Atsakomybė

Lietuvos Temidė

LR Konstitucija skelbia: Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Tautos tikslas – išsaugant Tautos dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, būnant nepriklausoma, įkūnijant prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, puoselėjant Lietuvos žemėje tautinę santarvę, sukurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę valstybę.

Blogas, tiesiog nusikalstamas Seimo, savivaldybių tarybų, Prezidento ir Vyriausybės vykdomas valstybės valdymo organizavimas yra tolygus nusikaltimui prieš Lietuvos žmonės.

Vertinti mūsų išrinktųjų darbą turi teisę ir privalo kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis.

Vadovaudamiesi LR Konstitucijos 2 straipsniu, priimame šį Įstatymą:

Prezidento, Seimo ir savivaldybių

tarybų narių atsakomybės

Įstatymas

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas suteikia Lietuvių Tautai galimybę įvertinti Seimo narių, Prezidento ir savivaldybių tarybų narių darbą ir tuo pačiu priversti juos garantuoti konstitucinę Tautos apsaugą bei užtikrinti Tautos gyvenimo kokybės gerinimą.

2 straipsnis. Neišmanymas ir kompetencija

Tautos gyvenimo kokybės pablogėjimas be rimtos priežasties prilyginamas neišmanymui vykdant veiką (pareigas) pagal Lietuvos piliečių suteiktus atitinkamus įgaliojimus. Tautos gyvenimo kokybės pagerėjimas prilyginamas kompetencijai (kompetentingam darbui).

3 straipsnis. Neišmanėliai ir meistrai

Vadovaujantis šio įstatymo 2 straipsniu, Prezidentas ir visi be išimties Seimo ar savivaldybių tarybų nariai, priklausomai nuo jų valdymo rezultatų, gali būti neišmanėliais arba meistrais.

4 straipsnis. Neišmanymo ar kompetencijos nustatymas

 1. Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių neišmanymo ar kompetencijos nustatymą vykdo Tauta. Kiekvienas rinkėjas šiuo klausimu balsuoja asmeniškai ir slaptai. Balsavimas vyksta ir rezultatai nustatomi atitinkamai tokia pat tvarka, kokia nustatyta Lietuvos Respublikos Prezidento (Žin., 1993, Nr. 5-89, Žin., 2008, Nr. 135-5234), Seimo rinkimų (Žin., 1992, Nr. 22-635, Žin., 2000, Nr. 59-1760 (2000 07 19)) ar savivaldybių tarybų rinkimų (Žin., 1994, Nr. 53-996, Žin., 2006, Nr. 143-5445 (2006-12-30)) įstatymuose.

 2. Prezidento valdymo rezultatus Tauta vertina Prezidento rinkimų metu, Seimo ar savivaldybių tarybų narių valdymo rezultatus Tauta vertina Seimo ar savivaldybių tarybų narių rinkimų metu.

 3. Rinkimų metu kiekvienas rinkėjas, atėjęs į rinkiminę apylinkę, kartu su biuleteniu gauna verdikto baigiančiam kadenciją Prezidentui, Seimo ar savivaldybės tarybos nariui projektą. Verdikte trys punktai: „Vertas padėkos“, „Vertas nuobaudos“, „Be pasekmių“. Slapto balsavimo metu rinkėjas pasirenka savo sprendimo variantą.

 4. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas nuobaudos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas neišmanėliu.

 5. Jei daugiau nei 2/3 balsavusių rinkėjų nuspręs „Vertas padėkos“, buvęs Prezidentas po naujo Prezidento rinkimų, ar buvęs Seimo narys po rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, ar buvęs savivaldybių tarybų narys po rinkimų į savivaldybių tarybas, skelbiamas meistru.

 6. Jei nustatyta rinkėjų balsų dauguma nei vienas iš aukščiau išvardintų sprendimų nėra patvirtinamas, tai laikoma, kad Tauta priėmė sprendimą „Be pasekmių“.

5 straipsnis. Nuobauda ir paskatinimas

 1. Neišmanėliu paskelbtas buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys nedelsiant netenka visų turėtų privilegijų ir per vieną mėnesį nuo paskelbimo neišmanėliu termino, grąžina valstybės biudžetui per visą prezidentavimo ar nario kadenciją gautą atlygį, atskaičius (paliekant jam) tik paskaičiuotą nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio už visą prezidentavimo ar narystės kadencijos laikotarpį sumą. Toks asmuo nebegali kelti savo kandidatūros į Prezidento postą, Seimo ar savivaldybės tarybos narius atitinkamuose dvejuose, sekančiuose po jo kadencijos pabaigos, rinkimuose.

 2. Nuobauda gali būti:

  1. atidėta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai;

  2. atidėta ir panaikinta, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Vertas padėkos“;

  3. atidėta ir sumažinta per pusę, jei Prezidentas ar Seimo ar savivaldybės tarybos narys yra išrenkamas naujai kadencijai ir po naujo jo valdymo rezultatų vertinimo jis gauna vertinimą „Be pasekmių“.

Visos nuobaudos pagal Tautos paskelbtus Prezidento, Seimo ar savivaldybių tarybų narių neišmanymo ar kompetencijos nustatymo nuosprendžius yra sumuojamos.

 1. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Be pasekmių“, tai toks asmuo, neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų nuobaudų, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

 2. Jei rinkėjai Prezidento, Seimo ar savivaldybės tarybos nario atžvilgiu priima sprendimą „Vertas padėkos“, tai toks asmuo:

  1. neturintis ankstesnių atidėtų ir sumažintų nuobaudų, gauna per visą savo kadencijos laikotarpį gauto atlyginimo dydžio premiją;

  2. turintis ankščiau atidėtų ir sumažintų nuobaudų, palieka savo pareigas be jokių asmeninių pasekmių.

6 straipsnis. Įstatymo galiojimas

Pagal šį įstatymą pripažintam neišmanymui senaties terminas netaikomas. Atsiradus naujoms aplinkybėms referendumu Tauta gali priimti sprendimą iš naujo vertinti buvusiuose rinkimuose išrinktą Prezidentą, Seimo ar savivaldybės tarybos narį ir Tautai priėmus naują sprendimą, toks buvęs Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys gali būti reabilituotas arba netekti premijos, nubaustas arba apdovanotas.

7 straipsnis. Įstatymo galiojimo neatšaukiamumas

 1. Asmenims, pripažintiems neišmanėliais pagal šį įstatymą, nėra taikoma amnestija arba malonė.

 2. Tautos įvertinimo, arba jos sprendimo vykdymo vengimas yra prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

 3. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys, kurio valdymo rezultatus turi įvertinti Tauta, visokiausiais būdai ir gudrybėmis bando išsisukti nuo vertinimo, tai pasibaigus dviem mėnesiams nuo vertinimo pradžios termino, jis tampa neišmanėliu ir jam taikoma nuobauda, numatyta šio įstatymo 5 straipsnio 1 punkte.

 4. Jei Prezidentas, Seimo ar savivaldybės tarybos narys bando išvengti Tautos nustatytos jam nuobaudos, tai jis, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos, Lietuvos teisėsaugos organų privalo būti surastas, o jo bandymas išvengti Tautos nustatytos jam nuobaudos prilyginamas labai sunkiam tyčiniam nusikaltimui, už kurį baudžiama baudžiamajame įstatyme nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Įstatymo keitimas

 1. Sumanymą keisti ar papildyti šį įstatymą turi teisę pateikti Seimui ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.

 2. Įstatymą atšaukti, panaikinti ar sustabdyti jo veikimą galima tik referendumu.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Siūlome skaitytojams pareikšti savo nuomonę apie tai, ar reikalingas toks įstatymas Lietuvoje.
Pasakykite taip, arba ne
.

(Priminsime, kad kol kas tai tik įstatymo projektas).

P.S.
Greitu laiku įdėsime nuorodą į atskirų politikų veiklos įvertinimo puslapį.

Atsiprašome, šiuo metu nėra vykstančių Apklausų.

Atsiliepimų 15

 1. Edvinas says:

  Istatymas reikalingas, bet nepritarciau, kad zmogus grybaujantis seime ar dar kazkur gali buti vertas nuobaudos tik po keturiu metu…. Reikia veertinti internetu

 2. eirimas says:

  Įstatymas reikalingas,bet pirma seimą reikia mažinti per pusę –nereikia partijų deputatų,kurie gali teisintis partiečių valia.Balsavimams užteks ir pusės,bet išrinktų už savo asmenines savybes.Įdomu,kur dabar deputatų tūkstančiui rinkėjų daugiau -JAV ,ar Lietuvoje?

 3. rimantas jaruskevicius says:

  pritariu.

 4. Dabartine situacija Lietuvoje, manau toks įstatymas netgi būtinas. Tai gal padėtu atsikratyti tų korumpuotų „šalies valdytojų“ , pritrūktu gal drąsos , susimastytu apie pasekmes, nes šiuo metu be jokios atsakomybes jie vagia tiesiai prieš akis ir varo musų Tevynę Lietuva bei tautą (didžiąją dalį jau įvarė) į visiška neviltį.

 5. Edvinas says:

  Jo, kad po keturiu metu vertinimas tikrai apsurdas

 6. admin says:

  Visi vertinimai kainuotų nemažus pinigus, todėl pasiūlyta vertinti deputatus būtent rinkimų metu,
  kad nebūtų leidžiami papildomi pinigai.
  Juk nėra sukurtas joks specialus vertinimo mechanizmas, kuris nieko nekainuotų.
  Šiuo atveju, jei vertinama kas keturis metus (per rinkimus) nekainuoja papildomai nieko.

  Prisiminkime, kad iki šiol apskritai nieko nevertinome, todėl manau jei būtų priimtas toks įstatymas,
  kuris leistų įvertinti bent jau po keturių metų – tai būtų labai didelis laimėjimas.

 7. Edvardas says:

  Reikalingas įstatymas. Skelbkime-skleiskime-platinkime šią žinią Tėvynainiams. Mintis -> Žodis -> Veiksmai

 8. Živilė says:

  Reikia kad atskaitomybė būtų, tada ir matysis atsakomybė. ir įvertint paprasčiau bus.

 9. liudvyga says:

  Įstatymui -taip, Vyriausybę, kaip nepajėgią taip pat keisti ir mažinti bent jau 50 proc,visą valdymo aparatą Soc aprūpinimą gerinti ir viešinti. Kurti darbo vietas Lietuvoje

 10. iseitis visada yra says:

  Kas per velniava darosi su savivaldybem? MUSU isrinktieji atsisako mandatu, uzleisdami vietas tiems, kuriu MES nerikom! Patys tarybos nariai isrenka MUMS naujus merus ir t.t. O tai kaip TAUTOS nuomone?! MES isrenkam vienus, o valdo kiti?!!.. Manau, atsakomybes istatyme butina aiskiai pabrezti, tiek Prezitento ar seimo, tiek savivaldybiu nariu savaimine kaita negalima. Turi kandidatai i valdzia eiti pilnai apsisprende kad to nori ir nusprende i koki konkretu posta jie pretenduoja. Laimejes kandidatas, pries pradedamas eiti naujas pareigas, privalo duoti priesaika tarnauti TAUTAI. Atsistatydinimo arba tautos atstatydinimo atveju i jo vieta turi buti kitas TAUTOS isrinktas. Valdzioje tik TAUTOS isrinktieji!
  Tikiuosi Lietuvoje isaus ta diena, kai tauta tures teise pati iskelti kandidatus, vertus valdzios. Nes siai dienai prioritetas gudrumui, o ne isminciai…

 11. Artas M says:

  Ideja puiki, taciau ne viskas numatyta. Pavadinima reiketu pakeisti i „Valstybes Valdzios Atsakomybes Istatymas“ (VVAI), prapleciant valdzios asmenu rata. Reiketu papildyti/pakeisti Rinkimu Istatyma atsisakant partiju ir kitu mafijiniu grupuociu (tame tarpe bet kokiu religiniu) (jas uzdraudziant), numatyti jame kada po „vertinimo“ vyks „isrinkimas“ naujo, numatyti kandidato patikrinimo mechanizmus, numatyti „ekstra“ atsaukimus ir t.t. Pradiniame etape pakaktu VVAI, kitu istatymu pakeitimus/tobulinimus (tame tarpe realizuojant musu senoliu taikyta desimtininku/simtininku/tukstatininku ir kunigu rinkimu principus) galima butu atlikti veliau, pradejus veikti VVAI. Pradzia butu puiki! Kaip realizuosime visa tai, broliai Sarmatai?Esu pasiryzes padeti.

 12. Paulius says:

  tai pasiulyk kaip tai realizuoti ir reiketu. 

 13. bozonas says:

  nepriima

 14. balvonas says:

  Įstatymas butu labai puikus ir reikalingas, jeigu didžioji dalis tautos mokėtų mastyti savo galva. nes dabar kas nors padūduoja dūdele ir visi rėkia kaip susitarę – anas vagis, anas blogas ir t.t. dar mūsų visuomenės savimonei reikėtų priaugti iki tokio dalyko. 
  ir su šiuolaikinėmis technologijomis, žiniasklaida, net ir šventąjį galima paskelbti velniu (ir atvirkščiai) ir didžioji dalis tuo tikėtų. 

 15. tauperdidelis says:

  kuo daugiau didinti nuobaudas ar skirti baudas  seimo narems ir visiems tiem kurie braunasi tenais tam kad atsoktu fantazija bent kaskiek nes kai kurie ten aina tikrai ne musu labui ar dar kaskieno gerovei , jie turi blogu tikslu labai lbai blogu , ir tokius reikia labai labai bausti , tada gal didensi atsakomybes jausmas butu , nes dabar pakliuve i seima ar dar kaskur jie jaucesi visagaleis , o tiems kurie dabar tenais yra reiketu zmoniu teismo 

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top