Jaunojo propagandisto biblioteka: Karaliaučiaus tranzito sutartys

2022, 26 liepos, 7:30 | kategorija LPT | 1 atsiliepimas | peržiūrų 143 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

18-ą vyriausybė

Algis Džiugys | algis-dziugys.blogspot.com

Vis dar nesibaigiančioje Karaliaučiaus tranzito istorijoje labiausiai linksmina tai, kaip mūsų vyriausybė, 2022-06-17 įvedus Rusijos krovinių tranzito į Karaliaučių apribojimus, dabar teisinasi, kad esą jokių sutarčių nepažeidus, nes su Rusija buvo sudaryti viso labo įsipareigojimai tik dėl keleivių tranzito. T.y. mūsų vyriausybė bando mus įtikinti, kad mes esame bananų respublika ir kad per visą mūsų nepriklausomybės laikotarpį rusai per mūsų teritoriją vežiojo ką tik nori be jokio susitarimo su mumis.

Aišku, kad tokiais kliedesiais patikėjo tik partinis aktyvas ir kiti dabartiniai komsomolcai, o Briuselis nors viešai mūsų vyriausybę palaikė ir skystai paplojo už mūsų pasirodymą šiame cirke, tačiau užkulisiuose mūsų klounams už nevykusį numerį atskaldė tyliai riebių antausių. O paskui cirkas išvažiavo, bet klounai pasiliko. Deja, nes panašu, kad tai dar nepaskutinis mūsų klounų pasirodymas.

Iš to kas pasirodo viešumoje matyti, kad mūsų URM net iki šios dienos nežino, kokias sutartis su Rusija dėl Karaliaučiaus tranzito buvo Lietuva sudariusi ir kokie tebėra Lietuvos įsipareigojimai. Beje, Rusijai įvestos sankcijos pačios savaime nepanaikino Lietuvos įsipareigojimų Rusijai. Dabartės, mūsų sumišusi vyriausybė ir pasimetę propagandistai karštligiškai galvoja, kaip visą tą Karaliaučiaus tranzito reikaliuką užglaistyti, kad mažiau smirdėtų.

Tačiau tie pasiteisinimų kliedesiai, kuriuos girdime iš mūsų vyriausybės, reikalus dar labiau gadina, nes pamirštama, kad kokybiškai propagandai būtina žinoti ir tiesą, nes kitaip nepavyks sukurpti įtikinančio melo. Todėl padėkime mūsų propagandistams ir atskleiskime tą gilią Lietuvos sutarčių paslaptį, kad jie jaustų ribas ir suvisam neprasmegtų melo liūne. Taigi, jaunojo propagandisto bibliotekai galima pasiūlyti minimalų dokumentų rinkinėlį apie Karaliačiaus tranzitą:

1) 1991-07-29 buvo priimta ir nuo 1992-05-04 įsigaliojo “RUSIJOS TARYBŲ FEDERACINĖS SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIS DĖL TARPVALSTYBINIŲ SANTYKIŲ PAGRINDŲ“ [https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.97613], kurioje yra:

*) 11 straipsnis: „Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika reiškia savo ypatingą suinteresuotumą, o Lietuvos Respublika prisiima įsipareigojimą prisidėti prie palankių Kaliningrado srities ūkinio ir nacionalinio kultūrinio vystymosi sąlygų išsaugojimo. Šios sąlygos bus sureguliuotos specialiame Aukštųjų Susitariančiųjų Šalių susitarime.“

*) 14 straipsnis: „Aukštosios Susitariančiosios Šalys, užtikrindamos tranzitinius krovinių ir keleivių pervežimus per savo jūrų, upių uostus ir aerouostus, geležinkeliais bei automobilių keliais ir vamzdynais, sudarys specialų susitarimą dėl krovinių ir keleivių tranzito per savo teritorijas sureguliavimo be jokios diskriminacijos.“

Mokantis skaityti ir neturintis bėdų su teksto suvokimu pastebės, kad šiuose straipsniuose yra žodžiai „Lietuvos Respublika prisiima įsipareigojimą“ ir „bus sureguliuotos specialiame <…> susitarime„, iš kurių supras, kad yra dar bent vienas susitarimas, kuris tik papildo šitą esminę sutartį. Toks susitarimas buvo priimtas tuo pačiu metu, t.y.:

2) 1991-07-29 buvo priimtas ir nuo 1992-05-04 įsigaliojo „SUSITARIMAS TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR RUSIJOS TARYBŲ FEDERACINĖS SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS DĖL BENDRADARBIAVIMO EKONOMINĖJE IR SOCIALINĖJE-KULTŪRINĖJE RTFSR KALININGRADO SRITIES RAIDOJE“ [https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.131804], kuriame yra:

* 8 straipsnis:

„Šalys sudarys susitarimus dėl Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos transporto priemonių ir krovinių geležinkeliais ir plentais, oro trasomis, vandens keliais, vamzdynais, taip pat elektros energijos elektros linijomis tranzito sąlygų per Lietuvos Respublikos teritoriją, ir atitinkamai Lietuvos Respublikos – per RTFSR Kaliningrado srities teritoriją tranzito sąlygų.

Lietuvos Respublika garantuoja Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos liaudies ūkio krovinių tranzitinius pervežimus per Lietuvos Respublikos teritoriją, o Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika garantuoja Lietuvos Respublikos liaudies ūkio krovinių tranzitinius pervežimus per RTFSR Kaliningrado srities teritoriją, taip pat ir per kitus Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos rajonus be muito mokesčių.

Šio straipsnio nuostatos neapima karinės paskirties krovinių ir objektų tranzito, taip pat kitų karinių pervežimų klausimų.

Pavojingų krovinių pervežimo sąlygos bus nustatytos specialiame susitarime.“

Atskirai URM ekspertams pažymime, kad tame straipsnyje yra žodžiai, kad „Lietuvos Respublika garantuoja Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos liaudies ūkio krovinių tranzitinius pervežimus per Lietuvos Respublikos teritoriją“.

Tame susitarime taip pat rasime, kad „Šis Susitarimas sudaromas penkeriems metams. Jo galiojimas bus savaime pratęstas tam pačiam laikotarpiui, jeigu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki jo galiojimo pabaigos, nė viena Šalis raštu nepraneš, jog ji nori nepratęsti Susitarimo arba padaryti jame pakeitimus.“.

Negirdėjau, kad susitarimas būtų atšauktas, nepratęstas ar pakeistas.

Dėl gyventojų tranzito yra numatyta sudaryti atskirą susitarimą ir tai parašyta:

*) 7 straipsnyje:

„Šalys įsipareigoja sureguliuoti atskirame susitarime keleivių – asmenų, nuolat gyvenančių Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje, tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją sąlygas ir asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, tranzito per RTFSR Kaliningrado srities teritoriją sąlygas.“

3) Papildomai, 1999-06-29 buvo priimtas ir 2000-01-26 įsigaliojo „LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL ILGALAIKIO BENDRADARBIAVIMO TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONŲ IR RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITIES“ [https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.95932], kuriame yra 5 straipsnis:

„Prekių, kilusių iš vienos iš Šalių valstybės muitų teritorijos arba skirtų vienos iš Šalių valstybės muitų teritorijai, tranzitas per kitos Šalies valstybės teritoriją vyks nediskriminacinėmis ir ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei suteiktomis trečiosioms šalims, kaip tai yra numatyta 1993 metų lapkričio 18 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarime dėl prekybinių ir ekonominių santykių ir pagal GATT/PPO principus ir nuostatas.

Ši nuostata netaikoma tranzitui daiktų, gaminių ir prekių, kurių įvežimas, išvežimas ir tranzitas draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos ir/arba Rusijos Federacijos įstatymais ir/arba reikalauja specialių leidimų, jų tarpe specialios paskirties krovinių ir objektų, kurių tranzito klausimai šiuo metu reguliuojami atskirais dvišaliais susitarimais.“

4) Lietuvai stojant į ES, tarp ES ir RU 2002 metų lapkričio 11 buvo pasirašytas susitarimas dėl krovinių ir žmonių tranzito per Lietuvą („JOINT STATEMENT OF THE EUROPEAN UNION AND THE RUSSIAN FEDERATION ON TRANSIT BETWEEN THE KALININGRAD REGION AND THE REST OF THE RUSSIAN FEDERATION“ [https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/73188.pdf]). Susitarime yra net atskiras skyrius apie krovinių ir žmonių judėjimą:

*) „1. The parties acknowledge the unique situation of the Kaliningrad Region as part of the Russian Federation but separated from the rest of the Federation by other states. With the aim of further developing the strategic partnership between EU and Russia, the parties therefore agree to make a special effort to accommodate the concerns on both sides related to the future transit of persons and goods between the Kaliningrad Region and other parts of Russia, and to intensify their cooperation to promote the social and economic development of the region as a whole.“

*) „15. The Russian Federation and the European Union agree to continue discussions within the PCA framework on the appropriate technical modalities for the transit of goods.“

Užbaigiant, galima pagalvoti apie galimas prielaidas kodėl įvyko taip, kaip įvyko. Galimi variantai:

A) Vieni diletantai sudarinėjo sankcijų paketą. Diletantai todėl, kad kurdami sankcijas pamiršo apie Karaliaučiaus tranzitą. O kiti diletantai beatodairiškai puolė jį vykdyti. Diletantai todėl, kad

1) trūksta elementarios patirties teisėje ir politikoje,

2) arba, kad pagal savo esmę yra primityvūs vykdytojai, nes patys nesugeba savo galva mastyti. Kitaip sakant „liepki durniui melstis, tai jis galvą prasiskels“.

B) Galima įtarti ne diletantus, bet piktą vidinę valią bet kurioje stadijoje, t. y. įtarti kenkėjus Briuselyje ir/arba Vilniuje.

C) Galima įtarti piktą išorinę valią, kuri moka valdyti tuos diletantus, t.y. jai „naudingus iniciatyvius idiotus“.

Sunku tikėtis, kad vien diletantai dirba mūsų vyriausybėje.

Pavyzdžiui mūsų URM viceministras R.Karoblis prisipažino, kad apie Lietuvos įsipareigojimus Karaliaučiaus tranzitui buvo iš anksto pranešta Briuseliui:

https://www.facebook.com/raimundas.karoblis/posts/1772351959782897 .

Jei gerbiamas Raimundas sako teisybę, tai tada keista, kad Lietuva pasielgė taip, lyg tų įsipareigojimų net ir nebūtų buvę.

Kol kas Lietuva Kremliui neįdomi, o ir Karaliaučius dėl tranzito draudimo imitacijos nenukentėjo. Tačiau Rusijos okupacinei kariuomenei katastrofiškai trūksta karių Ukrainos fronte – Kremliaus propaganda vis dar nesugeba prisikviesti jaunimo savanoriais į karą.

O be pakankamai pagrįstos propagandinės isterijos Kremliui bus sunku suvaryti šauktinius į frontą, jau dabar jie turi bėdų su tuo.

Nepaisant rusų didelio pritarimo Putinui, jie patys nerodo didelio noro kariauti ir yra prieš mobilizaciją. Todėl Kremlius karštligiškai ieško nors kažkokių pasiteisinimų prieš savo visuomenę bent dalinei mobilizacijai. O Karaliaučiaus tranzito draudimas gali padėti Kremliui perlaužti visuomeninę nuomonę dėl mobilizacijos.

Todėl tokie mūsų vyriausybės triukai su tranzitu, kaip tik gali būti dar viena priežastis Kremliui pradėti masinę propagandinę isteriją Rusijoje tam, kad įtikintų savo liaudį Vakarų pasaulio nesugebėjimu laikytis sutarčių ir „padėties baisumu“, o tada jau oficialiai skelbti bent dalinę mobilizaciją. Apibendrinant, mūsų URM veiksmai labiau panašūs į provokaciją, ir jei Rusijoje bus paskelbta bent jau dalinė mobilizacija, tai bus galima įtarti kas prie to prisidėjo konkrečiais darbais.

Jaunas ir nepatyręs bei istorijos nežinantis propagandistas gali paprieštarauti, kad Putinui nereikia jokio preteksto. Tokiam naivuoliui priminsime, kad net Hitleriui karui prieš Lenkiją ar Stalinui Lietuvos okupacija prisireikė formalių pretekstų.

Tegu ir dirbtinai jų pačių sutvertų, bet formalūs pretekstai turėjo būti. Netolima istorija taip pat moko, kad Saakašvilio provokacija su Cchinvalio apšaudymu 2008-08-08 tapo svariu pretekstu Rusijai užpulti Gruziją pilna jėga.

Rusija net nebuvo už tai rimtai nubausta, nes formaliai gruzinai karą pradėjo pirmi, kas ir buvo pripažinta ES atskaitoje [https://www.reuters.com/article/us-georgia-russia-report-idUSTRE58T4MO20090930].

O mūsų valdžios Karaliaučiaus tranzito tokio lygio provokacijos irgi gali tapti casus belli, t.y. pakankama ir Rusijos požiūriu teisėta priežastimi Lietuvos okupacijai. Tikėtis, kad NATO tokiu atveju gins mus yra kiek naivoka, nes įdėmiai paskaičius NATO sutartį [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=lt], galima suprasti, kad tokios Lietuvos vyriausybės provokacijos gali tapti pakankama formalia priežastimi kai kurioms NATO šalims atsisakyti ginti Lietuvą. Kam tai naudinga?

Taigi, cirkas išvažiavo, o pasilikusiems klounams beliko apsispręsti kas jie yra: ar visiški diletantai, ar kažkam naudingi inciatyvūs idiotai, ar sąmoningi provokatoriai, vykdantys neaišku kieno užsakymus.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Vytas says:

    Labai abejoju, kad Kaliningrado tranzito blokada yra neapsiskaičiusių, bet valdžioje esančių, debilų sprendimo pasekmė. Manau, kad tai yra sąmoninga provokacija Rusijos atžvilgiu, neaiškus tik tos provokacijos užsakovas. Neaiški, žinoma, ir kiek Lietuvos valdžiagyviai susižėrė pinigėlių už tą provokaciją, bet viena aišku – tai nemaži pinigėliai. Keista, kad pagal viską šioje aferoje dalyvavo ir prezidentas su savo komanda. Tai kelia dar daugiau klausimų – „užsakovas“ turėjo būti ir pinigingas, ir galingas, ir įtakingas. Tad pamėginkime kiekvienas pagal savo sugebėjimus surasti nors mintyse tokį užsakovą.. Manau, pasirinkimas nėra didelis.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top