Lenkai inicijavo Vakarų Ukrainos žemių ir turto atsiėmimo procesą

2016, 27 balandžio, 8:41 | kategorija Realybė | 16 komentarų | peržiūrų 795 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Tai 2015.10.31, baltnews.lt portale skelbtas straipsnis, rašytas jau prieš 5 mėnesius, tačiau jame aprašomi procesai, tikėtina, vyks dar daugelį metų, todėl jame skelbiamos medžiagos negalima laikyti pasenusia. Ji aktuali visoms esančioms ES sudėtyje ar dar besiruošiančioms į ją stoti šalims.
sarmatas.lt redakcija

Ukrainos asociacija su ESLenkų organizacija „Powiernictwo Kresowe“, savo sudėtyje apjungianti 150 tūkstančių lenkų, nukentėjusių Lenkijos žemių perdavimo Ukrainos Tarybų socialistinei respublikai metu, pradėjo teisminį tų žemių ir turto susigrąžinimo procesą. Šią naujieną praneša tinklo leidinys riafan.ru. kresų restitucija, kresų sritis, kresai

Atsakant į rašytinę redakcijos „Federalinė naujienų agentūra (FAN)“ užklausą, organizacijoje pareiškė, tame tarpe sekančiai:

„Ukrainiečiai gyvena mūsų namuose, o jų kaimai ir miestai pastatyti ant mūsų žemės. Ukraina nori gyventi pagal Europos įstatymus – tad jie turi prisiimti ir europietiškas pareigas – be šito jiems nėra ko svajoti apie būsimą tarptautinę paramą“.

Spalio mėnesį suminis ieškinių potencialas vertinamas 5 milijardais dolerių, prie to, bendras perkeltų žmonių iš Vakarų Ukrainos į Lenkiją skaičius „Powiernictwo Kresowe“ įvardijamas kaip 1.2 mln žmonių.

FAN redakcija publikuoja pilną raštišką „Powiernictwo Kresowe“ atsakymą be pataisymų ar iškraipymų, kartu su redakcijos klausimais ir vertimu. lenkų turtas Ukrainoje

Lublin 28.10.2015 r.

Liublinas 28.10.2015

How The Powiernictwo Kresowe is going to return the property that belonged to the Poles before World War II?

Powiernictwo Kresowe is an association operating under the Polish and European law, focusing owners of properties located in the former eastern borderlands of Poland and their heirs. Our goal is to combine the efforts of Kresowians (people from former Eastern Poland) to recover their properties (or a decent compensation for it). The agreement of association Ukraine with the European Union — opened up to the citizens of Poland (and other countries, not only belonging to the EU) legal way allowing for the restitution of properties. Just as it happened with the estates of German and Jewish in Poland after our association, and then joining the EU.

Kaip organizacija „Powiernictwo Kresowe“ („Kresų globa“) rengiasi grąžinti nuosavybę, kuri priklausoė lenkams iki Antrojo pasaulinio karo?

„Powiernictwo Kresowe“ tai asociacija, veikianti Lenkijos ir Europos teisės pagrindais, sukurta siekiant padėti nekilnojamojo turto, esančio buvusiuose Lenkijos rytiniuose pakraščiuose, savininkams ir paveldėtojams.

Mūsų tikslas yra apjungti Kresowians (žmonių iš buvusios Rytų Lenkijos) pastangas, atstatant teisę į savo nuosavybę (arba teisę į kompensaciją už jį). Susitarimas dėl Ukrainos asociacijos su Europos Sąjunga, atvėrė Lenkijos piliečiams (ir kitų šalių piliečiams, ne tik esančių ES sudėtyje) teisėtą galimybę nuosavybės restitucijai. Tokie pat procesai vyko su žydų ir vokiečių nekilnojamuoju turtu esančiu Lenkijoje, po mūsų asociacijos, o vėliau ir įstojimo į Europos Sąjungą.

At present, we are doing a query of documents – confirming the legality of ownership of tenement buildings, agricultural estates, factories, processing plants, mills, saw mills, even mines. Our lawyers passed verify the documentation (extracts from the land registry, property deeds, acts of grant, contract of sale, confirmation of resettlement). On this basis we create a database — the map of Polish property in the Borderlands, including a dozen thousand items. The next step will be to withdraw from lawsuits against the Ukrainian state — so before the courts in Ukraine and the European courts and even in the US. Some of our members and associates are interested in the recovery of unlawfully received estates — some will apply for compensation from the market value, and thus in line with European standards and legal standards.

Šiuo metu mes užsiimame užklausomis dokumentų, patvirtinančių daugiabučių namų, žemės ūkio sodybų, fabrikų, perdirbimo gamyklų, lentpjūvių ir net karjerų valdymo teisėtumą. Mūsų juristai jau pabaigė dokumentacijos tikrinimą (kur įeina ir žemės kadastro išrašai, nuosavybės liudijimai, pirkimo-pardavimo sandėriai, perkėlimo patvirtinimai). Šiais pagrindais mes kuriame duomenų bazę – lenkų nuosavybės pasienio rajonuose žemėlapį, kuriame jau yra dešimtys tūkstančių punktų . Sekančiu žingsniu bus atsisakymas nuo ieškinių prieš Ukrainos valstybę – kaip pačios Ukrainos ir Europos teismuose, taip ir JAV. Kai kurie iš mūsų narių ir partnerių suinteresuoti susigrąžinti neteisėtai gautas nuosavybes – kai kurie kreipsis dėl kompensacijos rinkos kaina, kas atitinka europietiškus standartus ir teisės normas. (pakankamai neaiški pastraipa – vert past)

How many people in your organization have a right to the recovery of property?

At this time, we already have verified the applications of 6,500 people (families), in line to pass the procedure is still waiting around 12,000, but the applications still coming. The argument is the one — we are talking about the owners under the law, still appearing in the mortgage registers and having considered the world’s legal titles to the left estates. Figuratively speaking — Ukrainians live in our houses, and their villages and towns standing on our land. Ukraine wants the European law – so must assume also the European responsibilities. Without this, there is nothing to dream of further international assistance.

Kiek žmonių jūsų organizacijoje turi teisę į nuosavybės susigrąžinimą?

Esamu metu mes patikrinome šešių su puse tūkstančio žmonių (arba šeimų) užklausas, dar dvylika tūkstančių laukai savo eilės klausimų apdorojimui, papildomai – ateina naujos užklausos. Pagrindas vienas – mes kalbame apie teisėtus savininkus, kurie kaip ir anksčiau yra užstatų registruose ir turi visas legalias teises į atimtą nuosavybę. Vaizdžiai kalbant – ukrainiečiai gyvena mūsų namuose, o jų kaimai ir miestai stovi ant mūsų žemės. Ukraina nori gyventi pagal europietiškus įstatymus – tad jie turi prisiimti ir europietiškas pareigas – be šito jiems nėra ko svajoti apie būsimą tarptautinę paramą.

When are you going to sue?

We begin. With the first two cases we are going to the courts in the coming days. Another will start next weeks.

Kada jūs ruošiatės kreiptis į teismą?

Mes jau pradėjome procesą. Pirmais dviem atvejais mes einame į teismą jau artimiausiomis dienomis. Kiti ieškiniai bus pradėti artimiausiomis savaitėmis.

Aren’t you afraid of a conflict withe the Ukraine government institutions and international legal organizations?

We believe in the law. Especially in the sacred right to property. We hear that Ukraine is a democratic country with the rule of law – so also the independence of courts. The recognition of our claims should only be a formality. The government in Kiev gets billions of dollars to carry out civil war. So they can afford to pay ukrainian debts to the Poles, Jews, Romanians, Hungarians and others. And it’s time to do it. This is their European choice.

Jūs nesibijote konflikto su Ukrainos valstybinėmis įstaigomis ir tarptautinėmis teisės organizacijomis?

Mes tikime įstatymu. Ypač šventa nuosavybės teise. Mes girdime, jog Ukraina yra demokratinė šalis, kur vyrauja įstatymas. Mūsų pretenzijų pripažinimas turi vykti numatyta tvarka. Vyriausybė Kijeve gauna milijardus dolerių kariauti pilietiniam karui. Tad jie turi turėti ir pinigų apmokėti Ukrainos skoloms prieš lenkus, žydus, rumunus, vengrus ir kt. Atėjo laikas tą padaryti. Tai buvo jų europietiškasis pasirinkimas.

Best regards

Konrad Rękas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 16

 1. MS says:

  Ar toks lenkų žingsnis nepaskatins ukrainiečius pasisukti atgal į kitą glėbį?

 2. konkurencijos nėra says:

  Kur pasakys ten ir pasisuks…

 3. tangas says:

  Trys lenkai prigėrė žyvieco alaus ir nuspendė iškelti Ukrainai tokius reikalavimus, kad šitie išsigąstų ir pultų atgal į Rusijos glėbį. Juokas ima.

  O bet visgi tačiau juk ne Ukraina iš lenkų teritorijas atiminėjo o berods CCCP kurios teisų perėmėja skelbėsi Rusija, che che che

 4. Aisšku says:

  Dabar aišku, kodėl mūsų kaimynai iš vakarų taip uoliai ukrainiečius nori pasukti į vakarus, nes, pasirodo, turi asmeninį interesą – atgauti žemes ir turtą. Žino, kad su Rusija nepakariaus, o iš Ukrainos atsiims net neprašydama. O Lietuva. įdomu, ką nori gauti iš Ukrainos? Gal Kijevo sostinę susigrąžinti, prisimenant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus?

 5. Partizanas says:

  Tangai, tai rusai turi atimti tas teritorijas iš Ukrainos ir grąžinti lenkams?

 6. Mindaugas says:

  Iki 1918 metų Ukrainos nebuvo žemėlapyje.Idėja sukurti šiuolaikišką valstybę vadinamą Ukraina priskiriama Ukrainos akademikui, politikui ir istorikui, 1917-1918 metų Ukrainos Rados pirmininkui Michailui Hruševskiui, kuris prieš I-ąjį pasaulinį karą pabandė parodyti Ukrainos tautos egzistavimo skirtumus tarp Lenkijos ir Rusijos savo parašytoje daugiatomėje  Ukrainos-Rusios istorijos knygoje. Po to, kai 1914 metais buvo sumušta Rusijos armija, Vokiečiai paėmė daug karo belaisvių. Vokiečiai nustatė, kad apie 50 tūkstančių karo belaisvių remiantis jų gimimo vieta ir dialektu galėtų būti įtikinti tapti ukrainiečiais, todėl juos atskyrė nuo karininkų ir būsimuosius ukrainiečius perkėlė į specialias perauklėjimo stovyklas. Naujai susikūrusios Ukrainos sienos buvo nubrėžtos Vokiečių atsižvelgiant į jų poreikius, o ne į gyventojų norus. Vokiečiams reikėjo akmens anglies, tačiau Ukrainos ribos neapėmė akmens anglies telkinių, todėl buvo nuspręsta, kad į naują marionetinę valstybę bus inkorporuotas Donecko akmens anglies baseinas. Bolševikai tuo metu buvo per silpni, kad tam pasipriešintų. Kartu su Donecku prie Ukrainos buvo prijungta ir didelė dalis grynai Rusų tautybės gyventojų, kurie niekada nenorėjo būti pavergti Kijevo. Todėl visada sakiau ir sakysiu, kad Ukraina – valstybė sukurta Vokietijos ir bus išardyta JAV…

 7. Tangas says:

  Partizanui, 
  kažkodėl galvojau kad pradėsi ne nuo rusų o nuo to kad gėrė ne žyviecą o zubrą
  dabar rimčiau, kas dęl lenkų ir rusų tai jiem reikėtų kaip ir nuo savęs pradėt ir su vokiečiais žemių klausimus išsiaiškint

 8. Myndė says:

  per daug garbės JAV. Vienintelis dalykas, kurį ukrainiečiai visiškai įtikinamai įrodė nuo 1991m. – kad negali jie turėti valstybės. Gavę iš „pavergėjų“ aero ir kosmoso pramonę, atomines elektrines, uostus, turėdami ketvirtį pasaulio juodžemio, puikią geografinę padėtį tarp rytų ir vakarų, per vos 25 „nepriklausomybės“ metus stulbinančiai talentingai viską išvogė ir prašvilpė. Dabar, sėdėdami visiškam užpakaly, su viltim laukia, kad juos kažkas turtingesnis aneksuotų – vieni tikisi iš lenkų, kiti iš vengrų, rumunų, dar kiti – rusų. Šitie, beje, bent šiokius tokius kiaušus turi.
  Taip kad tik laiko klausimas, kada ir kurias sritis priglaus kaimynai.

 9. Ec says:

  Įdomu gal kurioje patikimesnėje vietoje šis žemėlapis yra? Kai paskutiniu metu žiauriai – graudžiai perrašoma Ukrainos istorija, wikimedija ar wikipedija tikėti yra nerimta :)

 10. Mindaugas says:

  to Ms: Tokius žemėlapius reiktų vertinti kritiškai, kadangi panašu į propagandinę klastotę.Ukraina yra labiau geografinis terminas, daugiau nurodantis istorinę geografinę Rusijos teritoriją, nei Ukrainą, kaip valstybę. Iš tikrųjų šioje teritorijoje niekada nebuvo tikros nepriklausomos Ukrainos valstybės iki 1991 metų rugpjūčio perversmo Maskvoje. Ukraina, kaip nepriklausoma valstybė egzistuoja vos 23 metus. Dabartinė Ukrainos bendrinė kalba grįsta būtent Vakarų Ukrainos Galicijos regiono kalbos pagrindu, kuriame stiprus Lenkiškas kalbos dialektas.Ukraina buvo įkurta Vikingų išilgai Dniepro upę. 988 metais tuometinis tų žemių kunigaikštis Vladimiras Didysis priėmė krikščionių ortodoksų tikėjimą taip sukurdamas religines tradicijas, kurios paplito visoje Rusijoje ir išliko iki šių dienų. Tačiau pati Vladimiro valstybė nesivadino Ukraina, bet vedančiąja Rusijos valstybe Rusija (Kijevo Rusia) arba Rusėnija. 1526 metais Ukrainos regionas įskaitant Kijevą buvo Lenkijos respublikos dalimi, kuris driekėsi nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Kitos šiandieninės Ukrainos dalys priklausė Maskvai, dar kitos, tarp jų Krymas buvo inkorporuoti į Osmanų imperiją. Dalį vakarinės Ukrainos pasiėmė iškilusi Austrijos Habsburgų dinastija.Mažai kas tepasikeitė ir 1648 metų Vestfalijos taikos sutartimi. Emmanuelio Boweno 1747 metais Anglų sudarytame Rytų Europos žemėlapyje šiandieninę Ukrainą pavadino „Mažąją Rusija“. Tik labai maža dalis vietovės aplink Dnieprą buvo žymima “Ukraina”.

 11. Mindaugas says:

  to Myndei: Taip, jūs visiškai teisus. Savo palikimą jie išparceliavo, beje, kaip ir Lietuva…Tačiau dėl to nereiktų stebėtis, kadangi tai buvo suplanuota.

 12. tangas says:

  Mindaugai, gal tiesiog paparasčiausiai įvardink datą iki kurios atsiradusios valstybės, tamstos nuomone, turėtų būti pripažįstamos istorinėmis ir turinčiomis teisę savarankiškai egzistuoti. Na pvz. :1649 arba 1003 arba 1991

 13. Ec says:

  Ukraina, Kosovas, Pietų Osetija, Donecko respublika ir pan.. Viengubo standarto čia nėra kaip ir visoje „demokratinėje“ sistemoje :)

 14. Amalas says:

  Kažkaip neišmoko iki šiol žmonės matyti esmės. Suprantu eurožopnikai-parsidavėliai turi atidirbti, bet visi kiti? Juk nesvarbu, kaip vadinosi tuo ar kitu laiku tos teritorijos, kai buvo okupuoti. Svarbu, kad ten buvo visada tie patys žmonės, ta pati tauta, ar ukrainiečiais vadinosi, ar rusėnais. Turėjo stiprią savo valstybę. O priklausomybininkai nori juos lenkams priskirti arba rusams. Vienas (ar keletas) atvykusių čekų sportininkų Panėvėžyje apie 1968m lietuvius rusais pavadino – „jūs tokie patys rusai“. Tai atsidūrė ilgam ligoninėje. Išėjęs nepatingėjo susirasti ir atsiprašyti chuliganėlių dėl savo geografijos neišmanymo. Abejoju, kas kieno turėjo atsiprašyti, nes vieną pažinojau, kuris 1968m dalyvavo sukilimo malšinime – buvo artilerijos padalinio vairuotoju.

 15. Mindaugas says:

  amalui:  Atminkite, kad buržuazinio nacionalizmo uždavinys (ką jūs savo komentare švelnia forma propaguojate) yra egzistuojančios buržuazinės socialinės-ekonominės formacijos išsaugojimas, o ne masių išvadavimas iš priespaudos ir išnaudojimo, forma. Nacionalizmas reikalauja atitinkamos šalies darbininkijos „vienytis“ ir „solidarizuotis“ su „sava“ nacionaline buržuazija, mėgindamas tai argumentuoti „nacionalinio kapitalo“ teorijos pagrindu, tuo pačiu iškeldamas vieną tautą ar rasę aukščiau kitų ir supriešindamas tautiškumą su tarptautiškumu, tautų specifiką su bendražmogiškais siekimais bei motyvais. Tokios idėjos buvo iškeltos prieš 26 metus Lietuvoje. ų klaidingumą puikiai įrodė dabartinė Lietuvos padėtis…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top