- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Artėjantis išsivadavimas po 2012 metų

Peržvelgus paskutiniųjų 900 metų žmonijos bylojimus galima pasakyti, kad žmonija nėra labai sąmoninga. Per šį laikotarpį Pasaulyje buvo daugybė karų, daugybė primityvaus jėgos rodymo prieš silpnesnį, kultūros ir jos paminklų naikinimo, nesveikos gyvensenos pavyzdžių.

Todėl dabartinis tiriamasis mokslas ir priėmė nuostatą, kad žmonės išsivystė iš kitų gamtos gyvų būtybių. Būtent gamtoje vyksta nuolatinė grobuoniška veikla, kai plėšrūnai gaudo grobį, o tie, kuriuos gaudo, stengiasi susirasti sau saugesnes buveines. Šiuo metu tarp žmonių taip pat susidarė Darvino teorijos atrankos dėsniai, kai dažnas žmogus jaučiasi viršesnis už kitas gamtos būtybes o gudresni užima vadovaujančias postus neretai pavergdami kitus.

Pagrįstai šioje aprėptyje kyla klausimas, – ar žmonėse yra prigimtinės doros, orumo, tvirtumo, atsakingumo, išmintingumo, garbingumo savybės? Panagrinėjus ankstyvąsias pasaulėžiūras galima teigti, kad šios savybės yra. Ankstyvosiose pasaulėžiūrose pabrėžiama būtina pagarba kitam žmogui, kitoms būtybėms, sąžininga elgsena. Vedinėse knygose Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita aiškinama, kad net dievų palaimintas ir galingasis privalo gerbti kiekvieną žemišką sutvėrimą ar dievišką esybę. Tuo pačiu reikia būti griežtu nusižengusiam dieviškai tvarkai, tam, kuris naudodamasis savo galiomis mėgina pavergti kitus.

Baltų pasaulėjautoje gausu padorios elgsenos pavyzdžių: nevalia šventoje girioje nulaužti šakelę, privalu gerbti kitatikį, išsakyto žodžio laikymąsis, jėgos prieš kitą naudojimas tik gynybiniais, išgyvenimo tikslais (todėl kovos įrankiai vadinami ginklais).

Dar vienas žmogų išskiriantis nuo gamtos būtybių dalykas yra jo transcendentalumas. Transcendentalumas puikiai atsiskleidžia ankstyvuosiuose šventraščiuose ir pasaulėžiūrose. Ten minima gebėjimai kiekviename reiškinyje įžvelgti sąsajas su dieviškumu, betarpiškas bendravimas su vėlėmis, dangaus šviesulių įasmeninimas, ryšio užmezgimas su dievais apeigų metu. Todėl keista, kodėl dažnam šiandienos žmogui tai jau sunkiai suvokiami dalykai.

Kitus šiandienos požiūriu daugeliui neįtikėtinus dalykus galima atrasti baltų elgsenoje. Baltuose buvo gausybė dainų, kiekvienu metų laiku dainuodavo skirtingas giesmes. Pavyzdžiui vyrai šienaudami pievoje sutartinai traukdavo šienapjūtės dainas. Galima tik įsivaizduoti kokie turėjo būti skambantys kaimai. Taip pat kiekvienas gyvenimo veiksmas būdavo apeigos dalis. Pavyzdžiui prieš nudobdami rūpestingai užaugintą ožį ar gaidį dainuodavo vardan šeimininko pasiaukojančio gyvūno dainą:

Ant tilto ožukas stovėjo, į vandenėlį žiūrėjo. Ar šviesios mano akelės, ar bus svotukam žvakelės? Ar stačios mano auselės, ar bus svotukam kardelės? Ar stačios mano kojelės, ar bus svotukam lazdelės?

Stovė oželis ant tiltelio ir įsižiūrėjo žalių žolelį. Mano akelės kai zerkolėliai, mano auselės kaip žirklalės, mano barzdelė kaip pušinėlė, mano rageliai vilkeliams baidyti, mano uodegėlė kaip šluotelė, gatvei šluoti bobom sėdėti, bobom sėdėti, vaikeliams bovytis.

Taip pat ankstyvosiose pasaulėžiūrose minimi žmonių gebėjimai pasiversti gyvūnais, bendrauti telepatiškai per atstumą, iš žaibų skaityti dievų valią, pagal dangaus šviesulių ir žvaigždynų išsidėstymą spėti ateitį.

Buvo suvokiami gamtos dėsniai, kad kiekviena gyvūnų rūšis turi savo globėja, savo intelektualųjį sergėtoją-dievybę. Pavyzdžiui bičių dievybė neleidžia pasiklysti bitėms pievose, padeda rasti savo vietą bičių bendruomenėje. Paukščiai išskridę į šiltus kraštus sėkmingai grįžta atgalios. Net vėžiagyviai geba sėkmingai keliauti kur jiems palankiau. Gyviai nemąsto, jie tiesiog siunčia signalus savo dievybei, o dievybė grąžina žinią kur judėti. Tai vyksta nenutrūkstamai ir betarpiškai.

Neįtikėtini dalykai atsiveria nagrinėjant runas. Runos ne vien tik žymėjimo sistema, kiekviena iš jų turi savo bruožus, savybes. Todėl runomis burdavo. Jos buvo naudojamos metskaitliuose, jomis vaizduodavo laiko atkarpas. Futark (Putark, Patark) runų išdėstymu pasakojamas Visatos atsiradimas.

Todėl niekaip negalima teigti, kad žmogus išsivystė iš gamtos būtybių. Šiandienos žmogaus gyvensena savo dėsningumais daugeliu atvejų panašesnė į gyvūnų būdą nei ankstesniojo žmogaus, kurio kasdieninėje veikloje reiškėsi transcendentalumas. Pirmykštis, tik ką iš beždžionėti išsivystęs negalėjo išgalvoti transcendentalumo, visuomeninių elgesio normų.

Remdamasis aukščiau išdėstytomis samprotavimais teigiu, kad:

  1. žmonės nėra visiškai žemiškos būtybės, mes esame ateiviai Žemėje;
  2. jei žmonės ateiviai žemėje, tai ir kitos nežemiškos būtybės gali atvykti į Žemę;
  3. Žemė savo gyvybės pavidalų įvairove yra išskirtinė planeta Visatoje.

Štai, dabar metas užsiminti ir apie artėjantį išsivadavimą po 2012 metų. Norint suvokti kas tas išsivadavimas, svarbu suvokti iš ko ir kaip reiktų vaduotis. Akivaizdu, kad visi žmonijos praeitis svarbiausi įvykiai yra sąmoningai slepiami ir klastojami. Todėl kertinius dalykus išdėstau taip:

  1. tarp atskirų žmonijos rasių yra didžiuliai genetiniai, kultūriniai, kalbiniai skirtumai; neįmanoma išvesti dėsningumų, pagal kuriuos būtų galima teigti, kad visi žmonės turėjo tuos pačius protėvius;
  2. žmonės, prieš atvykdami į Žemę, jau turėjo išvystytą raštą ir kalbą; nėra įrodymų, kad buvo pirmykščiai raštas ir kalba; visoje Europoje aptinkami radiniai su runomis atskleidžia, kad indoeuropiečiai nuo pat galų iki galindų anksčiau turėjo vieningą runų raštą; įžanginis straipsnis apie tai;
  3. baltų kalba yra arčiausiai indoeuropiečių prokalbės; todėl lietuvių kalba yra labai vertingas žmonijos paveldas.

Štai, kyla klausimas, – kodėl didžioji dalis žmonijos visa tai užmiršto? Panašu, kad prieš tūkstantmetį tie dalykai dar gana plačiai buvo žinomi. Pavyzdžiui baltuose yra dainos, apie protėvius esančius už žalvario vartų, už debesėlių (latviškai debess – dangus): oi toli toli tolumėla, toli mano giminėlė už debesėlių; siūčiau ten paslalį ir mielą tarnalį, kad pribūtų tėvutėlis šį vakarėlį; oi nėr man paslalio nei mielo tarnalio, nepribuvo tėvutėlis šį vakarėlį.

Panašu, kad kažkokia didelė jėga privertė žmoniją užmiršti kas jie iš tikrųjų yra, kokia jų prigimtis ir gebėjimai. Pasakojama, kad dabar beveik visa Žemė tarsi apraizgyta žmonių gebėjimus slopinančiu tinklu tam, kad mes taptume tik sraigteliais kažkieno išgalvotoje santvarkoje, kad elgtumėmės kaip kokie protingieji gyvūnai. Pažvelgus plačiau peršasi išvada, kad Lietuvos kunigaikštystės laikais tos šventos giraitės, šventos vietos buvo priemonės žmogaus transcendentalumui palaikyti, bendrauti su savo protėviais esančiais už debesėlių, su savo dievais. Tačiau tos grobuoniškos jėgos kariaunos teutonų, mongolų pavidalais stengėsi žūt būt visa tai sunaikinti, kad nebeturėtumėme priemonių palaikyti savo auštesniąją esatį. Yra užrašytų padavimų, kad Perkūnas gyveno Žemėje ant aukšto dvasinio kalno, globojo savo žmones, tačiau nebelikus priemonių palaikyti su juo ryšį Jis pasitraukė į kitą Visatos vietą.

Pasigirsta teiginių, kad tai stipresnis dievas nugalėjo silpnesnį. Tačiau teigiu kita, kad tikrajam žmogui yra svetima tuščiažodžiavmai, apgaulingos gudrybės, negarbingi elgesys, silpnesnio pavergimas. Tiesiog tyram žmogui nepažinu yra apgaulės, parsidavimai. Visi šie žmonės pasitraukus Perkūnui tapo baudžiauninkais. Jei norėdavai pereiti į ponų luomą, reikėjo užsiiminėti niekšybėmis, priimti atitinkamą jų praktikuojamą religiją.

Yra įdomių įrodymų apie Kristų. Teigiama, kad vis tik Kristus gyveno kažkur prieš 800 metų. Jis buvo tikrasis žmogaus įsikūnijimas. Skelbė tiesas tiems, kurie išklysdavo iš doros, garbingumo kelio. Dabar jis vaizduojamas kaip prikaltas prie kryžiaus tarsi simbolizuodamas visos žmonijos įkalinimą, jos aukštesniųjų gebėjimų sukaustymą.

Tad 2012 metai žmonėms suteikia viltį atsibusti. Yra požymių kad dieviška Visatos jėga sutraukys žmoniją įkalinusį tinklą ir tiems, kurie dar išliko žmonėmis, atsinaujins galimybė naudotis savo transcendentiniais gebėjimais, vėl betarpiškai bendrauti su savo žvaigždyne esančiais protėviais ir jų žemiškomis vėlėmis, savo dievais. Susitvarkys visuomeniniai santykiai, žmonės didžiąją dalį savo laiko galės paskirti kūrybai, meditavimui, transcendentinei veiklai.

Mindaugas Lučka