visus reikalavimus. Laukia žmogus ką pasakys apie jį darbdavys ir tik sužino, kad jo nepriima į darbą. Kodėl ? O gi todėl, kad Krikščionybė provokuoja žmones per giliai žiūrėti į žmogaus gyvenimą. Kas darbdaviui galbūt nepatiko ? Ne tos kelnės, išvaizda išskirtinė.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top