- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Įsteigta asociacija – „Lietuvos Visuomenės Taryba“

2018 m. lapkričio 24 d. Vilniuje įsteigta asociacija  „Lietuvos Visuomenės Taryba“

LVTSteigiamajame susirinkime dalyvavo steigėjai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Kėdainių, Radviliškio, Anykščių bei Prienų. Išrinkta 17 narių valdyba.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo nuo 50 iki 60 narių (vėliau skaičius bus patikslintas).

Asociacija „Lietuvos Visuomenės Taryba“ atsisakė vienasmenio vadovo ir išrinko kolegialų valdymo organą – Valdybą.

Steigėjų nuomone, kad Lietuvos valstybės ir Tautos klausimas yra ne vieno asmens klausimas. Nepakeičiamų asmenų nėra. Vieno ar kito asmens dirbtinis sureikšminimas ir iškėlimas buvo viena esminių 30 metų Lietuvos Atgimimo laikotarpio klaidų ir dirbtinio žmonių suskaldymo priežastis.

Organizacija „Lietuvos Visuomenės Taryba“ steigiama telkti Lietuvos piliečius, kur jie begyventų, organizacijas, visuomenės ir valstybės problemoms spręsti.

Lietuvos įstatymai asociacijos registravimui reikalauja išrinkti ir kolegialaus valdymo organo vadovą. Asociacijos „Lietuvos Visuomenės Taryba“ pirmuoju Valdybos pirmininku išrinktas Zigmas Vaišvila.

Narystė Lietuvos Visuomenės Taryboje yra telkimasis bendriems tikslams pasiekti.

Šis telkimasis būtinas, nes Lietuvos valdžia, pamiršusi, kad Nepriklausomybė buvo atkurta tik drauge su Tauta, ne tik atitrūko nuo piliečių ir juos ignoruoja, bet ir veidmainiškai iš jų tyčiojasi.

Paskutinė riba peržengta, pradėjus beatodairiškai atiminėti vaikus ir griauti šeimas – mūsų Konstitucijos pagrindą, tuo pat metu skelbiant, kad Lietuva pasirašys JTO Migracijos paktą.

Atsakomybės Tautai išsižadėjusi atvirai korumpuota valdymo sistema įsigalėjo dėl mūsų visų pasyvumo. Jie mus valdo baime, Tautos skurdinimu ir net teisingumo vykdymo sistemą nukreipė
prieš Tautą ir patį teisingumą.

Dėl šios korumpuotos valdymo sistemos Lietuva atsidūrė ant išsivaikščiojimo ir valstybės praradimo slenksčio.

Šią sistemą aptarnauja apmokama žiniasklaida ir net LRT, kurios veiklą apmokame mes visi.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, niekam neleisime prievarta primesti mums svetimos valios.

Telkiamės tam, kad įgyvendintume mūsų Konstitucijoje įtvirtintas teisines nuostatas, visų pirma – Tautos ir kiekvieno piliečio teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką ir jos pagrindus – šeimą, kalbą, teisingumą, mūsų tradicines vertybes; – konstitucinę piliečių teisę riboti valdžios galias, o valdžią – tarnauti žmonėms.

Susitelkimas atsparai prieš valdžios savivalę – visos Lietuvos visuomenės reikalas.

Turime įveikti ir save, ir baimę būti savimi.

Lietuvos Visuomenės tarybos Valdyba

LVTvaldyba@gmail.com