Apie Didžiąją Lietuvą, jos rajonus, miestus bei Tautos valią

2011, 12 gegužės, 10:54 | kategorija Ideologija | 11 komentarų | peržiūrų 2 113 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

LIETUVA pagal iki šiol slėptus ir naikintus bet visgi atrastus pasaulio archyvų šaltinius gyvuoja 3850 m. Šiuos istorinius faktus patvirtinančius rašytinius įrodymus Ispanijos archyvuose atrado mūsų šviesuolė, gyvenanti Ispanijoje-Jūratė Statkutė de Rosales.Ji paskelbė, kad „Jordano kronikoje“ ir kituose autentiškuose istorijos šaltiniuose mes esame vienos iš didžiausių ir anksčiausiai Europos teritorijoje susiformavusios valstybės („karalijos“) palikuonys.

Šis istorinis faktas mūsų Tautos savimonei sukelia didžiulį jaudulį ir pasididžiavimą savo tauta-tai, ko ilgus šimtmečius neturėjome, kas buvo iš mūsų atimta .Taigi turime didžiuotis ir tai skelbti pasauliui, kad pagaliau būtų atskleista tikroji Europos žemyno tautų istorija.

paveikslėlis

Išlikę žemėlapiai patvirtina, kad Lietuva buvo viena iš didžiausių valstybių Europoje, o nuo XIV a. –pati didžiausia. Į ją įėjo dabartinė Baltarusijos ir Ukrainos teritorija, dalis Lenkijos ir Rusijos. 1569 m. Liublino unija Lietuva susijungė su Lenkija, suformuodama naują valstybę – Abiejų Tautų Respubliką,

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės Europoje nuolat užėmė apie 1 mln kv. kilometrų plotą. Tokia ji buvo ir Krėvos sutarties sudarymo momentu-1385 m rugpjūčio 14 dieną. , ne mažesnė išliko ir Liublino unijos su Lenkija sudarymo metu-1569 metais .

Gi Lenkijos karalystė tuomet pagal plotą buvo kur kas- iki 10 kartų mažesnė nei Lietuvos Didžioji kunigaikštystė, apimanti tik Krokuvos, Sandomiežo , Poznanės, Gniezno Kališo , ir keletą kitų nedidelių žemių. Tai faktai iš Lenkijos istorikų Jadvygos Kryžniakovos ir Ježy Ochmanski, knygos „Jogaila“,(2010 m. leidykla „Algimantas“ ) Čia mūsų namai, čia mūsų žemė jau beveik keturi tūkstančiai metų .

Todėl bet kokia polemika su sulenkėjusių vietos gyventojų, vadinamų „tuteišiais“ kalbančių pusiau baltarusiška kalba atstovais, aiškinančiais , kad „čia mūsų žemė“ reikėtų pavartyti žemėlapius. Taip vadinama „Abiejų tautų respublika“ buvo 3 kartus apiplėšta ir padalinta agresorių-Rusijos ir kitų valstybių. Nuo 1795 m. Lietuvos etnines žemes užgrobė Rusija. Tai kada gi šioje teritorijoje galėjo atsirasti Lenkijos piliečiai, jei čia Lenkijos niekada nebuvo? Ir kaip jie galėjo atsigabenti čia savo žemes?

Tai dėl to buvo ir yra klastojama LDK istorija, slepiama mūsų priešistorė, netgi Lietuvos mokyklose dėstoma Lietuvos istorija užima tik keltą pamokų, istorijos vadovėlius, rašo Lietuvos nemylintys žmonės. Istorijos ir Lietuvių kalbos institutai netiria tikrosios Lietuvos istorijos ir kalbos, kitaip kaipgi galėtų būti, kad pirminius Lietuvos valstybės priešistorės šaltinius atranda ir paskelbia jau garbingo amžiaus iškili moteris-Jūratė Statkutė de Rosales, kurios atradimais padarytais ir paskelbtais Lietuvoje dar prieš 4 metus, jokie institutai nesusidomėjo, arba užsienyje dirbantis jaunas profesorius –Aivaras Lileika , kuris užsienio archyvuose surado dešimtis tūkstančių pirminių šaltinių apie mūsų protėvynę , kurios vardas buvo-Sarmatija.

Sarmata tinginiams ir falsifikatoriams. Jų rašliavas senai reikėjo išmesti į istorijos šiukšlyną .Sarmata pseudoistorikams lenkams ir parsidavėliams lietuviams , kuriems trūko noro- ieškoti , proto- suvokti mūsų tautos dvasios didybę, žemių platumas, darbštumą ir padorumą. Visas pasaulis žino, kad mūsų kalba ir sanskritas-iš to paties šulinio. Kodėl gi praėjus 20 metų , kai nebėra rusų okupantų, nesurengta nei viena ekspedicija į sanskrito surašymo šalį-Indiją. Dėl ko valstybės skiriami milijonai kalbotyrai yra panaudojami nežinia kam, o išsamūs lietuvių-sanskritologijos tyrinėjimai neatliekami? Atrodė, iššoks iš krūtinės širdis , kai prieš pusmetį būnant Himalajų kalnuose išgirdome lietuvišką dainos melodiką ir dainuojamus žodžius :“Teka saulelė..“Juk kalbotyra-tai vienintelis raktas atrakinti mūsų tautos kilmės ir kultūros skrynią.

Česlovas .Gedgaudas knygoje “Mūsų praeities beieškant“ rašo:„Vis dar tebepelėja archyvų pakampėse seniausieji raštai, nors mūsų kultūros priešų nuolat neigiami ir kur tik proga, naikinami. Vis dar tebeiškyla iš bočių kapinynų jų vartoti ginklai ir padargai, kuriuos dabartiniai tų žemių gyventojai stengiasi savo naudai išaiškinti. Pagelbėk man, Kautynių Pone, tais ginklais atstatyti Tiesą. Viešpatie , atmink ir pagailėk savo Tauta, nors jinai Tave seniai pamiršo… .

Pirmojo pasaulinio ar bet kokio kito karo metais okupuotos žemės ir dėl to prievarta pakeistos valstybių sienos negali būti pripažįstamos istorinėmis , nes tokiomis nėra. Žydų valstybė, savo žemes ir valstybingumą praradusi keliems tūkstančiams metų, buvusi išvyta iš savo žemės, žydai , net du tūkstančius metų klajoję po pasaulį, atkūrė savo valstybę savo istorinėje vietoje, Otomanų imperijos 1844 m. verdiktu paskelbus žydų pakantumo aktą, suteikusiu jiems teisę grįžti į tėvynę ir tokiu būdu atgauti prieš kelis tūkstantmečius prarastas žemes.

Lietuvos etninės žemės prie Baltijos čia buvo ir bus visada. Tai patvirtina ir vienos iš seniausių pasaulio kalbų-lietuvių išlikimas. Nors ir labai sudraskyta ir apiplėšta, išliko Lietuvos žemių širdis (pažiūrėkite į žemėlapį-tai šiek tiek perkreiptos , matyt nuo iškentėto skausmo, širdies formos teritorija.).

Agresorių ir okupantų sukelti karai negali turėti jokios įtakos Lietuvos etninių žemių priklausomybei. Karo metu kieno nors vykdyta ekspansinė politika negali būti teritorinių pretenzijų pagrindu ir jokiai polemikai apie žemes nebūtų jokio reikalo , jei ne „paukščiai , dergiantys savo lizde“ ir kaip gegutės vaikai , siekiantys išstumti iš lizdo jį išauginusios ir išmaitinusios paukštės vaikus.

Mūsų istorikų , politikų ir žurnalistų nepilnavertiškumo kompleksas trukdo jiems aiškiai ir nedviprasmiškai duoti atkirtį bet kam, šmeižiančiam ir žeminančiam mūsų Didžią Tautą ir jos didvyrius. Tai jau darė Rusijos komunistai, lenkų šovinistai ir žydų rabinai į judošiaus sąrašus įrašę mūsų didvyrių –partizanų pavardes. Vargšai „Pinigų kartos „ žmonės viską daro už pinigus ir tik dėl pinigų, todėl jie Lietuvos žmonių nežadina ir nešviečia , nes jie gi negali dykai gaivinti dėl okupantų – istorijos klastotojų sunykusios mūsų tautinės savigarbos .Jie rašo, tiria, kuria tik pagal užsakymus ir tik tiems, kurie daugiau moka. Betgi Tautos dydį ir reikšmę lemia ne grobikų dėka sumažėjęs jos žemių plotas , bet tik Dvasia , tik žmonėse gyvenanti Kūrėjo dvasia. O Lietuvos žmonių dvasia nuo patirtų kančių, prievartos ir netgi dabartinės amerikoniškai-europietiškos antimoralės prievartinio brukimo tik stiprėja. Česlovo Milošo vizijos ir pranašystės apie tai, kad dvasinis atgimimas prasidės nuo tautos, kurios simbolis -baltas žirgas neturi kito kelio-tik išsipildyti.

Kažkoks Tamašauskas sumąstė sukurti Lietuvos etninėse žemėse „Vilenščyzną“, matyt, buvęs blogas mokinys ir tingėjęs perskaityti ankstesnių , nei 20 amžius istorijos vadovėlio . Sapaliojama net apie Vilniaus rajono autonomiją. Bet gi Vilnius-tai rajono vidurys, čia netgi kažkieno širdis atskirai nuo kūno palaidota. Niekas iki šiol “nepastebėjo“ labai paprastos aplinkybės, jog Vilniaus miestas taip pat yra Vilniaus rajono administracinėse ribose. Tačiau administracinis miestų ir rajonų atskyrimas yra sukurtas dirbtinai, siekiant sukurti daugiau biurokratų. Telieka Seimui priimti paprastą sprendimą, grąžinant dirbtinai atskirtus rajonų miestus į rajonų administracinių vienetų sudėtį ir bet kokia problema išnyks , nes Vilnius- daugiatautis miestas, bet jame dar neišnyko ir lietuviai. Tada nei mums, nei išėjusiems į geresnį pasaulį mūsų protėviams niekas nebepasiūlys integruotis savo tėvynėje

Dabar arčiau prie politikos: Lietuvos konstitucija ir Partijų įstatymas draudžia svetimų valstybių partijų veiklą .Tačiau Lietuvoje legaliai veikia mažiausiai 2 svetimų valstybių partijos- Lenkų rinkimų akcija ir Rusijos-Rusų aljansas . Tačiau Lietuvoje registruojama partija turi teisę vadintis tik Lietuvos partija . Todėl Lietuvoje negali būti nei lenkų, nei rusų , nei žydų partijos, nes pagal Partijų įstatymą Lietuvoje partijos gali burtis tik ideologiniu pagrindu. Šios partijos sukurtos valstybės skaldymo veiklai, piliečių kiršinimui tautiniu pagrindu , jų vadukai ir nariai atvirai deklaruoja teritorines pretenzijas. Tačiau kam ir kaip gali kelti teritorines pretenzijas Lietuvoje registruota partija? Tokių partijų įregistravimas reiškia ne ką kita, tik kad Lietuvos valstybė esą nesugeba apginti bei apsaugoti savo piliečių . Dėl šios priežasties būtina priimti valinius aktus, įpareigojančius perregistruoti jau veikiančias partijas ir uždraudžiant partijų steigimą ir veiklą kitokiais nei ideologiniais pagrindais, siekiant užkirsti kelią separatizmo skleidimui. Kitas neišvengiamas rinkimų įstatymo pakeitimas- atsisakant partinio sąrašinio balsavimo rinkimuose. Žmonėms nusibodo balsuoti „Už partijas“. Turime balsuoti už žmogų, kuris yra išlikęs žmogumi, o ne banknotu.

Ką daryti? Atsikratyti baimės. Atsisakyti žiūrėjimo į svetimas akis ir vizginimo uodega dėl galimos naudos, dėl partinių ar asmeninių interesų. Pagaliau atsisakyti tų subjaurotų „sulenkintų“ pavardžių su priesagomis _“Evič“ „-Ovski“ “ -avič“ “Nes negražiai skamba. Mes ne maža , mes didinga tauta ir didi valstybė. Tai patvirtino mūsų prezidentė, parodžiusi pagarbos ir orumo pamoką Obamai. Kas dar nepatikėjo, pažvelkite į žemėlapius, paskaitykite Česlovą Gedgaudą, pažiūrėkite Jūratės Statkutės de Rosales įrašus interneto svetainėje http://www.youtube.com/user/Lietuvai ar http://www.youtube.com/watch?v=qqMjhufTr1M .Apsilankykite lietuviškuose puslapiuose www. Sarmatas.lt . Paklausykite lietuviškų dainų.

Ir vėl Česlovas Gedgaudas: „ Kodėl mūsų istorijos vadovėliai pradeda jos rimtą aprašymą tik nuo Vytautinių laikų, Mindaugą laikydami „žiliausia senove“, kai Vakarų Europa tuo laiku jau turėjo 5-10 amžių didžiulius archyvus? Kodėl mūsuose tiems lengvai atsekamiems amžiams skiriama tik pora miglotai romantiškų puslapių, kai galima, pasirėmus Vakarų, Rasų, Bizantijos, Arabų, Skandinavų ir kitais labai gausiais ir nė kieno neginčijamais šaltiniais atstatyti 3000 metų mūsų praeitį?

Kodėl knygose ir periodikoje ta senovė apeinama tylomis, o jei kada ir pasirodo koks lyg ir praeities vaizdelis, tai jis skiriamas „vaikučiams“ ir pilnas nuvalkiotų šablonu, o jei kiek rimtesnis, vis dėlto nieko bendra neturi su buvusia aplinka, nes tėra šių dienų žmonių elgsenos ir galvosenos fotografija, papuošta tik „lokalinės spalvos“ vardais? Juk priešvytautinė mūsų istorija tiek sudėtinga ir taip giliai siekia senovę, jog tinkamai jai nušviesti ir dvylikos storų tomų nebūtų gana.

Tad kodėl?

Jogaila nukirto senos mūsų kultūros, papročių ir tikybos karščiausių gynėjų viršūnę, o lenkų vietininkai, užvaldę jų dvarus, mūsų liaudies akyse bajoro vardą surišo su engėjo ir tautos atsižadėjusio asmens sąvoka.

„Žemaičių ir Aukštaičių Dieve, Prūsų, Galindų, Kuršių Valdove, Liauduvių, Sėsnų, Tautonių, Tauringių, Varulių Viešpatie, Vanduolių Globėjau, Eiščių ir Upeningių Valdove, Vyčių – Gudų Karaliau, Jotvingių, Varingių ir visų Rasų Didysis Kunige, senovės Aukštrikių Teisėjau, Krivių – Krivaičių Pone, Vyties Vėliavų Karvedy, Lietos Taurojos Kūrėjau! Tavęs nuolankiai meldžiu, duoki žinių iš Tavo sklidino praeities aruodo, išminties ir mokslo, kuriais buvo laiminami mūsų pirmatakai, tinkamo balso, nusakant užmirštų laikų bylas. „ (Česlovas Gedgaudas-„Mūsų praeities beieškant „)

Aldona Birutė Jankevičienė

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 11

 1. Visoris says:

  Erdvės Lietuvoje man nedaug, – kur katalikai, slavai, žydai man nėra erdvės. Kur pagonys man nėra erdvės. Kur įvairios meditavimo grupės dažniausiai man nėra erdvės. Kur korumpuota įmonė ar įstaiga man nėra erdvės.
  Lieka mano protėvių Dievai, besilaikanti Lietuvos gamta, pavieniai žmonės, kai kurie renginiai. Lieka lietuvių senovinis paveldas, baltų protėviai, ansktyvosios ir šiuolaikinės technologijos. Lieka manyje ir Lietuvos Valstybė kokia norėčiau, kad būtų.
  Dažnai man atrodo, kad esu pasilikęs vienas su gamta, dievais, protėviais.
  Norisi gyvent ramiai, – augti bendraujant, dvasingėjant, siekiant aukštumų darbe. Toks, sisteminis, augimas Lietuvoje nepavyksta. Reikia kovoti už savo būvį, už išlikimą.

 2. Mindaugas says:

  Su tokiu požiūriu ir Mėnulyje bus sunku rasti sau vietą :)
  O man atrodo, kad Lietuvoje yra išlikę daug dorų nuostabių žmonių. Gal kai pats tapsi paprastesnis, galėsi juos pastebėti?

 3. Visoris says:

  Eina kalba apie bendruomenę. per 20 pastarųjų metų lietuviams nepavyko suburti kokybiškai ir galingai besireiškiančio judėjimo. Sudaryti tik Respublika pagal iš išorės primestus standartus.
  Pats, besivadindamas Mindaugu, turėtum suvokti, kad be vieningo, sutartinai veikiančių bendros pasaulėjautos žmonių susivienijimo neįmanoma išjudinti būtinų pertvarkymų. O tai nedarant kiti pradeda užvaldyti tokius pavienius žmones. Tai ir sakau kad, nėra tos erdvės, žmonių sambūrio, kuriame būtų galima sutartinai veikiant reikštis. Perkūnas liūdi tai stebėdamas… Bevaliais tapo jo žmonės. Nėra kaip jų pabudinti. Kiekvienas žiūri savęs, o ne Perkūno valios. Žmonėse išminties stoka. Ne gi ir lietuviams reikia juos telkiančio karaliaus Mindaugo..?

 4. Sarmatas says:

  Visori, negi manai, kad Perkūnas tik silpnas, kad negalėtų kažko pakeisti? Jei yra taip, vadinasi toks Perkūno sumanymas – turime patys prasirgti tuo virusu.

 5. Antanas says:

  Verkti lengviausia.O ka konkreciai mes kiekvienas atskirai padareme del savo Tevynes-Lietuvos?Viskas slypi mumyse-visa jega ir dvasia.Apsikroveme daiktais masinomis,namais,bet nuo to turtingesni dvasiskai netapome.Tapome godesni,tapome daiktu vergais.Per juos mes nebematome pacio svarbiausio-zmogaus.Turi pakisti mastymas.Tik tada ir visa kita susidelios i savo skirtas vietas.

 6. vitoox says:

  Gerb. Antanai, ar Jus esate Sarmatu Google Grupeje? Jei ne – butu malonu skaityti Jusu mintis ir diskusijas tenai. Kvieciu ir dekoju, jei prisijungsite.

 7. Visoris says:

  Esmė ta, kad daug kas priklauso nuo kiekvieno žmogaus valios. Žmogus gali rinktis Perkūno kelią. Tačiau neretai kitaip pasirenka.
  Todėl blaškosi lietuviai savo pasirinkimuose, nesuvokdami link kurt judėti.
  Šiame straipsnyje pateikti pavyzdžiai apie istorikus, kurie dėl negarbingų motyvų pasirenka klastoti istoriją. toks klastojimas dar labiau atitolina žmones nuo protėvių išminties, nes apsunkina ištakų supratimą. Perkūnas gali nubausti klaidinga kryptimi einančius, tačiau ar jam apskritai įdomūs tokie asmenys? Ar jam dar įdomi tokia tauta, kuri blaškosi apžavuose, geismuose, paklydimuose?
  Šiame blaškymęsi nėra Perkūno valios. tai tik pasiklydusių žmonių klajonės.
  Todėl sakau, kad trūksta daugumai lietuvių valios eiti Perkūno keliu. Žmonės renkasi savo žaidimus. Kam tokie žmonės reikalingi? Manau jie naudingi siekiantiems žmones pavergti.

 8. kupa says:

  Pirmiausia iš savo smegenų reikia išplėšti KRYŽIUOTĮ ir į savo širdį įsileisti SARMATĄ. Tai visko priežastis ir esmė.

 9. swastis says:

  Verkiame dėl garbingos praeities. Gražu begalo. O apie tai, kad išsiverkėm iš Eurisojūzo Lietuvos Žemės pardavimą dar 3 metams – nekalba niekas… Kas buvo, tas buvo. Mes esam dabar ir čia ir mus bando užkariauti galutinai mums neprieštaraujant. Po 3 metų, kai oficialiai bus leidžiama pardavinėti užsieniečiamas Lietuvos Žemę, paiškės, kad mes jos jau nebeturim. Viskas jau de facto parduota. Po 3 metų tai bus įteisinta de jure. O jūs vis apie praeitį didingą…:(

 10. linas says:

  Labai pritariu

 11. […] Sarmatija, Jonas Misevičius Kilmės šaknų beieškant: ar mes sarmatai?, Milvydas Juškauskas, Apie Didžiąją Lietuvą, jos rajonus, miestus bei Tautos valią, Jūratė Statkutė de Rosales Keturi tūkstančiai baltų istorijos metų, Ch. L. T. Pichel […]

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top