Inkarnetika. Klausimai, abejonės, tikrovė

2010, 5 gruodžio, 11:00 | kategorija Kelias | atsiliepimų (17) | peržiūrų 1 690 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Kiek nesuprantamų reiškinių supa mus pasaulyje, kiek paslapčių yra pačioje gyvybėje, o žmogus mokslui – tai lyg senoji lotynų tabula rasa, į kurią vis rašoma ir rašoma, bet ji vis atrodo tuščia. Morfologija, fiziologija yra parašiusios keletą skyrių toje gyvenimo knygoje, tačiau genetika per savo veik pusantro šimto metų atliko tik, galima sakyti, aritmetikos veiksmus. Molekulinis lygmuo genetikos bei ląstelių tyrime kiek priartino mechanistinę sampratą prie turtingojo dvasinio pasaulio. Daugybė žmonių mato save jau bent kartą gyvenusius, jie jaučia sindromą déjà vu, atpažįsta vietas, kalbas, istorinius faktus. Jaučia transcendentinį gyvenimą.

Šią žmonių patirtį, mokslo, istorijos faktų ir ypač teologijos, astroenergobiologijos duomenis apibendrina senas ir kartu naujas mokslas inkarnetika. Tačiau apibrėžti šį mokslą vienu sakiniu gana sunku. Inkarnetika – mokslas apie sielos (plačiąja prasme) susijungimą su kitu kūnu, palikus kūną, kuriame buvo. Tai nėra tobulas apibrėžimas, nes inkarnetika kartu ir mokslas, ir pastovus vyksmas žmonių populiacijoje. Negalima atmesti ir panašių vyksmų apskritai gyvojoje gamtoje.

Tad Motto poeto žodžius reikėtų skaityti išplėstine prasme: „Kas aš esu? Ar tas, buvęs praeitame gyvenime, ar tas, kuris bus būsimajame?“ Šie žodžiai atskleidžia visą inkarnetikos esmę, filosofiją ir teologobiologiją. Nemaža minčių apmąstymui šiuo klausimu radome prof. A. Šliogerio fundamentiniame darbe „Niekis ir Esmis“ (2006). Gana išsamią studiją apie reinkarnaciją yra paskelbusi Lilija Talmantienė („Reinkarnacija. Kas tai?“, Mokslas ir gyvenimas, Nr.5, 6-7, 1990). Tačiau per praėjusį laiką paskelbta nemaža išsamių tyrimų rezultatų, leidžiančių naujai pažvelgti į reinkarnacijos vyksmą ir inkarnetikos mokslą.

Šiame straipsnyje aptarsime daugiau inkarnetikos sąlytį su biologiniu žmogaus pradu. Apibūdinti mokslą apie žmogų ir apskritai šiandieninę biologiją yra labai sunku, tarsi būtų dvejopa būsena: viena vertus, tai, kas sužinota šiandien, atrodo jau pasenę, priskiriama istorijai, antra vertus – tos pačios naujienos – rytojaus pranašai.

Kaip vertinti plačiai žinomą molekulinę genetiką ir genų inžineriją? Atrodė, kad jos išspręs visus pačius intymiausius kūniškus ir dvasinius gyvybės neaiškumus. Tačiau skelbiami klonavimo, genų inžinerijos, genų taisymo organizme darbai negali atsakyti į svarbiausius žmogaus esmės klausimus. Todėl šiandienos biologija ieško sąsajų su kitais mokslais – fizika, matematika, teologija, psichologija. Daugelis vadintų dvasinių reiškinių yra grindžiami fizikos naujovėmis. Pavyzdžiu gali būti naujas telepatijos reiškinys – teleportacija (LTV laida „Ne-gali-būti“, 2006-12-30) – tai yra informacijos, savybių perdavimas kol kas atomų lygmeniu, bet tai tik pirmieji telepatijos fizikos žingsniai.

Dar viena kryptis – nanobiologija (dalelės dydis 10⁻⁹ metro) ir dar tūkstančius kartų mažesnių vienetų biologija. Pasiektas atomų ir jo dalelių tyrimo lygmuo, pagaliau anksčiau tik teoriškai aprašyta antimedžiaga šiandien jau tyrinėjama eksperimentiškai (Alexander Hellemans „Alone at the top“ Scientific American 296(3):10-11.2007). Tai šiandienos ir rytdienos saitai.

Galima pateikti pavyzdį, kai tiesioginiai tyrimai, skatinami grynai praktinių tikslų, pasiekė stulbinančių rezultatų antimedžiagos ir teologobiologijos srityse. Apie vieną jų, aprašytą ir Lietuvos spaudoje (Tomas Gurulis „Siela ir reinkarnacija. Amžinieji klausimai. (Antimedžiagos fizikochemija ir transcendencijos molekulinė teologobiologija)“, Nemunas, Nr.23, 2005), manau, būtina pakalbėti plačiau, net trumpai atpasakoti duomenis. Šis darbas, ypač paskelbus pasaulinėje mokslinėje spaudoje, susilaukė išskirtinio dėmesio, juoba kad darbas atliktas JAV, Pasadenoje (Institute of Antimatter Physics and Teologobiology).

Rašoma, kad mokslininkams pavyko pažymėti žmogaus (šiuo atveju nuteistojo nusikaltėlio) lytinių ląstelių antimedžiagos DNR (toliau – antiDNR) junginiu, pasižyminčiu savitąja spinduliuote, kuri gali būti nustatoma testuojant individą per distance. Žymėtoji antiDNR po mirties kartu su siela išeina iš kūno ir inkarnuojasi į kitą kūną jo pradėjimo metu. Žymuo pasilieka su ta antiDNR, kuri jungiasi su naujojo organizmo raidos metu susidarančiomis lytinėmis ląstelėmis, jų, kaip ir žymens, daugėja organizmui augant. Šie eksperimentiniai darbai sužadino daugybę minčių, kai kuriomis jų pasidalysime šiame rašinyje. Pravartu bent prabėgomis paminėti taikomąją šių tyrimų dalį, juoba kad ir pats darbas buvo atliekamas JAV teisingumo organų užsakymu. JAV teismų praktikoje už itin sunkius nusikaltimus nuteisiama keliems šimtams metų arba 2-3 gyvenimo trukmėms. Tokia teisinė kolizija truko ilgą laiką, nes nuteistasis negalėdavo atsėdėti skirto laiko ir mirdavo anksčiau. Dabar ji išspręsta: nusikaltėliui įleidžiama antiDNR žymens ir jis gyvena kalėjime iki mirties; po to, tiriant naujagimius, nustatomas atsiradęs žymuo, rodantis, kad į to naujagimio kūną inkarnavosi nusikaltėlio siela kartu su jo antiDNR. Kadangi laikomasi inkarnacijos visuotinumo dėsnio, sulaukęs pilnametystės toks individas sodinamas į kalėjimą, remiantis buvusiu teismo nuosprendžiu. Procedūra pakartojama tolesnėms kartoms, kol nusikaltėlis-reinkarnatas atsėdi paskirtą laiką. Tai gana dažnas atvejis JAV teismų praktikoje. Europoje tokios teismų praktikos neaprašyta arba ji yra labai reta.

Tai empirika, fundamentinės idėjos pritaikymas konkrečioje, teisinėje praktikoje. Pasaulinėje literatūroje plačiai nagrinėjamos fundamentinės inkarnetikos problemos. Manyčiau, kad šiame rašinyje pateikiama laisva (necituojant literatūros) apžvalga bus naudinga Lietuvos skaitytojams: teologiniai-filosofiniai apmąstymai atsakant, kas yra tai, ką įvairios religijos vadina siela, kas inkarnuojasi. Aptariama Astralinės energijos-antimedžiagos DNR ir inkarnuojamos ląstelės DNR sąveika, inkarnacijos visuotinumas ir įgyjami požymiai, genetika ir inkarnetika, teisinių klausimų teorija ir praktika (turto paveldėjimo byla) ir kiti svarbūs klausimai.

Sielos raiška: antimedžiagos ir ląstelės DNR molekulių sąveika

Įvairūs autoriai, tikėjimai, išskirtinės dvasinės būsenos žmonės skirtingais vardais vadina tuos pačius reiškinius, ypač juos sukeliančias priežastis. Todėl prieš analizuojant inkarnacijos reiškinius būtų tikslinga suvienodinti terminus, juoba, kad dažniausiai kalbama apie tą patį. Vartojamos sąvokos siela, Dievas, dievai, energija, kosmoso energija, antimedžiaga, angelai, velniai, dvasios ir įvairios kitos sąvokos bei reiškiniai yra vienas ir tas pats Astralinės energijos raiškos vyksmas, kurį mes matome, jaučiame ir suvokiame. Pabrėžtina, mes matome ir jaučiame tik Astralinės energijos (toliau – AE) raišką, kadangi jos pačios per se negalime pajausti pagavomis.

Todėl net skirtingų religijų esmė yra ta pati – kalbama apie žmogaus gyvenimo pratęsimą po mirties įvairiomis formomis. Tačiau pomirtinis gyvenimas suprantamas, kaip dabartinio gyvenimo tąsa, tad ir įvairios dievybės, angelai, velniai kaip ir siela yra personifikuoti, tarsi turėtų žmogaus kūną ir žmogaus savybes, o žmogus TEN patekęs yra arba pagiriamas ir skatinamas, arba baudžiamas. Tai vis primityvus žmonių noras suvokti AE, jos atskiras kamuolines formas kiekviename individe. Tiesa, AE materialiame kūne yra kartu ir antimedžiagos formos, kuri turi fizikinę būseną, kurią galima žymėti ir išmatuoti. Tad šiame rašinyje vartosime bendros sąvokos trumpinius: astralinę energiją – AE, antimedžiagos DNR – antiDNR ir antigenomą – AE-G; AE ir antiDNR buvimą kūne ar išėjimą žymėsime AE-S, kur S žymės sielą mums įprastine tikėjime vartojama prasme.

Gana gerai žinomas ląstelės materialus genetinis aparatas, ląstelės dalijimosi mechanizmas. Kiaušinėlio apvaisinimo schema taip pat yra neblogai suprasta, bet tik senosios „mechanikos“ prasme. Lieka gana sudėtinga, pavadinkime –šeimininko antiDNR-AE ir inkarnuojamos antiDNR-AE sąveika. Yra žinoma, kad idealiu atveju kiekvieno žmogaus ląstelėse, be materialaus genomo, yra antiDNR genomas. Jis yra tiksli materialaus genomo kopija, kol kas nežinoma, ar antiDNR yra vienos grandinės ar dvigrandinės struktūros. To antigenomo paskirtis – sustiprinti, nukreipti materialiojo genomo veiklą. Kadangi vyriškasis ir moteriškasis viengubas chromosomų rinkinys išlieka atskirai visą organizmo gyvenimą ir tik susidarant lytinėms ląstelėms mejozės metu tam tikru dažnumu ir vieta tapačios chromosomos persikryžmina, o kitu metu tėvo ir motinos chromosomų rinkiniai sąveikauja tik raiškos metu. Tas pat vyksta ir su chromosomų antiDNR-AE. Tačiau nepamirškime, kad inkarnacija vyksta visuose individuose, todėl kiekvieno mūsų genome yra inkarnavęsis kartu su siela ir kitas antigenomas. Filosofinį klausimą „kas mes esame?“ aptarsime vėliau.

Svarbiausia kliūtis, neleidžianti kiekybiškai įvertinti abiejų antigenomų sąveikas, yra ta, kad kol kas nepavyksta juos tyrinėti ląstelėse in vitro. Atrodytų, kad kamieninėse, ypač visavertėse, ląstelėse, kuriose jau yra antigenomas, turėtų būti pastebėti tokios sąveikos rezultatai. Buvo bandyta panaudoti antiDNR žymėjimo techniką, sėkmingai naudojamą teisminėje praktikoje, tačiau negauta ryškių rezultatų. Daug vilčių dedama į embrionų tyrimus, kuriuose, kaip teigia teologai, jau yra siela. Apvaisinimo biologija yra gana aiški: tik viena iš tūkstančių sėklelių prasiskverbia per apvalkalėlį ir jo chromosomos susimaišo su kiaušinėlio chromosomomis.

Paliečiame vieną svarbiausių inkarnetikos klausimų: kada vyksta inkarnacijos aktas? Atsakymas yra tarsi savaime aiškus – apvaisinimo metu. Atsitiktiniu pataikymu ir mechanišku įsiskverbimu negalima visiškai paaiškinti apvaisinimo fakto ir pasekmių. Literatūroje aprašyta, kad lytinėse susikaupia itin gausus AE kiekis, kartu reikia nepamiršti, kad visatos AE persmelkia visus kūnus ir su AE-S yra bendris. Sėklelių AE ir AE-S srautai apgaubia kiaušinėlį ir viena seklelė kartu su AE-AE-S įsiskverbia į kiaušinėlį. Neatmetama galimybė, kad sėklelės ir kiaušinėlio AE-AE-S susilieja dar prieš fizinį sėklelės įsiskverbimą. Taip yra tikrinamas abiejų AE atitikimas ir pasirenkama viena iš dviejų sėklelės tipų. Tai turint mintyje yra pagrįstas siūlymas sudaryti sąlygas kiaušinėliui pasirinkti sėklelę iš įvairių vyrų sėklelių mišinio. Tai – inkarnacijos vyksmas.

Buvo atlikti kryžminiai bandymai: prieš suliejimą buvo pažymėtos epsilon-pi junginiu sėklelės, o kitame bandyme – tik kiaušinėliai. Pirmuoju atveju savitoji spinduliuotė parodė, kad kartu su sėklelės genomu į kiaušinėlį įėjo ir jos žymėta antiDNR. Abiem atvejais kiaušinėliui dalijantis suminis spinduliuotės kiekis didėjo proporcingai ląstelių skaičiui. Šie bandymai buvo derinami su apvaisinimu in vitro tam, kad galima būtų parinkti ir perkelti tinkamą ląstelių gumulėlį į gimdą ir išauginti naują žmogų. Sunaikinus nepanaudotą ląstelių gumulėlį, žymėtoji antiDNR dingsta, tačiau gumulėlius laikant skystame azote antiDNR išlieka. Kyla natūralus klausimas – ar tokiame gumulėlyje jau yra siela ir ar ji, sunaikinus nepanaudotą gumulėlį, kartu su antigenomu inkarnuojasi į kitą apvaisinamą kiaušinėlį? Taip pat jam artimi procedūriniai klausimai – kas vyksta persileidimų ar abortų atvejais. Manyčiau, kad į juos bus atsakyta, kai bus išspręsti šie fundamentiniai inkarnetikos klausimai.

Ar sielai-antigenomui-AE būti reikalinga kritinė kūno (ląstelių)? Ar embrioninės raidos metu susidarantis kūnas turi sielą ir ar ji gali reinkarnuotis embrionui žuvus? Genomo-antigenomo-sielos santykių klausimai dar bus aptariami rašinio pabaigoje.

Genomo raiška ir antigenomo-AE-sielos poveikis

AntiDNR ir DNR sąveikos molekuliniai mechanizmai dar nėra tiksliai žinomi. Yra duomenų, kad antiDNR veikia nukleotidų atomus, iškreipdama jų elektronų debesėlius, ir taip gali turėti įtakos genomo raiškai, tai yra gali sukelti savaimines mutacijas. Pirminiai duomenys rodo, kad realus poveikis vyksta DNR dvigubėjimo metu: atsiskyrus DNR grandinėms likę laisvi vandeniliniai ryšiai gali būti paveikti kitos antiDNR ir antroji grandinė bus sintetinama su vieno nukleotido arba ištisos atkarpos klaida. Tai pasireikš individe pakitusiu, tai yra inkarnuotos antiDNR požymiu arba savybe. Tokia sąveika pasireiškia jau prieš pirmąjį apvaisinto kiaušinėlio dalijimąsi.

Inkarnatų tyrimai rodo, kad inkarnuota antiDNR labiausiai pasireiškia pakitimais mentalinėje srityje – atmintis, mąstymo savybės, polinkiai. Nors yra aprašytas atvejis, kai inkarnate išaugo apgamas toks pat ir tokioje pat vietoje, kaip ir buvusiame individe. O tai rodo inkarnacijos metu persidavus šią savybę vadinamojoje somatinėje genomo srityje. Iš tiesų tokie antiDNR ir DNR apsikeitimai vyksta daug dažniau, bet jie nepastebimi. Žmonių genomai yra labai panašūs, galima sakyti, tapatūs, skiriasi tik negausiais požymiais, dažniausiai nulemtais genų grupių ir jų tarpusavio sąveikų. Tad įvykęs apsikeitimas nėra pastebimas. Individo savitumą lemia jau minėtoji mentalinė sritis. Šioje srityje pasikeitimai yra labiausiai pastebimi – individas nukrypsta nuo įprastinių normų, mokymo, žinių ir atminties (aprašymas vietų, įvykių, „déjà vu“, žmonių, kalbėjimas svetimomis kalbomis ir panašūs gausiai registruoti faktai). Literatūroje aprašytas, vadinkime, dalinės inkarnacijos reiškinys, kai su persodinta širdimi persidavė donoro polinkiai ir pomėgiai. Ryškus pavyzdys yra vadinamieji indigo vaikai. Jų mąstymo savybės rodo žymią inkarnavusio antigenomo – sielos įtaką. (Irena Stulpinienė, „Naujos sąmonės vaikai“, Dialogas, Nr. 44-45, 2006).

Eksperimentinės molekulinės inkarnetikos nesėkmės atliekant bandymus kamieninių ląstelių kultūroje paremia mintį, jog antigenomo ir genomo sąveikos vyksmams tirti dar nerasta tinkamo metodo. Taip, kaip matėme, gali vykti ir apvaisinant mėgintuvėlyje. Nesėkmės priežastis, kad AE-S, kartu ir AntiG yra apvaisintame kiaušinėlyje ir embrione, net nėra kamieninėse ląstelėse, auginamose kultūroje, todėl šių ląstelių naudojimas gydymui negali turėti dvasinio poveikio, sukelti reiškinių, kurie matomi inkarnatuose. Kas vyksta ląstelėse auginant jas kultūroje, nėra ištirta.

Kas yra inkarnatas? Teisinė kolizija

JAV teisė, remdamasi žymėtosios antiDNR tyrimais, nustato nuteistojo sielos inkarnacijos faktą ir inkarnatas tęsia paskirtą bausmę. Tai teisinė praktika. (Apie tai buvo kalbėta rašinio pradžioje.) Lieka dar keletas ne visai atsakytų klausimų.

Vienas jų – inkarnato individo tapatybės įrodymas ir dokumentacija. Sunkiai sprendžiama tėvų ir inkarnavusios sielos – antigenomo įtaka naujam individui – inkarnatui. Kitaip tariant, kam atiduoti pirmenybę – ar tradicinei biologijai, ar tikrajai inkarnato būsenai? Įprasta, jog pavardė ir dokumentai išduodammi pagal esamus fizinius-biologinius tėvus. Inkarnacijos būsena dažniausiai nepastebima, o pasireiškiančios psichikos savybės laikomos individualumo raiška. Be to, kada pradeda ryškėti individo ypatingos neįprastos savybės, būna praėję daug metų ir inkarnavusios sielos buvęs kūnas-individas dažniausiai būna nežinomas. Tiesa, yra atvejų, kai inkarnatas pasako, kieno siela-antigenomas inkarnavosi į jo kūną – tai Sai Baba (tokio paties lygmens dievybės antroji inkarnacija) ir Dalai Lama XIV (buvusių Tibeto šventųjų vienuolių keturioliktoji inkarnacija). Inkarnato gyvenimas yra toks, kaip ir kitų tuo metu gyvenančių, jei nevyksta išskirtiniai įvykiai. Apie nuteistojo inkarnacijos pasekmes jau kalbėjome. Tai, žinoma, biologiniams tėvams būna didžiulis smūgis. Kitais atvejais biologiniai tėvai tegali džiaugtis.

Ypač įsiminta ir dar galutinai neišspręsta byla. Joje kažkoks 22 metų Džordžas Makrejus iš JAV Šiaurės Karolinos Pinktauno miestelio padavė į teismą Abramą Finkelmacherį, reikalaudamas atiduoti dalį turto. Reikalavimo pagrindas toks: prieš 22 metus automobilio katastrofoje žuvo Šeridonas Sinklermanas, sėkmingas nekilnojamojo turto verslininkas; žmona žuvo kartu, vaikų ir artimų giminių neturėjo, tad jo turtą perėmė trečios eilės pusbrolis Abramas Finkelmacheris, jis perimtą verslą plėtė ir dar labiau praturtėjo. Ieškovas – Džordžas Makrejus teigė esąs Šeridono Sinklermano inkarnatas – žuvusiojo autoavarijoje siela įsikūnijo į tuo metu pradedamą Džordžą. Aišku, jokių inkarnacijos dokumentinių įrodymų nebuvo. Vienintelis inkarnacijos įrodymas – labai tikslus Šeridono gyvenimo atpasakojimas, verslo reikalai iki žūties. Svarbiausias argumentas – buvusios meilužės ir jų adresai. Teismas iškvietė tas, kurias pavyko rasti, ir jos patvirtino buvusius meilės ryšius. Inkarnatas reikalavo grąžinti iki žūties turėtą turtą, įvertintą 38 milijonais dolerių. Kol kas byla nebaigta.

Teismas pateko į dviprasmišką padėtį: jei pripažins inkarnato teisumą, tai gali sukelti panašių bylų bangą, jei nepripažins – teks įrodyti, kad inkarnacija nevyksta. O tai paneigus, reikštų paneigti Šventosios Dvasios inkarnacijos ir kartu Jėzaus pradėjimo Marijos įsčiose faktą. Nuteistųjų atveju buvo galima reinkarnaciją įrodyti fizikiniais duomenimis (epsilon-pi žymuo), o aptariamos bylos atveju įrodomas tik mentalinis-dvasinis tapatumas. Daugybė aprašytų, spaudoje skelbiamų per 200 reinkarnacijos atvejų, žodinių patvirtinimų ir svarbiausia Dalai Lamos XIV ir Sai Babos II reinkarnacija grindžia reinkarnacijos faktą, ir to turėtų pakakti ir teisminei praktikai.

Įvadas į inkarnetikos teoriją

Inkarnacija yra faktas, įrodytas fizikiniais ir verbaliniais duomenimis. Belieka filosofiniai ir teologiniai, astrofizikiniai ir genetiniai klausimai. Kodėl yra reinkarnacija? Ar tai tikimybinis reiškinys, ar universalus antimedžiagos – dvasinis dėsnis, kaip gravitacija. Ar antimedžiagos genomas ir siela yra tapatūs ar skirtingi reiškiniai (negalima sakyti – objektai)? Koks šių dviejų reiškinių santykis su astraline energija, ar tai yra bendris? Svarbiausios astralinės energijos savybės buvo aprašytos kontroversiniame straipsnyje, kuriame autorius epiloge neigė pats save (J.Rubikas „Astroenergologija – naujojo tikėjimo mokslas“, Naujoji Romuva, Nr.3, p.60-69, 2006). Jame lauko, laiko, materializacijos klausimai yra gana gerai nušviesti. Kai kurie autoriai viršiausia energijos forma laiko Ugnies energiją (Irena Stulpinienė, asmeninis pranešimas E-laišku).

Trumpai nušviesime inkarnetikos teoriją. Reikia pakartoti pradžios klausimą: Kas aš esu, ar tas, kuris buvo, ar tas, kuris bus? Kiek manyje yra manęs, kiek to, kuris buvo, ir to, kuris bus? Kiek kartų aš buvau? Tai hamletiški klausimai. Atsakymas glūdi kitame esmės klausime: koks yra Astralinės energijos ir Tamsiosios energijos santykis su individu? Atrodytų, jog visa Žmonija, visa Gamta, visa Žemė apgaubta, persmelkta šių abiejų energijų, kaip ir visa Visata. Tik ar šios abi energijos nėra ta pati Astralinė energija, tik jos sūkurinė sankaupa mūsų astronomų pamatyta ir apskaičiuota (Ch.J. Conselice „The Universe´s Invisible Hand“ Sci.Amer.296(2):25,2007). Tai bene pirmas astralinės energijos įvertinimas šiandieniniais fizikiniais metodais po Einšteino garsiosios lygties išvestinės m=E/c², leidusios suprasti materializacijos reiškinį. (Apie tai rašyta minėtame straipsnyje – J.R., NR, Nr.3, 2006.)

Antimedžiagos atsiradimas ir tai, kad ji yra kaip antigenomas žmoguje (taip pat ir visuose gyvuose organizmuose) ir ją – antiDNR galima pažymėti daugiau energetiniu, nei fizikiniu žymeniu epsilon-pi, kelia mintį, kad antimedžiaga yra astralinės energijos forma, gebanti keistis pagal medžiagos, su kuria yra sąveikoje, struktūrą ir ją keisti. Tad esminis postulatas būtų: siela – astralinė energija – tamsioji energija – antimedžiaga yra tapatūs, yra bendris, atspindintis (labiau) vienas ar kitas astralinės energijos savybes.

Individas (ar žmogus, ar gyūnas) yra tarsi dvilypis – vienas jo savybes lemia biologinis genomas ir reguliuoja atranka, kitos savybės yra nematerialios dvasinės prigimties, kurias lemia kartu su AE-S inkarnavęsis antigenomas. Siela-AE-antigenomas yra savarankiški, tepriklausantys nuo kūno tiek, kiek pasireiškia kaip gyvybė matoma, suvokiama forma. Jie ir lemia medžiaginio individo dvasinius poreikius. Tai savotiškas paradoksas, nes tikrasis individas ir yra toji AE visumos dalis. (Neapsieinama be savotiškų terminų logikos nesklandumų, norėdami abstrakčios AE sąvoką priartinti prie mūsų įprasto religinio supratimo.)

Visumos ir dalies klausimas, viena vertus, jau tarsi atsakytas, antra vertus – nėra visai suprasta individuali atskirtis. Jau buvo kalbėta apie AE-sielos (AE-S) santykį su materialiuoju individu: AE-S inkarnuodamasi atsineša savo savybių, kurios susimaišo su inkarnuojamojo AE-S ir toks mišinys sudaro naujojo individo asmenybę. Atskirtis lemia individualaus vieneto apibrėžimą: AE-S kiekviename individe daugėja augant ir tas AE-S kiekis, patekęs inkarnacijos metu į apvaisinamą kiaušinėlį, nėra absoliutus – tai ir yra AE-S savybė daugėti ar mažėti pasiliekant tokia pačia. Jei individo AE-S yra tėkmės dalis, kaip pasemtas upės vanduo, tai jis yra tarsi baigtinis dydis. Kokia yra suminė išraiška? Jei inkarnacija vyksta visuotinai ir nuolat, tai rodytų, kad yra tam tikras gyvybės AE-S fondas ir jo viduje vyksta AE-antiDNR-antigenomo-sielų bendrio, tarsi vienetų atskirčių, apykaita. Šalia to, kintant individų kiekiui, vyksta visatos AE atskirčių radimasis de novo. Yra pastebėjimų, kad po mirties siela, tai yra AE-antigenomas, kurį laiką gali būti buvusio kūno aplinkoje ir tai gali jausti mirusiojo artimieji.

Šį teiginį paremia duomenys apie kitas esančias atskirtines AE-S formas. Aukščiausia – tai Dievas, žemiau – angelai, taip pat ir jų priešingybė – velniai. Ir vieni, ir kiti, kaip vienetai, turi savo hierarchinę organizaciją ir pagal tai veiklos pobūdį ir poveikio žmogui stiprumą. „Gerosios AE“ – angelų poveikis – šventumas, ypatingų gerų savybių individas, priešingos – „blogosios AE“ poveikis – stipraus poligloto velnio apsėdimai (apie tai teologijos mokslų daktaras Arnoldas Valkauskas TV laidoje). Žmogaus sąmonėje ir vieni, ir kiti apibendrintai suvokiami, kaip gėris ir blogis. Jie nėra tas pat, kas AE-S, nors jie yra taip pat AE forma, tik mūsų tikėjimuose aprašomi, tarsi būtų dvasinės asmenybės, primenančios žemiškąsias. Žmogaus ribotas visatos AE suvokimas leido sukurti transcendencijos sąvoką, į kurią žmogus perkelia visus neatsakomus klausimus. Transcendencijai suteikiamos gana žemiškos formos – religijos, kurių kiekviena turi savitą AE suvokimą.

Mums svarbus žmogaus – gyvybės – AE-S santykis. Kalbama apie Žmogų, bet AE davė pradžią VISAI gyvybei. Evoliucija rodo, kad dabartinės gyvybės formos, taip pat ir žmogus, radosi nuoseklios kūno kaitos keliu, dėl pasikeitimų genomo DNR, pakitusio individo prisitaikymo prie aplinkos sąlygų ir atrankos. Belieka nustatyti pirmumą: ar AE-S evoliucionavo kartu su materialiu kūnu, ar kūno kaita vyko pagal AE-S planą.

Pirmieji gyvybės ženklai – cheminių struktūrų susidarymas, kurios sugebėjo daugintis. Štai čia ir yra gyvybės raktas – vis vitalis. Svarbiausia gyvybėje yra dauginimo informacija DNR. Materialiosios gyvybės raktas – dauginimosi informacija dauginasi, kad daugintųsi dauginimosi informacija. Tai yra AE-S pasireiškimas. Kiekviena gyvybės forma pasisemia ar jai duodama tiek AE-S, kiek jai reikia šiam raktui – dėsniui įgyvendinti gyvenamoje aplinkoje.

Teoriškai galime manyti, jog inkarnacija iš aukštesnės į žemesnės organizacijos AE-S būseną yra galima, bet iš žemesnės į aukštesnę – abejotina.

Šiandien dar neturime aiškios materialaus molekulinio mechanizmo schemos, kaip vyksta AE-S komplekso (kaip aukščiau rašyta AE-S – tai sąvokų Astralinė energija, antimedžiaga, antiDNR, antigenomas ir siela kompleksas, bendris) poveikis ir raiška inkarnate. Antigenomo kaip AE poveikis nėra tik materialaus genomo veiklos kartojimas ar taisymas. Inkarnacijos metu perduodamos mentalinės savybės – atmintis, mąstymas, žinios ir kita. Tai ir yra esminis skirtumas tarp materialaus genomo paveldėjimo dėsningumų (įgyti požymiai nėra paveldimi) ir AE-S inkarnacijos perduodamos dvasinės informacijos (jei galima pavartoti informacijos terminą). Daugybė faktinių duomenų, pavyzdžiui, neseniai žiniasklaidoje aprašytas berniukas, gyvenąs antrą gyvenimą, rodo, kad tokia mentalinė informacija inkarnacijos metu yra perduodama. Tik ar visais (inkarnacija yra visuotinė) atvejais individas suvokia skirtumą tarp savo ir gautos mentalinės informacijos? Individualybė – daugialaipsnės inkarnacijos pasekmė, tarsi inkarnatų mozaika.

Ar lemta mums savo ribota materialia smegenų veikla suvokti inkarnacijos esmę? Net minties gimimas mums yra paslaptis. Tad vietoje griežtos tikslios išvados kartojame klausimą: kiek manyje yra manęs, kiek to, kuris buvo, ir to, kuris bus?

BIRŽELĖ-BIR

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 17

 1. Antanas says:

  Stipriai moksliskas straipsnis.

 2. klausimėlis says:

  kam taip sudėtingai,ar suprato kas nors?

 3. Edvardas says:

  Man patiko iškeltas klausimas: „Kiek manyje yra manęs, kiek to, kuris buvo, ir to, kuris bus?“ Norėtųsi daugiau suprasti apie atsakymą į šį gerą klausimą. Taip pat naudinga informacija apie Astralinę Energiją. Įdomi tezė ar faktas, kad siela, Dievas, velnias, energija, kosmoso energija.. yra tas pats reiškinys – Astralinė Energija. Įdomu. Dėkoju

 4. Titnagas says:

  Reinkarnacija – yra privalomas dalykas iduistams- susipazinus su rigvedom ir bhakta -gita paaiskeja kad musu vienas is Dievu KRYSEN nusprende igelbeti kitos galaktikos tauta t.y. negrus- zmogedras- aisku musu KISEN gyvendamas pasieke dydeliu rezultatu milijardinej indijoj gentys atsisake ne tik hanibalizmo, bet ir mesos- taciau Dievas suprato kad su nigeriu kunais (bioskafandrais) i aukso taka nezengsi, todel – jei isiziresit i ju kastu veidus suprasitek kad jie suskirstyti rasiniu pagrindu, kuo zemesne kasta tuo zemesne kasta. ir siukstu jai kas ves ar istekes kitos uz kastos atstovo. Tai susisaukia su musu ARIJU vedomis su RITO istatymais (konais, kanonais) : Vesi kitos rases zmona dvasia prarasi ir gimine prazudysi t.y. prarasi rysi su proteviais PERKUNU, LADA ir . t.t. Todel Krisnojitu amerikos sekta atrodo naiviai ir lietuviski krisnojitai atrodo klouniskai, susipazinus su SLOVINTOJU VEDOMIS- jie aisku save skaito auksciausios kastos, nors visi kile homosovitikus ir neseniai is kataliku baznycios iseje : rekia Harare… Krisna.. valgo ryzius, dulkinasi tarp saves.ir galvoja kad kitame gyvenime tai jau reinkarnuosis i dievybe… Mums SLOVINTOJU- ARIJU PALIKUONIMS nera ko sukti galvos koks astralinis kunas bus duotas po sio paprasciausiai reikia tik SUSIPAZINTI SU VEDOMIS ir egregoras kaip viesulas jusu prota perkels i proseneliu pasauli Jus tikrai nepanoresite daugau priklausyti jokiai religijai sektai, , tik zinokit kad uz tai teks sumoket mazdaug taip- jai kam palinkesit blogo- JUMS TIKRAI NUTIKS NELAIME, jai pavoksite kad ir smulkmena- BUSIT NUBAUSTI- tarp kitko SLOVINTOJU VEDOS geriausias vaistas nuo rukymo, alkoholio, pikcio, pavydo, neistikimybes,… sazine tiesiog bunda dienomis. .. tik bukit atsargus su Blavatskaja, su levasovu, o ypac bijokit GILUMINES KNYGOS – TAI NAUJAS SATANIZMO TRIUKAS. SLOVE DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 5. Kindziulis says:

  Kaip matau tavo smegenyse Trexlebovo kodekas :)

 6. Titnagas says:

  Kindziuliui Trioclebovas toli grazu nieko bendro neturi su Indusu vedomis,jis prisipazines oficialiai kad tik jogos praktika paemes is ju- o ju vedas vargu ar net skaites. Kita vertus jis net ir Slovintoju Vedas neima uz pagrinda- netiki pasiziurek jo interviu cituoju jo zodzius: kaip jam uzduoda klausima auditorijai girdint ar galima tiket SLOVINTOJU VEDOMIS jis atsako :- ten daug naudingos informacijos , bet TIKET NIEKUO NEGALIMA. Taip kad jau esi tikras kindziulis – o jo lygis buvo auksciau uz slenkscio….Skaityk domekis, nes isireiski apie replika nerades ten Trioclebovo pavardes – ar tik nebus tave 8 apipiove nes Protingiausios tautos tradicija visus vadinti beprociais o svarbiausiai priklijuoti ETIKETE. SLOVE DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 7. Kindziulis says:

  Pataikiau i 11 ;) As nesu priesininkas Vedu, bet nelabai kol kas pasitikiu vedagorais, nes man atrodo, kad jie labiau kuria naujas religijas, nei perduoda zinias. As nesu is protingiausios tautos ir neapipjautas :) O tau linkiu rasti tikraja tiesa ir per greitai nepasidaryti „zdravamislininku“ ir neuzsimineti „otsiabetena“ ;) Sekmes.

 8. Titnagas says:

  Na rasai kad pats neapipjautas- keista? Na as aisku gojus… Trioclebovuj jau IKLIJAVAI KODEKSA,tik ZINOK jis neparase jokio kodekso- prilipinai- o tai tik JIEMS budinga, daugiau nei viena tauta neiima skirstyti i “zdravamislininkus” ir mokancius meluoti . kas per ? 11 ?. Neabejotinai tevas tikrai apijautas, jai ne tai seneliu giminej kazkas turi III ar IV kraujo grupe- tai turetu but faktas. Jums sunku suprasti , daug ko nesuprantat, O JAU KO NESUPRANTAT tai visi VISI DURNIAI, nu aisku viskas apart Talmudo ir Kabalos jusu “otsiabetena”- kaliniu zargonas. Tarp kita ko ar zinai kad JEWRO sojuzas lietuvelei skyre 3-ju metiniu biudzetu dydzio paskola psichiatrijai i psichologams – stok i ju gretas greit isodinsit mus i visas psichiatrines, tik paskubekit 2012 arteja … Slove MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 9. Daugminas says:

  apie ką jūs kalbate? Veda slypi viduje. Raskite vedas savo gelmėse:
  http://www.myvideo.de/watch/3838116/Igor_Talkov_Shistije_Prudi
  http://www.youtube.com/watch?v=qRKKB2TJMMw&feature=related

 10. Kindziulis says:

  Ne kodeksas, o kodekas (informacijai iskoduot). Jus pats demonstruojat jei nesutinki su Trexlebovu tai esi apipjaustytas. As ir pasikartosiu dziaugiuosiu uz Jus, kad turite noro kovoti tik matau kad darotes fanatiskas, o tai nera gerai uztemsta protas. Pastebejau kad zmones jau galima atskirti kuris kokio sudo prisiskaites (neturiu jusu konkreciai o apskritai). Informacinis karas vyksta knygu daug uz tai ir siulau nepulti visur stacia galva. Sekmes.

 11. Titnagas says:

  Kodekas,, kodeksas nei tu parikis- nei to nei ano pas Veduna nera, as zinias semiuosi is desimciu o gal net is simtu saltiniu, Nera kodeku ir amzinatilsi pas generol -majora K. Petrova, daininka I. Talkovas ir dar tukstancius o gal net milijonus nekaltai nuzudytus mastancius ne taip kai reikia… – jie irgi nuzudyti su kodekais ar uz kodekus???? „Satrijos ragana“ megino mums pasakas sekti apie visokius suverinitetus,… brazauskas : gasdino su ant platformos KPSS, ir dar visokie liandzbergiai apie atstatyma kazkokios tarpukario lietuvos….Murza apie zydu gresme musu saliai ir rusijai- VISI JIE PESTINIKAI, dar tiksliau medziaga kuri bus ismesta i savartyna pirmaj progaj pasitaikius. Niekas cia ne fanatikas – yra sveikas loginis mastymas plius blaivus protas (neaprukytas ir neipilta alkoholio) ir egregoras veikia, o jei esi susipazines su Vedomis- ziniomis ir jas supranti visiskai nereik tiket .Nu nori galvok ka nori , Mendelejevas prabudo ir pamate savo elementu lentele- tai jau faktas. Aisku jei pas tave kraujo grupe plius rezusas I grupe- galeciau duoti kruva pvz. kaip pajusti Dievus (prosenelius) , aisku jei pas tave zemesne kraujo grupe na tarkim +II gr. tu tai pajusi tik po ilgo jogos apsivalymo , aisku ir atsisakant mesos. Na jei ciginiskas zydiskas kraujas- tai galiu rekomenduoti indusu rigvedas nes tik pasikeitus skafandra galesi suprasti ir pajusti tai ka jaucia I ir II kraujo grupes…Zinai cia ir yra svotiskos varnos baltajai rasei. Kraujas nesioja dvasia po kuna, cia kazkas panasiai kaip automobilio benzo markes,..As toli grazu neesu idealus pas mane nemazai apsigimimu stigmatija, odos pigmentacija,, litu gentys vargu ar turi atstovu be asralinio kuno isigimymu, .Sekmes paciam.jieskojime – nelipdyk etikeciu kaip proto bokstas – jos neprilips SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 12. Kindziulis says:

  Nemanau, kad joga, kraujas, varnos, mesos nevalgymas zaliavalgystes ir kiti indu vedu ismislai yra zmogaus gyvenimo tikslas. Dar pridedami kiti rytu isminciu pamokymai. Cia mano manymu yra zmoniu paklaidinimas eilinis. Ir to viruso pavadinimas yra ne mp4 ne divx, o „zdravamyslyje“. Kai persirgsi tuo susimastyk. Ko siekia tas Trexlebovo mokymas? Iseiti i miska pasislepti atsiriboti pradeti nuo saves? Ar apsirengti rubais su ariju atributuka? Nemanai kad tai nera pirmaeiliai dalykai? Jei gresia planetarine katastrofa pasislepti miske manai geriausias variantas? Krauja valyti miske badaujant? Uzdaviau klausimu apmastymui draugiskai, nepulk manes juodinti. Aciu.

 13. Titnagas says:

  Ar cia juodinimas ar ne ne zinau, tik zinau- kad kraujo grupes tai tiesa 100 proc- rusijos mokslininkai istyre virs 3 milijonu rekrutu aprase visas degeneracijas ir tai buvo tikri mokslininkai- musu medicina dar to nepasieke ir jie net to negali suprasti… tikrai buvo tie ledynai ir isliko tikrai ne visaedziai, net levitai savo sukurtiems biorobotams- vienai is semitu genciu rekomendavo meniu : kadangi jie is ju padare mutantus su III- IV kraujo grupe, tai leido jiems valgyt mesa deja ne visu gyvunu- ten neleido valgyti maitedas vezius, ungurius ir pn.? Maistas tai nevisiskai qapvalo organizma, tarkim krisnojistu sekta – ant lietuvos nevalgo mesos, bet jie skuta plaukus- apsiriboja su informacijos gavimu is egregoro, dar iskreiptas ju lytinis gyvenimas (kamasutra padirbta) . Tai ir pragyvens durniai visa amzeli kol juos amerikos krisnojitu centras finansuos- o paskui kazin kas su jais bus ar rekaus jie tuos harare… Nesakau as kad reikia rengtis dzinsais ar ten su svastikom drabuziais- as manau kad jie turi buti patogus ir silti man metu ne tiek kad as ten tureciau kam patikt. Kas liecia islikimo klausimus ivykus globalinei katastrofai – kuri gali ivyk kad ir ryt, galesi filosofot ir gal prisiminsi kad tave toks titnagas ispejo….Pameginsiu paskutini karta paaiskinti, netiki paskaityk Blavatskaja- ji atsako skeptikams: kad zmones tikintys i pirmaprdzius gamtos Dievus (Ram-cha Perkuna, Dzdboga, Lada ,….- JUOS JAUCIA priesigai nei krykscionys, muslimai,judejai- nejaucia ju buvimo- nes jie jokie dievai ir pranasai- jie tik turejo VEDU ZINIAS ir megino savo aplinkoj apie tai kalbet,, Zmogus vadovaudamasis VEDU ziniomis- apsivalo kas kart vis labiau, na paskysiu as budamas penktoj desimtyj pasalinau savo padydinta igimta kraujospudi, galiu stabdyti skausmo pojuti, Persakitai teksta, tarkim savaite nedrysti jos skaityt, bet tu gauni informacija- kaip as cia neparasysiu – tikrai ne litvako slengine lietuviu kalba. Tu toliau nenorom imi stengtis vengt melo, pykcio,, pradedi geriau matyt, na tarkim ar tu pastebejai kad saule siemet riskiau sviecia nei anksciau ar pastebejai kad laikas bega zymiai greiciau nei anksciau…. Suvok jei tarkim tu (as juk taves nepazystu) esi koks maisytas, su tarkim geltonais ar kokeis kalnieciais tu sito greit nepajusi, jei tavo tevai nuodemingi tu neturi + rezus I arba II kraujo grupes tavo bioskfandras nepajegus suprasti ka as rasau- ir kadangi oficialia nuomone suformavo tie su cigonisku krauju tau geriau laikyt mane beprociu ar ten kazkaip uz kodintu tvo nemegstamo veduno, bet ju ne vienas ir jie kalba panasiai… SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 14. varvaras says:

  Anksciau buvau rimtai susizavejes siuo straipsniu, taciau beieskant daugiau tokios, sakyciau, sensacingos informacijos, kaip si, teko is tiesu nusivilti… Tai ir kilo itarimas, ar sis straipsnis nebus SCIENTOLOGU ismislas. Juolab straipsnio autoriaus vardas ir pavarde tikrai beveik anonimiski. Jei rasit ka nors panasaus placiajame internete apie si reiskini, buciau dekingas jei ikeltumet tai cia. :)

 15. Daugminas says:

  O gal kitiems prieinantiems prie panašios info tiesiog draudžiama skelbti žinias apie inkarnetiką… juk daug dalykų slepiama.

 16. inkarnacijos įdėja egzistuoja iš neatmenamų laikų visuose žemės tautų religijuose,t.y. religiniuose mokymuose ir labai aiškiai išdėstyta budizme ir veduose.. Nesu labai giliai su tuo susipažinęs,tačiau ar to reikia kad įtikėti,o aš tikiu …
  Nesenai sužinojau,kad mano dabartinė žmona yra buvusi meilužė praeitame gyvenime… Gyvenimas tęsiasi….
  Be to dirbant daugiamatės medicinos metodu su žmonių ir savo ligomis,nuolat susiduriu su karmine ligos priežastimis-giminės prakeikimo programa,karmine ingrama ir ligos atsiradimo procesuose įrašytomis nuodėmėmis,kaip auklėjamasis faktorius dvasioje…

 17. sohbet says:

  Didelė svetainė.Visi straipsniai Aš perskaičiau su susidomėjimu ačiū visiems.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top