Valdas Anelauskas. PAKELK GALVĄ, LIETUVI ! ! !

2019, 30 liepos, 12:21 | kategorija LPT | 7 komentarai | peržiūrų 534 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Disidentas Valdas Anelauskas , šiandien gyvenantis JAV, rašo apie Lietuvą ir atskirai apie Vilnių, prie kurio vairo 18% rinkėjų valia atsirado liberalas Remigijus Šimašius su savo „komanda“, ir kaip jis mato situaciją valstybėje:

Dabar toks momentas Lietuvoje, kai partizanų, kalinių ir tremtinių vaikai tiesiog negalime tylėti, neturime teisės, mūsų tėvai mus iš kapų šaukia, nes tai, kas pastaruoju metu vyksta, jau yra tiesiog įžūlus pasityčiojimas iš visko, už ką jie kovojo ir kentėjo, iš visos mūsų tautos istorijos, iš mūsų laisvės kovų, iš mūsų didvyrių. Tai jau absoliučiai netoleruotina. Gana yra gana!

Kaip žinia, fizikoje yra toks trečiasis Niutono dėsnis, jog kiekvienam veiksmui visuomet būna atoveiksmis — reakcija. Na tai ir Šimašiaus įžūlumui turi gi pagaliau būti adekvatus atsakas. Kaip jis pasielgė, tam nėra ir negali būti absoliučiai jokio pateisinimo, už tai turi susilaukti atpildo.

Tačiau aš, kaip jau ne kartą sakiau ir rašiau, vis tiek kaltinu visų pirmiausia ne tautos išmatą Šimašių, o tuos, kas už jį balsavo ir išrinko Vilniaus meru. Juk niekas jų nevertė, su lazda už nugaros nestovėjo. Reiškia vilniečiai šiandien matyt ir tėra verti tik tokio mero.

Atrodytų, na kaip gi galima būtų balsuot už Šimašių? Kokiu besmegeniu turi būt žmogus, kad balsuot už Šimašių?! O balsuoja! Juk išties sveiku protu tai, atrodytų, apskritai nepaaiškinama ir nesuvokiama!

Šias kelias dienas aš beveik vien tik apie tai ir galvojau, ko Lietuva sulaukė, kur, po trijų dešimtmečių, dabar yra atsidūrusi mūsų tauta. Baisu net pagalvot, kad šitaip viskas apsisuko. Kas gi būtų galėjęs įsivaizduoti tada, kai lietuviai masiškai ėjo į visus tuos grandiozinius Sąjūdžio mitingus, 1988 ir 1989 metais, į Baltijos kelią, ar kada 1991 metais Vilniuje gynė Seimą bei televizijos bokštą, kad po 30 metų bus šitokia baisi padėtis Lietuvoje. Ir ne tik Lietuvoje.

Prieš tris dešimtmečius, kai komunistinė imperija TSRS sugriuvo, na tai tada gi jau manėm, jog ir komunizmas apskritai visam laikui pagaliau išnyks ir niekada jo pasaulyje daugiau niekur nebus. Tačiau jis ne tik, kad neišnyko, bet netgi labai sparčiai atsigavo, atsišviežino, įgaudamas jau visai kitokį pavidalą, ir dabar yra, sakyčiau, iš tiesų netgi stipresnis, nei kad buvo tas anas — „klasikinis“ jo variantas.

Europos Sąjunga dabar juk tikrai daugeliu atžvilgių tampa jau turbūt labiau komunistine, negu kad buvo Tarybų Sąjunga. Tada komunizmu pas mus net ir valdžia nelabai tikėjo, o dabartinis, šitas naujasis liberalistinis komunizmo variantas jau taip yra užvaldęs žmonių (ypač jaunų) sąmonę, kad daugelis jų, mano nuomone, yra gal net didesni komunistai dabar, nei buvo pats Leninas, ar Stalinas.  Esu su jais, tais dabartiniais, aš ir čia, Amerikoje, nemažai susidūręs ir tuo akivaizdžiai įsitikinau.

Tik dabar komunistais vadintis, aišku, jau nebemadinga, tai visokių kitokių yra priedangų. Seniau vadindavo „klasių kova“, o dabar kova už „toleranciją“, „mažumų teises“, „įvairovę“, „žmogaus teises“, „multikultūralizmą“, ir taip toliau… Patys save jie šiandien vadina „pažangiaisiais“, „liberalais“, „socialdemokratais“, „naująja kaire“, „antifašistais“, „žmogaus teisių gynėjais“ ir dar daugybe visokių vardų… Tačiau tikslas tai jų juk lygiai toks pats, kaip ir anais laikais, kaip ir anų „klasikinių“ bolševikų, būtent sunaikinti mūsų rasę ir civilizaciją.

Bet viskas kaip tik būtent šitaip ir buvo iš anksto suplanuota, kad „anas“ komunizmas, atseit, neva sugrius, ir visi galvosim, jog komunizmui jau apskritai galas, o tuo tarpu, lyg niekur nieko, ir išlįs šitas naujasis variantas, kokį dabar štai būtent beveik visur Europoje jau ir matome. Tame tarpe ir Lietuvoje.

Na, o kad šitas dabartinis komunizmas galutinai įsitvirtintų, irgi iš anksto pasirūpinta, tam baltųjų žmonių sąmonė atitinkamai ir modifikuota. Tas pagrindinai ir buvo daroma pastaruosius maždaug apie 60 metų, būtent keičiama žmonių sąmonė.

Pamažu įtikino Europoje bei Amerikoje daugelį (ypatingai jaunimo tarpe), kad viskas, kas dabar vyksta, yra labai gerai, kad šitaip ir turėjo būti, kad tradicinė kultūra ir moralė, tautos ir tautinės valstybės — tai praeities atgyvena, kad visur turi būti, kaip jie mėgsta vadinti, „margaspalvės visuomenės“, kad tautų ilgainiui išvis neturi likti, kad bet koks iš Afrikos į Lietuvą atklydęs negras gali (ir turi!) būti vadinamas „juododžiu lietuviu“, na ir taip toliau, daug pas juos yra visokiausių idėjų, kaip Europą ir visą mūsų baltąją rasę galutinai transformuoti…

Tas buvo suplanuota ir net aprašyta, prieš daugiau kaip šimtą metų, įžymiuosiuose „Siono išminčių protokoluose“, o paskui nuosekliai vykdoma, ko rezultatai šiandien jau daugiau nei akivaizdūs. Tokia pergalė Leninui ar Stalinui turbūt nebūtų galėjusi net prisisapnuot.

Taigi įvykdyta tikrų tikriausia revoliucija, perversmas baltųjų žmonių smegenyse. Daugelis jų dabar jau mąsto taip, kaip ir buvo norima, kad visi mes mąstytume. Čia lygiai kaip kad kompiuterį reikia pirmiausia užprogramuot, ką jis turi daryt, – žmogus programuojamas labai panašiai.

Ir tai yra, panašu, jų kerštas mums už taip vadinamą „holokaustą“, kad mes, atseit, juos žudėm, o dabar jie mus už tai išvis sunaikins, ir tautas ir visą rasę… Tegul mūsų žemes kiti pasiima. Baltųjų žmonių pasaulyje jau ir taip yra mažiau negu 10 procentų, tai kada mes visai išnyksim tikrai bus kam mums priklausiusiose teritorijose gyvent. Sakoma gi, kad šventa vieta tuščia nebūna…

Dabar jau tad toks lietuvių tautai pavojus iškilo, kokio išvis niekada mūsų istorijoje turbūt dar nėra ir buvę. Italų poetas Dantė kadaise rašė, kad:

karščiausios liepsnos pragare skirtos tiems, kurie per didžiuosius moralinius išbandymus laikėsi neutralumo“.

Būtent šiandien ir yra Lietuvoje kaip tik toks didysis išbandymo metas, kada Lietuvos patriotui abejingumas ir neutralumas turėtų būti absoliučiai nepriimtinas.

Todėl, kad, jeigu žmogus yra, atseit neutralus, tai gi jis jau savaime, pats to gal net ir nenorėdamas, atsiduria priešų pusėje, toleruodamas jų veiksmus.

Todėl, kad mūsų priešai šiandien ir siekia labiausia, kad būtent kaip galint daugiau žmonių būtų neutraliais, pasyviais, viskam abejingais.

Manau, sutiksit su manim, kad jokie išorės priešai nėra tokie blogi, kaip vidiniai, kurie yra savos tautos, savo Tėvynės išdavikai, kurie atidaro pilies vartus ir įleidžia vidun išorės priešus, puolančius tą pilį… Tai iš visų priešų ir yra patys blogiausi, patys pavojingiausi priešai, kurių ir reikia labiausiai saugotis.

Na o dabartinėje Lietuvoje tokių niekingų šabesgojų, kaip Vilniaus meras Šimašius, dabar tikrai yra gi nemažai, kas savą tautą išdavė, kas Tėvynei visaip šiandien kenkia, į pražūtį ją veda, tautai duobę kasa.

Jie būtent ir yra tie, kas šiandien Lietuvai kelia didžiausią grėsmę. Jie ir yra, kaip aš juos pavadinčiau, juodieji lietuviai, tik ne savo odos spalva, o dėl savo išties juodų darbų. Ir tikrai ne vien tiktai Šimašių aš čia turiu omeny, reikia žvelgti plačiau.

Tyčiojimasis iš tautai šventų dalykų — tai juk irgi sudėtinė „Siono išminčių“ plano dalis, ką visokie niekingi išgamos, ivaškevičiai ir vanagaitės, būtent kaip tik ir daro, už trisdešimt sidabrinių Judo šekelių mūsų priešams tarnauja.<

Reikėtų tad Lietuvos patriotams šiandien su jais ne diskutuot ar mandagiai derėtis, ne teisinantis prieš juos nuolat, ne stengtis jiems patikt ir įtikt, o labai aiškiai visiems mūsų tautos dabartiniams priešams pasakyt, kad, jeigu jiems nepatinka ir netinka mūsų vertybės, tegul pasiima savo vaivorykštines vėliavas ir nešdinasi iš Lietuvos, nors ir į Afriką.

Kodėl tūkstančiai gerų Lietuvos žmonių buvo priversti savo gimtąją šalį palikti, o štai visokie šimašiai Lietuvoje įžūliai smirdi ir Lietuvai kenkia? Reikėtų tad parodyt jiems, kiekviename žingsnyje savo tiesų ir aiškų požiūrį, kad degtų, liepsnotų Lietuvos žemė po jų kojomis…

Ir negali apskritai dabar būt jokių kalbų apie pakantumą ar kažkokį mandagumą. Partizanai prieš 70 metų apie mandagumą negalvojo, o paprasčiausia įspausdavo įkaitintu metaliniu antspaudu žvaigždę kolaborantui ant kaktos ir viskas, tas (ar ta) paskui iki gyvenimo galo turėjo su tuo gėdos ženklu jau ir vaikščioti.

Pamenu, buvo Kauno istorijos muziejuje toks antspaudas, dar vaikystėje mačiau. Na, o tie anų laikų kolaborantai tai juk ir buvo jie būtent, lygiai kaip ir dabartiniai šimašiai, tokie pat savos tautos išdavikai ir Lietuvos priešų tarnai.

Tada jie irgi sakydavo, kad „kitokią“ Lietuvą kuria, ne buržuazinę ir nacionalistinę, o tarybinę ir komunistinę. Taip ir šitie neokomunistai dabar varo kitokią propagandą apie „pilietinę valstybę“, „atvirą visuomenę“, toleranciją, žmogaus teises ir panašiai. Kai iš tiesų tos teisės jiems mažiausia rūpi.

Tiek tie buvo, ir šitie yra, tiesiog Lietuvos naikintojai. Tiesiogine žodžio prasme. Juk žodis „stribas“ tai ir atsiradęs buvo gi iš rusiško žodžio „istrebitel“, t.y. būtent naikintojas. Mano giliu įsitikinimu, šiandieniniai priešai netgi pavojingesni, nes tie anų laikų lietuviai-stribai tai gi būdavo dauguma tik prasigėrę kaimo bernai, kai tuo tarpu šiandien, štai, žiūrėkit, toksai yra net sostinės meras!

Visų šitų dabartinių tautos išgamų su anais stribokais nėra ką nė lygint… Šitie yra būtent, kartoju, pabrėžiu, yra žymiai, nepalyginamai klastingesni ir pavojingesni..

Arba jie mus nugalės, arba mes juos. Jokio vidurinio varianto, kažkokio kompromisinio taikaus sugyvenimo su priešais nėra ir negali būti. Reikia tą pagaliau visiems suprast.

PAKELK GALVĄ, LIETUVI ! ! !

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 7

 1. konkurencijos nėra says:

  Jūs, turbūt, manot, kad Šimašius pats sugalvojo ir liepė nuimt tą lentą? Jis juk tik sraigtelis dideliam mechanizme. Muzką užsako Briuslis ir VAŠINGTONAS!

 2. Po edgaras says:

  na ir durnas gi tu

 3. socialistas says:

  Nustebino Anelauskas savo tokia kundrotiška tryda. Proga susidaryti objektyvesnę nuomonę apie šį tipą.

 4. Alvydas says:

  O 21 a vadinti gatvę žmogaus vardu ar labai sąmoninga ? Ar to reik ? Dievinti žmogų ? Ar kažkiek pasigalvojat ?

 5. Myndė says:

  tinklapiukas eilinį kartą praleido progą…

 6. ome says:

  Lietuvis tai pakels, bet ar Anelauskas pagalvojo, kas tada perims proceso valdymą? Juk Anelauskas galvos pakėlime nedalyvaus, o vis toliau rašinės iš už užsienio.

 7. Rastis says:

  Nesitikėjau, kad Anelauskas sugebės šitiek nusigrybauti lygindamas liberastizmą su „komunizmu“ (kurio net niekada ir nebuvo, bet jis kaip tai „griuvo“). Net ir socializmas buvo tik sąlyginis – valdė nomenklatūra o ne tarybos. Kur jis mato liberastijoje visų lygių nemokamą išsimokslinimą, garantuotas darbo vietas ir būstą, mediciną, pensijas už kurias įmanoma išgyventi? O jau psichoseksualiniai nukrypimai anoje santvarkoje tikrai nebuvo toleruojami ir net šiaip palaidūnai smerkiami. Tai tas pat, kas katę pervadinti lape ir priskirti jai visus lapės bruožus – ir vištas ir triušius smaugia ir t.t. Kaži, ar jis ten amerikėje, kur socializmu niekad nekvėpėjo, nors vieną vietinių indėnų tautinę mokyklą yra matęs?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top