Lietuvos įsipareigojimai ir/ar įpareigojimai Lietuvai?

2014, 16 balandžio, 17:53 | kategorija Ideologija | 7 komentarai | peržiūrų 1 799 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Į Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudėtį įeina:

☼☼☼

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS AKTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE

Lietuvos Respublikos Seimas priima ir skelbia šį konstitucinį aktą:
1. Lietuvos Respublika, būdama Europos Sąjungos valstybe nare, dalijasi ar patiki Europos Sąjungai valstybės institucijų kompetenciją sutartyse, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, numatytose srityse ir tiek, kad kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bendrai vykdytų narystės įsipareigojimus šiose srityse, taip pat naudotųsi narystės teisėmis.
2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

4. Vyriausybė pasiūlymus priimti Europos Sąjungos teisės aktus nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka. Dėl šių pasiūlymų Vyriausybė gali priimti sprendimus ar rezoliucijas, kurių priėmimui netaikomas Konstitucijos 95 straipsnis.

☼☼☼

paveikslėlisLietuvos Respublikos Konstitucijos 95 straipsnis:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus.

Kokios išvados?

1. KONSTITUCINIS AKTAS (nerašau viso ilgo pavadinimo, o trumpinu) yra Konstitucijos sudedamoji dalis. Tai nepaprastai svarbu.

2. Seimas KONSTITUCINIU AKTU atidavė Europos Sąjungai Lietuvos valstybinių institucijų kompetenciją (1akto punktas, nuspalvinta geltonai). Aktas neišvardina kokią kompetenciją ir kokių institucijų perduoda ES‘ui, bet sako, kad „sutartyse, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga“. Vadinasi sutarčių yra ne viena, bet daugiau ir į jų skaičių įeina ne tik stojimo į ES sutartis, bet ir visos būsimos sutartys; pvz. tokios kaip Lisabonos. Stojimo į Europos Sąjungą sutartis turi virš 6000 puslapių; ji nebuvo išversta į Lietuvių kalbą iš anglų kalbos; premjeras A.Brazauskas ją pasirašė neskaitęs nes anglų kalbos nemokėjo; Seimas ją ratifikavo irgi neskaitęs nes didžioji dauguma irgi nemokėjo anglų kalbos, o be to ir laiko nebuvo duota – juos skubino kuo greičiau ratifikuoti, kad „traukinys nespėtų nuvažiuoti“, t.y. buvo šantažuojami – jei skubiai neratifikuos, tai nebūsime priimti.

Seimo nariai patys prisipažįsta, kad balsavo neskaitę. Stojimo į ES sutartis po šiai dienai nėra išversta į lietuvių kalbą, o perskaityti 6000 puslapių ir juos išanalizuoti reikia nepapratai daug laiko – 99,99 procentų garantija, kad jos neskaitė nei prezidentė, nei jos pirmtakas, nei Vyriausybės nariai, nei Seimo nariai, nei Konstitucinio teismo nariai, nei Vyriausiojo Administracinio Teismo nariai ir taip pat Vyriausiosios Rinkimų Komisijos nariai, tačiau visi vienbalsiai tvirtina, kad įsipareigojimus priimtus stojimo į ES sutartyje būtina vykdyti.

O kas žino kokių dar įsipareigojimų ten yra įrašyta? Niekas neskaitė ir niekas nežino, bet nežinia kokie įsipareigojimai irgi yra Konstitucijos sudėtinė dalis (1 punktas, nuspalvinta žaliai).

3. Konstituciniame Akte parašyta – „Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus“ (2 akto punktas). Vadinasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, visi įstatymų kodeksai ir visi Vyriausybės priimti nutarimai yra niekiniai, jei jie prieštarauja Europos Sąjungos teisės normoms, nesvarbu kada tos teisės normos yra priimtos (ar jos buvo priimtos prieš stojimą, ar priiminėjamos dabar) – ES nutaria ir iš karto pas mus automatiškai galioja. Lygiai taip pat buvo parašyta TSRS konstitucijoje, t.y., jei LTSR konstitucija ar įstatymai prieštarauja TSRS konstitucijai ar įstatymams, tai reikia remtis TSRS konstitucija ir įstatymais. Tada visi suprato, kad LTSR konstitucija ir įstatymai yra tik fikcija ar dekoracija. Seimūnai, vyriausybės ir prezidentai pasidarbavo, kad taip yra ir dabar – tik vietoj TSRS turime ES.

4. Vyriausybė Europos Sąjungos teisės aktus į Lietuvos teisę gali įvesti netaikydama 95 Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnio (4 akto punktas). O 95 Konstitucijos straipsnyje sakoma, kad visus sprendimus Vyriausybė priiminėja visų Vyriausybės narių balsų dauguma. Ketvirtas Konstitucinio Akto straipsnis paneigia 95 Konstitucijos straipsnį ir teigia, kad Vyriausybės narių daugumos nereikia, t.y. sprendžiant svarbiausius dalykus nutarimą gali priimti ir vienas asmuo, tik nesako kuris.

5. Pirmajame Konstitucinio Akto straipsnyje neparašyta kokių institucijų ir kokią kompetenciją Lietuva perduoda Europos Sąjungai, bet kadangi „Europos Sąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės aktų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus“ (2 akto punktas) ir ne tik stojimo į ES bet ir kitų-būsimų sutarčių nutarimus ir įsipareigojimus privalome vykdyti, nes jie automatiškai įeina į Lietuvos Konstituciją, vadinasi Europos Sąjunga savo nutarimais gali sau prisiskirti kokią tik nori kompetenciją, kokios tik nori institucijos.

Mes bandome remtis Lietuvos Respublikos Konstitucija, bandome surengti referendumus, bet niekas net nepagalvojo, kad Konstitucija jau dešimt metų yra vien tik makulatūra ir fikcija – lygiai tokia pati fikcija kokia buvo ir LTSR konstitucija. Lietuvos Respublikos Konstituciją panaikino Seimas 2004 metais priėmęs LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ AKTĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE, o jį 2004 metų liepos 13 dieną pasirašė prezidentas Valdas Adamkus.

Pasižiūrėkime į ES raidą – Mastrichto sutartis, Nicos sutartis, Lisabonos sutartis (jų buvo ir daugiau) – kiekviena nauja sutartis išplečia Briuselio biurokratų galią ir siaurina nacionalinių valstybių teises.

Garantuotai tokių sutarčių bus ir daugiau – galutinis taškas bus visų Europos Sąjungą sudarančių valstybių panaikinimas ir kartu visų tautų panaikinimas. Tas jau net neslepiama – atvirai sakoma, kad visos tautos bus sunaikintos.

TSRS iš visų jai pavaldžių tautų kūrė sovietinį žmogų, irgi buvo pasišovusi sunaikinti visas tautas, o ES‘as iš visų dabar bando sukurti kažkokius liberalius-europinius-tolerastus, t.y. tokiais požymiais pasižyminčią Europos naciją – apie tai irgi jau kalbama atvirai ir neslepiant.
Svarbiausia – naujų sutarčių, tokių kaip Lisabonos, nutarimai ir į(si)pareigojimai tiesiogiai bus taikomi Lietuvos Konstitucijoje ir teisėje (taip parašyta pirmajame Konstitucinio Akto straipsnyje).

Kad ir kaip bebūtų keista, bet VRK narys Jonas Udris tiesiai šviesiai sako, kad pirmiausia reikia išstoti iš ES tada galėsime tvarkytis taip kaip norime. Ir jis šiuo atveju yra teisus. Jis turi savo internetinį puslapį (www.udris.lt/geras/ar-tikrai-vrk-tokie-blogiečiai) ir jame pakomentavo apie VRK sprendimą – kodėl VRK nutarė neleisti inicijuoti referendumo dėl lito išsaugojimo.

Užtenka pacituoti vieną sakinį: „Žinia, kad teisė – sudėtingas ir didelis mokslas, tačiau…“. Gana netgi sakinio pradžios. Kad teisė yra sudėtingas ir didelis dalykas – taip gali būti, bet kad ji yra mokslas tai jokiu būdu! – Teisė niekada nebuvo ir niekada nebus joks mokslas. Kodėl? Todėl, kad visų mokslų pavyzdžiui, fizikos, chemijos, biologijos… dėsniai nepriklauso nuo žmogaus norų, valios, pageidavimų, nuotaikos ir t.t. – jie yra tokie kokie yra ir taškas.

Tuo tarpu visas „teisės mokslas“ yra tik privalomų taisyklių rinkinys, kurį sukūrė galingieji siekdami primesti savo valią tam tikromis sąlygomis – tai yra visas teisės turinys ir ničnieko daugiau. Todėl saviems tikslams siekti jie naudoja jėgą, karą, apgaulę, klastą, papirkinėjimą, šantažą, gąsdinimą ir visokius kitus būdus – svarbu kad būtų pasiektas tikslas ir nustatytos jiems reikalingos ir/ar naudingos taisyklės.

Kaip tik dėl šios priežasties labai dažnai keičiasi įstatymų kodeksai, konstitucijos, tarptautinė teisė ir visos kitos visokiausios teisės. Visi šie išvardinti dalykai nėra jokie dėsniai. Dėl šitos priežasties teisė nėra joks mokslas ir juo niekada nebus.

Prisiminkime Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą pavyzdį. Stojimo referendumas suklastotas – VRK savavališkai ir neteisėtai balsavimą pratęsė ir balsavimas vyko dvi dienas; per abi balsavimo dienas VRK, Vyriausybė, prezidentas ir Seimo nariai agitavo balsuoti, o įstatymai reikalauja, kad balsavimo dieną nebūtų agituojama; agituoti balsavimo dieną yra nusikaltimas.

Antrą balsavimo dieną VRK per apylinkių rinkimų komisijas balsavusiems žmonėms dalino lapelius su užrašu „Aš balsavau“ ir balsavusiems sakė, kad „Maximos“ parduotuvėse jie už tuos lapelius gaus nemokamai alaus ir skalbimo miltelių. Tokiu būdu per klastojimą, apgaulę ir balsuotojų papirkinėjimą buvo pasiektas norimas rezultatas. Argi nesimato, kad stojimo į ES referendumas suklastotas, įstatymų nesilaikyta, o balsuotojai papirkti?

Kodėl Vyriausybė, Seimas, prezidentas, t.y. visa valdžia taip labai norėjo stoti į ES, kad ėmėsi klastoti referendumą? Prisiminkime ką tuomet kalbėjo radijas, televizija ir visa žiniasklaida. Visi jie vieningai giedojo, kad, jei įstosime –  Europos Sąjunga ir visokie jos fondai duos mums daug milijardų pinigų, o visi televizijos kanalai rodė reklamą, kaip Lietuvoje lyja Europos pinigų lietus, tuos pinigus-banknotus bando pagauti biurokratai, bet banknotai nuo jų išsisuka ir krenta į paprastų eilinių žmonių kišenes.

Štai tokią reklamą pompavo visa žiniasklaida, o jai už tai pinigus mokėjo (kas?) turbūt ES suinteresuotos struktūros. Įstojome. Iš tikrųjų kasmet daug milijardų eurų ES duoda Lietuvai, bet kuo daugiau duoda, tuo daugiau bedarbių ir nuskurdėlių. Jau daugiau kaip milijonas žmonių yra priversti išvykti uždarbio ieškoti į užsienį. Kur dingsta tie milijardai ir kokia mums iš jų nauda?

Juos įsisavina ir pasisavina biurokratų armija auganti kaip ant mielių. Jų atlyginimai visiškai nepriklauso nuo to ar Lietuvoje žmonės dirba ir ar ką nors uždirba. Jie atlyginimus sau pasiskiria kokius nori ir išsimoka iš tų Europos gautų ar skolintų visos Lietuvos vardu pinigų – įsisavina – taip jie ir sako. Mūsų valdžia ir visi biurokratai visiškai nesuinteresuoti, kad Lietuvoje žmonės dirbtų, kažką gamintų ir uždirbtų, nes jie atlyginimus sau pasiskiria iš aukščiau minėtų šaltinių, o nuo mūsų šalyje uždirbami ar neuždirbami pinigai jų atlyginimams jokios įtakos nedaro. Tai, ar Lietuvoje kas nors dirbama, ar ne, jiems yra visiškai tas pats.

Be to daug pinigų išvagiama ir išvežama atgal į Europos bankus. Dabar ir aklas gali matyti, kad ES papirko visą mūsų valdžią – Seimą, Vyriausybę, prezidentą, žiniasklaidą ir taip pat visus teisėjus (jų atlyginimų irgi visiškai neįtakoja mūsų ūkio galimybės).

Taip per klastą, apgaulę ir papirkimą, į Lietuvos Respublikos Konstituciją įžengė KONSTITUCINIS AKTAS.

Teisė yra jėga, o ji pasiekiama jau minėtais būdais. Jėgą galima pasiekti ir nuolatiniu, atkakliu, kruopščiu darbu, bet visą buvusią socialistinę Rytų Europą į ES suvarė per klastą, apgaulę ir papirkinėjimą.

Išimtis yra Jugoslavija. Jos nesugebėjo papirkti ar apgauti, todėl subombardavo, sugriovė, išardė į daug smulkių valstybėlių ir visas suvarė į ES‘ą. Karas yra daug kartų brangesnis dalykas už klastą, apgaulę ir papirkimą, bet kai reikia, tai naudojamas ir jis.

Tiesą sakant visas Lietuvos valdžios luomas vien tik parazituoja, neveikdamas visiškai nieko naudingo žmonėms. Iš to kyla visas žmonių nusivylimas.

Todėl, jei lietuviai susiorganizuotų ir išvaikytų seimą, vyriausybę, prezidentą ir kitus parazitus – tai būtų visiškai teisinga ir teisėta, nes kur jėga ten ir valdžia, kieno jėga to ir teisė.

Kol dar prie Lietuvos Konstitucijos nebuvo prikergtas KONSTITUCINIS AKTAS, t.y. kol Konstitucija nebuvo fikcija, trečiajame straipsnyje rašoma: „kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę“, o ketvirtas straipsnis: „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“.

Visiškai teisėtai suverenią galią pagal ketvirtąjį Konstitucijos straipsnį galime vykdyti tiesiogiai.

Galime bet kokį referendumą padaryti patys nekreipdami jokio dėmesio į seimą, vyriausybę, prezidentą ir visokio lygio teismus. Reikia tik gerai susiorganizuoti. Islandai tą padarė. Juos irgi gąsdino visokiomis sankcijomis, bet jie neišsigando, padarė ir jokių sankcijų nėra. Kuo mes blogesni?

Pranas Valickas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 7

 1. Audrius says:

  Rimtas straipsnis. Reiktų, kad kuo daugiau autoritetingų veikėjų pasisakytų šiuo klausimu. Butų iškeltas klausimas į viešumą ir žmonės diskutuotų.

  Žinoma ir šiuo klausimu bus informacinė blokada….nes keliamas klausimas kvepia tam tikru perversmu.

 2. ! says:

  Perversmu nekvepia, perversmas jau buvo. Apie jį ir rašė P.Valickas.

 3. rrrg says:

  Ką reiškia susirorganizuoti referendumą patiems?
  O kas jį vykdys? Ką, šita valdžia jam leis įvykti? O jei ir leistų, tai rezultatų niekas nepripažins. Taip kad vienintelis Lietuvos išsigelbėjimas iš ES yra… Rusijos okupacija. Ir ji tikrai bus. Tai tik laiko klausimas. Kadangi Vakarai ims užvažinėti ant Rusijos pirmiausia šavkių kaip Lietuva pagalba, Rusija, gindama savo teisėtus interesu Kaliningrado srityje tiesiog užims Lietuvą. Ir joks NATO nuo to neapsaugos.

 4. Valdas says:

  Tai  ką stovėsime kaip avinai kai mūsų šalis yra okupuota ,konstitucija paminta  Tautos suvereno teisė atimta. Kas dar nesupranta tai yra gudri Lietuvos okupacija.

 5. Valdas says:

  Tai  ką stovėsime kaip avinai kai mūsų šalis yra okupuota ,konstitucija paminta  Tautos suvereno teisė atimta. Kas dar nesupranta tai yra gudri Lietuvos okupacija.Ar klausysime tokių nesąmonių kokias šneka Gabrielius Lansbergis.

 6. Alius says:

  2004m. seimui priemus Konstitucinį akta, ir ji pasirašius prezidentui V. Adamkui, turejo buti ir kitas žingsnis – LR seimas paleidžiamas, panaikinamas Konstitucinis teismas o visus reikalus Lietuvoje sprendžia vyriausybė…Tai kam mums tas cirkas reikalingas, kuris nesugebėjo net stojimo į ES sutarties perskaityti, tiktai mus sugebėjo skaldyti, vaikyti į užsienius ir didintis sau atlyginimus…Gal jau susitaikėm su likimu, kolaboravom su Tautos naikintojais? 

 7. Joris says:

  Mūsų parazitinė valdžia – akivaizdžiai ne tik menko intelekto „žmonės“, bet ir akivaizdžiai ne mūsų „žmonės“. Jie tikriausiai mano, kad gali tempti situaciją tarsi kokią gumą, išpardavinėti Lietuvą, tyčiotis iš tautos ir t.t. Nu bliamba ,nesikeikiant, daves šalį iki Ukrainos lygio ir… O jei kas nors neištvers ir ims rankioti šiuos parazitus iš kurortinių paplūdimių, užmiesčio vilų, gatvių, prabangių parduotuvių ir vežti juos į artimiausią miškelį, „kišti po žeme“, kur ir vieta tokiems parazitams? Jie ką, mano, kad kam nors pasidarys jų gaila? Todėl, manau, kad ši parazitų šutvė dar ir psichiškai nesveika. Štai vokti, meluoti jie moka puikiai, bet esu tikras, kad jų išgyvenimo instinktas net tūkstantaja dalimi neprilygsta išlikimo instinktui tų, ant kurių jie parazituoja (kas akivaizdžiai matosi iš besivystančios situacijos). Ir kas tuomet bus kaltas? Separatistai ir teroristai?
  Štai Ukrainoje, kur žmonės buvo ryžtingesni, nusispjovė ant betvarkės ir patys pamėgino organizuoti ir tvarkyti jei ne visą valstybę, tai bent teritoriją, kurioje gyvena. Kad ir kokius lozungus kas šūkautų, o žmonėms reikia gyventi, valgyti, vaikus leisti į mokyklą, pensininkams gauti pensijas ir pan. Realus gyvenimas veda savu keliu, kuriuo eidami žmonės nori jaustis saugūs, nori stabilumo ir, svarbiausia, nori būti žmonėmis. Ir kai šalyje sukuriama tokia situacija, kokia kuriama Lietuvoje, akivaizdu, kad į ateitį niekas nežiūri, nes tie, kas esa valdžioje puikiai žino, kad jokios ATEITIES NĖRA. Lietuva kartu su visais joje esančiais žmonėmis paprasčiausiai išspaudžiama kaip citrina ir išmetama. Tik šito dar niekas nedrysta tiesiai pasakyti. Matomai bijosi.
  VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ, DĖL KURIOS VALDŽIĄ UŽGROBUSIEJI PARAZITAI (kuriuos galima pagrįstai vadinti ir okupantais, ne vieną dešimtmetį laukusius savo eilės prie lovio… Na pavyzdžiui toji M. A. Pavilionienė, kuri prastūminėja „analizmą“ Lietuvoje, net vikipedijoje pasigyrusi „Gilinosi į lyčių lygybės ir žmogaus teisių problematiką stažuotėse Vašingtono, Viskonsino, Medisono (JAV) ir Lundo (Švedija) universitetuose. 1994–2000 m. vadovavo Vilniaus universiteto Moterų studijų centrui, 1999–2002 m. žurnalo „Feminizmas, visuomenė, kultūra“ steigėja ir atsakinga redaktorė.Žmogaus būties, žmogaus teisių, lyčių problemas literatūroje, filosofijoje ir psichologijoje gvildeno straipsniuose spaudoje, literatūros vadovėliuose.“ – taigi visoms lietuvoje diegiamoms nesąmonėms išanksto ir planingai ruošiamasi) JAU NEBESLIAPIA NEI SAVO TIKRO VEIDO (esa viena tokia „atvėsusi“ su hermafroditišku veidu, kam įdomu pasidomaukite, kaip šie ***** palikuonys atrodo, beje kartą TV ekrane šmėstelėjo dar viena iš „kankorėžių“, bet nespėjau įsidėmėti pavardės. O šiaip jau Žinių laidoje šmėščiojantis genetinių nukrypimų sukurtas veidas, būdingas tam tikram genitianiam fondui…), NEI KETINIMŲ – MANYMAS, KAD ŠĮ MUMS NEPASKELBTĄ KARĄ JAU LAIMĖJO. Deja, sprendžiant iš to, kaip buvo sužlugdytas bandymas gauti norimus referendumo rezultatus dėl naujos AE, ir kaip buvo „sumautas“ jų pasikviestas „specas“ šiai operacijai, karas dar tik įsibėgėja ir žmonėms jau ne visvien, kokę pragaro ugnį jiems ruošia. Tą kartą parazitai gavo deramą atkirtį, kur jo nesitikėjo. Už tat primąstė naujų šlykštybių. Jei nepavyko mus apiplėšti ir įvaryti į skolas (jau neskaitant tų , kurios yra) su nauja AE, tai dabar mėgina atsigriebti parduodami žemę ir joje esančius išteklius (skalūninės dujos – tik maža plano dalis. Svarbiausia – užteršti požeminius vandenis pašioje šalies širdyje. MAksimalus pelnas aišku jiems labai pageidaujamas…).
  Iš šalies žiūrint atrodo, kad šalį valdo paprasčiausi nesąžiningi ir neatskingi debilai (nuo jų nedaug atsilieka), kurie nesugeba susitarti šaliai svarbiausiais klausimais, deja pasikapsčius giliau – tai gerai organizuotas ir giliai į visas gyvenimo sferas prasiskverbusių žmonių grupė, kurios tikslas eksploatuoti valstybę ir jos išteklius, mažinti gyventojų skaičių. Paprastai sakant – TAUTOS GENOCIDAS UŽGROBIANT VISUS ŠALiES RESURSUS. Vienintelė priežastis sulaikanti, nuo grubios jėgos panaudojimo, esa ta, kad visais tokiais atvejais visais istoriniais laikais „šviesos ir civilizacijos skleidėjai“ gaudavo į skudurus. Todėl prieš panaudojant jėgą, visos užgrobiamos valstybės šiais laikais pirmiausia keletą dešimtmečių atitinkamai „apdorojamos“, paruošiama dirva invazijai „be dulkių ir triukšmo“. Paskutinis toks sužlugęs bandymas – dabartinė Ukraina. Netgi pats žodis PREZIDENDAS sako, kad jis tik Paskirtas Rezidentas valdyti nutolusią …
  Taigi gyvename okupacijos (fizinės, ideologinės, ekonominės, religinės…) ir labai gudriai išvystytos vergovės sąlygomis, ir tik iš šios pozicijos žiūrint, galima suprasti tai, kas vyksta aplink mus. Deja, o mums tai labai gera žinia, kad šiai politinių parazitų šutvei dėl tam tikrų priežasčių pritrūko laiko įgyvendinti savo planus iki galo. DAbar jie labai skuba, bet su kiekviena diena vis labiau pralaimi. Žmonės po truputį bunda, pradeda patys mąstyti ir kai tokių susidarys atitinkamas kritinis kiekis, suveiks nuo mūsų slepiamas visuomenės vystymosi dėsnis, ir visa ši parazitinė sistema žlugs per suskaičiuotas dienas. Nereikės nei šaudyti, nei ką nors gaudyti. Parazitai patys spruks lauks, nes sveikas organizmas visuomet jais atsikrato pats (tarsi ima ir nusilengvina). O iki to laiko, jei pastebėjote, vyksta kuo tikriausias informacinis karas už žmonių protus. Šis informacinis-ideologinis ginklas naudojamas jau nuo 1009 m. kaip minimum (čia tipo Lietuvos tūkstantmečio atskaitos taškas), kai vienuolis saksų grafo sūnus Brunonas Kverfurtietis prisidirbo „krikštydamas“ aisčių gimines, už ką jotvingiai jį nužudė (pagal istorinę versiją), ir už ką jotvingiams buvo atkeršyta – visi iki vieno buvo išžudyti, liko tik prisiminimas.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top