Savos sistemos įkaitai

2016, 12 balandžio, 7:34 | kategorija LPT | 20 komentarų | peržiūrų 777 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

jonas kaminskas

nuotrauka iš Facebook profilio

Jonas Kaminskas

Tiesos ir gėrio paieška Lietuvoje, karštligiškai tęsiasi visą nepriklausomybės laikotarpį – kuriasi vis naujos partijos, iškyla ir nusileidžia vis nauji „gelbėtojai“, suskamba vis nauji šūkiai dar skambesni pažadai, bet rezultatai: – Lietuva vis daugiau praskolinta, vis daugiau nykstanti, nusivylusi, supriešinta ir nelaiminga. Kaltiname visi, visus ir viską – vieniems kalčiausia Rusija, kitiems, blogio centras Amerika ir Europa. Kairė, kaltina dešinę, dešinė – kairę….. ir taip nuolatos ir be pabaigos.

Nesustodami, iš inercijos, vis lipame ir lipame „ant to paties grėblio“ – desperatiškai ieškodami vis naujų gelbėtojų, nesusimastydami, kad visas Lietuvos bėdas lemia ne asmenybės, ne valdžioje esantys žmonės, bet esama valstybės valdymo sistema, sukurta ir veikianti valdančiosios klasės diktatorinių galių užtikrinimui ir kurios įkaitas dabar, esame visi – tiek Tauta – pilietinė visuomenė, tapusi bevalė ir beteisė, savo išrinktųjų atžvilgiu, tiek išrinktieji – automatiškai tampantys ne rinkėjų, bet valdančiosios klasės atstovais, neprivalantys atstovauti rinkėjams, neprivalantys jiems atsiskaityti neprivalantys žinoti ir vykdyti jų valią, todėl tampantys pažeidžiami – lengvai manipuliuojami ir įtakojami suinteresuotų savanaudiškų jėgų, kurioms, dažnu atveju, yra įsipareigoję , už paramą rinkimuose, už vietą sąraše, atidirbti

Ne visuomet taip buvo. Lietuvos nepriklausomybės pradžioje viskas buvo kitaip – geriau, teisingiau, demokratiškiau. Pagal 1990 metais galiojusius įstatymus, mes rinkome Respublikos aukščiausiąją ir kitas tarybas ( miestų, rajonų ir apylinkių), tikrai laisvuose ir demokratiškuose rinkimuose. Visi rinkimai vyko vienmandatiniu, teritoriniu principu: – kvartalo ar kaimo gyventojai rinko savo atstovą į apylinkės tarybą, apylinkės rinkėjai rinko savo atstovą į rajono/miesto Tarybą, miesto/rajono rinkėjai rinko savo atstovą į Seimą.

Iki pilnos demokratijos trūko tik teisės rinkėjams savo rinktus atstovus atšaukti, bet ir be šios teisės, tarp atstovų ir rinkėjų buvo įmanomas grįžtamasis ryšys, nes kiekvienas atstovas turėjo konkrečius savo rinkėjus, atstovavo konkrečios teritorijos gyventojus. Atstovaujamajame valdyme, veikiant seniūnijų (tada vadinosi apylinkėmis) savivaldai, dalyvavo keletą kartų daugiau piliečių, su pilnomis atstovavimo teisėmis, turintys įsipareigojimus tik rinkėjams.

Šios pirminės – pagrindinės – visus gyventojus jungiančios į savivaldos procesą, grandies atstovai (apylinkių tarybų nariai) turėjo interesą rūpintis savo atstovaujamųjų teritorijų gyventojų bendruomeniniais reikalais, taip pat siūlyti savo sprendimus – savo rinkėjų valią, bendravalstybinių klausimų atžvilgiu, aukštesnėms atstovybėms – rajonų/miestų taryboms ir Seimui. Apibendrinant reikia pasakyti, kad iki 1995m. veikusi valstybės valdymo sistema buvo vienareikšmiškai gera – pritaikyta Tautos – visos pilietinės visuomenės suverenių galių nuolatiniam veikimui – Lietuvos ateities kūrimui visos Tautos suvienytomis pajėgomis.

Deja, ši sistema neturėjo kada įsibėgėti ir virsti realia gyvenimo praktika. Pradėjo Aukščiausioji Taryba, užbaigė Seimas – visuomenei nieko neįtariant, parengė įstatymus, pagal kuriuos 1995 m. seniūnijų savivalda ir teritorinis atstovavimas buvo panaikinti, o išskirtinės valdymo teisės suteiktos grupuotėms su partijų pavadinimais.

Sunaikinus pirminę – esminę – savivaldos grandį, piliečiai praradome visas galimybes aktyviai ir oriai dalyvauti savo gyvenamųjų teritorijų bendruomeniniame, o kartu ir visos valstybės, reikalų tvarkymo procese . Netekome nei galimybių, nei teisių bent kiek įtakoti valstybėje vykstančius procesus. Atidavus valdymą vien tik „politinėms partijoms“, kurios, kaip taisyklė, kuriamos ne ideologiniu, bet sportiniu „valdžios ėmimo“ principu, atsivėrė neribotos galimybės visų lygių valdžios savivalei, korupcijai, socialinei neteisybei.

Ypatingai skaudūs, šios sistemos, padariniai teko Lietuvos kaimui, paliktam be teisės spręsti savo išgyvenimo klausimus. Nesant vietos savivaldos, kaime nesikūrė darbo vietos, nesivystė kooperacija, leidžianti išgyventi smulkiems ūkiams ir žemės neturintiems kaimiečiams, nes partinėms grupuotėms užėmusioms rajonuose valdžią, tai nebuvo ir nėra aktualu. To pasėkoje, dauguma kaimo jaunimo buvo priversti emigruoti, kiti… degraduoti.

Panaši padėtis ir miestuose – valdžia atitrūkusi nuo eilinių piliečių, nei gali, nei nori , nei sugeba rūpintis darbo vietomis, būstais ir kitais gyventojų poreikiais. Pasidarė net taip, kad biudžetinių įstaigų darbuotojai jaučia įtampą ir baimę, keičiantis valdžios grupuotėms, nes nauji užėmę valdžią, stengiasi sustatyti visur savo žmones, lojalius, ištikimus ir artimus valdantiesiems. Nėra reikalo plėstis – visi žinome, kaip vykdomi įvairūs projektai, konkursai, valstybiniai užsakymai, pirkimai ir kitokie, atkatų“ organizavimo vajai.

Gal pati didžiausia, skaudžiausia sistemos daroma žala yra ta, kad visuomenė matydama valstybėje besitęsiančią, valdžių vykdomą destrukciją , suvokdama savo beteisiškumą, bejėgiškumą, negalėjimą nieko pakeisti, tampa nusivylusi savo valstybe, jai abejinga, netgi pykstanti ant jos. Pagrįstas nepasitikėjimas savo valdžia, jos nutarimais, sprendimais, jos oficialia pozicija, visuomenę daro įtarią, pažeidžiamą ir labai imlią, Lietuvos priešų skleidžiamam melui.

Artinasi rinkimai – eilinis psiaudodemokratijos cirkas, kuriame, eilinį kartą, išsirinksime naujus ir atsinaujinusius „gelbėtojus“, eilinį kartą neatšaukiamus ir neprivalančius atstovauti mus – rinkėjus. Eilinį , vieną kartą per keturis metus, pažaisime demokratiją – nueisime prie urnos ir atiduosime, savo suverenų balsą, be jokios grąžos, be galimybės juo pasinaudoti. Po šio veiksmo, tapsime visiškai nereikalingi – absoliutūs nuliai savo valstybėje..

Sunku suprasti, mūsų Tautinę, savą, ne kokių okupantų primestą, pačių renkamą valdžią: – kokiems reikia būti savanaudžiams, kaip labai reikia nemylėti savo šalies, kad dėl valdžios, dėl jos teikiamos asmeninės ar grupinės naudos, dėl garbės ir savęs sureikšminimo, iš kvailumo ar dar dėl velniai žino ko, reikia būti savo valstybės griovėjais – dalyvauti savotiškoje vagių kompanijoje (Seime) 1994m iš Lietuvos piliečių pavogusios Lietuvą ir daryti viską, kad skriauda nebūtų atitaisyta – kad Lietuvoje neatsirastų demokratija – pilietinė savivalda, apjungianti visą Tautą – visą Pilietinę Visuomenę, į darnią ir solidarią visumą, galinčią užtikrinti, darnų ir teisingą Lietuvos ateities kūrimo procesą. „Apsukrūs“- susimetę į partines grupes bendrapiliečiai,1994m, pavogę iš Tautos valstybę, suluošino ją – užgesino jos Tautinę, patriotinę dvasią, taip ryškai liepsnojusią atgimimo laikais.

Kad ir kaip mus, bekankintų klausimas – kodėl??? Kodėl mūsų Tautos Elitas, atgimimo laikais besąlygiškai pasisakęs prieš svetimos valstybės valdžią – prieš Maskvos sovietinę diktatūrą, jau trečias dešimtmetis, laiko Lietuvą pasmerktą Vilniaus – tautinei diktatūrai?…. atsakymo toli neieškokime, nes atsakyti į jį galime tik patys – kiekvienas Lietuvos pilietis asmeniškai. Neieškokime ir priešų savo tarpe.

Pripažinkime ir prisipažinkime – kalti esame visi ir kiekvienas – kalti kad nesirūpinome savo išsilaisvinusia Tėvyne, kad leidome savo išrinktiesiems savivaliauti, kurti ir įteisinti suktus įstatymus, jų pagrindu leidome Tautos suverenitetą pasisavinti, godžiai ir savanaudiškai, valdančiajai klasei. Leidomės padaromi savo valstybėje beteisiais ir bevaliais, prieš savo išrinktuosius. Taip – leidomės, nes viskas yra padaryta mūsų visų – visos Tautos vardu. Padaryta prieš Tautos valią, bet tik todėl, kad mes – Tauta, jos – savo valios, nesugebėjome ir iki šiol nesugebame išreikšti.

Supratus ir pripažinus klaidas, nebūtų vėlu viską pakeisti – pakeisti be pykčio, be susipriešinimo – sutartinai, sutelktai ir solidariai.

Netgi ir keisti mažai ką reikia – tik atstatyti, nepriklausomybės pradžioje buvusias, Tautos teises:

1.Visus rinkimus organizuoti tik vienmandatiniu principu ( balsavimas, ne už sąrašą, bet už konkretų, konkrečios teritorijos rinkėjams atstovausiantį asmenį)

2.Suteikti rinkėjams teisę, savo rinktus atstovus, kadencijos eigoje, bet kada atšaukti, išsirenkant į jų vietą kitus. ( šios teisės rinkėjai 1990m. neturėjo, bet ji būtina, užtikrinant teisingą atstovavimą ir atsiskaitymą rinkėjams)

3.Įteisinti demokratiškai renkamas seniūnijų Tarybas, seniūnijoms suteikti pilnas savivaldos teises.

Šie trys punktai, trys sakiniai yra demokratijos – visos Tautos solidaraus bendradarbiavimo ir klestėjimo būtina sąlyga, kurią įgyvendinti galima tik vienu, vieninteliu būdu – visuotinu Tautos referendumu, nes Seimas, taip lengvai 1994m. atėmęs iš Tautos suverenitetą, gražinti jo Tautai, niekados neturės „politinės valios“.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 20

 1. Gediminas says:

  Tai ponas, Jonai, darom ka nors. Kaip mes paprasta liaudis galime prisideti?

 2. Ponui Lietuvoje says:

  [… komentaras ištrintas…]

  Komentarai, kuriais stengiamasi įžeisti, kurie rašomi iš proxy serverių, ir kurstantys neapykantą, – yra trinami. Šis komentaras yra vienas iš tokių.
  moderatorius

 3. Ar teisingai supratau says:

  Jeigu teisingai jus supratau, tai kad atgautume savo viet1 Valstyb4s valdyme – turime per rinkimus ignoruoti partinius sąrašus (sunaikinti biuletenius, juos subraukyti) ir balsuoti tik už vienmandatininkus. Tik taip galėsime pažabori tuos pasibaisėtinus valdžios atstovus, kurie baigia sunaikinti Lietuvos valstybę. Tuo labiau, kad sistemininkams neleidus rinkimuose dalyvauti NDP (Naglio Puteikio) partijai – nėra ir už ką balsuoti, liko tik sisteminės partijos, taip kad nieko nenuskriausime, o gal ir laimėsime.

 4. Giedrius says:

  Tauta savo apsisprendimą ką nors keisti pareiškė per vienintelį buvusį referendumą… (refendumą organizuotą ne „iš viršaus“). Deja tokia Tautos valia ir reikia tokį apsisprendimą gerbti.

 5. Mindaugas says:

  Nepatingėjau ir pagooglinau. Štai ką radau. Šis žmogus rinkimų komiteto „Pilietinės iniciatyva“ visuomeninio komiteto koordinatorius. Galimai ruošiasi dar vieniems rinkimams. Dar vienas tautos gelbėtojas ir žadintojas…Ech jau tie buržuaziniai politikai….

 6. algimantas says:

  Mindaugui – patingėjote pagooglinti gerbiamasis.. vėl išankstines išvadas darote ir bandote čia pasirodyti protingu apdergdamas padorų žmogų.. Kada jums atsibos vieną kartą?

  Kiek stebiu Joną Kaminską (jau ne vienerius metus) – tiek matau, kiek nuoseklia ir atkakliai šis žmogus bando atkurti tikrą savivaldą Lietuvoje. Kadangi iki šiol to dar niekam nepavyko padaryti nepatekus į įstatymų leidybos organus – nieko stebėtino, jog jis dalyvavo rinkimuose.

  Ši savivaldos Lietuvoje atkūrimo grupė veikia jau bene ar ne 4 metai, o jūs Mindaugai iki šiol pamatėte tik tiek, kad Jonas dalyvavo rinkimuose.. Bet ko norėt.. Jūsų gi tikslas apdergt visus , kas ne komunistas.

 7. Mindaugas says:

  algimantui: aš nieko nedergiu, ko nepasakyčiau apie jus, paskaičius tamstos komentarus mano atžvilgiu. Kas dėl J.Kaminsko. Išsakiau savo nuomonę, tik tiek. Manau, kad nieko doro iš jo pastangų neišeis. Sistema jam to neleis. Čia pirma. Antra. Lietuvai reikia ne kažkokių kosmetinių reformų (tokių kaip rinkimų organizavimas, vienmandatinės apygardos ir t.t.), o kardinalių pokyčių. Trečia. Reikia įvardinti tikrąsias blogybių priežastis, o ne sapalioti apie Maskvos sovietinę diktatūrą, ar Vilniaus – tautinę diktatūrą. Reikia įvardinti, kad valstybė ne tokį vystymosi kelią 1991 m. pasirinko. Ketvirta. J.Kaminskas to niekada neįvardins. mano giliu įsitikinimu, jis atlieka false flag vaidmenį ir nuveda klaidingu keliu – liberalizmo, senu, nuvalkiotu, konservatorių ir liberalų pramintu, jau tiek kartų įrodžiusiu savo klaidingumą, keliu.

 8. Jonas Kaminskas says:

  Pirmiausiai atsakysiu Gediminui: –   Gediminai,paprasta Liaudis yra teisėta Lietuvos valstybės savininkė ir ji gali referendumu įteisinti sau palankią valstybės valdymo sistemą.   Parašyk man arba paskambink,  atauga@gmail.com         861651390

  Giedriui: –  Jei dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, tai šis klausimas, didžiajai daliai piliečių, kurie, nei žemės, nei pragyvenimo Lietuvoje neturi, nebuvo aktualus, todėl ir pritrūko palaikymo.  beja, kalbinom Šliužą, kad referendumo tekste būtų ir  „Pilietinės iniciatyvos“ – sąrašų panaikinimo, savivaldos atkūrimo siekiai, bet jis nesutiko.  

  Per rinkimus reikia ne ignoruoti sąrašus, bet balsuoti už partiją, kurios programoje tie punktai bus.

  Mindaugui: – aš būriau rinkimų komitetą tik tam, kad šią idėją Lietuvoje skleisti.   Apie laimėjimą, neturint pinigų ir dar einant su sistemos keitimo tikslu, kuris dabartinei valdančiąjai klasei būtų privilegijų netektis,  negalima nei svajoti. vien mažas straipsnelis rajono laikraštyje kainuoja šimtus eu.   O apie savo kokį reklaminį leidinėlį, jo išplatinimą, kad kuo daugiau žmonių išgirstų, suprastų… tai jau tikra fantastika – tūkstančiai.    Bet „Pilietinės iniciatyvos“ idėja, po truputį skinasi kelia – ji yra  „Lietuvos sąrašo “ programoje,  NPD partijos programoje, bus ir kai kurių, kitų  – mažųjų partijų programose.    

 9. Jonas Kaminskas says:

  Mindaugai, tikroji blogybių priežastis yra  klanų diktatūra. kitokios – blogesnės blogybės Lietuvoje nėra ir būti negali…  tai reikia suprasti ir ne tik suprasti, bet ir pripažinti Tautos suverenią teisę į savo valstybę.  

 10. nesutinku su pirmu punktu says:

  Asmenybės yra antraeilis dalykas. Pirmame plane turėtų būti konkrečių darbų atlikimo įsipareigojimas ir atsakomybės už jų neatlikimo nustatymas įdarbinimo sutartyje, o toliau jau pagal simpatijas antipatijas darbų vygdytojams jeigu keli iš jų siūlo jums tinkančių darbų atlikimą. Be to, kaip suderinti skirtingai prisižadėjusius rinkėjams asmenis bendram darbui? Tad pirmoje vietoje darbų prisiėmimas ir atsakomybė už jų įgyvendinimą. Įgyvendinus atsakomybės reikalus dabartiniai UAB’ai patys išsilakstytų. Tai gal būt daugiau liečia ir vykdomąją valdžią, o atstovaujamoji valdžia turėtų užsiimti darbų vykdymo priežiūra. bei įstatyminės bazės jiems suteikimu.. Galimas priežiūros ir įtatymdavystės atskyrimas. Esmė vykdomoji valdžia.

 11. Ec says:

  Aš pilnai palaikau autorių, tik netikiu, kad referendumai ką nors duos, jie valdantiesiems trukdo daugiausia tik kaip jų tikslų atidėjimas ir jokiu būdu ne atsisakymas, ir kuo toliau, tuo mažiau į juos kreipiamas dėmesys, pavyzdžių apstu. Savivaldos atkurti, manau, galima tik tuo atveju, jei stipriai susilpnėtų ar žlugtų esama sistema, o ar ji pakankamai silpna bus matyti rinkimuose. Bet kokiu atveju žmonės siekiantys atkurti savivaldą turi dalyvauti visuose rinkimuose, ir kai ateis laikas (žlugs esama sistema) jie bus išrinkti. Svarbu atėjus į valdžią patiems nesužlugti (maištininkas žuvo, šlovė drakonui)

 12. Jonas Kaminskas says:

  Pirmas punktas yra esminis – kiekvienas atstovas, turi turėti atstovaujamuosius, kuriems privalo atstovauti ir atsiskaityti.  Praktiškai turėtų būti taip:
  * Seimo narys savo atstovavimo veiksmus derina su savo rajono/miesto rinkėjus atstovaujančia Taryba ir jai atsiskaito 
  * Rajono/miesto tarybos narys – su savo rinkėjus atstovaujančia  seniūnijos Taryba ir jai atsiskaito
  * Seniūnijos tarybos narys – su savo rinkėjus atstovaujančia seniūnaitijos taryba ir jai atsiskaito
  *Seniūnaitijos tarybos narys – su savo konkrečiais rinkėjais – kaimynais.  perduoda į viršų jų pilietinę valią.

 13. ome says:

  Pedofilijos nebuvo, ar ne pons Kaminskai? :)

 14. nesutinku su pirmu punktu. Atleiskite, kad neprisistačiau. Nauris says:

  Seimo narys savo veiksmus turi derinti ne tik su savo rinkėjais, bet ir su kitais seimo nariais. Taip išeitų, kad ir su kitų išrinktųjų rinkėjais, kitaip seimas taptų neveiksnus. O į pirmą vietą statau klausimą dėl vykdomosios valdžios, nes tai nuo jos priklauso įstatymų vykdymas ar ne vykdymas ir jų interpretacijos. Pavyzdžių vežimu nepaveši. O, kad ir išrinkę nuostabias asmenybes vykdomosios valdžios mes nerenkame tiesiogiai ir čia visokie niuansai galimi. Palyginimui. Sakykim. Namo statybai jūs samdote advokatą, bet nesudarote su juo jokios sutarties, o pasitikite jo žodiniu įsipareigojimu. Šis samdo, savo nuožiūra, darbų vykdytojus, o pastarieji dar ir turi galimybę ignoruoti ne tik jūsų, bet ir advokato įgeidžius, kadangi jų darbų priežiūra taip pat vykdytojų rankose. O ir advokatas savamokslis ir ne visada sugebantis susigaudyti situacijoje, jau nekalbant apie galimybęs vykdytojams įtakoti ir patį advokatą. O jeigu statomas daugiabutis ir jo savinikų daug, ir kiekvienas samdo advokatą,šis vykdytojus tai situacija dar labiau komplikuojasi. O tikrovėje ir dar painesnės schemos išvystomos. Sutinkčiau, kad pradiniame etape galima veikti per asmenybių prizmę, bet ties tuo sustoti, ne. Be to tas asmenybes turėtų vienyti esamos sistemos pakeitimo programa.

 15. Jonas Kaminskas says:

  Nauriui –  nereikia nieko išradinėti. Konstitucija skelbia:
   „Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai“  
    Taigi – Tauta – pilietinė visuomenė, valstybės kūrėja, ne kokie tai išrinktieji, ar kas nors.
    kitas Konstitucijos straipsnis nurodo, kad :
    “  Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių“.
  Skelbia, kad negali varžyti ar savintis, bet įteisinta Tautai nepalanki rinkimų atstovavimo ir savivaldos sistema, tautos suverenias galias perdavė išrinktiesiems, be prievolės atstovauti Tautą – savo rinkėjus.
    Ketvirta Konstitucijos  straipsnis:
  „Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus“
     Labai aiškiai parašyta, kaip Tauta turi vykdyti savo suverenią galią?  Nei Tarybų nariai, nei Seimo, negali su niekuo, nei tarpusavyje tartis, priimant sprendimus, išskyrus su Tauta – su savo rinkėjais, nes išrinktieji yra tik Tautos – rinkėjų įrankis, jų suverenios galios reiškimui ir niekas daugiau.
     Pasaulyje yra patikrinta praktika – kuo daugiau visuomenė turi valdymosi teisių, tuo ji laimingesnė, tuo valstybė stipresnė.
    Pavyzdys Šveicarija, ten savivaldybė vidutiniškai turi 2700 gyventojų.
    Lietuvoje  savivaldybė ( žinoma negalima jos taip vadinti) turi vidutiniškai 50 000 gyventojų.
     Šveicarijoje rinkėjai gali , bet kada panaikinti atstovo mandatą
     Lietuvoje iki kitų rinkimų atstovas, jokios atstovavimo pareigos neturi. ir yra rinkėjų neatšaukiamas.
      Šveicarijoje per metus įvyksta po 4 referendumus, kuriuose piliečiai priima jiems reikalingus įstatymus.
         Ar pilietinė savivalda (kuri veikia gal jau šimtmetis) Šveicarijoje  sugriovė valstybę ar ją padarė turtingą ir nenugalimą?   Reikia gerai suprasti labai paprastą tiesą –  Negali valstybėje būti  santvarka, kuri yra nei demokratinė, nei  autokratinė.  Tarpusavyje besiriejančių grupuočių diktatūra yra pats didžiausias blogis, koks tik gali būti, nes jiems rūpi tik valdžia ir asmeninė nauda. jie dėl reitingų, dėl įtikimo rinkėjams, gali praskolinti, gali parduoti, gali velniai žino ką padaryti.  Svarbiausia išsilaikyti valdžioje, o po jų, nors ir tvanas.
          Prie autokratinės santvarkos tikriausiai negrįšime, tai lieka vienintelis, teisingas, perspektyvus kelias – DEMOKRATIJA , be išlygų, be klastočių – paprasta ir tikra – užtikrinanti Konstitucinį Tautos suverenitetą.
       
      
      

 16. gojus says:

  Algimantas tai norėtų per rinkimus pakeisti padėtį – teisiškai, taip kaip sistema jam nurodė kad galima būtų padaryti, jei kas pajėgtų… ~Tad tokiems kaip Algimantas publikacija neaktuali.
  Tačiau ir visumoj ji neaktuali, nes nūdienos kontekste prieš rinkimus ją galima mesti į tą pačią dėžę su popiergaliais, kurie prasideda paryškintomis frazėmis: pakelsim, pakeisi, refomuosim, nutrauksim… „Aukso veršyje“ gražiausiai tai atspindi Benderio šūkis „avtoprabiegom bjom pa biezdarožiju“.

 17. Myndė says:

  Atleiskit, gerbiamieji, bet rašinėjate pievas rimtais veidais. Kokia dar Šveicarija, kokia dar Konstitucija, savivalda? 99% bendrapiliečių visiškai pakanka to, kad šiandien galėtų maximoje nusipirkti vieni šlapiankos, kiti – geresnės dešros ir, dovanokit, tualetinio… Kas bus rytoj – rusai, lenkai, marsiečiai atskris – nesvarbu, svarbiausia, kad maximos tvarkingai dirbtų. VISKAS, tokia mūsų visuomenė ir nėra čia ko postringauti, gelbėtojus vaidinant.

 18. litvakas be barzdos ir plauku says:

  Kol zmogus nepasako esmes ,kad Lt visa zydu rankose ir visa likusi zeme ,cia tik tripciojiamas vietoje o as darysiu Ta ana ,tik mane prileiskite prie lobio ,aha Jonuk neitikinote primitiviu pranesimu.

 19. Ec says:

  Litvakai, kol kas yra situacija arba -arba. Jei Jonas tavęs neįtikino, ateis patikrinti gelbėtojai – socialliberalkonservatoriai

 20. Jonas Gediminas says:

  Gerai, Jonai, parašei. Pritariu, sveikinu ir dėkoju už aktyvią veiklą tikrosios savivaldos atkūrimo kryptimi.
  Skeptikams siūlyčiau paieškoti „Respublikos“ portale interviu su Punsko viršaičiu. Lenkijoje veikia tikroji savivalda valsčiuose (lenk. Gmina). Analogiška buvo ir tarpukario Lietuvoje, o taip pat ji veikia visose demokratinėse Europos šalyse: Vengrijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje, Švedijoje ir kt. Tik Lietuvoje 1994 m. Seimo „gudručiai“ panaikino savivaldos žemutinę pakopą.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top