- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Pranciškus Šliužas kviečia tautiečius burtis į Gimtojo krašto partiją

fotoGerbiami Tamstos,

Jūs skaitote ypatingą kreipimąsi į visus geros valios Lietuvos piliečius, kurie supranta, kad mūsų tauta naikinama, valstybė išsigimė į partinę diktatūrą su visais vergovės požymiais, ūkis griaunamas, kultūra ir švietimo sistema nukreipiama menko išsilavinimo lygiui, žmonėse vystosi nepaaiškinamo gobšumo ir melo siekiai. Tai tragiškos ateities ženklas. Ši situacija susidarė dėl nepamatuoto veržimosi į pasaulinę bendriją, laiku nesuvokus pagrindinių dorovės ir teisingumo principų, kai išsilaisvinus iš ydingos sąjungos, reikia subręsti savarankiškumui ir tikrai laisvei.

Negaliojantis įvykęs referendumas dėl ypač svarbių konstitucinių pataisų parodė, jog dabartinė valdžia pasiruošusi padaryti viską, kad Lietuvoje Tautos suvereniteto teisė būtų panaikinta tariamomis demokratinėmis priemonėmis. Todėl ydingas Konstitucinis teismas, formuojamas subjektyviais pagrindais, toliau įtvirtina ydingą santvarką. Pakeisti ją galima tik iš esmės pertvarkius Lietuvos Konstituciją visuotinės diskusijos būdu.

Šiai veiklai visiškai netinka vadinamos nevyriausybinės ar visuomeninės organizacijos, kurių Lietuvoje nesuskaičiuojama gausa ir jos valdomos kryptingai taip, kad kiekvienas darinys tiesiog nejuntamai būtų kontroliuojamas.

Todėl reikalinga ypač savarankiška griežta tvarka grindžiama organizuota grupė piliečių, kurie turės pripažinti dabar veikiančios sistemos partinį registravimą tam, kad galėtų kryptingai veikti mūsų gyvenimą prasminga linkme. Esame numatę visus ateities darbus labai svariai ir pagrįstai, tačiau tam reikia daugiau žmonių. Siūlome burtis į Gimtojo krašto partiją (pavadinimas negalutinis), kuri vienytų nesavanaudiškus piliečius kitais principais, nei dabartinės sistemos partiniai dariniai.

Visiškai suprantame, kad daugeliui žmonių partinė priklausomybė labai atgrasi, tačiau kito kelio šiame gyvenimo etape nėra. Privalome prisiderinti prie tironiškos santvarkos tam, kad subrandintume kooperatinį protą, galintį bet kurioje situacijoje pateikti mums priimtiniausią valstybės reguliavimo modelį. Jį taip pat pasiūlysime labai glaustai be didesnio detalizavimo todėl, kad iš karto nebūtume trypiami be kaltės. Pabrėžiame – visa veikla grindžiama ne pinigų ir tuščios garbės siekiu, o prasmingo darbo pagrindu ateities kūrimui.

Ši informacija pirmiausiai skiriama tiems, kurie gali ir nori suburti bent 7-10 asmenų darbines grupes, turinčias elektroninį ryšį ar gerą telefono planą. Kiek¬vienas mūsų bendramintis privalo būtiniausiomis gyvavimo priemonėmis apsirūpinti pats ir tik ypač sunkiomis aplinkybėmis tikėtis paramos iš šalies. Veikla pirmiausiai prasideda toje vietoje, kur gyvenama, matant visos Lietuvos poreikius. Ryžto bei drąsos reikia, tačiau tuo ir garbus kiekvienas žmogus.

Kreiptis telefonais:
8 698 02118 Pranciškus, 8 616 93499 Rita, 8 608 77523 Erika,
8 685 18522 Egidijus, 8 620 87228 Rūta, 8 640 17955 Ernestas

Kiekvienas pritariantis turi siekti šių principų:
Kodeksas (asmeninės taisyklės):

1. Bendraukime vienodai suprantamais žodžiais (kiekvienas žodis – minties
išraiška) ir nedarkydami lietuviškos kalbos;
2. Nesistenkime supeikti pateiktos idėjos, jeigu neturime už ją geresnės
(taip negerai, o kaip gerai, nežinau);
3. Tesėkime net menkiausią pažadą (neužtikrintas, nežadėk), tiesos sakymą
laikykime svarbiausia vertybe (nemeluok net smulkmenose);
4. Jėgas ir sugebėjimus sutelkime savo egzistencijai užtikrinti ne kitų sąskaita (sveikam kūne – sveika siela ir kitos aksiomos) su optimizuotais poreikiais, kad
nebūtų puikybės ir nesaikingumo;
5. Likusį laiką ir pastangas skirkime bendruomenės labui siekdami jos gero-
vės augimo (tau negera, jei kiti klaidingame kelyje, dirbti privalo kiekvienas galintis);
6. Visada, visose srityse pastangomis orientuokimės į aukštesnį nei vidutinis lygį, kad skatintume pažangų vystymąsi;
7. Patikima informacija skelbkime tik tą, kuri pamatyta (betarpiškai savomis
akimis), išgirsta, suuosta, ragauta, lytėta. Išprotauti teiginiai – diskusijų sritis;
8. Visiška paslaptimi ir asmenine nuosavybe laikykime individualius įsitikinimus, turtą ar kitokio pobūdžio vertybes, kurios bendruomenėje gali kelti
dviprasmiškus vertinimus ir siekius;
9. Istorijos analizėje vienodai nagrinėkime visas santvarkas su tautos (kaip
žmonių veislės) išlikimo, dorovinio kapitalo perspektyva;
10. Kasdienybėje siekime subalansuotos gyvensenos, santarvės šeimoje ir
bendruomenėje, kitų dorovinių vertybių;
11. Pasitraukdami iš veiklos pasakykime priežastis iš karto, nepalikime nebaigto darbo, netesėtų pažadų ir nepeikime buvusių bendražygių jokiomis formomis;

Šias nuostatas priimkime kaip svarbiausius savo gyvenimo principus ir jų laikykimės, kol veiks kryptingai sudarytoji grupė. Pripažinkime pažeidusio įsipareigojimą asmens pasmerkimą.

Mintis: Jeigu burė pakelta tam, kad plauktumei, nereiškia pasidavimo, kai ji balta.

laisvaslaikrastis.lt