- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Ar dar galima lietuviui gyventi Lietuvoje?

Atgimk, Lietuva!
Neringa Jagelavičiūtė-Teišerskienė

Daugel knygų apie Tėvynės meilę prirašyta, daugel sudėta eilių ir poemų. Bet kas, lietuvi, gebėtų žodžiais išreikšti tą meilę, kuri tavo rusena širdy amžina ugnimi? [media id=45 width=500 height=400]

Tylų vakarą, dieną užmigdžiusį, ulba paukščiai. Žvaigždė Vakarė iš aukščių tau moja. O paukščiai tavos širdies giesmę atkartoja: Mama Lietuva, toks didžiai platus ir jaukus Tavasis glėbys, toks šiltas Tavo saulės delnas. Beribė Tavo sūnų dangų gelmė, toji mįslinga žydrynė, amžinatve aidinti. Skaidri Tavo upių ir ežerų daina, žaliosios gintarinės Baltijos vilnys. Ir medžių Tavųjų augumas, didybė ir atkaklumas. Mama Lietuva, Tavo glėby gera man būti. Gera čia gimti, gera užmigti, gera kartų kartomis vėlei sugrįžti. Tavojon žemėn, ant Tavo delnų, mano Gimtine – baltų vaikas esu. Balta mano šviesos prigimtis, amžinybę žadanti obelų žiedais. Tu, Mano Lietuva, man rojus esi – bekraštis sodas, nuo gilumų lig dausų man ir tik man pažadėtas. Čia gimstu, džiaugiuos ir kuriu – Dievo mintys lietumi lyg eilėmis sudėtos.
Rasos lašais apsiverki, Mama Lietuva, kai paliečia įsčias tavas mano pėdos. Kas juos surinks, jei ne aš? Kas Tavo meilę sugers, jei ne aš?
Ir kas, jei ne aš Tave išgodosiu? Kas tyriau už mane Tave apdainuotų? Taip tad myliu Tave, Mama Lietuva. Ir dar karščiau, kaip tūkstantis saulių – aš Tave apšviesiu.
Gal kas pamiršo. Gal kas užmigo. Tesisklaido sapnai, tesugrįžta Tiesa. Esi Tu didi Gimtinė mana.
Laimingi čia žmonės, žyniai tarp žynių. Išminčiai malonės neprašys iš dausų. Dievo galią per gamtą ir nuoširdžią maldą įvaldę gausybę sukurti mokės.
Turtingi mes esam. Sielos lobiais plačiais. Girių medžiais, upeliais, ežerais ir laukais. Tik tuo gyvas būsi, lietuvi kilnus. Tik taip vėl sugrįši Dievop į namus. Jo glėby po šia saule, po žydryne jaukia kuriam naują pasaulį.
Kilk atgimk, Lietuva!

straipsnio šaltinis: menoversme.lt
video šaltinis: sarmatija.lt