- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Seimo nutarimas dėl referendumo ir LR Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo

NUTARIMAS

DĖL REFERENDUMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO PASKELBIMO

2014 m. balandžio 10 d. Nr. XII-816
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsniu, 67 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 4, 9, 14 ir 15 straipsniais, n u t a r i a:

1 straipsnis.

Paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.

2 straipsnis.

Nustatyti, kad referendumas vykdomas 2014 m. birželio 29 d.

3 straipsnis.

Pateikti referendumui šį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto tekstą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2014 m. d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“

2. Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

47 straipsnis

Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.

Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“

3 straipsnis. 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 147 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja po 1 mėnesio nuo jo priėmimo referendume dienos.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja po 2 mėnesių nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos.

3. Lietuvos Respublikos Seimas per 2 mėnesius nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos konstituciniu įstatymu nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas“

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė

LRS.LT