Artėjantis išsivadavimas po 2012 metų

2010, 9 spalio, 14:49 | kategorija Kelias | atsiliepimų (20) | peržiūrų 3 054 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Peržvelgus paskutiniųjų 900 metų žmonijos bylojimus galima pasakyti, kad žmonija nėra labai sąmoninga. Per šį laikotarpį Pasaulyje buvo daugybė karų, daugybė primityvaus jėgos rodymo prieš silpnesnį, kultūros ir jos paminklų naikinimo, nesveikos gyvensenos pavyzdžių.

Todėl dabartinis tiriamasis mokslas ir priėmė nuostatą, kad žmonės išsivystė iš kitų gamtos gyvų būtybių. Būtent gamtoje vyksta nuolatinė grobuoniška veikla, kai plėšrūnai gaudo grobį, o tie, kuriuos gaudo, stengiasi susirasti sau saugesnes buveines. Šiuo metu tarp žmonių taip pat susidarė Darvino teorijos atrankos dėsniai, kai dažnas žmogus jaučiasi viršesnis už kitas gamtos būtybes o gudresni užima vadovaujančias postus neretai pavergdami kitus.

Pagrįstai šioje aprėptyje kyla klausimas, – ar žmonėse yra prigimtinės doros, orumo, tvirtumo, atsakingumo, išmintingumo, garbingumo savybės? Panagrinėjus ankstyvąsias pasaulėžiūras galima teigti, kad šios savybės yra. Ankstyvosiose pasaulėžiūrose pabrėžiama būtina pagarba kitam žmogui, kitoms būtybėms, sąžininga elgsena. Vedinėse knygose Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita aiškinama, kad net dievų palaimintas ir galingasis privalo gerbti kiekvieną žemišką sutvėrimą ar dievišką esybę. Tuo pačiu reikia būti griežtu nusižengusiam dieviškai tvarkai, tam, kuris naudodamasis savo galiomis mėgina pavergti kitus.

Baltų pasaulėjautoje gausu padorios elgsenos pavyzdžių: nevalia šventoje girioje nulaužti šakelę, privalu gerbti kitatikį, išsakyto žodžio laikymąsis, jėgos prieš kitą naudojimas tik gynybiniais, išgyvenimo tikslais (todėl kovos įrankiai vadinami ginklais).

Dar vienas žmogų išskiriantis nuo gamtos būtybių dalykas yra jo transcendentalumas. Transcendentalumas puikiai atsiskleidžia ankstyvuosiuose šventraščiuose ir pasaulėžiūrose. Ten minima gebėjimai kiekviename reiškinyje įžvelgti sąsajas su dieviškumu, betarpiškas bendravimas su vėlėmis, dangaus šviesulių įasmeninimas, ryšio užmezgimas su dievais apeigų metu. Todėl keista, kodėl dažnam šiandienos žmogui tai jau sunkiai suvokiami dalykai.

Kitus šiandienos požiūriu daugeliui neįtikėtinus dalykus galima atrasti baltų elgsenoje. Baltuose buvo gausybė dainų, kiekvienu metų laiku dainuodavo skirtingas giesmes. Pavyzdžiui vyrai šienaudami pievoje sutartinai traukdavo šienapjūtės dainas. Galima tik įsivaizduoti kokie turėjo būti skambantys kaimai. Taip pat kiekvienas gyvenimo veiksmas būdavo apeigos dalis. Pavyzdžiui prieš nudobdami rūpestingai užaugintą ožį ar gaidį dainuodavo vardan šeimininko pasiaukojančio gyvūno dainą:

Ant tilto ožukas stovėjo, į vandenėlį žiūrėjo. Ar šviesios mano akelės, ar bus svotukam žvakelės? Ar stačios mano auselės, ar bus svotukam kardelės? Ar stačios mano kojelės, ar bus svotukam lazdelės?

Stovė oželis ant tiltelio ir įsižiūrėjo žalių žolelį. Mano akelės kai zerkolėliai, mano auselės kaip žirklalės, mano barzdelė kaip pušinėlė, mano rageliai vilkeliams baidyti, mano uodegėlė kaip šluotelė, gatvei šluoti bobom sėdėti, bobom sėdėti, vaikeliams bovytis.

Taip pat ankstyvosiose pasaulėžiūrose minimi žmonių gebėjimai pasiversti gyvūnais, bendrauti telepatiškai per atstumą, iš žaibų skaityti dievų valią, pagal dangaus šviesulių ir žvaigždynų išsidėstymą spėti ateitį.

Buvo suvokiami gamtos dėsniai, kad kiekviena gyvūnų rūšis turi savo globėja, savo intelektualųjį sergėtoją-dievybę. Pavyzdžiui bičių dievybė neleidžia pasiklysti bitėms pievose, padeda rasti savo vietą bičių bendruomenėje. Paukščiai išskridę į šiltus kraštus sėkmingai grįžta atgalios. Net vėžiagyviai geba sėkmingai keliauti kur jiems palankiau. Gyviai nemąsto, jie tiesiog siunčia signalus savo dievybei, o dievybė grąžina žinią kur judėti. Tai vyksta nenutrūkstamai ir betarpiškai.

Neįtikėtini dalykai atsiveria nagrinėjant runas. Runos ne vien tik žymėjimo sistema, kiekviena iš jų turi savo bruožus, savybes. Todėl runomis burdavo. Jos buvo naudojamos metskaitliuose, jomis vaizduodavo laiko atkarpas. Futark (Putark, Patark) runų išdėstymu pasakojamas Visatos atsiradimas.

Todėl niekaip negalima teigti, kad žmogus išsivystė iš gamtos būtybių. Šiandienos žmogaus gyvensena savo dėsningumais daugeliu atvejų panašesnė į gyvūnų būdą nei ankstesniojo žmogaus, kurio kasdieninėje veikloje reiškėsi transcendentalumas. Pirmykštis, tik ką iš beždžionėti išsivystęs negalėjo išgalvoti transcendentalumo, visuomeninių elgesio normų.

Remdamasis aukščiau išdėstytomis samprotavimais teigiu, kad:

 1. žmonės nėra visiškai žemiškos būtybės, mes esame ateiviai Žemėje;
 2. jei žmonės ateiviai žemėje, tai ir kitos nežemiškos būtybės gali atvykti į Žemę;
 3. Žemė savo gyvybės pavidalų įvairove yra išskirtinė planeta Visatoje.

Štai, dabar metas užsiminti ir apie artėjantį išsivadavimą po 2012 metų. Norint suvokti kas tas išsivadavimas, svarbu suvokti iš ko ir kaip reiktų vaduotis. Akivaizdu, kad visi žmonijos praeitis svarbiausi įvykiai yra sąmoningai slepiami ir klastojami. Todėl kertinius dalykus išdėstau taip:

 1. tarp atskirų žmonijos rasių yra didžiuliai genetiniai, kultūriniai, kalbiniai skirtumai; neįmanoma išvesti dėsningumų, pagal kuriuos būtų galima teigti, kad visi žmonės turėjo tuos pačius protėvius;
 2. žmonės, prieš atvykdami į Žemę, jau turėjo išvystytą raštą ir kalbą; nėra įrodymų, kad buvo pirmykščiai raštas ir kalba; visoje Europoje aptinkami radiniai su runomis atskleidžia, kad indoeuropiečiai nuo pat galų iki galindų anksčiau turėjo vieningą runų raštą; įžanginis straipsnis apie tai;
 3. baltų kalba yra arčiausiai indoeuropiečių prokalbės; todėl lietuvių kalba yra labai vertingas žmonijos paveldas.

Štai, kyla klausimas, – kodėl didžioji dalis žmonijos visa tai užmiršto? Panašu, kad prieš tūkstantmetį tie dalykai dar gana plačiai buvo žinomi. Pavyzdžiui baltuose yra dainos, apie protėvius esančius už žalvario vartų, už debesėlių (latviškai debess – dangus): oi toli toli tolumėla, toli mano giminėlė už debesėlių; siūčiau ten paslalį ir mielą tarnalį, kad pribūtų tėvutėlis šį vakarėlį; oi nėr man paslalio nei mielo tarnalio, nepribuvo tėvutėlis šį vakarėlį.

Panašu, kad kažkokia didelė jėga privertė žmoniją užmiršti kas jie iš tikrųjų yra, kokia jų prigimtis ir gebėjimai. Pasakojama, kad dabar beveik visa Žemė tarsi apraizgyta žmonių gebėjimus slopinančiu tinklu tam, kad mes taptume tik sraigteliais kažkieno išgalvotoje santvarkoje, kad elgtumėmės kaip kokie protingieji gyvūnai. Pažvelgus plačiau peršasi išvada, kad Lietuvos kunigaikštystės laikais tos šventos giraitės, šventos vietos buvo priemonės žmogaus transcendentalumui palaikyti, bendrauti su savo protėviais esančiais už debesėlių, su savo dievais. Tačiau tos grobuoniškos jėgos kariaunos teutonų, mongolų pavidalais stengėsi žūt būt visa tai sunaikinti, kad nebeturėtumėme priemonių palaikyti savo auštesniąją esatį. Yra užrašytų padavimų, kad Perkūnas gyveno Žemėje ant aukšto dvasinio kalno, globojo savo žmones, tačiau nebelikus priemonių palaikyti su juo ryšį Jis pasitraukė į kitą Visatos vietą.

Pasigirsta teiginių, kad tai stipresnis dievas nugalėjo silpnesnį. Tačiau teigiu kita, kad tikrajam žmogui yra svetima tuščiažodžiavmai, apgaulingos gudrybės, negarbingi elgesys, silpnesnio pavergimas. Tiesiog tyram žmogui nepažinu yra apgaulės, parsidavimai. Visi šie žmonės pasitraukus Perkūnui tapo baudžiauninkais. Jei norėdavai pereiti į ponų luomą, reikėjo užsiiminėti niekšybėmis, priimti atitinkamą jų praktikuojamą religiją.

Yra įdomių įrodymų apie Kristų. Teigiama, kad vis tik Kristus gyveno kažkur prieš 800 metų. Jis buvo tikrasis žmogaus įsikūnijimas. Skelbė tiesas tiems, kurie išklysdavo iš doros, garbingumo kelio. Dabar jis vaizduojamas kaip prikaltas prie kryžiaus tarsi simbolizuodamas visos žmonijos įkalinimą, jos aukštesniųjų gebėjimų sukaustymą.

Tad 2012 metai žmonėms suteikia viltį atsibusti. Yra požymių kad dieviška Visatos jėga sutraukys žmoniją įkalinusį tinklą ir tiems, kurie dar išliko žmonėmis, atsinaujins galimybė naudotis savo transcendentiniais gebėjimais, vėl betarpiškai bendrauti su savo žvaigždyne esančiais protėviais ir jų žemiškomis vėlėmis, savo dievais. Susitvarkys visuomeniniai santykiai, žmonės didžiąją dalį savo laiko galės paskirti kūrybai, meditavimui, transcendentinei veiklai.

Mindaugas Lučka

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 20

 1. liudas says:

  Pats straipsnis tikrai neblogas. BET sis puslapis yra skirtas tam kad sukelti judejima visuomeneje, priversti atsibusti pati pilieti, o vien jau pats pavadinimas pasako BEREIKALO atsibudai viskas savaime susitvarkys….., visa kita tikrai geras straipsnis, bet tikrai dabar ne laikas ir ne vieta sakyti kad 2012 metais arteja issivadavimas, kazkokios jegos viska sutvarkys ir vel visi gyvensim laimingai, kas lietuvoje dabar labai populiaru – kam eiti ka nors daryti jai kiti gali tai padaryti ir tai kaip nors issispres. Toks pasakymas nuramina ir vel leidzia buti pasyviam ir kazkoko laukti. Zodziu straipsnis geras bet tikrai ne siam laikui ir ne siam puslapiui ziurint i jo tiksla. MANO NUOMONE TOKIA….

 2. Algimantas Skrabulis says:

  Labai gaila, kad autorius bando mus įtikinti, kad kad mokslas tai tik pasakėlės, ir visa kas mus supa,pagamino ir sukūrė ateiviai. Labai labai gaila kad mes tuojau save priversime matyti kad mes esame savimi patenkinti ir išmintingiausi. Ir nieko mus veikti nereikia . Kaip biblijoi- nesirūpinkit maistu ir gėrimu kas jus atvedė į šį pasaulį tas jus ir pavalgdins ir pagirdys ar padangių sparnuočius kas paliko badauti ?? jie nesėja nei pjauna , bet už juos pasirūpinta , mat aukščiausias ir tai apgalvojo nepaliko juos be ėdesio be vandens.
  Kas liečia dora ir tvarka tai aukščiausioji materija savo materijos egzistencijos dėsniais ir dėsningumais užkodavusi materijos progresą evoliuciją. Ir nereikia būti šamanais ir ir niekinti Darvino evoliucijos teoriją.
  Gyvybės misija – kurti sąmonės formas, per kurias materija galėtu atpažinti ir kontroliuoti save ir formų įvairovėje nepaliaujamai didintu materijos tobulėjimo greitį.

 3. arijus says:

  tikrai neblogas straipsnis, siek tiek nustebino, kad atradau lietuviskam tinklapyje, tikiu, kad yra ir daugiau zmoniu Lietuvoje, kurie supranta, kad ilgus simtmecius zmonija buvo ziauriai apgaudinejama ir isnaudojama, o tiesa buvo slepiama ir visom isgalemis slepiama, taciau vis daugiau zmoniu atsibunda, kai kurie leciau, negu kiti.
  nemanau, kad autorius teigia, jog nieko nereikia daryti, ir kad viskas savaime issispres-priesingai, pateikiami faktai apie baltus kaip tik sako: atsisukite i savo TIKRA istorija, kuria nuo jusu slepe, pajuskite pasididziavima savo saknimis ir nebukite avinzmogiai ( yra toks labai taiklus zodis anglu klb.: SHEEPLE – sudurtinis tarp sheep ir people-avys ir zmones, lietuviskai nerandu tokio tikslaus savo prasme zodzio ).
  del darvino teorijos, tai ju buvo visokiausiu, geru ir durnu, tai sita yra tiesiog idiotiska, bet jei kas nori ja tiketi-tegul tiki, reiskia ju proteviai ir buvo bezdziones, bet as saves tikrai negaliu is ju keldinti !
  tikiu, kad zmones nebus sheeple, o bus tikri ZMONES, nustos klupeti pries juos pavergusia kabala, nesvarbu, kokiu pavidalu ir kaip itikinamai ji visiem meluotu, ir sukurs sau ir savo vaikam bei anukam toki pasauli, del kurio nebus jiem geda.
  Geda pirmiausiai patiem pries save. NEBUS GEDA!!!

 4. Sarmatas says:

  Tai kad pats Darvinas paneigė savo teoriją. O ir banginė genetika darvinistams turi daug klausimų be atsakymų. Šią teoriją pasigavo ir įkyriai mums perša beždžionės (žmonės, netekę jan energijos, galima sakyti, be sielos).
  O daryti, tiksliau, vykdyti savo pareigas mes turime. Svarbiausia jų – gyventi darnoje su gamta. Nemanau, kad yra kažkokios materijos evoliucijos. Vedose pasakyta, kad gyvata praeina visas medžiagines formas – nuo mineralinio pasaulio iki žmogaus.

 5. Kindziulis says:

  Vedos yra teisingos tik va interpretatoriai (vedagorai) ar yra teisus?

 6. Kindziulis says:

  Daug informacijos galima rasti http://www.via-midgard.info
  Čia galima rasti ir trexlobovo fanų ir Levashovcu ir KOBistų ir kitu krypčiu :) Sėkmės.

 7. Sarmatas says:

  Visiškai teisingai Kindziulis pastebi: Vedos yra teisingos tik va interpretatoriai (vedagorai) ar yra teisus?

  Būtent dėl to ir reikia vadovautis sveiku mąstymu. Vedos – tik viena dedamųjų.

 8. Kindziulis says:

  Pastebėjau, kad puikiai veikiantis ginklas yra „sureikšminimas“ pvz: yra paprasti pingvinai, bet yra ir karališkieji :) ir jei mums sako, kad esame karališkųjų pingvinų palikuonis, kad esame kažkuo išskirtiniai, tai manau yra naudojamas kaip tik tas ginklas. Gal netyčia Lietuvoje pastebėjote panašių reiškinių per pastaruosius 20 metų? :)

 9. Sarmatas says:

  Nemanau, kad susireikšminimas yra puikus ginklas. Nebent tiems, kas nori žmogiškumą asmenyje užmušti.

 10. Titanas says:

  Čia nepanašu į sakymą, kad reikia kažko laukti. Manau, kad norima pasakyti, kad reikia ruoštis išsivadavimui. turim pasitikti išsilaisvinimą būdami pasiruošę. Kad žinotume kaip elgtis nuo pat pirmų laisvės pradžios dienų.
  Sėkmės pasiruošime. Laiko dar yra. Paskubėkim, nes vėliau gali būt per daug vėlu…

 11. Titnagas says:

  VISKA reikia vadinti tikrajsiais vardais skaitykit SLOVINTOJU ARIJU VEDAS jau pries 111 000 metu musu proteviai zinojo kas bus o mums paliko VEDAS, tik atsargiai satanistai nesnudzia jau kuria vEdizmo centra ar dar kazkaip ji vadins rodos mieste kovnoj Kauneliai ikurineja , nepament buvo toks stalino draugelis Trockis trakietis.., satanistai megsta pasivadinti miestu vardais i kur atsikrausto ar is kur isvaromi , tipo Sirvinskas atseit sirvintu gyventojas tik neabejokit visu ju teviske nuo jeruzalimkos ir dievas ju sataba o gibklas melas . Skaitykit susipazinkit patys, lietuviskai dar ne greit bus isversta ; http://www.slavianin.ru http://www.perunica.ru ;http://audiovedy; http://darislav.com

 12. Guido says:

   oi,tik nereikia čia mums brukti kremliaus imperialistų ir slavų  fašistų internetinių puslapių

 13. Titnagas says:

  Guido matomai yra murzininkas- nes jie puola prilipdyt visiems emblemas kas ne su jais( tipo nesiaurietis reiskia nebaltasis..), puszydis A Hitleris ( jau buvo kitaip padalines baltaja rase i blondinus ir nebondinus) suprask visi kiti untermensh- nezmones, tik aisku kad abu tikrai vargiai tinka savo sukurtiems tautu ivaizdziu portatipams anas TIKRAS prozydis, sis jau tokiame amziuje plikas???? TAI 100 PROCENTINIS DEGENERATYVUMO POZYMIS- ankstyvas isplikimas tai aiskus irodymas dydziuolio zydisko kraujo kiekio asmenyje, tai deja tendencinga na rusu „rusams fasistams“ vadovauja Zirinovskis , Kasparovas ir Limonovas tie tikrai neslepia kad yra vienos tautos … . Sis portalas is principo fasistinis nes kisa minti kad Sarmatai- tai kazkokie mistiniai lietuviai- suprask ideja kad vytautas girde arklius suriu juodosisos juros vandeniu jau nebeveikia- tik kvailis nesuvokia kad arklys negeria suraus vandens… Slavai zodis reiskia rusu kalboje tik vienintele Garbintojai , nes musu proseneliai garbino Dievus Perkuna,, Tarcha, ir t.t. laike save Dievu vaikais, priesingai nei krikscionys, musulmonai, judejai,.. laike save dievu kuriniais, nuosavybe, t.y. rab bozij, dievo tarnas, avele,..keleklupsciavo, prasinjo ju visko, bijojo ju ir zude ju garbei ir t.t. Jie nesuprato mus proseneliu ir visus vadino SLOVINTOJAIS – dar tarpukary lietuviai dainavo karo daina “ ..Slauni vyrai buva…“ ne garbingi ne slovingi , o TIKRU MUSU PROKALBES ZODZIU SLAUNI, zydas Jablonskij (ar jis galejo moket lietuviu kalba???) turejo tik viena uzduoti kiek galima „isvalyt “ – kalba nuo „rusicizmu“,- ta pati dare ir kiti tos pacios isrinktosios tautos „kalbininkai“ valydami sistemindami kitas kalbas- TIKSLAS VIENINTELIS – KUO LABIAU KALBINIU BARJERU SUSKALDYTI RASE i atskiras tautas, lietuvius su latviai net pervadino kazkokiu keistu baltu pavadinimu baltaja rase padalino i indoeuropiecius- juokas o kas yra tarp indijos ir europos- AZIJA tai jie priklauso ar ne ….Susimastyk salia slovintoju- slavu rasydams zodi fasistas-tai as tau sakau lietuvis. SEKMES

 14. Kindziulis says:

  Nėra ko norėti, kad žmonės blaiviai mastytų. Kiek pinigų buvo išleista mūsų smegenų perinstaliavimui per visokias organizacijas ir jų programas, liberalumo idėjas. Ir toliau procesas vyksta su dar didesniu pagreičiu. Labai tikiuosi, kad tiesa kaip yla kada nors išlįs iš maišo.

 15. Violeta says:

  Dekoju uz nuostabu straipsni.Tai tikrai tiesa….nes daugelis sviesuoliu ,maju isminciu ta pati sako.
  http://www.youtube.com/watch?v=xzdlVnrHkNM
  stai ir kosminiai broliai mums raso laiskus javu laukuose.!

 16. Juozas says:

  kazkaip be angliskai-jankisko zodzio ir cia nesugebejai issiversti,na tarnauk verge,tarnauk

 17. Juozas says:

  jo matosi koks tu kaimieti tolerantiskas,supratau,kad tave jankiu verge uzgavo jog puslapiai ne jankiski,o rusiski,tai tu kaimieti esme ziurek,o ne kokia kalba parasyta

 18. Valdas says:

  Prašome pataisyti klaidą – „Yra įdomių įrodymų apie Kirstų“

 19. Zemaitis says:

  Musu pirmamotinines tautos ARIJAI, DARIJAI,CHARIJAI.

 20. ginte says:

  Nuostabus straipsnis!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top