Pažvelk į savo lietuviškumą iš perspektyvos

2011, 27 spalio, 22:38 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (2) | peržiūrų 1 337 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Pateikiama vidėja „Pažvelk į savo lietuviškumą iš perspektyvos“. Vidėje sulietuvinus žodį idea iš lotynų kalbos pagal graikišką žodį Greek ‘idea’ reiškiantį ‘iš, pavidalas’, nuo pagrindinės reikšmės ‘idein’ reiškiančios ‘matyti’; kilęs nuo indo-europietiško žodžio ‘weid‘.

Taigi vidėja: „Siūlau bent valandą pažvelgti į savo lietuviškumą iš šono. Siūlau pabandyti įsivaizduoti, kad lietuviškumą – kaip galimybę – mes turime pasidėję šalia, bet kol kas juo nesinaudojame. Ir visada galime pasididžiuoti, pasigėrėti jo teikiamais privalumais. Būdami tokioje būsenoje pagalvokime, kas lietuviškumas yra kiekvienam iš mūsų? Kaip be lietuviškumo gyventume? Pabandykime pasijausti esantys Europos, kurioje nėra lietuviškumo, gyventoju. Ar tokiu atveju jaučiate kokį nors atsiradusį trūkumą?

Manau, tai suprasti yra labai svarbu. Panašu, kad per pastaruosius 20 metų buvo begalės lietuviškumo aiškinimų. Daugeliui nuo jų susisuko galva ir netapo aiškiau kas vis tik jiems yra lietuviškumas. Sąmonės prasme yra kelios panašios galimybės atsiskyrimui. Plačiausia prasme
galima įsivaizduoti, kad esu nemari siela. Kad medžiaginis kūnas laikinas, kad viskas, ką darau, yra dėl sielos. Kad sielos įsikūnijimas medžiaginiame kūne yra dėl galimybės patobulinti save pačią. Kitas būdas sąmonės atsiribojimui yra įsivaizdavimas, kad esu be tautybės. Kad esu žmogus kaip siela, įsikūnijusi medžiaginiame kūne ir taip galiu tikrovėje veikti, tačiau šalia turiu lietuviškumą (papročiai, kalba, istorija, paveldas, protėviai) kaip galimybę. Tad ką su lietuviškumu darytumėt? Ar jo pagrindu kurtumėt bendruomenę arba Valstybę? Ar jį pristatinėtumėt, rodytumėt jį tiems, kurie lietuviškumo kaip galimybės neturi?

Manau, toks pasamprotavimas privalo išeiti mums į naudą. Metas mums visiems vienodai suvokti mus jungiantį reikalą. Nes gėda kitiems prisipažinti, kad tokia pakrika mūsų suvokime apie lietuviškumą. „

Šiai vidėjai lietuviai išreiškė pastebėjimus. Prieš juo pateikiant reikia išsiaiškinti žodžio „nacija“ kilmę. Štai angliško žodžio ‘nation’ kilmės paaiškinimas: ‘Nation’ nuo ‘nat-‘, reiškiančio ‘gimimas’, nuo veiksmažodžio ‘nasci’; iš lotynų kalbos ‘natio’, ‘nation-‘, nuo ‘natus’, ‘nasci’, reiškiančio ‘gimti’; kilęs iš indo-europietiško žodžio ‘gene-‘;

Žodžių ‘idea’ ir ‘natio’ kilties paaiškinimai paimti iš kompetetingų šaltinių. Taigi žodis ‘nasci’ kaip „gimti“ ir ‘nat’ kaip „gimimas“ atsirado iš senojo žodžio nunykus pirmoms dviem raidėms ge. Tai patvirtina kompetetingi šaltiniai, aiškinantys iš kur kilęs žodis ‘natio’. Todėl žodis ‘nasci’ orginalia kalba turėtų būti genasci, o žodis ‘nat’ – ‘genat’. Lietuvių kalboje yra žodis gentis, kuris galbūt turėtų skambėti kaip genatis. Be to, Lietuvių kalbos žodynas (LKŽ) pateikia žodį genčia, kuris reiškia „šeima“ ir skambesiu panašus į ‘genasci’.

Todėl žodis ‘nacija’, kaip ‘genacija’, visų pirma nurodo šias prasmes: šeima, giminė, gimimas. Visos kitos prasmės yra išsigalvojimai. Tuo labiau išgalvoti yra iš šio žodžio išvesti kiti žodžiai ir jų panaudojimas politinėje tematikoje.

Dabar norėčiau pateikti lietuvių atsiliepimus mano vidėjai „Pažvelk į savo lietuviškumą iš šalies“. Atsiliepimai:

 • Vienintelė lietuviškumo prasmė yra lieti, sulieti, tai reiškia suvienyti. Juk iš tiesų tai mes esame žemaičiais, aukštaičiais, sudūviais ar kuršiais ir pan. Rusų kalboje irgi yra žodžiai „лить“, „слить“. Todėl ir rusų kalba skamba „Литва“. Rusų kalboje valstybei apibūdinti yra žodis „Держава“. Matyt lietuviškai tai ir yra Lietuva.
 • Ši vidėja paruošta meditaciniami naudojimui, ji leistų suprasti, kam mums apskritai reikalingas lietuviškumas, dėl ko verta kovoti ir atsakytų į daugelį mums rūpimų klausimų.
 • Lietuviškumas – tai mūsų pagrindas, mūsų šaknys, ant kurių stovime ir kuriomis remiamės; šis pagrindas faktiškai yra vienintelis mus vienijantis dalykas; visur kitur mūsų nuomonė dažniausiai skiriasi. Jei norime išgyventi kaip nacija, turime savo mentalitete, požiūrių sistemoje į aukščiausią vietą pastatyti lietuviškumą.

Remiantis šiomis nuomonėmis galima prielaidą, kad mus lietuviškumas vienija. Jis mums yra duotybė ir nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip mes šią duotybę suvokiame ir kokią elgseną pasirenkame.

Be lietuviškumo mes išsilakstytume į skirtingas puses ir išnyktų mūsų tauta kaip valstybinė bendruomenė.

Be to, kiekviename iš mūsų lietuviškumas yra nevienodo gilumo. Kai kuriuose piliečiuose (?) jis gana paviršutiniškas, kai kuriuose jis įaugęs giliau, iki pasaulėjautos ir pasaulėžiūros išpažinimo dalykų. Savo lietuviškumą taip pat išreiškiame skirtingai.

Todėl labai svarbus yra susiliejimo – kaip vienijimosi – veiksnys. Kaip mums vienytis lietuviškumo pagrindu, jei mes tai išreiškiame skirtingai ir mūsų prigimtinis suvokimo gilumas yra skirtingas?

Vienintelis kelias yra sujungti visiems mums savo lietuviškumus ir to pagrindu sukurti bendruomeninę Valstybę. Atėjo metas mums iš naujo susilieti į lietuvišką bendruomenę.

Lietuvos Respublika, kaip 20 metų besitęsiantis darinys, yra žlugusi dėl to, kad ji lietuvius kiršina, naikina ir atitolina vienus nuo kitų. Lietuvos Respublika jau sunaikino nemažą dalį lietuvių tautos. Šis naikinimas tebevyksta, todėl lietuviams iš naujo vienijantis būtina atsiriboti nuo apsimetėlių, nes jie neįneša savo dalies į bendrą lietuvišką reikalą.

Siūlau iš naujo kurti valstybinę bendruomenę pirmiausia apsibrėžiant tuos teiginius, kurie priimtini visiems bendruomenės nariams, t. y., apibrėžti bendriausias mus jungiančias sąvokas. Tai – pasiūlymas tolimesnei vienijimosi eigai.

Dabar norėčiau pateikti kitų lietuvių pasisakymus vidėjos „Pažvelk į savo lietuviškumą iš perspektyvos“ tema. Pastaba: šie pasisakymai vienas su kitu tiesiogiai nesusiję. Pasisakančiuosius įvardinsiu kaip atskirus asmenis:

Pirmas asmuo.

Derėtų pastebėti, kad šiandien ne vien Lietuva turi problemų. Šiandieninė krizė globali, apėmusi visas valstybes – visa pasaulį visais aspektais. Todėl klausiu, ar išgelbėtų Lietuvą kažkoks pakartotinas susiliejimas vien tik lietuviškumo (pagal bent kokį santykį su lietuvių tauta) pagrindu?

Peršasi mintis, kad pasinaudoti susiliejimo/vienybės idėja yra prasmė viso pasaulio mastu – ne vien Lietuvos. Eiliniams žmonėms dar sunku suvokti, kaip gi galimas viso pasaulio žmonių, visų valstybių, visų korporacijų susivienijimas, kad tas pasitarnautų visus – visa žmoniją -ištikusių problemų išsprendimui. O sunku suvokti todėl, kad dar nebuvo(?) tokio susiliejimo pavyzdžio visos žmonijos mastu. Bet mes turime tokį pavyzdį, kad ir siauresnio mąsto, bet efektyviai pasiteisinusį. Juk Lietuva tuo pasinaudodama sugebėjo išlikti!

Einant ta kryptimi toliau, atrandame, kad visą žmoniją „užpuolęs priešas“ randasi kiekviename iš mūsų. Tai mūsų ego – tas įsitikinimas, kad kiekvienas turime pasirūpinti savimi pats… Iš to kyla mūsų tikslai, bet kokia kaina pranokti kitus, kad užsitikrinti sau saugumą. Taip prasideda lenktynės. Visi taip įninka lenktyniauti, kad nebepastebi, jog lenktynės neturi jokios prasmės.

Argi ne akivaizdu, kad visiems perorientavus savo siekius į bendro – visiems padoraus – gyvenimo užtikrinimą, jokių grėsmių neliktų. Taip mes susiduriame su problema, kaip gi įmanoma perorientuoti visų žmonių pasąmonę, nuo orientacijos rūpintis tik savimi (ar vien tik artima aplinka) į rūpinimąsi bendru visos žmonių giminės gyvenimu. Tokia metodika yra. Deja, deja, dauguma žmonijos nepriėmė tokios idėjos ir nuėjo lengvesniu – egoistiniu – keliu. Niekas dabar negali patikėti, kad kasdien skaito raštus, kuriuose prasmės negali matyti vien dėl to, kad tie tekstai parašyti žmonių su jau perorientuota pasąmone/prigimtimi.

Tūkstantmečius ši metodika (tikroji šventraščių prasmė) buvo perdavinėjama tik pasišventusiems, nes nebuvo susidariusių sąlygų, kad žmonija galėtų ją priimti. Ir tik dabar, kai visas pasaulis susidūrė su tomis pačiomis problemomis, tik tada, kai krizė apėmė visą žmoniją, atsirado galimybė, kad nerasdama kitų sprendimo būdų, žmonija pasirinks savo prigimties keitimo/priderinimo prie gamtos kelią, vietoj bergždžių bandymų keisti gamtą pagal savas užgaidas.

Antras asmuo.

Žemaičiai, aukštaičiai…+ rusai = Arijai (Perkūniečiai, Perūniečiai). Kas liečia Deržavos rusiškai, šaunus tautos bei valstybės įvardijimas, ko mes neturime. Na kas liečia Lietuvos reiktų PAVEDOTI gal dievai atsiųs teisingą sąmoningą žodį musu tautos apibrėžimui!! :)

Trečia asmuo.

Vietoje Lietuvos valstybė gal tiktų Lietuvos drauguva (Deržava). O kaip tokia atmaina: Lietuvos (Lietos) drauguva.

Ketvirtas asmuo.

Sutinku su tavimi kad reikia saugoti lietuviškumą, bet mišrios šeimos ir kosmopolitizmo neišvengiamybė daro savo, reikalingos normalios lietuviškos diasporos europos sajungos valstybėse, o ne kriminaliniai ir neaiškiu sektų ir pseudo lietuviškumo klanai reikalingos specialios elektroninės lietuviškos knygos ir tai lengva padaroma internetu vienas puslapis knygos rašytinis kitas video, trečias audio, ketvirtas tavo komentarams.

Tarkime Jūratė ir Kastytis atrodytų taip: pirmas puslapis rašytinis skaityk kiek nori ir bet kokia kalba techninės galimybės leidžia, antras puslapis filmas apie Jūratę ir Kastytį. trečias audio puslapis įgarsintas Lietuvos aktorių spektaklis apie Jūratę ir Kastytį. Ketvirtam tavo laisva kūryba ir komentarai vaikai gali piešti įvairius piešinius šia tema. Viskas paprasta ir elektronikos ir technikos galimybes leidžia. Nėra noro…

Penktas asmuo.

Krikščionybė aukščiau tautos, ta prasme aš pirma krikščionis o tik paskui lietuvis, lenkas, rusas…

Todėl kur problema? Štai jei susirūpintume kokie mes krikščionys jei žudome negimusius kūdikius, tada butu verta rašalą taškyt.

O šitie samprotavimai…na…ir dar išvedinėjant kažkokius naujadarus… Ta prasme vienytis (apie pasirinktą branduolį surinkti), tai atitraukti žmones nuo jų pasirinktų branduolių.

Todėl iškyla paprastas klausimas, kuo blogi yra pasirinkti branduoliai? Pav, kodėl Lietuva taip nusirito palyginti su Estija? Todėl, kad estai ištraukė estus iš sovietinio marmalo griežtai atmetė estus-kolaborantus su supuvusia sistema.

Mes (lietuviai) pasielgėme neva protingiau, sumetėme visus i bendrą katilą gerų diedukų VL ir MB vedini… Kas is to išėjo? Supuvusi visuomenės (tų pačių lietuvių) dalis supūdė (korumpavo) visą visuomenę.

Dabar man kaip lietuviui niekaip nepriimtini žmonės be krikščioniškos pasaulėžiūros, tad tokiame buljone aš nežadu virti.

Sėkmės bandymuose, man įdomios jūsų pastangos tiek, kad mano požiūriu jos nebus vaisingos.

Taip, argi turėtume siekti blogo gyvenimo? Todėl ir yra siekis gerai gyvent, jei geras gyvenimas teoriškai lengviau pasiekiamas į tikslą judant kartu, tai ir susivienijam. Bet bus kaip visada, protingi gyvens geriau, o paikšiai vėl liks prie geldos.

Šeštas asmuo.

Mano galva, lietuviu būti prabanga. mūsų mažai ir už tai reikia papildomai mokėti. :)
Bendras siekis – kuo toliau, tuo man labiau atrodo, kad žmonės tik apsimetinėja kalbėdami apie bendrą siekį. Iš tikrųjų žmonės turi bendrą siekį, bet jis nieko bendro su tautiškumu neturi – tai žmogaus godumas, siekiantis turto ir „gero“ gyvenimo. Todėl kalbėdami apie bendrą tikslą žmonės stengiasi visaip savo godumą užmaskuoti, kas priveda prie sunkiai prognozuojamų išvadų, veiksmų ir pasekmių, jei neįvedi į sėkmės ir analizės formulę šio faktoriaus.

Turtėjimo ir skurdimo procesas nėra galutinis. Jis niekada nesustoja. Tarp vargšų yra ir protingų, bet apgautų asmenų. Todėl jie nesitaiksto su neteisybe ir imasi tvarkyti teisingumą savo rankomis.

Tai dabar ir vyksta pasaulyje. Tačiau, net ir sėkmės atveju, tai nereiškia, kad po 10-20 metų neprasidės tie patys procesai, tik jose dalyvaus jau kiti asmenys. Ir gali būti (tikrai taip ir bus) tie patys šiandieniniai revoliucionieriai jau bus kitoje barikadų pusėje. :)

Septintas asmuo.

Geros mintys, iš tikro LR kaip vienijantis faktorius yra jau žlugęs reikalas. Jis tikrai tik kiršina žmones tarpusavyje, atskiria, suskirsto į klases, interesų grupes. Juk niekada Lietuvoje nebuvo tiek interesų grupių, kaip šiandien – feministės, kovotojos už moterų teises, lygių galimybių kontrolierės, kurios tas galimybes taiko tik siaurai grupei, žmogaus teisių aktyvistai, kurie nežinia ką daro, nes juk mes visi žmonės – tada nuo ko mus gina?, homoseksualistai savo išsigimimą iškeliantys vos ne kaip privalumą, ir t.t.
ir t.t.

Laikas visiems pasijausti vieninga tauta, kurioje nėra jokių dirbtinių susiskirstymų, kurie mus skaldytų tuo padėdami tiems, kurie mus valdo. Skaldyk ir valdyk principas šiandien, kaip niekada veiksmingas, nes padeda visos MIP (masinės informacijos priemonės). Tad visada, kai darome kokį nors sprendimą paminėtų grupių klausimu turime prisiminti šį MIP įtakojantį faktorių – ar mūsų sprendimas remsis sveiku protu, ar įtakotas MIP. Tiesiog šiandienos sąlygomis tą turime prisiminti nuolat.

O radus atspirties tašką mūsų suvienijimui, kuo šiandien gali būti tik lietuviškumas, mes jau galėtume eiti toliau – kitu atveju nesusišnekėsime niekad – MIP pasistengs dėl to.

Aštuntas asmuo.

Gerbiami Lietuvaičiai!!!! Šimtu Procentu pritariu Jūsų ( mūsų) Vidėjai. Galėčiau daug čia postringauti ir visaip liaupsinti šitą mintį . Bet busiu konkretus . Dar nesu matęs ir girdėjęs , geriau išanalizuotą ir apibūdintą, Nacijos apibrėžimą. ir manau, kad tai ir yra visų esmių esmė.
Dabar pabandysiu pateikti, savo ir manau daugelį kitų bendraminčių supratimą atitinkančia analizę – kodėl būtent mums ir kitoms tautoms reikia įrodinėti , kad tautiškumas (Nacionalumas) yra viena iš aukščiausių vertybių????? – O todėl, kad šitame mūsų globaliame pasaulyje įsigalėjo didžiausiu ( Nacionalumu -???? ) , o tiksliau (Šovinistiškumu), pasižyminti pagal visus to žodžio prasmės ir esmės kriterijus Tauta (Nacija).

Kaip mes daugelis žinome. Per visą paskutinių 2000 metų istoriją, šita tauta, kiek įmanydama kenkė ir naikino visų tautų kultūras ir (Nacionalumą) , tai būtų Europos ar Amerikos ar Azijos , Tautų atžvilgiu. Mes gi puikiai žinome kokiais pagrindiniais kriterijais jie naudojasi , kurie surašyti jų „Šventosiose“ Torose . Ir jau ne vieną kartą yra atskleistos ir išverstos į kitų tautų rašytinius dokumentinius šaltinius , kuriu niekas negali paneigti. Bet bet kokioje, Viešosios informacijos priemonėje(erdvėje) negalime svarstyti ir diskutuoti apie tai. Ir kokios pasekmės bet kuri iš mūsų laukia mes gerai žinome. Baisu net pagalvoti, iki kokio lygio baimės ir tiesiog ne baimės, bet konkretaus teroro mes esame veikiami.

Tai štai su kokiu galingu, Satanizmo galioje esančiu priešu, mes turime Kautis. Visos melu ir veidmainyste paremtos religijos sukurtos ir naudojamos, dėl tų pačių tikslų. Pavergti ir valdyti kitas tautas ir naikinti šioje žemėja visas progresyvias gėrio jėgas. Visos ideologijos, pradedant vergovinę santvarką, feodalinę kapitalistinę, fašistinę ir t.t. Tai ar gali būti sunkesniu nusikaltimų žmonijos istorijoje???? Tai užduokime sau klausimą , ar mes norime ar mes galime ir kaip galime pasipriešinti ???

Šitai Šėtoniškų įsitikinimų ir tu jėgų valioje esančios tautos, naudojančios pasaulinį terorą , panaudodamos galingiausias informacinio karo melo priemones????? Taip, jūsų vidėja ir jos priemonės yra vienas iš geriausiu anti melo (informaciniame) kare priemonių.

Mes turime tokia dabartį kokia mes įsivaizduojame, kuriame ir kokia mes toleruojame. O pakeisti padėti galima bet kuriuo momentu. Kad ir rytoj !! Tik tam reikalingas žinios ir planas. Taip blogai Lietuvoje, kaip dabar vyksta valdymas , blogiau vykti negali.
1.Šiandiena Lietuvos valstybės biudžetas nesubalansuotas . 2.Valstybiniu institucijų darbo efektyvumas apytiksliai 20 – 25 procentai. 3. Valstybinės institucijos ir vyriausybė nestato nesprendžia, jokių strateginių Lietuvos ateitį užtikrinančiu uždavinių. 4.Vyriausybė ir valstybinės institucijos užsiima tik surinktų mokesčių perskirstymu ir tai atlieka ypatingai blogai. 5. Lietuvos prezidentė nevykdo Lietuvai naudingos užsienio politikos.6. Teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijos dirba atvirkštinį darbą , Griauna teisėtvarką. 7. Lietuvos ekonomika degraduoja toliau , nes nėra jokios ateities vizijos. 8. Švietimo sistema neturi jokios subalansuotos programos, kaip  lavinti jaunąją kartą ir kokius ruošti specialistus. 9. Lietuvos rinka skylėta, uzurpuota prekybininkų ir svetimų valstybių korporacijų, diskriminuoja vietinius gamintojus.10. Lietuvos kultūros veikėjai ir pati kultūra išsigimusi. Ir dar daug bėdų kurias mes galime suminėti , bet aš išvardinau pačias pagrindines.
Taip kad Mindaugas teisus mes turime pradėti jau rytoj ir pirmi veiksmai , tai būtu tokie
1. susibūrus nuspręsti kaip įkurti bendraminčiu kuopeles , kurie galėtu bent vieną karta į savaite susitikti gyvai . 2. Kuopelių susitikimuose reiktu apsvarstyti pasiūlymus, kaip paruošti realaus nuoseklaus plano detales , ir kaip turėtu atrodyti tas planas. 3. Sekantis etapas būtu moralinio ir etikos kodekso detalių pasiūlymų svarstymas. 4. Sekantis etapas būtu veiklos (vizijos) plano ir etinio ir moralinio kodekso detalių atarimas. 5. Priesaikos priėmimas ir narių arba prijaučiančių patvirtinimas.6. Balsavimas už šių planų patvirtinimą ir pritarimą. 7. Veiklos, susijusios su plano detalėmis pasiskirstymas ir įsipareigojimas juos vykdyti. 8. labai svarbus punktas , bet jo neįvardysiu.

Todėl gaišti laiką kaip mes visi čia gaištame yra nedovanotinas įprotis. Žynių mes jau nemažai turime ir tik trūksta geros valios ir reikalai pajudėtu.

Devintas asmuo.

Užliūliuoti apie laisvę ir nepriklausomybę, apie tai, kad esame Vytauto ainiai, žmonės nė nepajuto, kaip buvo apvogti iki paskutiniojo siūlo. Uždaryti ir išdraskyti fabrikai, naujausi už Rusijos auksą pirkti įrengimai buvo sudaužyti, išvežti į metalo laužą, gautos lėšos sudėtos Šveicarijos bankuose.

Buvo išvaikyti specialistai, kuriuos įvertino Europos tautos. Nebeliko darbo, nebeliko pragyvenimo šaltinio, žmonės naikinami visiškai atvirai, nes jau nebėra galimybės realiai pasipriešinti. Pamatę tai, jau trečdalis jaunų, darbingiausių Lietuvos žmonių išbėgo iš Valstybės griuvėsių nebegrįžtamai, dabar bėga likusieji.

Manau, tai buvo ilgai ruoštas ir gerai apgalvotas planas, kaip galutinai sugriauti Valstybę, išnaikinti Tautą. Labai gerai visa tai pasimatė, kai buvo pradėtos vykdyti įvairios oranžinės, rožinės revoliucijos Ukrainoje, Gruzijoje, matome kokios lėšos ir pajėgos metamos Į Gudiją, nes jos ekonomika nepalyginamai galingesnė, nei Lietuvos, jau dabar sudaro konkurenciją Europai ir prekių kokybe ir kiekybe ir svarbiausia žymiai mažesnėmis kainomis. Beduinus prognozuoti sunkiau, nei lietuvius, kurie pjauna vienas kitą ir užsieniuose bijo bendrauti su tautiečiais.

Apibendrinimas

Štai pateikiau devynių lietuvių pasisakymus. Panašu, kad pakankamai skaudus lietuviškumo išsaugojimo klausimas lietuvių tarpe. Daug nuoskaudų, kurios sąlygotos išorės, tačiau sunkiai išgyvendinamos iš sąmonės. Panašu, kad reikalingas naujas posūkis, naujas iššūkis Tautos gyvybinėms galioms prasiveržti. Broliai ir sesės, tautiečiai lietuviai, Tam yra visos galimybės, pasinaudokime jomis!

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 2

 1. Zigmas says:

  Švyturys – alaus darykla. Lietuva – Švyturio šalis. Lietuviai – Švyturio šalies žmonės. Kas dar geriau Lietuvius vienija, lieja, sulieja už alų ir krepšinį? a?

  P.S. Prieš skelbdami straipsnį klaidas išsitaisykite Lietuviai.

 2. Dija says:

  O kokia prasmė vienytis lietuvaičiams atskirai? Ypač dabar, kai mūsų tautiečiai išsibarstę po visą pasaulį, ir dauguma iš jų nejaučia jokio diskomforto santykyje su kitataučiais. Mano manymu, – atskirų tautų vienijimasis tik savo teritorijose sukelia konfliktus su kitų nacijų piliečiais. Pasauliui tapus integraliu, jau nepakanka rūpintis tik savo tauta – globalinė krizė verčia mąstyti bendrai apie visą Žemės rutulį kaip apie vienetą. Jo skaldymas dalimis jau praeityje. Laikmetis toks, kad dabar reikia tas dalis sulipdyti į vieną. Visomis prasmėmis: ir tarpusavio santykių, ir ekologijos, ir švietimo… Ne tik Lietuvoje. Niekur neliko pusiausvyros. O Motulė Gamta reikalauja harmonijos… Ir požiūrių sistemoje į aukščiausią vietą turime pastatyti ne lietuviškumą, o žmoniškumą, nes išgyventi norisi ne kaip nacija – o kaip Žmogus tarp Žmonių bet kurioje pasaulio vietoje.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top