Po hidraulinio ardymo susidariusių atliekų laidojimas žemės gelmėse neprieštarauja Konstitucijai

2015, 16 gruodžio, 18:14 | kategorija Genocidas | 13 komentarų | peržiūrų 567 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Mitingas prieš skalūnus

Alkas.lt nuotrauka

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos tiek, kiek jose nustatyta, kad hidraulinio ardymo būdu atliekant žemės gelmių tyrimus ir (arba) naudojant žemės gelmių išteklius susidariusios kasybos pramonės atliekos gali būti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paliekamos dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, neprieštarauja Konstitucijos 53 straipsnio 3 daliai ir 54 straipsnio 2 daliai (jose įtvirtinta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių; įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją), rašoma pranešime.

Konstitucinis Teismas nagrinėjo bylą pagal pareiškėjos Seimo narių grupės prašymą. Pareiškėjos abejonės ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Konstitucijai susijusios su hidraulinio ardymo taikymu išsklaidytųjų angliavandenilių (skalūnų dujų ar skalūnų naftos) tyrimui ir gavybai. Pareiškėjos nuomone, hidraulinio ardymo būdu tiriant ir išgaunant šiuos žemės gelmių išteklius neužtikrinama galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai prevencija ir kontrolė.

Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta, kad valstybė turi konstitucinę priedermę užtikrinti žemės gelmių, kaip visuotinę reikšmę turinčios ir išimtine nuosavybės teise valstybei priklausančios nacionalinės vertybės, apsaugą ir racionalų naudojimą. Todėl gali būti nustatytas ypatingas žemės gelmių apsaugos ir naudojimo santykių teisinis reguliavimas, įskaitant specialias su žemės gelmių naudojimu susijusios ūkinės ir kitokios veiklos sąlygas, ribojimus ir draudimus.

Nutarime pabrėžta, kad įstatymų leidėjas, formuodamas valstybės ekonominę, kartu ir žemės gelmių naudojimo, politiką, pagal Konstituciją su žemės gelmių naudojimu susijusią ūkinę ir kitokią veiklą, galinčią kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai, privalo reguliuoti taip, kad būtų suderintos skirtingos konstitucinės vertybės (asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva, sąžiningos konkurencijos laisvė, vartotojų interesų apsauga, žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga), taip pat būtų užtikrinti ekonominiai valstybės interesai, be kita ko, energetikos sistemos saugumas ir patikimumas, įskaitant galimybę gauti energijos išteklių iš įvairių šaltinių. Įstatymu turi būti sudarytos reikiamos teisinės prielaidos apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimo kenksmingo šios veiklos poveikio, užkirsti kelią galimai žalai aplinkai ir žmonių sveikatai atsirasti. Įstatymų leidėjas, be kita ko, turi įgaliojimus apskritai uždrausti vykdyti tam tikrą su žemės gelmėmis susijusią veiklą, galinčią kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai, kaip antai naudoti tam tikrus žemės gelmių išteklius ar taikyti tam tikrą jų tyrimo ar gavybos būdą (technologiją).

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad, pagal Konstituciją galimas ir toks bendrai tautos gerovei užtikrinti skirtas įstatymų leidėjo nustatytas su žemės gelmių naudojimu susijęs ūkinės veiklos teisinis reguliavimas, kuriuo leidžiama taikyti žemės gelmių tyrimo ir (arba) jų išteklių gavybos būdus (technologijas), galinčius kelti pavojų aplinkai ar žmonių sveikatai. Kartu pažymėta, kad privaloma nustatyti ir veiksmingas priemones, kuriomis būtų sudarytos prielaidos tinkamai apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, neleisti vykdyti tokios ūkinės veiklos, kuria neišvengiamai būtų padaryta žala aplinkai ir žmonių sveikatai. Šiomis priemonėmis turi būti užtikrinta, kad, be kita ko, būtų įvertintas galimas su žemės gelmių naudojimu susijusios ūkinės ir kitokios veiklos poveikis aplinkai, nustatytos aplinkai ir žmonių sveikatai apsaugoti skirtos šios veiklos sąlygos ir vykdoma veiksminga tokios veiklos (įskaitant technologinių reikalavimų laikymąsi) priežiūra.

Šiame nutarime konstatuota, kad Žemės gelmių įstatyme ir kituose įstatymuose yra nustatytos priemonės, skirtos žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti (privaloma atlikti planuojamos vykdyti žemės gelmių išteklių tyrimo ar gavybos poveikio aplinkai vertinimą; ši veikla gali būti vykdoma tik gavus atitinkamus leidimus ir laikantis nustatytų reikalavimų; būtina kompetentingas institucijas informuoti apie šios veiklos metu numatomas naudoti ir naudojamas medžiagas ir kita). Šiomis priemonėmis yra sudarytos prielaidos, hidraulinio ardymo būdu tiriant žemės gelmes ir (arba) naudojant jų išteklius (tarp jų – išsklaidytuosius angliavandenilius) susidariusias atliekas palikus dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, nepakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai (įskaitant žemės gelmes, požeminio ir paviršinio vandens telkinius, geriamąjį vandenį); nėra pagrindo teigti, kad šios priemonės yra nepakankamai veiksmingos.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad, įstatymuose nustačius priemones, kuriomis sudaromos prielaidos hidraulinio ardymo būdu tiriant žemės gelmes ir (arba) naudojant jų išteklius nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai, ginčijamu teisiniu reguliavimu nėra pažeidžiami iš Konstitucijos kylantys aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos reikalavimai.

alkas.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 13

 1. taigis-kaipgis says:

  Pasirodo, kad mokėti skaityti nieko nereiškia. Kai Konstitucijoje aiškiai parašyta kas negalima, tai to teismo išaiškintojas pasako, kad visa tai galima. Mokėti skaityti ir būti raštingam šiais laikais neužtenka, reikia mokėti iššaukti dvasias ir su jomis spręsti visus klausimus, kas žinoma, prieinama ne kiekvienam mirtingajam. Tad mirtingiesiems rašto žinovams tenka tik galvą palinguoti ir atsiduoti dvasių teisingumui spręsti ar jis dar žmogus, ar tik paspirtas mėšlo gabalas.

 2. Mindaugas says:

  Visada sakiau ir sakysiu, kad Lietuva, turint omeny jos politinę bei ekonominę situaciją, visų pirma privalo būti suprantama ne kaip suvereni, nepriklausoma nacionalinė valstybė, o kaip tam tikras euroatlantinės imperijos vasalinis satelitas, tad apie jokius „mūsų“, ,t. y. lietuvių, nacionalinius interesus, nepripažinus šio fakto, negali būti nė kalbos. Visos šitos „konstitucijos“, teismai ir t.t. tik akių dūmimas. Lietuvą valdantis kapitalistinių oligarchų sluoksnis ir jo šeimininkai Vakaruose iš esmės veda šalį tokiu keliu, kuris atitinka tai, kas naudinga Vakarams; konkrečiai, kiek liečiami ekonominiai klausimai. Mąstančiam žmogui negali nesipiršti mintis, kad už viso šito galbūtslypi labai nešvarūs darbeliai, iš kurių ketina pasipelnyti ir sisteminiai politikieriai, ir jų šeimininkai, stambieji kapitalistai, kurių kišenėse faktiškai ir guli visos sisteminės partijos – nuo A. Butkevičiaus socialdemokratų iki Landsbergio-Kubiliaus konservatorių ir Masiulio liberalų.

 3. Mindaugas says:

  Vis sau užduodu klausimą. Ar ilgai tokia padėtis tęsis? Tuojau kapitalistai pradės nuodyti ir mūsų žemės gelmes. Tuojau lietuviai savo žemėje nebeturės vietos….Nebeturime mes savų Prometėjų, kurie neštų savajai liaudžiai tiesos ir išsilaisvinimo ugnies fakelą, nebijodami už tai patirti nei žiauriausių priešo persekiojimų, nei paaukoti savųjų gyvybių. Kaip mums trūksta tokių patriotų, kaip V. Kapsukas, P.Eidukevičius, Z. Angarietis, J. Biliūnas, Jonas Mačys-Kėkštas….tikiu, kad Lietuvoje kada nors išauš tikroji NEPRIKLAUSOMYBĖS aušra, tokia, kokia buvo išaušus 1918 METŲ GRUODŽIO 16…

 4. Mindaugas says:

  Vis sau užduodu klausimą. Kada tai baigsis? Kada baigsis šis žvėriškas kapitalistinis išnaudojimas? Tuojau lietuviai savo žemėse vietos nebeturės. Viskas bus užnuodyta ir išparceliuota. Nebeturime mes savų, tautiškų prometėjų, kurie neštų tautinio atgimimo vėliavą. Gaila, kad mes neturime tokių asmenybių, kaip V. Kapsukas, Zigmas Aleksa-Angarietis, Jonas Biliūnas ar Jonas Mačys-Kėkštas. Tikiu, kad Lietuvoje kada nors nušvis tikroji nepriklausomybė, kad mes kada nors galėsime švęsti naują 1918 metų gruodžio 16.

 5. KONKURENCIJOS NĖRA says:

  Belieka laukti…

 6. Mindaugas says:

  to konkurencijos nėra. Taip, jūs teisus. Belieka tik laukti. Šiuolaikinė padėtis Lietuvoje neįkvėpia per didžiausio optimizmo. Juk pokyčiams reikalinga reali socialinė dirva, reikalinga masė. Tokios masės šiuo momentu neturime; buržuazinės sistemos kišenėje gulinčių veikėjų vadovaujamas profsąjunginis judėjimas pasyvus, nevyksta jokie didesni streikai ar protestai net grynai ekonominiais-socialiniais klausimais, ką bekalbėti apie radikalesnius politinius reikalavimus. Masinė emigracija ir visuomenės senėjimas irgi tik retina galimų kovotojų gretas. Tačiau reikia mastyti ilgalaikėje perspektyvoje. ir būtent ši ilgalaikė perspektyva beveik garantuotai žada didžiulius sujudimus, dabartinės pasaulinės geopolitinės konfigūracijos pokyčius, kurie neišvengiamai iki pačių pagrindų sudrebins dabartinį civilizuotąjį pasaulį. Tai visiškai tikėtina artimiausių dvejų dešimtmečių bėgyje ir šito neneigia netgi „respektabilieji“ buržuaziniai komentatoriai bei apologetai.Ateity laukia didelės kovos, bet yra esminis klausimas: ar mes joms pasirengę? Deja, dar nesame. Senųjų kovotojų karta pamažu, bet neišvengiamai dėl žmogaus gyvenimo baigtinumo traukiasi į paraštes; pažangiau nusiteikusi jaunimo dalis, netgi tarpusavy pažįstama ir politiškai išprususi, demoralizuota, susiskaldžiusi, nematanti ir netikinti ateities perspektyvomis. Klesti pesimizmas ir individualizmas. Aktyviau veikia tik saujelės atskirų asmenų bei ratelių. Trūksta veiksnios politinės organizacijos, atskirų asmenų bei ratelių susitelkimo, jų susijungimo į vieną kūną, į vieną šeimą, kuri vienintelė būtų pajėgi stoti į didžiąsias ateities kovas. Sąmoningų ir veiklių žmonių pareiga – permąstyti ir kritiškai įvertinti savo pačių veiksmus, klaidas bei nuopelnus, blaiviai įvertinti esamą padėtį ir perspektyvas ir to įvertinimo pagrindu eiti prie darbų, kuriuos dirbdami ir galėsime suburti tą šeimą, tą politinę ir idėjinę jėgą, kuri sudaro pagrindinę subjektyviąją sąlygą ateities kovų laimėjimui.

 7. edvardas says:

  Na tu cia mindaugai ir isvardinai tikruosius  :)  Lietuvos tautos, pazangiausiuosius veikejus(kolaborantus).Prajuokinai su savo komunistinemis idejomis.Jauciu ,kad pavelavai.Visi jau pabego nuo to, komunistinio, kelio,net ir Rusija.

 8. dža om says:

  Kas tokie per perfruktai tie Chevron-von nepasikukliname, negailime laiko skaitome apie bezpridielscikus cia: http://www.radikaliai.lt/radikaliai/1547-kas-yra-chevron

 9. Joris says:

  Vietiniai parazitai vis dar svaigsta apie pasipelnymą iš skalūnų. Nežinau, debilai jie ar tik gobšuoliai… Pasiklaustų Ševrono, ko jis iš Lietuvos dingo, ir viskas būtų aišku. Bet kur tau. Ševronas nuo visų nuslėpė, kas jam čia nepatiko. O nepatiko jam matyt tai, kad pelno prognozės pasirodė kitokiomis, negu manė. Beje visi melavo, taip pat ir vyriausybė, kad apie skalūnų klodus buvo remiamasi tarybinių laikų tyrimo rezultatis, Tik kažkaip prasisunkė į netą infa, kad usa Lietuvoje 2000 m. atliko savo tyrimus šiuo klausimu. Matomai tyrimai parodė geresnį rezultatą, negu aptiktas realus, va ir suvyniojo meškeres, net nesiteikęs pasigirti, kodėl… O juk ševronas viena stambiausių kompanijų šitam plėšikiškam versle. ir tikrai jokiu būdu nebūtų atsisakiusi gardaus kasnelio…

 10. Mindaugas says:

  Bet ar valdžiagyviams ir jų teisėjams tai, kad Lietuvoje bus užnuodytos žemės gelmės iš vis rūpi? Aišku, nerūpi. Juk kada ir pati Konstitucija buvo sukurta tik kaip priemonė siauros išnaudotojų ir uzurpatorių klikos viešpatavimui pridengti skirtas teisinis fasadas, tai nėra ko stebėtis, kad ja begėdiškai manipuliuojama, kad kiekviena jos dalis atitiktų valdančiosios klasės interesus. Man ironiška ir graudžiai juokinga, kad vienas pažangiausių Žemaitijos visuomenininkų, Olegas Titorenka, vienas pagrindinių judėjimo prieš skalūninių dujų išgavinėjimą Lietuvoje ir Žygaičių bendruomenės pasipriešinimo organizatorių, kartu su draugais ir bendraminčiais kaltinamas tariamu „antikonstitucinių grupių kūrimu“, kol tuo tarpu patys teisėjai ir stambiajam kapitalui sielą pardavusio politinio elito atstovai vykdo grynų gryniausią antikonstitucinę veiklą. Tokie faktai eilinį kartą parodo tikrąjį lietuviškosios „demokratijos“ veidą ir iššaukia kiekvieno doro bei protaujančio žmogaus pasišlykštėjimą ir pasipiktinimą. Klausimas, kada šis pasipiktinimas peraugs iš internetinių komentarų ar kalbų į aktyvius ir organizuotus judėjimus, yra vienas pagrindinių, nuo kurių priklausys tai, ar Lietuvai bus lemta tapti radioaktyvios ekologinės katastrofos zona ar išsaugoti savo švarias žemės gelmes.

 11. Dalia says:

  Ačiū, dža om. Įspūdį padarė…

 12. xxxx says:

  Vikipedija: „Kolonializmas – vienų šalių ekspansija prisijungiant kitų šalių ir tautų teritorijas. Kolonializmo šalininkai teigia, jog kolonializmas kolonizuotoms tautoms yra naudingas, nes vystoma ekonominė ir politinė infrastruktūra, reikalinga modernizavimui ir demokratijai.“ Tai, kas vyksta Lietuvoje, manau, yra nauja kolonializmo atmaina. Kolonizatoriai įvarydavo šalis į skolų liūną, po to beveik nemokamai naudojosi šalies turtais. Turėjome Konstitucijos straipsnį, kur buvo rašoma, kad žemė, gelmės, gamtos turtai priklauso Lietuvai, dabar jo jau nebeliko taip, kaip Nepriklausomybės, už kurią kovojome, už kurią atidavė gyvybę jauni žmonės. Jeigu tada, prie AT ar televizijos bokšto kas nors būtų pasakęs, kad iškovoję Nepriklausomybę, ją taip lengvai atiduosime kitai sąjungai, tai pasakęs būtų mažų mažiausiai apstumdytas ir apšauktas. Todėl dabar liberalai laukia kol išmirs žmonės, kurie dar atsimena apie kokią Lietuvą svajojo stovėdami Baltijos kelyje.

 13. Amalas says:

  Joris teisus. Ir jei būtų radę savo tyrimuose pakankamai dujų ar naftos – būtų įsikibę dantimis ir ragais. Geologė viena sakė, kad jos tyrimais tame silūro sluoksnyje nėra nei dujų, nei naftos. Davė pačiupinėt kerną, porėtas, bet tuščias. Bet jie grįš kitu keliu, todėl konstitutai , pardon (prosti-) taip stengiasi atidirbti už otkatą. Pavojingų pramoninių atliekų laidojimas – siaubingai pelningas biznis.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top